Azpisarrerak (sarrerak) (119)
alabantza.
(SP, ; -nz- Lcc, Lar, ).
Alabanza. "Alabanza, alabanzea " Lcc. "Louange" SP. Cf. Lar: "Alabanza, es voz Bascongada: sin añadir ni quitar letra, significa semejanza de hija, y como es natural hablar con cariño y estimación de una hija, así a las expresiones de aprecio y estimación en favor de alguno se dio el nombre de alabanza". AxN explica laudorio (262) por alabantza. Tr. Casi exclusivamente meridional (al Norte sólo en Etcheberri de Ziburu y Bordel); es escaso en el s. XX. En DFrec hay 2 ejs.
Zure alabanzaen beti esaten. Miserere 334. Frutu ona izatea da arbolearen alabanza. Ber Doc 138v. Gloria eta alabanzak eta graziak dituela Aita eternoak. Ber Trat 42v. Esker eta alabantzen gorde gabe legeak. EZ Man II 27. Jainkoak daki jakintsu andietatik zenbat alabanza izandu dituzten [libru oiek] . Lar Carta a Gandara 161. [S. Luisen] milagro guziz asko ta andiak ikusirik, alabantza ta pribilejio txit partikularez onratu dute. Cb Just 18. Graziyaak, eskerrak eta alabanzaak. Zuzaeta 95. Abe Maria da, izanik orazio txit labur bat, Ama Birjiñaren anditasunak eta alabanzarik gorenak txit argiro erakusten dizkiguna. Gco I 456. Opa deutsut [...] alabanza guztiak. EL1 109. Askotan onra ta alabanzarik andienak daramazki gaistoak eta ona geratzen da zokoan aztua. AA III 471. Jaunaren onra, alabanza ta errespetoa gutxitzen duen oitura ta usadio gaistoak. Ib. 339. Murmurazinoia sarri eta sarri asi oi da alabanziagaz. Astar II 189. Antxinako euskaldunen alabantzak. Zav Fab, RIEV 1907, 92. Jaunari alabantzak, / Jaunari graziyak, / kristabaren izena / dadukan guztiyak. Echag 53. Izan zala egiña, gizon eta angeru guztiyen alabantza guztiyen ganetikoa. Ur BulaAl 35. Alabantza betikua agintari ain argitsubari eta bere lanetan lagundu deutsen beste guztijai! (1860). BBatzarN 187. Txikitxoen eta bularreko aurren aotik zure alabantza artu zenduen. Lard 430. Ibilli ziraden uri ta errietatik alabanzaz bete ta liri-liri-gañezkako informe edo billakindeak zetozkien bitartean. Aran SIgn 101. Emen amaitzen ditut / zure alabantzak. JanEd I 72. Nik bada lo egin dot bart zure tabernan, Non zure alabantza asko entzun neban. AB AmaE 301. Jaun txit goiko, ona eta guzia dezakezuna / Zuri dagozkitzu onrak, zuri gloria ta alabantzak. Bv AsL 399. Egiñkizunik ezpadezu, on izango da Mariaren alabanzak dakaizkien liburuen bat irakurtea. Arr May 120. Entzun nituan itzaldi batzuk eta itzneurtuetan San Luisentzat esaten zituen alabantzak. Ag Ioan 219. Alabantza batzuek nigandik / ori dago mereziya. EusJok 134. Ongi portatzen danak merezi / ditu alabantzak. MendaroTx 440. Edertasun onek sorrarazten ditu zuen alabantzak. Vill Jaink 88. Ez zuan gitxitan entzun solo esitu orren alabantza ta goresmenik. Erkiag BatB 43. Bere gorantza-alabantza guztiak aurkeztu euskuzan berba leun da ugariz. Gerrika 194.
ALABANTZAK EGIN. Alabar, hacer alabanzas.
Egin dozulako giza legean / Iaunari alabanzak, prozesinoak. EgiaK 86. Zuk egiñak dirade / eguzki, illargia / [...] / oiek ikusten dira, / gauaz ta egunaz, / alabantzak egiten / zure ontasunaz. It Fab 160. Eztakigu nola egin / aien alabantzak. Bordel 121. Beiena-ko ondrauenak ziranen kartak irakurri zituan, iñok eskatu barik, iñun ziran Beiena-ren alabantzak egiñaz. Gerrika 195.
(Sing.).
Eginik alabanza au uste dabe seguru dagozala. Astar II 190.
ALABANTZAK EMAN. Alabar, hacer alabanzas.
Oraziño egin bear dala eta Iaungoikoari alabanzak emon. Cap 148. Alabanzaak eta graziak emaiten deutsudaz. Ib. 121. Eman graziak eta alabantzak aren Majestadeari. OA 72. Emaiten zeuri errosarioen medioz alabanzak. Urqz 35. Nork gure Jaungoikoari milla esker on ta alabanza andi emango ez diozka? Cb Eg III 340. Esker onak ta alabanzak ematen dizkitzugu gure Jangoiko maitea. CatAN 75. Ezin sufritu izan zuen berari baño alabanza andiagoak Dabidi ematea. Gco II 69. Andre indartsuari Espiritu Santuak ematen diozkan alabanzak. AA II 91. Zeruben ta lurraren / Egilla onari / eskerrak ta alabantzak / emaiten nator ni. Ulib ( in FrantzesB II 34 ). Aillagiñako alabantzaak emon eutsazan Israel guztijak Davidi. JJMg BasEsc 178. Emoten deutsaguz Jaunari honra, alabanza eta eskerrak. Astar II 211. Bear deutsaguz alabantz asko / Guk bere Paulori emon. AB AmaE 121. Berorren klaseko batek orrela emanik alabantza gozuak. Bv AsL 196. Azkengabeko onra eta alabanzak berari zeruan eman al izateko. Arr May 140. Alabantzak emonaz / bai baltztxu oneri. Noe 99. Alabantzak emanaz / zenbat neskazarri. Tx B II 25. Birjiña Arantzazuko, / lora ederrari / graziak ta alabantzak / emaiten nator ni. (Canc. pop. in SMitx Aranz 189 ). Ezta alabantzak ere / nik zure ederrari emanak. Berron Kijote 129.
v. tbn. Arz 60. Mg CO 293. CatLlo 98. CatBus 55.
(Sing.).
Urrengo alabanza Jangokoari emoten jakan bakotxean. EL1 110. Maria Santisimari lenengo eman zion alabanza. Gco I 460. Au da Eskritura Santak ematen dien alabantza andia aetatik batzuei. AA III 321. Alabanza andi bat emoten deutsazu zeure burubari. Astar II 108. Agaitik, neure alaba, / kantadu daigun kanta, / berari emoteko / bere alabantza. (V-ger). Balad 204. Gero prozesioan / danok kantatzeko, / alabantza emonez / Jesus goraltzeko. Ayesta 64.
ALABANTZAK ESAN, ALABANTZAK ERRAN. Alabar, hacer alabanzas.
O Apostolo ditxosoa, nork erranlezki zure alabanzak dignoki. SermAN 4r. Egun oro Mariaren, nere arima, arren alabantzak esaitzu. Lar STomas 2. Jerusalengo sartzaeran esan eutseezan alabanza ta pozkariak. EL1 108. Ni zure alabantzak / esatera noa. FrantzesB II 39. Marijaren alabantzak esateko. Ag Serm 75.
ALABANTZAK ITZULI. Hacer alabanzas.
Itzultzera esker eta alabantzen ehunak. EZ Man II 149.
ALABANTZAK JO.
Alabar, hacer alabanzas. Alabar, hacer alabanzas.
Gura neuskioz jo alabantzak / Euskeldun eguzkiari. AB AmaE 119.
ALABANTZAK KANTATU.
Cantar las alabanzas.
O ezpañ ditxoso, Jainkoaren alabantzak kantatu bear dituztenak! Cb Eg II 146. Bijok kantauko deutsaguz Zeruban Jangoikuari alabanza ta eskerrak. Mg CO 182. [Jauna onratzen degu] batzuetan itzez, beraren alabanzak kantatzen eta adirazten ditugula. AA II 13. Bat egin gaitezan an dagozan Aingerubakaz, eta kantadu deijoguzan eurak kantetan deutzezan alabanzak. Astar II 207. Zeure alabantzaak eta mirariak kantetan. EL2 117. Bere alabanza ta azañak kanta zituen itz neurtuetan [Mendiburuk] . Aran SIgn I. Kantau asko alabantza. AB AmaE 373. Amaren laudario eta alabanzak kantatzen. Arr May 159. Emen batu garianok zerutar baten alabantzak kantau naijan. Ag Serm 98. Bere minak dirudi / zeruko klarina, / Iaunaren alabantzak / kantetako egina. Azc PB 280. Suaren erdian kantetan zituezan angeruagaz batera Jaungoikoaren alabantzak. Itz Azald 85. Birjiña Ama, zure alabantzak / astera nua kantatzen. Auspoa 97, 66.
ALABANTZAKO .
(Precedido de gen.). De alabanza (de).
Gure alabanzako gauzarik premia bage geurk ez esatea. Gco II 29.
ALABANTZAN.
a) (Precedido de gen.). En alabanza (de).
Iaungoiko omnipotenteen alabanzaan. Cap 39. Bere buruaren alabanzan esan ote deban. OA 149. Iru Abe Mariak errezatu bear dituzu, Trinidade guziz Santuaren alabanzan. Cb Eg III 354. Ama Birjiñaren alabanzan, hitz oek esaten ditugu. Gco I 467. Aldareko Sakramentu guziz Sainduaren honran eta alabanzan. CatB 90. Jainko oni ofrendak eskeñi, onen alabantzan jan-edan andiak artu, eta bere inguruan dantza eta jostaketa asko egin zituzten. Lard 79. Frankotan gertatu zait / gogora etortzia, / kanpantorrian gora / korrika iyotzia, / ta zure alabantzan / kanpanak jotzia. Bil 99. San Pedro Apostolu gloriatsuaren alabanzan erezi edo berso-aldi jaierazkoak moldatzen. Aran SIgn 6. Zerbait esan nai nuke nik / orren alabantzan, / lagunduko didala / nago esperantzan. PE 104. Kristau fielen alabantzan da / tormentatua munduban, / ez dakit eta nik ezin esan / zenbat sufritu zituban. Ud 113. Bere alabantzan jo / Dezagun musika. AB AmaE 161. Baña zetarako geijago jardungo dot Santu onen alabanzan baldiñ gizonik andijenak labur gelditzen badira? Ag Serm 97. Oraziua gure Jaun eta / Jabiaren alabantzan. MendaroTx 307. Erakutsiko deusku / zer egin biogun, / beraren alabantzan / kantadu dezagun. Balad 197. Eta alafede, erriko lagunarte batean baiño geiagotan aipatu izan da au, apaiz zintzo aren alabantzan. Berron Kijote 138.
b) Entre alabanzas.
Nok uste eukean Susana gaistotzat kondenaturik ilteko Plazara atera ezkero ainbeste onra ta alabanzan etxera biurtuko zala? GGero 102.
(Con adj.).
Indartsua zala-ta / sinistamen ortan, / alabantza aundian / sartu zuten [astoa] kortan. Noe 68.
ALABANTZARAKO .
(Precedido de gen.). Para alabanza (de).
Bere izen santaen alabanzarako. Cap 144. Jaungoikoen da bere Ama santisimien alabanzarako. Urqz 87. Zure izen santuaren alabanza ta gloriarako. Lar STomas 1. Santuen alabantzarako [...] Euskeraz baliatzeaz. Cb EBO 36. Gipuztarren alabantzarako itz neurtuak. Afrika 50. Berorren alabantzarako izango da eta gizadi guziaren onerako. Berron Kijote 49.
(Adnom.).
Ama Birjiña Arantzazukoaren alabantzarako Salbea. Zab Gabon 49.
ALABANTZAZ.
Alabando.
--Zertarako egin zittuan Jaungoikoak [aingeruak]? --Jaungoiko beraren gorapiderako, bere aurrean gorantza ta alabantzaz gau ta egun aritzeko. Inza Azalp 42.
ALABANTZAZKO.
De alabanza, laudatorio.
Argatik deitzen da sakrifizio hau alabanzasko sakrifizioa. Ber Trat 71r.
ALABANTZETAN .
(Precedido de gen.). En alabanza (de).
Bideetan zeruko jolasak, eta Jainkoaren alabanzetan zijoazen. Cb Just 70. Aita gureabát. Ama Birjinaren alabanzetán Abe Maria. Arima purgatoriokoen faboretán Aita gurea. LE Prog 100. Jaunaren alabanzetan egun oek igarotzea. AA II 53.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper