OEH - Bilaketa

5803 emaitza gizon bilaketarentzat

Sarrera buruan (103)


Sarrera osoan (500)

Emaitza kopurua 500 elementura mugatua
Euskaltzaindia. OEH. Orotariko Euskal Hiztegia
goiburua
alan.
tradizioa
Tr. Documentado exclusivamente en la tradición vizcaína, si exceptuamos algunos ejs. de Gamiz (203), Iztueta, Barandiaran (ELG 80), S. Mitxelena (Aranz 17, como eco de la onomatopeya talan ) u Orixe (Poem 543); es posible que alguno de ellos sea errata. La forma alaan se encuentra en fray Juan de Zumárraga y (junto a alan ) en VJ.
sense-1
1. (V; Lar, , Dv (V), H (V)), alaan Ref.: A; Etxba Eib; Holmer ApuntV .
Así. "Assí", "(de aquella) suerte" Lar, . "Así, de aquel modo" A. " Arek diño alan, onek bestera " Etxba Eib. v. 1 hala.
Alaan eta oraindo obato dagiela [...] aurrea guztiok. fJZ 99. Esaten dogula alan. Bet 3. Eztaukezanak pozik gogoak / izan dagiezala paskoa gestoak. / Alan daukezala Olandakoak, / zegaiti direan txakur osoak. EgiaK 90. Zurea izanagaz nago kontentu / alan gura dot bizi zuk gura badozu. CancAmV 3s. Ondo xauna, nik egingo dot alan. Mic 14r. Eriotzeen akordadu zaitez, eta alan eztozu pekaturik egingo. Cap 121s. Alan ianzirik dagoanean erropa sagraduakaz, eztau burua iñori erakutsiko. Ib. 139. Alan dino foruak. BBizk 13. --Zegaiti sinisetan dozu? --Zerren gure Jangoikoak alan agertu deutsan Elexa Ama Santeari. Cb CatV 20. --Zer egunetan gorde eruen [...] jaieguna? --Zapatuban edo larunbatian. --Zegaiti alan? CrIc 62. Arkituko dozube alan, bestelan ezin izan zeinkeen, arimako bakia. Alan egin dagizubela. Mg CO 272s. O Angeruen espillu ederra! nok alan argaldu, makurtu, ta lurra mun eragin deutsu? EL1 194. Santubak ez zirian dantzariak uste dabeen moduban olgau. Ta inos olgau batzirian alan, ez santu zirianian. fB Olg 190. Alan eukiko dogu / barruban bakia. Iraultza 169. Albait deungaago, guraso tristia, alan izan baziñan. JJMg BasEsc 15. Zetarako esan entendimentuba adiña gaitik, ta alan beste erdal berba asko euskeera garbikuak itxita? Astar II VI. Bitartean barriz irakurri egizuz ta egikezuz ipuin on oneek; eta alan baderitzazu buruz artu. Zav Fab, RIEV 1907, 92. Urtearen sasoiak suertez alan agintzen zebalako. Izt C 165 (v. tbn. 3). Begira epeldu ete zarian Marijaren deboziñoian, eta alan balitz, asi zaite barriro gogo bizi ta senduagaz. Ur MarIl 67. Egia da ez dira andra danak alan. AB AmaE 312. Alan esan errian / ta alan inguru guztian, / ta nobioak / berba bakoak / alan iakin eban artez / kartatxu baten bitartez. Azc PB 162. Txiliren alaba ez beartu ezer. Ez da alan Txili? A BeinB 53. Alan gurako eban Iaungoikoak. Ag AL 142. Asieran ez zan izan alan; bada gizonak ondo eta zuzen eginik urten eban Jaungoikoaren eskuetatik. Itz Azald 189.
( s. XX) Olan dala, zein alan dala, len esan dodan lez, beti egongo zara Eladitxo, nire biotzean. Echta Jos 152. Guretzat Bere esana bakarrik naikua ixan biar leuke bide zuzenetik ez urteteko, baña zorigatxez ezta alan. Kk Ab I 41. Nik alan egin neban, egia zalakoan. Or Tormes 13. Alan galdu zan azkatasuna, / Alan sartu da erdera. Enb 48. Alan gura dozun ezkero. Otx 78. Ara joateko ta alan biziteko gogoa kentzeko. Eguzk GizAuz 130. Ez ete eban eukiko erreiñu guztian azur-kontuan asko ekian besteren bat? Alan balitz! Bilbao IpuiB 225. Gu ez giñan eldu ezautzera, baña zarrak alan diñue. SM Zirik 102. Bere emazteak alan ikusi oanean. Akes Ipiñ 32. Halan eiñ xuen muthil batek. Osk Kurl 107. Alan barrikeriak / guztiz kenduteko. Ayesta 23. Erriak alan aukeratu dabelako. Gerrika 243.

v. tbn. Oe 139. DurPl 67. CatLlo 16. CatBus 12. EusJok II 103. KIkV 86. Laux AB 54. BEnb NereA 101. Onaind in Gazt MusIx 209. Etxabu Kontu 163.
azpiadiera-1.1
(Con oraciones consecutivas). "(De tal) suerte que, ala non, alan non " Lar. "(De) forma que, alan, ala non " .
sense-2
2. (V ap. A ; Lar, (V), H (V, s.v. hala )) .
(En correlación con zelan o nola ). "Assí como, [...] alan zelan [...]. Lat., quemadmodum" Lar. "(Como se) vive, se muere, nola bizi ala il, zelan bizitza, alan eriotza " Ib. "Assí como, (V) alan zelan " .
Zelan bainabil janzirik alan otza daukat nik. RS 478. Zelan nagozun eske, alan daukat konfianzea, zeure bondade eta miserikordia fin bakoagan. Cap 119s. Zelan biarra dan diru garbi edo ona zerbait erosteko, alan biarra, ta biarragua da zeruba erosteko pekatubaren damu ona. Mg CO 62. Bañan denpora nola joan, gauzak alan aztu oi-diran bezala, Ujolaren beldurra gitxituaz [...], abiatu zan jendea mendi ondoetatik ibar zabaletara jesten. Izt C 3s. Zelan irakatsi alan ikasi. A BeinB 41. Etxean ezegoan lekurik gauza guztiak ondo jarriteko, ta zelan batu alan saldu ebezan gauza asko. Echta Jos 25. Bizi-bearrak nola eskatu alan ustu zigun biotza. Onaind ( in Gazt MusIx 146 ).
azpiadiera-2.1
(En correlación con legez ).
Etiku dagozanak, jan arren jatekorik oneenak, ezerbere aurreratuten eztaben legez osasunean, alan onelakoak gitxi edo bapere irabazten eztabela Jangoikozko ogiau jateaz. LoraS 47. Txoriak orma zuloetara legez, alan zuek bere ezkutau ta egaz egin daizuela Jesusen bost llaga gozoetara. Ib. 182. Pekatubak bakartuten dirian legez alkarreganik, alan pekatubaren gurarijak bere bakartuten dira. fB Ic II 244. Arboliaren orrijak jausten diran legez negu antzian, alan gizonak banaka, biñaka, gustijok guaz sentitzaka luurrera. JJMg BasEsc 264.
azpiadiera-2.2
(En correlación con zelan, nolan, zein, zeinda, con valor distributivo). Tr. Desaparece a principios del s. XX.
Eginbidi zure borondatea, nolan zeruan, alan lurrean. Bet 4 (Arz 20, Cb CatV 5 nolan (...) alan, Cap 36s alan (...) nolan, Oe 93, Astar II 249, CatLlo 4, CatBus 4, Itz Azald 65 zelan (...) alan, VJ 14 zelaan (...) alaan; Iraz 3 nola (...) ala ). Itandu begio bakotxak bere biotzari [...] alan Mandamentu onetan zein besteetan. Cap 91. Modua examineetako konzienzia pekatu guztietarik [...], alan eklesiastikoendako, zein da sekularendako. Ib. 87. Alan maia bedeinketako, zelan beste obra onak asteko. Cb CatV 105s. Alan bizitzan nolan eriotzan. Ib. 95. Alan bizitzan, nolan eriotzan. CrIc 29. Eskerrak emon eutseezan Camilori, alan armadun gizonak, zelan urikuak. Mg PAb 218. Erremedio on bat alan arimazko, zelan gorputzerako. GGero 262. Gerragiñak daukaguz / gorputz ta ariman, / alan pasiñoe txar / zelan frantzesetan. Iraultza 168. Alabadu eta honradu dagijeen bere izen santuba, alan berbaz, zein da egitade edo obraz. Astar II 254. Egiteko bardintasunagaz konszienzijak agiñduten deutsana, alan aberatsakaz, zeiñ pobriakaz. JJMg BasEsc 79. Alan bata zein bestia aurkituten dira aritxetan. Ur Dial 20 (It ala bata nola bestea, Dv ala bata ala bertzea, Ip bata ala bestia ). Pago ezkurraren orijua guztiz ona da alan gordiñik jateko zein lapikorako. Ib. 106. Ikusi dogu kristiñeue zariela alan izenien, zelan señalien. Ur CatArrig 71. Beste guztia egin zeuntzan beeragua, / Eta mendekua, zelan zerukua, / Alan lurrekua. AB AmaE 350. Nagusiak alan arimakoak zeinda gorputzekoak. Itz Azald 96. Guztiak [...], alan onak eta zelan donga eta txarrak. Ib. 38. Urrengo urtea izan zan guztiz ekarkorra, alan gari, arto, baba, gastaña, zein sagar, madari, intxaur da ortuari edo baratzari guztiakaz. Echta Jos 25.
sense-3
3. (), alaan.
Así pues; por ello. "Con que, de suerte que, ergo, (V, G, AN) beraz, (V) alan, olan, orlan " . "Según eso" Ib.
Xakin egizu naxala ni ordi ona ta dakidala zer edaten doda, ta alan ezarri egidazu arako taza launti. Mic 14r. Da alan forma konsagraduen [...] dago Iesu Kristoren Gorputze Iangoiko eta Gizon. VJ 11. Da alaan Mezaan sazerdoteak daroenean gora hostiie, esango da: Adoretan zatudez. Ib. 11. Alan bekatari bi, bata Kontriziñoaz, bestea Atriziñoagaz, Konfesio baga ilgo balira, lenengoa salbadu, ta bigarrena kondenaduko litzateke. Cb CatV 81. Eta nosbait jazoko balitz bestera, ezin inok bere buruz larga leiz kunplidu baga. Alan, juan leite konfesore jakitun ta birtutetsu bat gana agertuteko oni jazoten jakona. Mg CO 213. Eta alan, gura dabenak Zerua, alde-egin begiz bekatuzko okasiño, ta galdu-bideak. LoraS 149s. Eta alan eurai [medikubai] itandu biar jake baru egingo badabe ala ez. Astar II 240. Alan Andra Mariak ez eban artu eta ezin artu leikean bere Sakramentu au. Itz Azald 134. Ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri. Ag Kr 117.
v. tbn. Oe 149. fB Olg 153. JJMg BasEsc 51. CatLlo 22. CatBus 52.
sense-4
4. (En exclamaciones). "(Sí mal) pecado, alan zorigatxa " .
sense-5
5. Aunque.
Ez daigun euki billdurrik ez lotsarik pekatuak konfesetako konfesoriari, alan izan geure adiskiderik andijena. Canala Jesucristo 40.
azpisarrera-1
ALAN-ALAN.
azpisarrerakoSense-1.1
a) (Vc ap. A ; Lar, (V)).
Así así, no demasiado bien. "Assí, assí" Lar, . "Medianamente, no bien" A.
--Ze galantik dauko gelau, Berorrek D. P. jauna. --Alan alan jauna, eskutari pobre batenzat nola. " Razonable para un hidalgo pobre" . Mic 13r. Eta gurasotzako danak alan alan, / Ze buru egingo dau kontzejuko salan? AB AmaE 241. --Zelan zagoz, adiskidea? --Alan alan. Txarrerakorik eztaukagu-ta. Ag AL 134.
azpisarrerakoSense-1.2
b) " Alan alan, absolument ainsi" H (s.v. hala ).
azpisarrera-2
ALAN-ALANGO.
azpisarrerakoSense-2.1
a) Mediocre, no demasiado bueno. " Alan-alango, mediano" Zam Man 102.
Ikasikizunak eurak alan alanguak. Ez urrineti bere, biar leukeenak. fB Ic I VI.
azpisarrerakoSense-2.2
b) "Absolument ainsi [...], alan-alangoa " H (s.v. hala ).
azpisarrera-3
ALAN BADA (Lar, (V)).
Así pues. "(De) manera" Lar. "(De) manera, así pues" .
Alan bada gatzamalliak bere, izanik sartu barrijak, ikasten dabee neke andijen ta irabazi laburraren bidez. Mg PAb 125. Alan bada, medikuba dan aldeti jakin biar dau Konfesoriak pekatuba zaarra edo egin barrija dan. Mg CO 16. Alan bada, ezkara ibilli bear umeak legez pensetan. LoraS 141. Alan bada artu biar dira nekiak Familija ondo azteko. JJMg BasEsc 18. Esan dot asieran Jaunak lagunketan / Deutsa zoli danari jagiten goixetan, / Alan bada nai neuke azaldu zearo / Neskatilla bategaz beiñ zer zan irago. AB AmaE 416. Alan bada konfesau bear dau, pekatu ilgarrian aurkituten bada. Itz Azald 167. Alan bada, ate ondotik [...] erdi entzun nituan itzaldi batzuk. Ag Ioan 219. Alan bada, mugitzea enitzan azartzen. Ba nekian bada, geroago ta zikoitzagoak [nagosiak] topauko nebazala. Or Tormes 43. Alan ba, ni bierrerako gauzez, iñundik euki ez. Kk Ab II 58. Halan ba, barkhatu egin dezaiokegu Patxiri hurrengo horrialdetako hasieran erraiten duan gehiegikeria. Osk Kurl 81.
azpisarrera-4
ALAN BEHAR ETA.
Por suerte. Cf. alanbear.
Ez eutsan, alan bear-ta, barruak lerregin. Ez yakon bularra urratu ta edegi, ez biotza erdibi eginda gelditu. Erkiag Arran 151.
azpisarrera-5
ALAN BERE v. ALAN ERE.
azpisarrera-6
HALAN EDO HOLAN.
De alguna manera.
Ospakizunerako, alan edo olan, neuk egin neban aurkezpena. Gerrika 51.
azpisarrera-7
ALAN ERE, ALAN BERE (V ap. A ; Lar, (V), Izt 27v, H (s.v. hala )).
Sin embargo, con todo. "(Sin) embargo, no obstante" Lar, . "Con todo eso" . v. HALA ERE.
Ausaz galiziarren bat da gure zimaur zale au? [...]. Alan bere eztakar usai dongea. Lar DT CCXVIII. Oraziño au konfesetan asi baño len egin oi da, ta alan bere zuk obeto egingo dozu lenago [...] fede biziaz iarten bazara. Cb CatV 88. San Franzisko Borjakok amodijo garbi garbija eutsan Jangoikuari; alan bere ordu osuak iragoten zituban infernubaren gañeko konsiderazinuan. Mg CO 46s. Uste dogu alan bere, egin dogula zerbait Errepublikiaren alderako. Mg PAb 213. Irakurriko jat, egin bear eneban okerkeria, ta alanbere egin neban. EL1 35. Ara ze argal mea dan biderioa, bada alanbere iraute andikoa da. LoraS 21. Senar emaztiak benetan nai balebee [...] biziko litzatekez bake santuban [...]. Alan bere, ezkonduben bizi gaistuak, ta bake txarrak sarritan oidau sustraijan gatxa. fB Ic III 348. Modu onetan jakin leijan zer zan ona ona eta zer zan dongia. Baña alanbere aztu zituzan gizon itxubak agindu oneek. Astar II 1. Artu eban azkenengo gatxak, eta alanbere ez eban artuten gogo ez neurririk, erijotzarako prestetako. Ur MarIl 112. --Jaungoikuari eskerrak ez daukagu emen orrelako urritasunik. --Alanbere ondo da jakitia orain esatera nuatsuna. Ur Dial 101s. Alanbere ez aztu / iñoz bere nigaz. Ur ( in Afrika 79 ). Egia da bai, gaba puzka bat dala argitu, / Baña alanbere ez da zerua oso garbitu. AB AmaE 367. Ezta gero edozelangoa bart arratsean zure Aitak emon eustan zartadea. Ta alan bere enintzan aserratu. Ag AL 40. Ontzi andietan eznaz egundo ibilli ta Kantauriko uretatik eztot urten [...]. Alanbe naikoa neke igaro dot itxas orretan. Ag Kr 88. Nik eztakidaz baserriko lanak baño; alanbere, neure zentzun apurtxoak diraust, euskaldunak alkarregaz ez leukiela egin bear euskera baño beste berbakuntzarik. Echta Jos 347. Eurek uste ebela idazkari arek zuzen esan ebala, baña alan be, oiturarik-ezak edo ezeutsela itxi kapiaz ibilten. Kk Ab II 104. Sarrera estua ta illuna eban [...]; alan bere, barruan atari-argia ba eukon, eta ala-alako etzauntzak. Or Tormes 65. Seguruan auala / gaur edozer diñok: / baña "neuk eratzikot" / alan be eztiñok. Enb 161. Berak lo egitten eban alboko gela batera eruan eragin eutsen. Bilddur zan, alan be, Bertoldak iges egingo ez ete eutsan. Otx 71. Txirua dozu izakeria, / alan be urrezko bizitza. BEnb NereA 96. Ez egoan urian, alako su eta erretura ikaragarririk zegaz itxungi. Alan bere, ez zan ori okerrena. Erkiag BatB 10. Ekaitz ondoren, alan be, barealdia etorri oi da. Onaind STeresa 75. Urte askotan dogu / ederto pasatu, / bestetan alan bere / ez kezka faltatu. Ayesta 30.
v. tbn. Oe 141. Alan bere: Zuzaeta 76. CrIc 49. JJMg BasEsc 117. Zav Fab RIEV 1907, 543. CatLlo 52. CatBus 49. BBatzarN 217. EusJok II 118. Alan be: GMant Goi 90. Etxabu Kontu 170.
azpisarrera-8
ALAN ETA ERE, ALAN ETA BERE.
Sin embargo.
A zan mutillaren tentela: berbetan iñardu ta ala-ta-be lotan eguala ekitten eutsan esaten! Otx 165. Azkeneko orduban, mendijan dittuzan auntzak, ala-ta-be onaxe jauregira ekarri biar dittuzala otu jako. Ib. 116. Diru barik baña, alan da be, naiko pozik jarraitu eutsan. Bilbao IpuiB 37. Naikoa tiro egin genduan / alderdi orreitan bota, / alan da bere bajatu giñan / mendi ederrak galduta. FEtxeb 21. Aitzaki mordoxka bat / ba omen dauka, bai, / baiña alan da ere / erritarako gai. Zendoia 81.
azpisarrera-9
ALAN ETA GUZTI (alan da g. , Izt 27v).
"(En) medio de eso, con todo eso, [...] (V) alan-da guzti " . "No obstante", "sin embargo", "con todo eso" Ib.
Gaurko egun onen, eta ganeko egun, eta ordu guztien kontu zorrotza artuko deuste, eta alan da guzti, ain ardura gitxiz biziko naz? EL2 55s. Mundu onetako errubaako bakarra. Eta alan da guzti, ara, gaisto egin izan dabe, ta gizonik satzenentzat artu izan dabe. Ib. 223. Nok esango eustan niri ipuin-giñan egingo nebala? [...] Alan da guzti makal-aldi baten, beste gauzatarako ez nintzanean prestu [...] ene atsegin garrirako uste ez neban eginen oneri eutsi ta ekin (sic) neuntsan. Zav Fab, RIEV 1907, 91. Alan da guzti baietz dirautso / Aitari begiraturik, / Baita Kaifasek bere deadar / Soñekuak urraturik. Canala Jesucristo 128. Alan da guzti, naikue aberi gitxi egin genduen. Gerrika 37.
azpisarrera-10
ALAN ETA GUZTI ERE, ALAN ETA GUZTI BERE.
Sin embargo. "Pero, no obstante, [...] (V) alan da guzti bere " . " Alan da guzti bere (V), sin embargo, así y todo, con todo eso" A.
Alan da guzti bere gaur gure Usola, / Uragaz nasi joan bada itxasora. AB AmaE 273. Alan da guzti bere ezin aaztu ebazan Damutuaren begi ta erpeak. A BeinB 90. Ondo ekijen Jesusek zer esan gura eutsan bere Ama maitiak berba arekaz; baña alan da guzti bere erantzun eutsan. Canala Jesucristo 22. Alan da guzti bere / goizeko bostetan / egozan Begoñako / Eleizako atetan. Azc PB 142. Alan da guzti bere ezeban barruko artega ta bakaldarik erakutsi gura. Ag AL 94. Egon bear izan det luzarotxo [...] batelaren zai, baño, ala ta guztire, ordubiterdi baño lenago Iziar gañean nintzan. Ag Kr 33. Esan deizela nigaittik, nai dabezan zittalkeri guztiak, baña, alan da guzti-be, ezin izango dabe ondatu nire gizabidea. Echta Jos 191. Gabaz izugarri izan zan aurre-aldeko illuntasuna, ta alan-ta-guzti-bere, "Elkano" (itxasontzia) ekaizperatu baga igaro zan gau osoa. Echta EEs 1912, 136. Eztau ezer egingo alan ta guzti be. Zam Man 3. Alan da guzti bere / eztau gure juan. Noe 111. Dana zeure gurariz eta iritxiz eratu eta atondu egizu, ta alanda gusti be, gura dozun edo gura eztozunean, yasan bearra baño eztozu aurkituko. Pi Imit II 12, 3. Ezbearra euki begien aurrean, eta alan ta guzti bere, maliziazko berba nasaiak ao-miiñetan. Erkiag BatB 10. Alan eta guzti ere, orrako gau beltz ori ez da betikoa. Onaind ( in Gazt MusIx 149 ). Alan da guzti be beti irribarrez, argi, umore onean. Alzola Atalak 67. Pozik egoan bertan, baiña alan eta guzti be Andaluzi aldeko lurretan komentu geiago jasoteko asmorik ez eukan. Onaind STeresa 92. Beste ontzi txikiak baiño sare geiagogaz lan egiten eben; baiña alan da guzti be, eun arrua ekarten ebenean, askotzat artzen zan. Etxabu Kontu 120. Alde aurretik pentsatuz ekar / tamaiñazko mordoillorik, / alan da guzi bere ez gaituz / imini oraindik lur jorik. Ayesta 92.
azpisarrera-11
ALAN ETA GUZTIZ.
Sin embargo, con todo.
Alan da guztiz bizi nai neuke / biotz-gogoz gaztetuta. Ayesta 29. Baña, alan da guztiz, banaka juan. Gerrika 106.
azpisarrera-12
ALAN ETA GUZTIZ ERE, ALAN ETA GUZTIZ BERE.
Sin embargo.
Urrea urre da beti, baña alan da guztiz be leundu bearrak izaten ditu urreak berak. Ag Kr 8. Orreik gauzok ontzigidari edo ontziburuak ikasi bear zituanak zirean. Alan da guztiz be ezeban gura Mikolek bere jakiñeza mutikoen aurrean agertu. Ib. 83. Mendijak Udalen jabetasun osoan geratuko dira, baña alan eta gustiz be [...] araupian lotuko dira. ForuAB 127. Bi zenbiltzan [= zebiltzan] nere onduan, eta alan da guztiz be, ni zugaz ezkondu nintzan. EgutAr 20-3-1962 (ap. DRA ). Posturea irabazi eban Luzianok; baiña, alan da guztiz be, izan eban alako edo olako asarrea. Etxabu Kontu 36. Etxeko arazo eta ardura guztiak emakume utsen esku. Baña alan da guztiz be, pozik bizibideari barriz gogor eltzeko. Gerrika 116.
azpisarrera-13
ALAN GERTA DADILA (alan gerta dila (V), alan gerta deila Izt 11r).
Amén.
Emoten deutsut betiko berba sendo benetakoa, ez gaur, ez iños Zu irainduteko; eta biziera barri bat artzeko. Alan gerta dedilla. EL1 8. Daukat nik uste bete-betea [...] emongo deustazula [...] beti betiko gloria. Alan gerta dedilla. EL2 246.
azpisarrera-14
ALANGO v. alango.
azpisarrera-15
ALAN IZAN DADILA (alan izan dilla , alan izan deila Izt 11r).
Amén. v. halabiz.
Erregutu eizu gu bekatariok gaiti, orain ta geure eriotzako orduban. Alan izan dedilla. CrIc 177. Guztiok bedeinkatu gagizala, ta Zeruko bere maira betiko eruan gaizala. Alan izan deilla. Mg PAb 58. Iguzu, Jauna, grazia, nos edo nos ondu ta obetu gaitezan. Alan izan dedilla Jesus. LoraS 82. Zeure arpegi santuba ikusteko, ditxia euki daigun. Alan izan dedilla, Jauna, aitiaren, semiaren, ta Espiritu Santubaren izenian. Amen. fB Ic II 282. O Jaungoikuaren semiaren Ama, ez egijezu arren nire erregei ezentzunik egon, eta abegi onegaz aditu egizuz, eta emon egidazu eskatuten deutsudana. Alan izan dedilla. Ur MarIl 1. Nire Jaun Jesukristoren gorputzak zaindu dagiala nire arimea eta eroan dagiala betiko bizitzara. Alan izan dedilla. Itz Azald 160.
azpisarrera-16
ALAN HOLAN.
Así así, no demasiado bien. " Alan-olan, medianamente" Zam Man 3.
Aspaldion alan-olan gabilz. Zam Man 3. --Zelan deritxazun, diñot. --Alan olan; batzutan ondo deritxot, bestetzutan, barriz, txarto. Otx 33.
azpisarrerakoSense-16.1
De alguna manera.
Ez egoan konporme zuzendaria aren jokabideagaz; baiña alan-olan zuritu neban. Etxabu Kontu 35.
azpisarrera-17
ALAN OLANGO.
Regular, mediocre, no demasiado bueno.
Gomuta dot zelan esan zeustan, ezkontzeko gogoa jatortzunean, naiago izango zenduala nekezale on bat, alan-olango ondasunak daukazana baño. Echta Jos 128. Gaztelako erri baten bizi da astokillo aundi bat, ez alan-olangoa, lurbirako astokillo guztien errege edo nagusi izan leitekeana baño. Kk Ab II 111.
azpisarrera-18
EZ ALAN.
No así.
Justizijak egingo dau beria, ta kondenetan dabee bizitzia galdutera. Ez alan konfesinoeko tribunal Jesu Kristok imini ebanian. Mg CO 16. Gindaz beterik dagoan arbola bat, ikusiko dozue urrengo urtean garauz beterik. Baña ez alan aterako balitz sustraitik. LoraS 19. Zuek goietan beti euskeldun, / ez alan beian erriak. AB AmaE 4. Zergaitik, ume ez diranak [...], ikusi dagienean, euren erruz galdu izan dabeela on azkenbagako bat, artuko dabe eta eukiko dabe pena azkenbagako bat legez. Ez alan umeak, Jaungoikoa galduteko eskubiderik, ez errurik, euki ez ebenak. Ag AL 42. Auñemendiko euskaldunik geienak fedegabeak egozan oraindiño. Ez alan beste euskaldunak, Iaungoikoari milla esker. Ag AL 69.
alan
<< alajaina 0 / 0 alanbre >>

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper