baratu.
Tr. Documentado en autores septentrionales, en Lizarraga de Elcano y en textos salacencos y roncaleses. Su frecuencia disminuye en el s. XX.
1. (AN, L, BN, Sal, R, S; SP, Ht VocGr, VocBN , Dv, H), baatu (S) Ref.: A; AtSac 42; Iz R 303 .
Pararse, detenerse; cesar. "S'arrêter [...]. Baratzera ez utztea, ne laisser pas arrêter, demeurer" SP. "Odola etzaio baratzen, elle a flux de sang (Lc 8, 43)" Ib. "Cesser" Ht VocGr 337. "Sans cesse, baratu gabe" Ib. 337. "Cesar", "desistir" y "parar, no pasar adelante" Lar. "S'arreter, cesser d'agir" VocBN. "Bara hadi, arrête-toi" H. "Uria baratu da, la pluie a cessé" Ib. "Detenerse" A. "S'arreter" AtSac, Lrq. "Éuri égitan báratu báge, sin parar de llover" Iz R 303. v. gelditu; cf. paratu.
Hamabi urthez geroztik odola baratzen etzaion, eta medikuetan bere sustanzia guzia despendatu zuen, eta batez-ere ezin sendatu izan zen emazte batek. Lc 8, 43. Koleran abiatuz gero, gaitz da baratzea, gaitz da aitzina iragan gabe, gaitzerizkoan sarthu gabe gelditzea. Ax 291 (V 193). Bethi goazi, ezkara behin ere baratzen. Ib. 61 (V 40). Erraiten denenan ezen azken fineraiño eztirela giristino onak eta finak baratzen, zabartzen eta ez gelditzen. Ib. 463 (V 301). Kaizuz doi, ezi bara / Sorzainak eskuetara / Hur' egitean, hartuz, / Iakin du zertan bara. 'Car l'esprit qui préside à la naissance des enfants a pris l'aune dans ses mains en la faisant, et a su où s'arrêter' . O Po 34. Bara zite igarailia, erregen sortia deithora ezazu, erregeren bihotza harri marbre honen pian estalirik eta gorderik diagozu. Tt Onsa 122. Thenore bat jinen düzü, zuñtan triballiak eta nahaspillak oro baratüren beitira. "Cessabit" . Mst III 47, 1. Eta haren düda, horrat hunat zarabilana, baratü izan zen. "Cessavit" . Mst I 25, 2. Josuek manatu zion iguzkiari, bara zadiela israeldarrek bere etsaiak arras xehaka zetzaten arteraino. Lg I 197. Samson etzen hartan baratu. Egin zuen sarraski handi bat filistindarretan. Ib. 228. Ethorri zenean herrirat bihurtzeko denbora, Jesus etzitzaien yarraiki Yosephi eta Mariari. Baratu zen Jesuralemen hek deusere yakin gabe. Lg II 123. Eztuzu [demonioa] baratren, eztuzu apartatren aliketa bekatuan erorierazi arteo. ZarSerm 165. Net hun dela berthuteko bidian baratu gabe beti aitzina joaitia. AR 45. Irakurtzen baduzu lehiatu gabe, baratuz ukitzen zituzten lekhuetan, ezduzu deus-ere eskas aurkhituko. Brtc 4. Egin bi inguru barneti eta bara. AstLas 24.
(s. XIX) Bere lagün ororeki / Mauntaban bara ditian. 'Qu'ils s'arrêtent à Montauban' . Xarlem 254. Sail on bati lothuz geroz ez bara biderditan / Pitxerrak hutsak badire bethe bitez berritan. Monho 26. Baldin zuri nere biziaren zathi handi bat ebastean baratu gabe, oraino bekhatu egiten eta zure damuztatzen hari izan banaiz, oi! nolakoa izan den nere egitatea! Dh 188s. Hitz batez kongreganisten izpiritualeko obra on suerte guzietan partalier iartzea hobeago da, ezin ez bakhotxak, bere bakhartasunean, bere gain egin detzaken othoitz eta obra onetan baratzea. JesBih 393s. Jarriki zitzajon lasterka, eta ustez zenbeit mortuartar zen, egin zioen oihu bara zadin eta eman zezon bere benedikzionea. MarIl 70. Konplimendu eta zeremonietan baratzen den adixkidetasuna, ez da aixkidetasun itxurazko. Jaur 355. Aitzina gira juiten, / Dona Marin baratzen / Orazione egiten. Etch 388. Tresora atzeman artio baratuko ez gare. Gy 44. Ardatz, arrudak zebilltzan yadanik farra, farra / baratu gabe zuntza bat bill, bertzea tira. Ib. 77. Barbarozko uria ez hoitan baratu; / Bisigothek zituzten ondotik segitu. Hb Esk 48. Pilota dabil airez, ezin bara nihon. Ib. 214. Eta hogoi edo hogoi urthez penitentzia egin balin-bazindu-ere, ez nekha, ez bara, ez geldi. Dv LEd 126. Jakintsun handi zen Jainkozko gauzetan, bainan hortan baratzen zen haren jakitate guzia. Laph 69. Bara hor! ez urrhatsik egin aitzina! Ib. 204. Aroaren beldurrez ez d baratuko. Elzb Po 219. Deputatuak orduan ziren Erreboluzionearen aitzinean edo buruzagi bezala abiatu, eta ez ziren behar baratu bide erditan. Elsb Fram 60. Ordean Aines etzen trikatu edo baratu ere[...]; bainan, aintzina zohalarik bere bidean lehia saindu batekin, ihardetsi zion. Jnn SBi 136. Jesusek xutiturik / dio kalernari: / "Nik manatzen baitaiat / ixil bara hadi". Zby RIEV 1908, 412. Pilota bat baratua denean paso-marraren eta erreboteko eskasaren artean, horri erraten zaio xaxa edo arraia . Ib. 88. Üzürria baratü zen ordü berian. Ip Hil 181.

(s. XX) Kosetxaren biltako tenpran, ezta baratan jentia gai eta egun. Mdg 125. Nainoke anitx gaiza erran, eta eztakid zer. Orai xa kontan baratan naz, aiketa abentu txikerrekoaraino. Ib. 129. Eskual-herrian laket diuk zenbeit elhe eta irri arteta, baratzea ere ba noiztenka zigarreta baten estakuruan. JE Bur 114s. Bainan beharien artean dituzten haurrideak bara diten othoizka ari zeiezte [pilotarier] . Ib. 30. Eskuaren emaitera baitzoan bere lagunari, biderdi baratu zitzakon, hotz eta geldi. Ib. 126. Hortan baratü zen egitekua. Const 22. Baratü ziren Drundan, han egünaren igaraiteko. Ib. 30. Eta horra bederatzi astoak tankez baratuak, erreximenduko zaldiak gelditzen diren bezala. Barb Sup 71. Eta erregina gazteari bere hirri xoroa baratu zitzaion berehala. Barb Leg 137. Mailak tarrapatan beheraino jautsi gabe, baratzen niz ezkaratzari so. JE Ber 66s. Ez girela lehenbizikoak, oihan hartan ikusten gituenak; udan noiz-nahi baratzen direla han donostiar familiak, gu bezala lurrean bazkariteko. Ib. 30. Platonek nehork baino hobeki bazakien gauzen jarioaren berri: ikusten zituen oro zoatzila, baratu gabe aldatuz, bertzelakatuz, irabiatuz. Lf ( in Zait Plat XX ). Hanbat nekatu, ezin segituz, bidean ditazke bara. Larre ArtzainE 338.
Pararse, quedarse, posarse; instalarse.
Hil hanitz bi aldetarik: hamasei mila baratu dituzu kanpuan. CartEspBN 449. Ordea gero ere, iraultze eta ibiltze heken guztien finean, athea bere erroetan, eta nagia bere ohean bezala, bere bekhatuen xisteran eta etzauntzan baratzen da. 'Se queda' . Ax 46 (V 29). Eztiazozula beha urkhabeko bide ederrari, baiña beha iazozu urkhabeari berari, baratu behar duzun lekhuari. Ib. 521 (V 335). Bekhatiala ez erorteko, edo ez hartan baratzeko, bena bai hartarik laster elkiteko. Bp I 127. --Aski deia bethi Igantez, edo aldizko Meza apal baten enzütia? --Ez; batbederak, eriz edo ezinez baratzen ezpada, Parropia Meza enzün behardü hirur Igantetarik batez. Ib. 108. Süzko mihi eli bat bezala agertzen ikhusi zütien, zoin berhezi baitziren, eta hetarik bat bederatan gañen baratü. Bp II 71. Noemi alhargundu zenean, baratu zen Moaben. Lg I 244. Mündia kreatüz geroz Jinkuaren grazian hil ziren Jüstuen Arimak baratürik zauden lekia. CatLan 46. Haritz batetarik bere bilotik xilinxau baratu zuzun. AR 28. [Hereje] aietáik bakotxik ére etzué utzi barátzera bere erreinuan. LE JMSB 193. Noen arkatik usoa / arat onat zen egatu; / andik kanpoan gaixoa / etzeike nion baratu. LE Kop 152. Asteko lehen egunean, Jesus ethorri zen eta baratu bere dizipuluen erdian. Jaur 168. Ezur bat egon zaikon baratia / eztarriaren erdian. Arch Fab 143. Hur hau deitzen die bükhata eta hoztü denian baratzen da zolan nitre-gatza. Ip Dial 116 (It, Dv gelditzen, Ur geldituten). Erletegiaren ondoan landatzen dira arbola aphal batzuek; erlumeak hekietan baratzen dira. Dv Lab 296. On dire aitzakiak gizonen yostatzeko behin, bainan zorigaitz hetan baratzen direnei! Hb Egia 124. Jaunak, baratzen naiz ixtorioaren aitzinean. Elsb Fram 108. Lür saintia, zerr'adi / ni barnen bara ahal nadin. / Lür saintia da zerratü / ni errege Janeki baratü. Balad 95. Gogoeta gaixtoetan baratzea bekhatu handia da? CatJauf 83. Ez nauk huntan [Purgatorioan] baratuko [...]. Goazen beraz ifernurat. Zerb Ipuinak 89.
Parar, tener el paradero. Cf. barapen.
Oil beztad erraitra non baratan den, eta karten direkzionia, etzadan ekun sospetxarik galten drela. Mdg 142.
(Con ablativo). Dejar de, cesar de.
Non guri gerla egitetik behin-ere ezpaitirade baratzen. Ins A, 4r. Ez gara baratzen zuengatik othoitz egitetik. Col 1, 9 (TB, Dv -tik baratzen; He -tik gelditzen). Enüzü ixilik egonen, ezetare othoitzetik baratüren. Mst III 21, 5. Ez bara othoitz egitetik. Lg I 261. Zergatik baratü dira animalen oferitzetik sakrifiziotan Jesü-Kristoren hilzian? CatLan 133. Bara zaite hek jazartzetik. Monho 128. Han eztire baratuko elkhar fulia guziarekin madarikatzetik. Dh 162. Maria etzen baratzen saindutasunean eta perfekzionean aintzinatzetik. MarIl 116. Ezkitian jagoiti bara zure laidatzetik. UskLiB 19. Ez gare baratu behar desiratzetik lehiarekin Zeruetarat heltzea. Jaur 158. Hauk zaitezken orduan kolpakatik baratu. Gy 34. Ez bara zure xuritzetik, zeren handiak baitira zure bekhatuak. Dv LEd 126. Meza emaite guzian bozkariozko nigarretarik ez zen baratu Zabier. Laph 169. Zeliala so egitetik bara zitie. CatS 104. Zure amodiotik / Han su lothuz geroztik, / Erretzetik ez nadien bara. Zby RIEV 1908, 287. Hoiek dire ez ditezkenak bara penitentziatik. Ib. 609. Jainkoak berak, egun hartan pausatuz, lanetik osoki baratuz zeru-lurrak egin-eta. Arb Igand 60. Haregatik egün orozko ohore hoien emaitetik baratürik ere, ezkütüzü nahi baratü zure maithatzetik ez eta zure othoitzetik. Ip Hil 220. San Josef, lanetik baratua, ixil ixila bethi, amultsuki beha zagon. Barb Sup 165. Jaunaren otoitzetik / ez nadien bara. Etcham 161. Jaun onaren ohoretan / ez bara kantatzetik. (In SMitx Aranz 198 ).
2. Quedar, terminar, resultar. v. gertatu.
Bada zuk iragan diren urthe guztiotan, behin ere ongi kofesatu gabe, bekhatutan gogorturik eta ezansiaturik zaudezinorrek, zertan baratu uste duzu? '¿En qué esperas parar?' . Ax 110 (V 73). Ahalke handi batek begitartia estalirik, konfusionetan baratu zen. Tt Onsa 130. Bi aita semiak akord baratu ziren behar zutela bere honen erdia presentatu. Tt Arima 81. Eta hi baratüren hiz ahalkez betherik. "Tu stabis confusus" . Mst III 6, 4. Satan, egoiten ahal zira / zaflatu gabe mitilik, / nahi ezpazira baratu / zaragoilak kakaz beterik. AstLas 23. Zertan baratuko zen trajedia gura. (276) 'En qué vendría a parar' . LE-Ir. Bater butillatü / Bester ez eskentü, / Ni gabe baratü. 'Moi, j'étais resté sans rien' . Etch 324. Hunak galdürik, haurrak dohakabe baratü. Ib. 142. Berritan begiratzen dut iraganari edo ethorkizunari, eta nolako etsimenduan naizen baratzen! Dv LEd 228. Baratu zren guardiak kain arritruk, bai zauden ilik bikala. Hual Mt 28, 4 (Samper gelditu). Jesus baratü zen bera. EvS Io 8, 9 (LE gelditu-ze sollik, Dv bakharrik gelditu zen ). Eta aren korpitza nola baratu zen? --Unitruk dibinidade berareki. CatR 29. (CatAe 28, CatSal 29 gelditu) Eztela behinere entzünik izan, zure heltüra deithü dianik, zure lagungoa galthatü dianik, baratü dela konsolazione gabe. Ip Hil 259. Otsoari ezkapatuzitzazkan tripak giltzurinetarik, eta kostilla guziuak baratuzitzazkan tortilla batian. Mdg 170. Berriz baratu gra maestrorik bage. Ib. 137. Osoaren ondotik ibilki, eta erdiaren jabe gelditzea [...]. Eta erdiaz on baratu dela athera bazait, sobera diot hori bera. JE Bur 97.
3. (SP, Ht VocGr, VocS, Lar, Lecl, VocBN, Gèze, Dv, H). (Trans.). Detener; impedir. "Empêchez-le, bara ezazu" Ht VocGr 352. "Sursoir, baratzea, trikatzea. L'affaire sursise, egitekoa baratua" Ib. 429. "Detener" Lar. "Baratü, fixer" VocS. "Arrêter" VocBN, Gèze. "Amaraunak baratzen du odola" Dv. "Hesi hori abereen baratzeko da" Ib. "Aita batek baratzeko du gaizkian dabilan haurra" Ib. "Zaldia laurhaska dohana baratzea, arrêter un cheval qui va au galop" H.
Astaka abre mutu batek gizon gisa mintzaturik baratu baitzuen profeta haren zoramendua. " Prohibuit" . He 2 Petr 2, 16 (Lç reprimi zezan ). Bara itzadazü ene barreiarzünak. Mst III 23, 4. Hatsarriak bara itzak; berantegi erremediua adelatzen duk, nuizere lüzakeria handiez gaitzak zahartü beitirateke. Ib. I 13, 5 (Ip bara itzak ). Maite diana, bethi boztariuan dabila laxterrez, hegaltaz; solt da, eta deüsek ere eztü baratzen. Ib. 5, 4. Hire hitzek ez niautek baraturen. Lg I 316. Dabitek eta haren azpikoek yakin zutenean Amnonen heriotzearen berri ondikozkoa, ezin baratu zituzten hek ere bere nigarrak. Ib. 310. Yaun-doni Petrik etzakien non zen bozkarioz; ezin bara zezakeien bere kontentamenduaren gaindidura. Lg II 168. Ezbaduzu bertze ahalik haren solhasen libertinkeria baratzeko. Mih 66. Iragan behar ditutzun mendi gorek etzaituzte baratzen. Ib. 51. Zer arren eliro obra, gizonaren arima egin dianak? Denboraren lüzetarzünak bara elitiro, eztelakoz berantiarik haren eretzian. Egiat 184. Aize khinperrek bidia baratzen, belak zathizka, batürak porrokatürik, hür herrekak ontzian turrustaz sartzen. Ib. 157. Erhokeri handiagorik badeia eziez mündiaren laisterra baratü nahiaren egarria. Ib. 167. --Zer egiten dü gütan eztitarzünak? --Baratzen ditü kolerazko mobimendiak, eta errendatzen gitü onest eta pausatü ororen alderat. CatLan 66. Adiskide jakintsu jinkotiar batek berriz gortu bainu erranez Jinkoazko lanetan, ez untsa egitiaren beldurrak ezkitiela baratu behar. AR 5.
(s. XIX) [Jainkoak] zerbait izan eta gerta dadila baitezpada nahi duenean, deusek, ez nihork ezin bara dezaken gisan. Dh 183s. Bortha alhartzea hunkitu bezen laster, baratua senditu nintzen, indar gorde eta ezin bentzutu batez. MarIl 72. Deusek ez nau baratuko, zu ganat bihurtzen naiz. Jaur 125. Ekiaren leihuruak ditizu baratzen, / Tenpestak ere bai gahaitzen. Arch Fab 93. Ifernura lasterka nindohalarik, zuk baratu nauzu, Jauna. Dv LEd 135. Eta, ez malkharrek, ez mendiek, ez sasiek, deusek ere ez nau nere bidean baraturen. Ib. 238. Zorrotza da haren justizia. Estakuru, aitzakia eta itxurapenek ez dute baratzen. Ib. 189. Erhautsaren baratzeko elgarri tinki tinkia ezarriak dituzte [arbolak] . Dv Lab 84. Baldin lekhua biphila balitz, hedoiek aintzinago jo lezakete; bainan oihanek baratuz, an uzten dute sabelean dagokaten ura. Ib. 312. Ohoinek baratu zituzten ehun orga ile, Asturiatik heldu zirenak. Hb Egia 146. On iduritzen bazitzaioten lagunen hiltzea, deusek ezin baratuko zituen. Ib. 9. Bidearen erdian baratzen dute, eriak ekhartzen diotzate, othoi hunki ditzan. Laph 213. Behar da Meza entzün, Pronuala eta beste Ofiziuetara asestitü, arrazu hunek ezpagütie baratzen. CatS 46. Gero berritz Mairuak ethorririk, / Nihork ez zetzazken bara. Zby RIEV 1909, 399.

(s. XX) Bertzalde, Presidentaren izendatzeak sal-erospen guziak baratzen ditik. JE Bur 116. Ziek zütiet ene oihan / erdi erditan baratzen. Casve SGrazi 60.
(Con ablativo). "Empêcher, arrêter (en ce sens). Etxean sartzetik bara ezazu, empèche-le d'entrer dans votre maison (Jub)" H.
Respektu hümanuak horren egitetik baratzen balü, behar lizate lotsa izan punitü izatia, Jinkuaz berarez hain respetatürik izan denaz. Mercy 28. Ezta beraz emütskeriarik gü bara ahal gitzanik [...] gure egongiaren xahatzetik. Arch Gram 35. Eztitzatziela [haur horik] eneganat jitetik bara. Ip Mt 19, 14 (Hual, Samper estorba ). Zerentzat behar dugu gizon hori irri egitetik baratu? Laph 171. Ez dut uste, Franzizko, lo egitetik baratu nahiko gaituen. Ib. 125. Elizak nahi dü solamente laguntü gure flakezia, zuñek Jinkuari zor dügün bezainbat satisfatzione egitetik baratzen beikütü. CatS 91. Bena zerbait hun bere beitharik badiala uste dianak, Jinkoaren grazia beregana jitetik baratzen dü. Ip Imit III 42, 1.
4. (Lar, Gèze), baatu (S) Ref.: Lh (baatü); Lrq (baatu) .
Quedar, restar, mantenerse. "Quedar [...] lat. manere, remanere" Lar. "Rester" Gèze, Lrq. "Demeurer, rester" Lh.
Orotrat ere baratzen da oraino pena denborala. Tt Arima 64. Bekhatu orijinaletik baratü zaikün khozü gaxto haren kuntre bühürtzen ikhas dezagün. Mst XVII. Ezi indar aphür baratü zaiona, sü txinkha hauts pian gorderik dagoena bezala düzü. Mst III 55, 2. Bena bata eta bestia Jesüs-Kristen khorpitz odol arima eta jinkotarzüniala khanbiatiak beitira, üdüripenak solamente baratzen direlarik. UskLiB 90. Bekhatü kofesatzeko uste gabian baratietzaz ihur orhitzen balin bada, süitako Kofesionian behar dütü deklaratü. Ib. 84. Ez diru ez arropaik / etzaigu baratzen. Bordel 47. Ezteia ogirik ez ardurik baratzen Konsekrazionetik landa? CatS 72. Errekesunetik baratan den zukiuari, erraiten dabei txirikot. Mdg 136. Kuidao pikor bat baratan zaitad [kartak] errezibitan tionez ote. Ib. 138.
Permanecer, mantenerse (en un estado).
Zergatik egüberriren bezpera gaia, bestiak oro beno ohoratiago baratü da? Bp II 17. Egün oroz profeitü zunbaiten egiteko sürik eztügü hartzen, hartakoz ephel eta hotz baratzen gira. "Remanemus" . Mst I 11, 2. Nola izan deiteke izan den Ama, eta Birjina baratü den? CatLan 37. Retira Satan, bestiak bara han. 'Satan se retire. Les autres restent' . Xarlem 924. Eta Chahoren depütatü igaraitia galthatü, / Bestela handier esklabo behar dükegü baratü. 'Nous devrons demeurer esclaves' . Etch 582. Baratzen zelaik birjen erdi baño len, erditzean eta erdiz geroz. CatSal 11. (CatR 11 baratan zelarik; CatAe 10 gelditzen) Protestantek erre zien, mürriak berak baratü ziren xütik, eta estatü deithoregarri horrek irain zian berrogei eta laur urte. Ip Hil 201s. Bagintuen hemezortzi egoitza nagusi. Biga dire doi doia oso baratuak. Prop 1901, 104.
" Baratu, quedar pendiente" HerVal 273 voc.
Tipituaingo kondia, zorra <zaara> baratia. HerVal 160. Klementein kondia aburrilian baratu. Ib. 192. Kondiak einik zo(rra) baratu. Ib. 192. Agerre kondia ekainian einik 24 arzeko baratu. Ib. 195.
5. (S; -th- S), baatu. Ref.: Lh; EAEL 270; Gte Erd 288. Encontrar. " Mendian lagüna baratü düt (S)" Gte Erd 288.
Eia eztienez ihur bidian barathü. Etch 348. Ülhüna zenin abantzü / Etxerat abiatü: / Bi adixkide baratü, / Abüsione gerthatü. "Nous rencontrâmes deux amis" . ChantP 316. Zareta bat bürian / kanporat jalkitzian [Hauzeko anderia] / Mus d'Urrutiak zian / baratü bai bidian. Balad 41. Abere ohilek algar edireiten beitie, Anttonik bere odoleko mandrill bat nonbait baatü zian. GAlm 1958, 53. Ziek zütiet ene oihan / erdi erditan baratzen. 'Je vous rencontre' . Casve SGrazi 60.
(Con aux. intrans. bipersonal). Encontrarse.
Ürzo lüma gris gaxua, / Ore bidajin bahua; / Baratzen bazaik müsde Sarri, / jaun apetitü hun hura, / Begiz ikhusten balin bahai Phetiriñalat bahua. 'Si tu rencontres' . ChantP 204. (cf. Balad 129: batzen bazaik Musde Sarri) Errege Jan zauritürik / jin izan da armadetarik. / Am'anderia baratü ziozü / etxian alagerarik. Balad 93.
(Con aux. intrans. unipersonal). "Ils se sont rencontrés [...] barátü dira " (S). EAEL 318.
6. Preparar. v. paratu.
Khontü hura baratürik eta siñatürik date Tresorieraz eta Direktorraz. Mercy 39.
BARATUXE (Aprox. de baratu).
Entzunik izurritea baratuxe dela Barzelonan, Barzelonerateko abiadura hartzen du. Laph 50.
BARATZERA HELDU. Venir a parar.
Zertan baratzera eldu den bizi bat gaizki enpleatua. (271). LE-Ir.
EZIN BARATUZKO. "Qu'on ne peut arrêter, retenir, fixer. Horren gogoa nihon ezin baratuzkoa" Dv.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper