Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

91 emaitza festa-berri bilaketarentzat

215: luna nueva / nouvelle lune / new moon

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): luna nueva
 • Galdera (fr): nouvelle lune
 • Galdera (en): new moon
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ilargi berri ilárrgi bérri 1: [ilár̄gi bér̄i] -
Ahetze illargi berri illárgi bérri 1: [iʎáRɣi βéRi] -
Aia illargi berri illárgi berrí 1: [iʎár̄ɣi βɛr̄í] -
Aldude ilargi berri ilárgi berrí 2: [ilár̄ɣi βer̄í] -
Altzai argizagi berri argizagi bérri 1: [ar̄gisaɣi βér̄i] -
Aniz illergi berri illergi bérri 1: [iʎɛr̄ɣi βɛ́r̄i] -
Arnegi ilargi berri ilárgi berrí 1: [ilár̄ɣi βer̄í] -
Arrangoitze ilargi berri ilárgi bérri 1: [iláRɣi βéRi] -
Arroa (Zestoa) illargi berri illárgi berrí 1: [iʎár̄ɣi βɛr̄í] -
Azkaine ilargi berri ilargi berria 1: [ilar̄ɣi βeRia] -
Baigorri ilargi berri ilargi berria 1: [ilaRgi βeRia] -
Bardoze argizeite berri árgizeite bérria 1: [ár̄gisei̯te βér̄ia] -
Beskoitze argizari berri argíizarí bérri 1: [aRɣíisarí βéRi] -
Bidarrai ilargi berri ilárgi bérri 1: [ilár̄ɣi βér̄i] -
Deba illargi berri illárgi bérri 1: [iʎár̄ɣi βɛ́r̄i] -
Donibane Lohizune illargi berri illargi bérri 1: [iʎaRɣi βéRi] -
Donostia illargi berri illárgi berrí 1: [iʎár̄ɣi βer̄í] -
Elduain illargi berri illárgi berrí 1: [iʎár̄ɣi bɛr̄í] -
Erratzu ilergi berri ilérgi berrí 1: [ilɛ́r̄ɣi βɛr̄í] -
Errezil illargi berri illárgi berrí 1: [iʎár̄ɣi βɛr̄í ] -
Eskiula argizagi berri argizagi berría 1: [ar̄gisaɣi βer̄ía] -
Etxalar illargi berri illárgi bérri 1: [iʎár̄ɣi βér̄i] -
Ezkio-Itsaso illargi berri illárgi bérri 1: [iʎár̄ɣi βɛ́r̄i] -
Ezterenzubi ilargi berri ilárgi bérri 1: [ilár̄gi βér̄i] -
Gamiz-Fika igetargi berri igetárgi berrí 1: [iɣetár̄ɣi βɛr̄í] -
Getaria illargi berri illárgi berrí 1: [iʎár̄ɣi βer̄í] -
Hazparne ilargi berri ilargi bérri 1: [ilaRɣi βéRi] -
Hondarribia illargi berri illargi berria 1: [iʎar̄ɣi βer̄ia] -
Igoa illargi berri íllargi berrí 1: [íʎar̄ɣi βɛr̄í] -
Ikaztegieta illargi berri illárgi berríe 1: [iʎár̄ɣi βer̄íe] -
Irisarri ilargi berri ilarrgi berrí 1: [ilaRɣi βeRí] -
Itsasu ilargi berri ilárgi bérri 1: [ilár̄ɣi βér̄i] -
Jaurrieta ilargi berri ilárgi bérria 1: [ilár̄ɣi βér̄ja] -
Landibarre argizaitu berri argízaitu berriá 1: [ar̄ɣísai̯tu ber̄iá] -
Larraine argizagi berri argizagi bérri 1: [ar̄gisaɣi βér̄i] -
Larzabale argizeite berri argizeite berria 1: [ar̄gisei̯te βer̄ia] -
Lasarte-Oria illargi berri illargi bérriya 1: [iʎar̄ɣi βér̄iǰa] -
Lekaroz ilergi berri ílergi berrí 1: [íler̄ɣi βɛr̄í] -
Luzaide / Valcarlos ilargi berri ilárgi berrí 1: [ilá r̄ɣi βer̄í] -
Makea illargi berri illárgi bérri 1: [iʎár̄ɣi βér̄i] -
Montori berri berría 2: [beRía] -
Mugerre argizari berri argizari berría 1: [ar̄gisari βer̄ía] -
Orio illargi berri illárgi berríya 1: [iʎár̄gi βer̄íǰa] -
Orozko illergi berri illérgi berri 1: [iʎér̄ɣi βer̄i] -
Pagola argizagi berri argizagi bérri 1: [ar̄gisaɣi βér̄i] -
Pasaia illargi berri illárgi bérri 1: [iʎár̄ɣi βér̄i] -
Santa Grazi argizagi berri argizagi berría 1: [ar̄gisaɣi βer̄ía] -
Sara ilargi berri ilárgi berrí 1: [ilár̄ɣi βer̄í] -
Senpere ilargi berri ilárgi berría 1: [iláRɣi βeRía] -
Sohüta argizagi berri argizagi berría 1: [ar̄gisaɣi βer̄ía] -
Tolosa illargi berri illárgi berrí 1: [iʎár̄ɣi βer̄í] -
Uharte Garazi ilargi berri ilarrgi bérri 1: [ilar̄ɣi βér̄i] -
Urdiñarbe argizagi berri argizági berría 1: [ar̄gisáɣi βer̄ía] -
Urketa argizagi berri árgizági berria 1: [áRgisáɣi βeRia] -
Ürrüstoi argizagi berri argizagi bérri 1: [ar̄gisaɣi βér̄i] -
Uztaritze ilargi berri ilárgi bérri 1: [iláRɣi βéRi] -
Zegama illargi berri illárgi berrí 2: [iʎár̄ɣi βɛr̄í] -
Zugarramurdi ilargi berri ilárgi berría 1: [ilár̄ɣi βer̄ía] -
 

360: fiesta patronal / fête patronale / parish feast

 • Gaia: Urteko jaiegunak
 • Galdera (es): fiesta patronal
 • Galdera (fr): fête patronale
 • Galdera (en): parish feast
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Amezketa festa fésták 1: [féśták] -
Amezketa erriko festa erríko festák 2: [ɛr̄íko feśták] -
Asteasu erriko festa erríko festák 2: [ɛr̄íko feśták] -
Ataun erriko festa erríko festák 2: [ɛr̄íko feśták] -
Beasain erriko festa erríko féstak 1: [ɛr̄íko féśtak] -
Beizama erriko festa erríko festá 1: [ɛr̄íko feśtá] -
Donostia erriko festa erríko festák 1: [er̄íko ɸeśták] -
Dorrao / Torrano erriko festa erríko féstak 1: [ɛr̄íko féśtak] -
Dorrao / Torrano festa fésta 2: [féśta] -
Elduain erriko festa erríko festák 1: [ɛr̄íko feśták] -
Errezil erriko festa erríko festá 1: [ɛr̄íko feśtá:] -
Ezkio-Itsaso erriko festa erríko fésta 1: [ɛr̄íko féśta] -
Getaria erriko festa erríko féstá 1: [er̄íko ɸéśtá] -
Goizueta erriko festa erríko festak 1: [ɛr̄íko feśtak] -
Ikaztegieta erriko festa erríko féstak 1: [er̄íko féśtak] -
Jaurrieta erriko festa erríko féstaeguná 1: [er̄íko féśtaeɣuná] -
Mezkiritz erriko nausie festa erríko nausíe fésta 1: [er̄íko nauśíe féśta] -
Orio erriko festa erríko festák 1: [er̄íko ɸeśták] -
Tolosa erriko festa erríko festák 3: [ɛr̄íko feśták] -
Urretxu festa festá 2: [feśtá] -
Zegama festa festá 1: [feśtá] -
Zegama festa festáéun 2: [feśtáéu̯n] -
Zilbeti erriko nausie festa erríko náusie 2: [er̄íko náu̯śie] -
 

361: repetición de fiesta / refête / recurrence of the holiday

 • Gaia: Urteko jaiegunak
 • Galdera (es): repetición de fiesta
 • Galdera (fr): refête
 • Galdera (en): recurrence of the holiday
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arbizu festa bigarrena féstabígarrená 2: [féśtaβíɣar̄ená] -
 

454: retoño / rejet / twig

 • Gaia: Landaretza
 • Galdera (es): retoño
 • Galdera (fr): rejet
 • Galdera (en): twig
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bidarrai pusa berri pusá berrí 1: [puśá βer̄í] -
 

833: tocino / lard frais / bacon fat

 • Gaia: Etxabereak: txerriak
 • Galdera (es): tocino
 • Galdera (fr): lard frais
 • Galdera (en): bacon fat
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Zilbeti txingar berri txingár bérri 1: [tʃiŋgár̄ βér̄i] -
 

928: construir / bâtir / build (to)

 • Gaia: Etxea
 • Galdera (es): construir
 • Galdera (fr): bâtir
 • Galdera (en): build (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzürükü berri bat egin berrí bat égin 1: [ber̄í βat éɣin] -
Barkoxe etxe berri egin etxe bérri egin 1: [etʃe βér̄i eɣin] -
Montori berri bat egin berrí bat égin 2: [ber̄í βat éɣin] -
 

1642: roturar / défricher / break ground (to)

 • Gaia: Lur lantzea
 • Galdera (es): roturar
 • Galdera (fr): défricher
 • Galdera (en): break ground (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arboti lür berri in lür berri in 3: [lyr βer̄i in] -
Jutsi lur berri itia lurr berri itia 1: [lur̄ ber̄i itia] -
 

2283: acariciar / caresser / caress (to)

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): acariciar
 • Galdera (fr): caresser
 • Galdera (en): caress (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Mezkiritz festa in fésta ín 1: [féśta ín] -
Zilbeti in tzuzu festa batzuk in tzúzu fésta batzúk 2: [in tsúsu féśta βatsúk] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper