Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

303 emaitza 443 bilaketarentzat

443: al quinto infierno / au diable vauvert / in the boondocks

  • Gaia: Bidea
  • Galdera (es): al quinto infierno
  • Galdera (fr): au diable vauvert
  • Galdera (en): in the boondocks
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta demonioetan demónioetán 1: [demónjoetán] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta demonioetan iférnuko demóniotan 2: [ifér̄nuko ðemónjotan] -
Ahetze debruetat ai debruétaat 1: [ai̯ ðeβRuétaat] -
Ahetze kakitea ái kakíteát 2: [ái̯ kakíteát] -
Ahetze bakean utzi bakéa eman ézak 3: [bakéa eman ésak] -
Ahetze asia naok asía naók 4: [aśía naók] -
Ahetze badiat aski badíat askí 5: [baðíat aśkí] -
Ahetze bakean utzi uznézak bakían 6: [usnésak βakían] -
Aia bistatik aldéizak bégim bixtátik 1: [aldéi̯sak béɣim biʃtátik] -
Aia toki ná eken tókia jun ái 2: [na eken tókia xun ái̯] -
Aldude bistatik dúala bístatik 1: [dúala βíśtatik] -
Aldude debruetat dualá debruetát 2: [dualá deβruetát] -
Aldude antzara ferratzea dualá antzára ferrétzera 3: [dualá antsára fer̄étsera] -
Alkotz aparta yoanda apárta yoandá 1: [apár̄ta ǰoandá] -
Altzai bazter zínez bázter 1: [sínes báster̄] -
Altzürükü debruetat débrieta hát 1: [débrieta hát] -
Altzürükü akhamarre ákhamárreat 1: [ákhamár̄eat] -
Altzürükü debruetat debríala h´ürrün 2: [debríala hýr̄yn] -
Altzürükü urrun ízigárri h´ürrün 3: [ísiɣár̄i hýr̄yn] -
Amezketa mendira mendíra 1: [mendíra] -
Andoain -tik artzea pórrkuloarrtzea jún ái 1: [pór̄kuloar̄tsea xún ái̯] -
Andoain zakurraren ipurdira zakúrren ipúrdiá 1: [sakúr̄en ipúr̄ðiá] -
Andoain alde emendik aldéintzák émendík 2: [aldéintsák émendík] -
Andoain lakuntza lákuntza 2: [lákuntsa] -
Andoain lekeitiyoa lekéitiyoá 3: [lekéi̯tiǰoá] -
Andoain lekeitiyoa lekéitio barróa 4: [lekéi̯tio βar̄óa] -
Andoain kantalapiedra kantálapiedrá 5: [kantálapjeðrá] -
Aniz zakurraren ipurdira zakúrrem púrdire 1: [sakúr̄em púr̄ðire] -
Aramaio alde emendik soyes orti 1: [śóǰeś ór̄ti] -
Araotz (Oñati) lekura jóan ai eméndik au gúroken lékura 1: [xóan ai̯ eméndik au̯ ɣúroken lékura] -
Araotz (Oñati) pikutara fán ai eméndi pikúta 1: [fán ai̯ eméndi pikúta:] -
Araotz (Oñati) txakurren salara txakúrren sála 2: [tʃakúr̄en śála] -
Arbizu infernura imférnu itxén daóla 1: [imfér̄nu itʃén daóla] -
Arboti debruetat debriétat hát ürrun 1: [deβrjétat hát yr̄un] -
Arboti txakur xakh´ürrak ez t´üzkek lakhét hain ´ürrün 2: [ʃakhýr̄ak es týskek lakhét hai̯n ýr̄yn] -
Armendaritze zakurraren ipurdira zakúrrain ipúrdian 1: [sakúr̄ai̯n ipúr̄ðian] -
Arnegi zakurraren ipurdira zakúrrain ipúrdirát 1: [sakúr̄ai̯n ipúr̄ðirát] -
Arnegi antzara ferratzea háil antzára ferrátzea 1: [hái̯l antsára fer̄átsea] -
Arnegi bistatik háil bistátik 2: [hái̯l βiśtátik] -
Arnegi porru landatzea porrú landátzea 3: [por̄ú landátsea] -
Arnegi nork daki non yinkóa táki nún 4: [ǰiŋkóa táki nún] -
Arrangoitze abil abíl 1: [aβíl] -
Arrangoitze hoaz hoáz 2: [hoás] -
Arrangoitze zoaz zóaz 3: [sóas] -
Arrasate lekura joan aí gureodán lékure 2: [xoan aí ɣureoðán lékure] -
Arrazola (Atxondo) alde emendik márrtxaik emétik í¡ek betéta ná¡ak samáño ta 1: [már̄tʃai̯k emétik íʒek βetéta náʒak śamáɲo ta] -
Arrazola (Atxondo) aiziartzea joáni axie ártzen 2: [xoáni aʃie ár̄tsen] -
Arrieta bistatik sóas begíem bístetik 1: [śóaś beɣíem bíśtetik] -
Arrieta infernura sóas iférnure 1: [śóaś ifér̄nure] -
Arrieta aiziartzea sóas aixiek ártzien 2: [śóaś ai̯ʃiek ár̄tsien] -
Arroa (Zestoa) bistatik bístatik aldéitzák 1: [bíśtatik aldéi̯tsák] -
Arrueta zakurraren ipurdira zakh´ürrain iphúrtziluan 1: [sakhýr̄ai̯n iphúr̄tsilwan] -
Arrueta zola zóla atian 2: [sóla atjan] -
Arrueta zola zola hártan 3: [sola hár̄tan] -
Asteasu alde emendik áldeizák emendík 1: [áldeisák emendík] -
Asteasu toki nái deken tókia 2: [nái̯ ðeken tókia] -
Ataun bistatik aldeizák áldeintzák bíxtatió 1: [aldei̯sák áldei̯ntsák bíʃtatjó] -
Azkaine zakurraren ipurdira zakurrain ipurdian 1: [sakuRai̯n ipur̄ðian] -
Azkoitia pikutara jún ai pikútea 1: [xún ai̯ pikútea] -
Azkoitia txakurren salara jún ai txakúrren salá 2: [xún ai̯ tʃakúr̄ɛn śalá:] -
Azkoitia txakurren salara jún ai txakúrren sála 3: [xún ai̯ tʃakúr̄ɛn śála] -
Azkoitia txakur txakúrrei jardu¡ók 4: [tʃakúr̄ei̯ xar̄ðuʒók] -
Azkoitia aldegin aurretik áldei áurretik 5: [áldei̯ áu̯r̄ɛtik] -
Azkoitia bistatik aldéi bistétik 6: [aldéi̯ βiśtétik] -
Azpeitia bistatik aldéizák bistátik 1: [aldéi̯sák biśtátik] -
Baigorri zakurraren ipurdira zakhurran iphurdian 1: [sakhuRan iphuRðjan] -
Bakio infernura itxístesu geldik ta sóas infernúre 1: [itʃíśteśu ɣelðik ta śóaś infer̄núre] -
Bardoze urrun bízikiúrrun 1: [bísikiúr̄un] -
Barkoxe aidez aide h'ürün áidez áide h´ürün 1: [ái̯des ái̯deh ýryn] -
Barkoxe bazter beste bazterríla 2: [beśte βaster̄íla] -
Bastida debruetat debr´üetam bárna 1: [debrýetam báRna] -
Bastida debruetat debrüetá 2: [deβryetá:] -
Beasain kakitea kakáittea 1: [kakái̯ttea] -
Beasain kalifurnia kalífurnia 1: [kalífunia] -
Beasain bistatik aldé - bíxtatio 2: [aldé - bíʃtatio] -
Beizama alde emendik áldeizazú eméndikan 1: [áldei̯sasú: eméndikan] -
Beizama alde emendik áldeizák eméndikan 2: [áldei̯sák eméndikan] -
Bergara alde emendik joái améndik 1: [xoái̯ améndik] -
Bergara txakurren salara txakurran sálara 1: [tʃakur̄an śálara] -
Bergara joai pikollita joái pikollíta 2: [xoái̯ pikoʎíta:] -
Bermeo karajoa jún adi órtik al karájo 1: [xún aði ór̄tik al karáxo] -
Berriz bistatik aldeíxu bixtátik 1: [aldeíʃu βiʃtátik] -
Berriz pikutara jun sáittes ontáti pikútara 2: [xun śái̯tteś ontáti pikútara] -
Berriz aiziartzea artuíxus axíek 4: [ar̄twíʃuś aʃíek] -
Beruete bistatik ne bistátik ánda mundué,ondazáittemedík 1: [ne βiśtátik ánda mundwé,ondasáttemendík] -
Beruete bistatik áldeintzázo nebistátik 2: [áldei̯ntsáso neβiśtátik] -
Beruete bistatik ne bistáti lekuzáitte 3: [ne βiśtáti lekusátte] -
Beskoitze antzara ferratzea ántzera ferratzérat 1: [ántsera feRatsérat] -
Beskoitze porru landatzea zoazí porrú landátzeat 1: [soasí poRú landátseat] -
Beskoitze zoazi promenatzeat zoazí proménatzeát 2: [soasí pRoménatseát] -
Beskoitze bistatik zóazi bíxtatík 3: [sóasi βíʃtatík] -
Beskoitze haxuxiketeat haxúxiketéat 4: [haʃúʃiketéat] -
Beskoitze xoxi ilziteat xoxi ilzitéat 5: [ʃoʃi ilsitéat] -
Bidarrai bistatik bixtá ontáik 1: [βiʃtá ontáik] -
Bidarrai lekura nauzun lekurát 2: [nausun lekurát] -
Bolibar infernura juái impérnure 1: [xwái̯ impɛ́r̄nure] -
Bolibar kakitea juái kakáta 2: [xwái̯ kakáta] -
Busturia -tik artzea sóas andik artzen 2: [śóaś andik ar̄tsen] -
Busturia soas orti sóis órtik 3: [śói̯ś ór̄tik] -
Deba alde emendik jún ai améndikan 1: [xún ai̯ améndikan] -
Dima infernura yóai infernúre 1: [ǰóai̯ infer̄núre] -
Domintxaine debruetat debriétan hát 1: [deβrjétan há:t] -
Donamaria lekura náiken lekúra 1: [nái̯ken lekúra] -
Donibane Lohizune zakurraren ipurdira zakúrrain ipurdíian 1: [sakúRan ipuRðíjan] -
Donostia alde emendik áldein 1: [áldein] -
Donostia zakurraren ipurdira zóaz zakúrraren ipurdia 1: [sóas sakúr̄aren ipur̄ðia] -
Dorrao / Torrano zakurraren ipurdira órdek txakúrren ipúrdiá 1: [ór̄ðek tʃakúr̄ɛn ipúr̄ðiá] -
Dorrao / Torrano zakurraren ipurdira fánarí txakúrren ipúrdia 2: [fánarí tʃakúr̄ɛn ipúr̄ðja] -
Eibar pikutara pikútaa 1: [pikútaa] -
Eibar munduaren mundúan atzénea 2: [mundúan atsénea] -
Elantxobe infernura sóiese ipérrnure de níritxi bakétan 1: [śói̯eśe ipér̄nure de níri:tʃi bakétan] -
Elduain zakurraren ipurdira zakúrren ipúrrdie 1: [sakúr̄en ipúr̄ðiø] -
Elduain pikutara píkotá 2: [píkotá] -
Elgoibar lekura lekúta 1: [lekúta:] -
Elgoibar toki tokítxa 2: [tokítʃa:] -
Elorrio itxidasu niri bakean itxídasu niri bakéan 1: [itʃíðaśu niri βakéan] -
Elorrio aiziartzea sóyes axétara 1: [śóǰeś aʃétara] -
Erratzu bistatik bíxtatik 1: [bíʃtatik] -
Erratzu urrun úrrun 2: [úr̄un] -
Errezil bistatik aldéizám bégim bixtátikan 1: [aldéi̯sám béɣim biʃtátikan] -
Errezil begien aurretik ez áut ikúsi nái bégiñ aurrián 2: [es áu̯t ikúśi nái̯ βéɣiɲ au̯r̄ián] -
Errigoiti infernura sóas infernuré 1: [śóaś infer̄nuré] -
Errigoiti pikutara sóas pikútara 1: [śóaś pikútara] -
Errigoiti lekura sóas sáu kur osún lékure 2: [śóaś śáu̯ kur ośún lékure] -
Errigoiti -tik artzea sóas eperdítik ártzen 4: [śóaś eper̄ðítik ár̄tsen] -
Eskiula urrun lazgarri h´ürrün 1: [lazgar̄i hýr̄yn] -
Eskiula heñeti khampo héñeti khámpo 2: [héɲeti khámpo] -
Eskiula deskuster deskuster 3: [deźkuśter̄] -
Etxalar zakurraren ipurdira zakúrrem purdíaño 1: [sakúr̄ɛm pur̄ðíaɲo] -
Etxalar parisan parísan 2: [paríśan] -
Etxaleku lekura lékután tziók orí 1: [lékután tsjók orí] -
Etxaleku zakurraren ipurdira zákurren ípurdin tziók orí 2: [sákur̄en ípur̄ðin tsjók orí] -
Etxarri (Larraun) alde emendik áldentzák emendík 1: [áldentsák emendík] -
Etxarri (Larraun) alde emendik áldentzak eméndi 2: [áldentsak eméndi] -
Etxebarri aiziartzea sóas axe ártuten 1: [śóaś aʃe ár̄tuten] -
Etxebarri infernura sóas inférnure 1: [śóaś infér̄nure] -
Etxebarri lekura dóala barrabásen lékure 2: [dóala βar̄aβáśen lékure] -
Etxebarria lekura joán ai béste léku batá 1: [xoán ai̯ βéśte léku βatá:] -
Etxebarria pikutara joán ai pikútara 1: [xoán ai̯ pikútara] -
Etxebarria lekura jún ai béste leku batá 2: [xún ai̯ βéśte leku βatá:] -
Eugi lekura lékuten tziagók 1: [lékuten tsjaɣók] -
Eugi zakurraren ipurdira tzakúrren ipurdiré 2: [tsakúr̄en ipur̄ðiré] -
Ezkio-Itsaso bistatik álde néi bistátio 1: [álde néi̯ βiśtátjo] -
Ezkio-Itsaso bistatik aldéim bégibistátio 2: [aldéi̯m béɣiβiśtátjo] -
Ezkio-Itsaso alde emendik áldeizák eméndió 3: [áldei̯sák eméndió:] -
Ezkurra lakuntza lákuntzeá 1: [lákuntseá] -
Ezkurra kalifurnia kalífornírañó 2: [kalífor̄níraɲó] -
Ezterenzubi debruetat debríetá 1: [deβríetá:] -
Ezterenzubi urrun toki urrúnak 2: [toki ur̄únak] -
Ezterenzubi bazter baztér 3: [bastér̄] -
Ezterenzubi zakurraren ipurdira zakurráin iphúrdian 4: [sakur̄ái̯n iphúr̄dian] -
Ezterenzubi debruetat debríetan hát 5: [deβríetan há:t] -
Gaintza alde emendik aldeintzázoeméndik etzáittot ekósi náita 2: [aldei̯ntsásoeméndik etsáttot ekóśi nái̯ta] -
Gaintza alde emendik aldein tzázo eméndi 6: [aldei̯ntsásoeméndi] -
Gamarte urrun bíziki urrún 1: [bísiki ur̄ún] -
Gamarte zakurraren ipurdira zakhurrain iphurtzíluan 1: [sakhur̄ai̯n iphur̄tsílwan] -
Gamiz-Fika infernura sóas infernúetara 1: [śóaś infer̄núetara] -
Gamiz-Fika infernura sóas infernúre 2: [śóaś infer̄núre] -
Garrüze zakurraren ipurdira zakúrran ipurdián 1: [sakúr̄an ipurðján] -
Getaria alde emendik jún ai ámendik 1: [xún ai̯ ámendik] -
Getaria kakitea jun ai kaka ártzea 1: [xun ai̯ kaka ártsea] -
Getxo soas ingeruti sóas ingéruti 1: [śóaś iŋgéruti] -
Gizaburuaga infernura sóis impérrnure 1: [śói̯ś impér̄nure] -
Gizaburuaga sois seure bidie sóis seure bidíe 2: [śói̯ś śeu̯re βiðíe] -
Gizaburuaga lekura sóis etórri sarin lékutik 3: [śói̯ś etór̄iśarin lékutik] -
Goizueta bistatik aién erí bíxta óntikan/aién erí bíxte óntikan 1: [ai̯én ørí bíʃtạ óntikan] -
Goizueta aranora séizek eméndika áranora 2: [śéi̯søk eméndika áranora] -
Hazparne kakitea kágitzeat 1: [káɣitsɛat] -
Hazparne zakurraren ipurdira zákurran ipurtzilúat 2: [sákuRan ipuRtsilúat] -
Hazparne antzara ferratzea antzéra perratzéat 3: [antsɛ́ra peRatséat] -
Hendaia zakurraren ipurdira zákurren ipúrdiaño 1: [sákuRen ipúRðiaɲo] -
Hernani zakurraren ipurdira jun ai zakúrran ipúrdia 1: [xun ai̯ sakúr̄an ipúr̄ðia] -
Hondarribia aldegin aurretik álde in tzák begíen áurretikan 1: [álde in tsák beɣíen áu̯r̄etikan] -
Ibarruri (Muxika) infernura sóas inférnure sikéra 1: [śóaś infér̄nure śikéra] -
Ibarruri (Muxika) aiziartzea aixia ártu ixú 2: [aʃia ár̄tui̯ʃú] -
Igoa infernura ségi zák eméndik inférnuko itxéa 1: [śéɣi sák eméndik iɱfɛ́r̄nuko i̯tʃéa] -
Igoa infernura goayeméndik inférnuko itxéa 2: [goaǰeméndik iɱfɛ́r̄nukoi̯tʃéa] -
Ikaztegieta alde emendik jún ai eméndikan 1: [xún ai̯ eméndikan] -
Ikaztegieta zakurraren ipurdira jún ai zakúrren ipúrdira ta pákea emántzak 2: [xún ai̯ sakúr̄en ipúr̄ðira ta pákea emántsak] -
Irisarri bistatik háil bixtátik 1: [hái̯l biʃtátik] -
Irisarri zakurraren ipurdira partí adí zakurraim púrdirát 1: [par̄tí aðí sakur̄ai̯m púr̄ðirát] -
Irisarri alde emendik álde eméntik 2: [álde eméntik] -
Irisarri antzara ferratzea antzará ferrátzea 3: [antsará feRátsea] -
Irisarri antzara ferratzea yoaiten hal iz ántzara ferátzeat 4: [ǰoai̯ten hal is ántsara feRátseat] -
Irisarri parti adi párti adi há nizánez ikusteat 5: [páRti aði há nisánes ikuśteat] -
Itsasu munduaren mundúain mutúrreán 1: [mundúai̯n mutúr̄eán] -
Itsasu zakurraren ipurdira ai zakúrrain ipúrdira 1: [ai̯ sakúr̄ai̯n ipúr̄ðira] -
Itsasu ahantz nezazu boz minuta ahantz nezazú boz minúta 2: [ahants nesasú bos minúta] -
Izturitze nork daki non yínkua taki nún 1: [ǰíŋkwa taki nún] -
Jaurrieta zakurraren ipurdira zakúrraren-ipúrdian 1: [sakúr̄aren-ipúr̄ðian] -
Jutsi kakitea kakitea 1: [kakitea] -
Jutsi antzara ferratzea hail antzeren ferratziat 2: [hai̯l antseren fer̄atsjat] -
Kortezubi aiziartzea sóis aixiártzen 1: [śói̯ś ai̯ʃiár̄tsen] -
Landibarre debruetat débritan urrún 1: [débritan ur̄ún] -
Larrabetzu nekaute nau ta soas nékaute nau ta sóas 1: [nékau̯te nau̯ ta śóaś] -
Larrabetzu aiziartzea aixéak ártzen 3: [ai̯ʃéak ár̄tsen] -
Larraine nork daki non núr taki nún 1: [núr̄ taki nún] -
Larraine nork daki non núr taki núat 2: [núr̄ taki núat] -
Larzabale zakurraren ipurdira zakhurrain iphurdian eta háin giilian 1: [sakhur̄ai̯n iphurdian eta hái̯ŋ giiljan] -
Larzabale debruetat debriá bezain urrúun 3: [debr̄iá βesai̯n ur̄úun] -
Larzabale zakurraren ipurdira zakhurrain iphurdian 4: [sakhur̄ai̯n iphurdian] -
Lasarte-Oria alde emendik áldeintzak 1: [áldei̯ntsak] -
Lasarte-Oria zakurraren ipurdira jun adi zakúrraren ipúrtzuloa 1: [xun aði sakúr̄aren ipúr̄tsuloa] -
Laukiz ixilik o seittes ixilik ó seittes 1: [iʃilik ó śei̯tteś] -
Laukiz infernura sóas infernúre 1: [śóaś iɱfer̄núre] -
Legazpi txakur zakúrre púztea jún ái 1: [sakúr̄e pústea xún ái̯] -
Legazpi estek puztea jun ai estek púztea jún ái 2: [eśtek pústea xún ái̯] -
Legazpi zakurraren ipurdira zakurraren ipurdira jun adi 2: [sakur̄aren ipur̄ðira xun aði] -
Legazpi txakur txakúrren aizéa irétako 3: [tʃakúr̄en ai̯séa irétako] -
Leintz Gatzaga pikutara fái pikutara 1: [fái̯ pikutara] -
Leintz Gatzaga -tik artzea porrsáko árrtzen fán ai 2: [por̄śáko ár̄tsen fán ai̯] -
Leintz Gatzaga txakurren salara txakúrren sálara fán ai 3: [tʃakúr̄en śálara fán ai̯] -
Leioa soas orti sóas orti 1: [śóaś or̄ti] -
Leitza bistatik béim bixtetíg 1: [béim biʃtetíg] -
Leitza legua biden légua bidén 2: [léɣwa biðé:n] -
Lekaroz zakurraren ipurdira zakurréim purdiré 1: [sakur̄éi̯m pur̄ðiré] -
Lekaroz bistatik bístetik 2: [bíśtetik] -
Lekeitio d¡uari orrotz d¡úari orrótz 1: [dʒúari or̄óts] -
Lekeitio ai¡en ai¡én 1: [ai̯ʒén] -
Lemoa infernura sóas infernúre 1: [śóaś infer̄núre] -
Lemoiz bakean utzi itxístesu bakén da sós ingeruti 1: [itʃíśteśu βakén da śóś iŋgeruti] -
Lemoiz infernura sós infernuré 1: [śóś infer̄nuré] -
Luzaide / Valcarlos porru landatzea zázi porrú landátzea 1: [sási por̄ú landátsea] -
Luzaide / Valcarlos antzara ferratzea ántzarra ferrátzea 1: [ántsar̄a fer̄átsea] -
Luzaide / Valcarlos zakurraren ipurdira zazí zakúrra ipurdírat 2: [sasí sakúr̄a ipur̄ðírat] -
Luzaide / Valcarlos bistatik zazí bixtá órtaik 2: [sasí βiʃtá ór̄tai̯k] -
Makea parti adi parti ádi 1: [par̄ti áði] -
Makea parti adi parti eméndik 2: [par̄ti eméndik] -
Makea zakurraren ipurdira áil zákurren ipúrtzíloa 2: [ái̯l sákur̄en ipúr̄tsíloa] -
Mañaria -tik artzea eperdíti ártze júatte 1: [eper̄ðíti ár̄tse xúatte] -
Mañaria bistatik begi¡em bístatík e aldegíñik 1: [beɣiʒem bíśtatík e aldeɣíɲik] -
Mañaria aiziartzea jóari aixie ártzen 2: [xóari ai̯ʃie ár̄tsen] -
Mendaro alde emendik jún ai améndi txarrí oi 1: [xún ai̯ améndi tʃar̄í oi̯] -
Mendaro kakitea jún ai kakáta 2: [xún ai̯ kakáta] -
Mendata alde emendik joádi emetik 1: [xoáðj emetik] -
Mezkiritz urrun urrúnago 1: [ur̄únaɣó] -
Montori debruetat debríetan hát 1: [deβríetan há:t] -
Montori debruetat débrüetan h´ürrün 2: [débryetan hýr̄yn] -
Montori urrun inóbretan ´ürrün 4: [inóbretan ýr̄yn] -
Mugerre zakurraren ipurdira zakurrain iphúrdian 1: [sakur̄ai̯n iphúr̄dian] -
Mungia aiziartzea aixeak ártzea 1: [ai̯ʃeak ár̄tse] -
Oderitz alde emendik áldentzák emendík 1: [áldentsák emendík] -
Oiartzun aiziartzea aizíartzea 1: [ai̯síar̄tsea] -
Oiartzun pikutara píkuta 1: [pí:kuta] -
Oiartzun lakuntza lákúntzán 2: [lákúntsán] -
Oñati txakurren salara fuan ái txakúrrem besala 1: [fwan ái̯ tʃakúr̄em beśala] -
Oñati pikutara fuan ái pikútara 1: [fwan ái̯ pikútara] -
Ondarroa -tik artzea pópati ártzea 1: [pópati ár̄tsea] -
Ondarroa infernura jun zatxe emendik ipréñure 1: [xun satʃe emendik ipréɲure] -
Ondarroa aiziartzea axe ártzea 2: [aʃe ár̄tsea] -
Orexa kalifurnia galípurniá 1: [galípur̄niá] -
Orio toki jun ai nai eken tokia motel 1: [xun ai̯ nai̯ eken tokia motel] -
Orozko a la porra a la pórra 1: [a la pór̄a] -
Otxandio alde emendik marrtxéik emetí 1: [mar̄tʃéi̯k emetí] -
Pagola debruetat laudebr´ütan hát 1: [lau̯debrýtan hát] -
Pagola debruetat lau debrietanta hát 2: [lau̯ debrietanta hát] -
Pagola akhamarre akhámarrenat 3: [akhámar̄enat] -
Pasaia alde emendik súas eméndik 1: [śúaś eméndik] -
Pasaia kakitea zúaz kakáitea 2: [súas kakái̯tea] -
Pasaia aiziartzea súas aizé artzeá 3: [śúaś ai̯sé ar̄tseá] -
Santa Grazi urrun h´ürrün 1: [hýr̄yn] -
Sara urrun arrúnt urrún 1: [ar̄únt ur̄ún] -
Senpere zakurraren ipurdira zakurreigúrriat 1: [sakuReiɣúRiat] -
Sohüta nork daki non nór taki nún 1: [nór̄ taki nún] -
Sohüta akhamarre akhámarren 2: [akhámar̄en] -
Sohüta akhamarre akhamarreat 3: [akhamar̄eat] -
Sondika aiziartzea jóa seite axe artzéan 1: [xóa śei̯te aʃe ar̄tséan] -
Sondika soas orti yóa seite órti 2: [ǰóa śei̯te ór̄ti] -
Suarbe goaye azeputas emendik goáye azépútas eméndik 1: [goáǰe asépútaś eméndik] -
Suarbe alde emendik guáye eméndik 2: [gwáǰe eméndik] -
Sunbilla zakurraren ipurdira zakúrren ipúrdiño 1: [sakúr̄en ipúr̄ðiɲo] -
Tolosa karajoa jun ái kárajoa 1: [xun ái̯ káraxoa] -
Tolosa bistatik begím bixtatík 2: [beɣím biʃtatík] -
Uharte Garazi antzara ferratzea antzára ferratzéa 1: [antsára fer̄atséa] -
Uharte Garazi zakurraren ipurdira zakúrren ipúrziloat 1: [sakúr̄en ipúr̄siloat] -
Uharte Garazi kakitea zoaz kakíteat 2: [soas kakíteat] -
Urdiain infernura iférnu etxién hók 1: [ifér̄nu etʃjén hók] -
Urdiñarbe debruetat debríta láu 1: [debríta láu̯] -
Urdiñarbe hantxe numbait hántxe númbait 2: [hántʃe nṹmbai̯t] -
Urdiñarbe akhamarre akhámarrem behéa 3: [akhámar̄em behéa] -
Urdiñarbe debruetat debrítalhát 4: [debrítalhát] -
Urketa debruetat debrúietan 1: [debrújetan] -
Urretxu alde emendik áldeizák émen ingúruti 1: [áldei̯sák émen iŋgúruti] -
Urretxu bistatik bixtátik izkútau ái 2: [biʃtátik iskútau̯ ái̯] -
Ürrüstoi debruetat debrítan hát 1: [deβrítan há:t] -
Ürrüstoi munduaren m´ündim beste bazterrin 2: [mýndim beśte βaster̄in] -
Uztaritze bistatik zoazí bistátik 1: [soasí βiśtátik] -
Uztaritze alde emendik lekú adi eméndik 2: [lekú aði eméndik] -
Uztaritze antzara ferratzea hail ántzara ferrátzea 2: [hai̯l ántsara feRátsea] -
Zaratamo -tik artzea sóais atzétik ártutén 1: [śóai̯ś atsétik ár̄tutén] -
Zaratamo aiziartzea yoai aixeak ártzem 2: [ǰoai̯ ai̯ʃeak ár̄tsem] -
Zaratamo infernura yóai inférnuré 3: [ǰóai̯ infér̄nuré] -
Zeanuri infernura bósgarren infernúre 1: [bóśɣar̄en infer̄núre] -
Zeanuri aiziartzea axéak artzean 1: [aʃéak ar̄tsean] -
Zeberio infernura sóas infernúre 1: [śóaś infer̄núre] -
Zegama alde emendik jún ai eméndi 1: [xún ai̯ eméndi] -
Zegama alde emendik aldéizak eméndi 2: [aldéi̯sak eméndi] -
Zilbeti lekura lekuétan ziagók 1: [lekwétan sjaɣók] -
Zilbeti urrun arrónt urrún dagó 2: [ar̄ónt ur̄ún daɣó] -
Zollo (Arrankudiaga) infernura sóas inférnure 1: [śóaś iɱfér̄nure] -
Zollo (Arrankudiaga) aiziartzea sóas axéak ártuten 2: [śóaś aʃéak ár̄tuten] -
Zornotza infernura júai iférnura 1: [xúai̯ ifér̄nura] -
Zugarramurdi urrun úrrun dúk terríble 1: [úr̄un dúk ter̄íβle] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper