Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

166 emaitza 1601 bilaketarentzat

1601: caja del carro / caisse (du char) / cart bed

  • Gaia: Garraiogintza
  • Galdera (es): caja del carro
  • Galdera (fr): caisse (du char)
  • Galdera (en): cart bed
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta karromai kárromái 1: [kár̄omái̯] -
Aia kurkaja kúrrkája 1: [kúr̄káxa] -
Alkotz kajon kajóna 1: [kaxóna] -
Alkotz karrokaja kárrokája 2: [kár̄okáxa] -
Altzai sabel sabel 1: [śaβel] -
Altzai orga(n)etxe orrganetxe 2: [or̄ɣanetʃe] -
Altzürükü orga(n)etxe órrganétxe 1: [ór̄ɣanétʃe] -
Altzürükü etxe étxe 2: [étʃe] -
Amezketa kurkaja kúrrkajá 1: [kúr̄kaxá] -
Andoain gurkaja gúrrkajá 1: [gúr̄kaxá] -
Aramaio burdikaja burrdíkaja 1: [βur̄ðíkaxa] -
Araotz (Oñati) burkaja burrkája 1: [βur̄káxa] -
Arbizu karruan kaja kárruan kajá 1: [kár̄waŋ kaxá] -
Arbizu karroitxi kárroitxiyá 2: [kár̄oi̯tʃiǰá] -
Arboti orgadartho orrgadarrthó 1: [or̄gadar̄thó] -
Arboti orgatartho orrgátarrthó 2: [or̄gátar̄thó] -
Armendaritze orgetxe orrgetxé 1: [or̄ɣetʃé] -
Arnegi orgakesa orrgákesá 1: [or̄ɣákeśá] -
Arnegi orgaetxe orrgáetxé 1: [or̄ɣáetʃé] -
Arrangoitze orgaetxe órrgaétxe 1: [óRɣaétʃe] -
Arrasate burdikaja burrdíkaja 1: [βur̄ðíkaxa] -
Arrazola (Atxondo) burdikaja burrdíkaja 1: [βur̄ðíkaxa] -
Arrieta gurdibarru gurrdíbarrú 1: [ɣur̄ðíβar̄ú] -
Arroa (Zestoa) kajera kajéra 1: [kaxéra] -
Arrueta kesa késa 1: [kéśa] -
Asteasu gurdiya kurtolakin gurrdíya kurrtolákin 1: [gur̄ðíǰa kur̄tolákin] -
Asteasu kaja kája 1: [káxa] -
Ataun kargaleku karrgalekú 1: [kar̄ɣalekú] -
Azkaine brozela brrozéla 1: [bRoséla] -
Azkoitia gurdikaja gurrdikája 1: [ɣur̄ðikáxa] -
Azpeitia kargaleku karrgálekú 1: [kar̄ɣálekú] -
Baigorri orgaetxe orrgaetxé 1: [or̄gaetʃé] -
Bakio burdikaja burrdíkaja 1: [βur̄ðíkaxa] -
Barkoxe organtzabel orrgantzábel 1: [or̄ɣantsáβel] -
Barkoxe orga(n)etxe orrganétxe 2: [or̄ɣanétʃe] -
Barkoxe sabel sabéla 3: [śaβéla] -
Beasain kurkaja kurrkája 1: [kur̄káxa] -
Behorlegi orgetxe orrgé:txe 1: [or̄gé:tʃe] -
Beizama gurdigañ gurrdígáñ 1: [gur̄ðíɣáɲ] -
Bergara burdika burrdiká 1: [bur̄ðiká:] -
Bergara burkajabarru burrkájabárru 2: [bur̄káxaβár̄u] -
Bermeo kajoi kajói 1: [kaxói̯] -
Berriz kajabarru kajábarrúe 1: [kaxáβar̄úe] -
Beruete gurdegañ gúrrdegáñ 1: [ɣúr̄ðeɣáɲ] -
Beruete kajon kajón 2: [kaxón] -
Beskoitze orgaetxe orrgaétxe 1: [or̄ɣaétʃe] -
Bolibar burkaja burrkája 1: [βur̄káxa] -
Busturia burdiaska burrdíaska 1: [βur̄ðíaśka] -
Dima kartolabarru karrtolábarru 1: [kar̄toláβar̄u] -
Domintxaine orgexe orrgIExia 2: [or̄gẹʃja] -
Donamaria burdikaja burrdíkája 1: [bur̄ðíkáxa] -
Donamaria kaja kája 2: [káxa] -
Donibane Lohizune brozelekin brozelekin 1: [broselekin] -
Donostia karrukaja karrúkája 1: [kar̄úkáxa] -
Donostia karruen kaja kárruen kajá 2: [kár̄ueŋ kaxá] -
Dorrao / Torrano karrokaja kárrokája 1: [kár̄okáxa] -
Eibar burkaja burrkája 1: [bur̄káxa] -
Elantxobe kaja kája 1: [káxa] -
Elduain kaja kájá 1: [káxá] -
Elduain gurdikaja gurrdíkajá 2: [ɣur̄ðíkaxá] -
Elgoibar burkaja burrkája 1: [βur̄káxa] -
Elorrio burdibarru burrdíbarru 1: [βur̄ðíβar̄u] -
Errezil gurdikaja gurrdíkajá 1: [ɣur̄ðíkaxá] -
Errigoiti gurdibarru gurrdíbarru 1: [ɣur̄ðíβar̄u] -
Eskiula organtsabel órrgantsábelak 1: [ór̄ɣantśáβelak] -
Eskiula sabel sábela 2: [śáβela] -
Etxalar brozela brozéla 1: [βroséla] -
Etxaleku kaja kájá 1: [káxá] -
Etxaleku kajon kájoná 2: [káxoná] -
Etxarri (Larraun) kajon kajón 1: [kaxón] -
Etxebarri burdibarren burrdíbarren 1: [βur̄ðíβar̄en] -
Etxebarri kartolabarru karrtólabarru 1: [kar̄tólaβar̄u] -
Etxebarria kaja kája 1: [káxa] -
Eugi karrokajon kárrokajoná 1: [kár̄okaxoná] -
Ezkio-Itsaso gurdikaja gurrdíkajá 1: [ɣur̄ðíkaxá] -
Ezkio-Itsaso kartola karrtóla 2: [kar̄tóla] -
Ezkurra gurdikaja gurrdíkajá 1: [gur̄ðíkaxá] -
Ezterenzubi orgetxe orrgétxe 1: [or̄gétʃe] -
Gaintza kargaleku karrgálekú 1: [kar̄ɣálekú] -
Gamarte orgetxe orrgétxe 1: [or̄ɣétʃe] -
Gamiz-Fika gurdibarru gurrdíbarrú 1: [gur̄ðíβar̄ú] -
Getaria kajera kajérá 1: [kaxérá] -
Getxo kaja kája 1: [káxa] -
Getxo kartolabarru karrtolábarru 3: [kar̄toláβar̄u] -
Gizaburuaga burkaja burrkája 1: [βur̄káxa] -
Goizueta gurdikaja gurrdíkajá 1: [ɣur̄ðíkaxá] -
Hendaia brozel brozél 1: [brosɛ́l] -
Hernani kaja kajá 1: [kaxá] -
Hondarribia kaja kája 1: [káxa] -
Hondarribia kajera kajéra 2: [kaxéra] -
Ibarruri (Muxika) burkaja búrrkaja 1: [βúr̄kaxa] -
Igoa kurtitxe kúrrtitxé 1: [kúr̄titʃé] -
Irisarri orgetxe orrgétxe 1: [oRɣétʃe] -
Itsasu orgaaltzo orrgaáltzo 1: [or̄ɣaáltso] -
Izturitze orgetxe orrgétxe 1: [or̄gétʃe] -
Jaurrieta karrokajon karrókajóna 1: [kar̄ókaxóna] -
Jutsi orgaetxe orrgaetxe 1: [or̄gaetʃe] -
Kortezubi kaja kajá 1: [kaxá] -
Landibarre orgaetxe orrgáetxe 1: [or̄ɣáetʃe] -
Larrabetzu kartolabarru karrtolabárru 1: [kar̄tolaβár̄u] -
Larraine xariotsabel xariotsábel 1: [ʃariotśáβel] -
Larraine sabel sábel 2: [śáβel] -
Larzabale orgakarkasa orrgakarrkasa 1: [or̄gakar̄kaśa] -
Larzabale orgetxe orrgetxe 2: [or̄getʃe] -
Lasarte-Oria kaja kája 1: [káxa] -
Laukiz kaja kajá 1: [kaxá] -
Laukiz kartolabarru kárrtolabarru 1: [kár̄tolaβar̄u] -
Legazpi gurkaja gurrkája 1: [ɣur̄káxa] -
Leintz Gatzaga burkaja burrkája 1: [βur̄káxa] -
Leioa kaja kája 1: [káxa] -
Leitza gurdikaja gurrdíkajá 1: [ɣur̄ðíkaxá] -
Lekeitio kaja kája 1: [káxa] -
Lemoa kartolabarru karrtolábarrú 1: [kar̄toláβar̄ú] -
Lemoiz kaja kajá 1: [kaxá] -
Luzaide / Valcarlos orgakesa orrgákesá 1: [or̄ɣákeśá] -
Makea orgaaltzo orrgaáltzo 1: [or̄ɣaáltso] -
Makea orgazola órrgazóla 2: [óRɣasóla] -
Mañaria burdikaja burrdíkája 1: [bur̄ðíkáxa] -
Mendaro kaja kajá 1: [kaxá] -
Mendata burdikaja burrdíkaja 1: [βur̄ðíkaxa] -
Mendata burkaja burrkája 2: [βur̄káxa] -
Mezkiritz kajon kajóna 1: [kaxóna] -
Montori orgasabel órgasabéla 1: [órgaśaβéla] -
Montori orgaetxe órgaetxía 1: [órgaetʃía] -
Mugerre orgetxe orrgetxe 1: [or̄getʃe] -
Mungia gurteol gúrrteol 1: [gúr̄teol] -
Mungia gurteolbarru gúrrteolbarrú 1: [gúr̄teolβar̄ú] -
Oderitz gurdikajon gurrdíkajón 1: [ɣur̄ðíkaxón] -
Oiartzun kajera kajéra 1: [kaxéra] -
Oñati burkaja burrkája 1: [βur̄káxa] -
Ondarroa burdibarru burrdíbarru 1: [βur̄ðíβar̄u] -
Orexa gurdikaja gúrrdikája 1: [gúr̄dikáxa] -
Orio gurdikajera gurrdíkajerá 1: [ɣur̄ðíkaxerá] -
Orozko burdikaja burrdíkaja 1: [βur̄ðíkaxa] -
Otxandio goltza góltza 1: [ɣóltsa] -
Pagola orga(n)etxe orrganétxe 1: [or̄ɣanétʃe] -
Santa Grazi organ tsabel organ tsábel 1: [organ tśáβel] -
Santa Grazi sabel sábel 2: [śáβel] -
Santa Grazi orga(n)etxe orrganétxe 3: [or̄ɣanétʃe] -
Sohüta orga(n)etxe orrganétxe 1: [or̄ɣanétʃe] -
Sohüta organtzabel orrgantzábel 2: [or̄ɣantsáβel] -
Sondika kaja kája 1: [káxa] -
Suarbe karrokaja kárrokája 1: [kár̄okáxa] -
Sunbilla kajon kajón 1: [kaxón] -
Tolosa kurkaja kurrkájá 1: [kur̄káxá] -
Uharte Garazi orgaetxi orgáetxí 1: [orɣáetʃí] -
Uharte Garazi orgaetxea orrgáetxea 2: [or̄ɣáetʃea] -
Urdiñarbe orgaetxe orgaétxe 1: [orgaétʃe] -
Urketa orga bee kaoiaekila órrga bee kaóiaekilá 1: [ór̄ga bee kaójaekilá] -
Urretxu gurdigañ gurrdígáñ 1: [gur̄ðíɣáɲ] -
Urretxu gurkaja gurrkája 1: [ɣur̄káxa] -
Ürrüstoi orga(n)etxe orrganétxe 1: [or̄ɣanétʃe] -
Zaratamo burdisoru burrdísóru 1: [bur̄ðíśóru] -
Zaratamo burdibarru burrdíbárru 2: [bur̄ðíβár̄u] -
Zeanuri burdibarru burrdibárru 1: [βur̄ðiβár̄u] -
Zeanuri kartolabarru karrtolábarru 1: [kar̄toláβar̄u] -
Zeberio burdigane burrdigáne 1: [βur̄ðiɣáne] -
Zeberio kartolabarru karrtolábarru 2: [kar̄toláβar̄u] -
Zegama gurdikaja gurrdíkajá 1: [ɣur̄ðíkaxá] -
Zilbeti karrokama kárrokáma 1: [kár̄okáma] -
Zollo (Arrankudiaga) kaja kája 1: [káxa] -
Zornotza burdikaja burrdíkaja 1: [βur̄ðíkaxa] -
Zugarramurdi orgain karkasa órrgain kárrkasá 1: [ór̄ɣai̯ŋ kár̄kaśá] -
Zugarramurdi karkas karrkás 2: [kar̄káś] -
Zugarramurdi kajon kajóna 3: [kaxóna] -
Zugarramurdi armaxa arrmáxa 4: [ar̄máʃa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper