Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

194 emaitza 1581 bilaketarentzat

1581: duplicar la yunta / doubler l'attelage / double the yoke (to)

  • Gaia: Uztarria
  • Galdera (es): duplicar la yunta
  • Galdera (fr): doubler l'attelage
  • Galdera (en): double the yoke (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze lauzkatu láuzkatu 1: [láu̯skatu] -
Aia atoi atói 1: [atói̯] -
Aia puntako puntakó 2: [puntakó] -
Aldude lauzkatu láuzkatú 1: [láu̯skatú] -
Alkotz bigarren parea bigarrém pareá 1: [biɣar̄ém pareá] -
Alkotz bi pare bí paré 2: [bí paré] -
Altzai laukhünatü laukhünátü 1: [lau̯khynáty] -
Altzürükü laukhüne laukh´üne 1: [lau̯khýne] -
Altzürükü laukhünatzia laukh´ünatzia 2: [lau̯khýnatsja] -
Amezketa punteko puntekó 1: [puntekɔ́] -
Andoain puntako púntakó 1: [púntakó] -
Andoain pare doblatun páre doblatún 2: [páre ðoβlatún] -
Aniz punteko puntéko 1: [puntéko] -
Aniz itsuke patu itsúke pátu 2: [itśúke pátu] -
Aramaio puntekue ipin puntékue ipín 1: [puntékue ipín] -
Aramaio aurreri¡e ipin aurréri¡e ipín 2: [au̯r̄ériʒe ipín] -
Araotz (Oñati) puntakua erantzi púntakuaerántzi 1: [púntakuaerántsi] -
Arbizu bi parien bí parién 1: [bí parién] -
Arboti lauzka láuzka 1: [láu̯ska] -
Armendaritze lauzkatu láuzkatú 1: [láu̯skatú] -
Arnegi laukatu laukátu 1: [lau̯kátu] -
Arrangoitze lauzka eman lauzká emán 1: [lau̯ská emán] -
Arrasate punteko puntéko 1: [puntéko] -
Arrazola (Atxondo) aurreri¡ek ipiñi aurréri¡ek ipiñi 1: [au̯r̄ériʒek ipiɲi] -
Arrieta aurredixe imiñi aurredixé imiñí 1: [au̯r̄eðiʃé imiɲí] -
Arroa (Zestoa) atoia eaman atóia eáman 1: [atói̯a eáman] -
Arrueta lauzka láuzka 1: [láu̯ska] -
Arrueta lauzkan láuzkan 2: [láu̯skan] -
Arrueta tirakordan tírakorrdan 3: [tírakor̄ðan] -
Asteasu puntakua jarri púntakuá jarrí 1: [púntakuá xar̄í] -
Asteasu puntako puntakó 2: [puntakó] -
Ataun puntakok eantsi púntakók eántsi 1: [púntakók eántśi] -
Azkaine lauzkatu láuzkatu 1: [láu̯skatu] -
Azkaine lauzka láuzka 2: [láu̯ska] -
Azkoitia puntekotzie eñ púntekotzíe éñ 1: [púntekotsíe éɲ] -
Azkoitia puntekue eñ púntekue éñ 2: [púntekwe éɲ] -
Azpeitia puntekuk jarri púntekúk járri 1: [púntekúk xár̄i] -
Azpeitia puntekue jarri púntekue járri 2: [púntekwe xár̄i] -
Baigorri lauzkatu lauzkátu 1: [lau̯skátu] -
Bakio aurredi¡e imin aurredi¡éimin 1: [au̯r̄eðiʒéi̯min] -
Bardoze lauzkatu láuzkatu 1: [láu̯skatu] -
Bardoze lauzkan láuzkan 2: [láu̯skan] -
Barkoxe laukhünin ezai laukhünin ezai 1: [lau̯khynin esai̯] -
Bastida tirakorda tírakorrda 1: [tírakor̄da] -
Beasain puntako puntáko 1: [puntákɔ] -
Behorlegi lauka láuka 1: [láu̯ka] -
Behorlegi hiru pare lauka híru pare láuka 2: [híru pare láu̯ka] -
Beizama puntakok jarri púntakok jarrí 1: [púntakok xar̄í] -
Bergara puntakuak ipini púntakuak ipíni 1: [púntakuak ipíni] -
Bermeo aurredi¡e imin aurrédi¡e imín 1: [au̯r̄éðiʒe imín] -
Berriz aurreri¡ia ipini aurréri¡iaipíni 1: [au̯r̄ériʒiai̯píni] -
Berriz aurreri¡iai lotu aurréri¡iai lotú 2: [au̯r̄ériʒiai̯ lotú] -
Beruete bi parek in di bí parék in dí: 1: [bí parék in dí:] -
Beruete bi bei parekin deama bí béi parékin deamá 2: [bí βéi̯ parékin deamá] -
Beruete puntekoa patu púntekoá pátu 3: [púntekoá pá:tu] -
Beskoitze lauzkatu lauzkatú 1: [lau̯skatú] -
Bidarrai lauzkatu láuzkatú 1: [láu̯skatú] -
Bidarrai lauzka láuzka 2: [láu̯ska] -
Bolibar aurredixe ipiñi aurrédixeipíñi 1: [au̯r̄éðiʃei̯píɲi] -
Deba atoia epiñi atóiaepíñi 1: [atói̯aepíɲi] -
Deba puntakua iñ púntakua íñ 2: [púntakwa íɲ] -
Dima aurredie ifini aurredíe ifíni 1: [au̯r̄eðíe ifíni] -
Domintxaine lauka láuka 1: [láu̯ka] -
Domintxaine lauka aintzinian láuka aintzínian 2: [láu̯ka ai̯ntsínjan] -
Donamaria bei paria lotu béi pariá lotú 1: [béi̯ pariá lotú] -
Donamaria laguntza lagúntza 2: [laɣúntsa] -
Donibane Lohizune lauzka láuzka 1: [láu̯ska] -
Donibane Lohizune lauzkatu lauzkatú 1: [lau̯skatú] -
Donostia puntakua púntakua 1: [púntakua] -
Dorrao / Torrano puntekua jarri púntekua járri 1: [púntekwa xár̄i] -
Eibar aurreri aurréri 1: [au̯r̄éri] -
Elduain punteko púntekó 1: [púntekó] -
Elgoibar puntago púntago 1: [púntaɣo] -
Elorrio aurredi aurrédi 1: [au̯r̄éði] -
Elorrio aurreri¡ek ipiñi aurréri¡ek ipiñí 2: [au̯r̄ériʒek ipiɲí] -
Erratzu itsuken itsúken 1: [itśúken] -
Errezil puntakua eñ púntakuáeñ 1: [púntakwáeɲ] -
Errigoiti eurredi bet ipiñi eurrédi bet ipiñí 1: [eu̯r̄éði βet ipiɲí] -
Eskiula khordeatü khórdeatü 1: [khórdeaty] -
Eskiula khorda emaitia khórda emaitía 2: [khórda emai̯tía] -
Etxalar lauzkatu lauzkátu 1: [lau̯skátu] -
Etxaleku doblatu dóblatú 1: [dóβlatú] -
Etxarri (Larraun) puntekoa eantsi púntekóa éantsí 1: [púntekóa éantśí] -
Etxebarri aurridi aurrídi 1: [au̯r̄íði] -
Etxebarria aurrerixe ipini aurrérixeipíni 1: [au̯r̄ériʃei̯píni] -
Eugi bi idi pare bí idí paré 1: [bí iðí paré] -
Ezkio-Itsaso puntakok ipiñi púntakok ipiñí 1: [púntakok ipiɲí] -
Ezkurra puntekoa eatsi púntekóa éatsi 1: [púntɛkóa ɛ́atśi] -
Ezkurra puntekoa pato púntekoá patOU 2: [púntekoá patọ] -
Ezterenzubi laukatu láukatu 1: [láu̯katu] -
Gaintza eantsi eántsi 1: [eántśi] -
Gamarte lauka lauká 1: [lau̯ká] -
Gamiz-Fika aurredie imiñi aurredi¡éimiñí 1: [au̯r̄eðiʒéi̯miɲí] -
Garrüze lauka láuka 1: [láu̯ka] -
Getaria atoya in atóya ín 1: [atóǰa ín] -
Getxo aurridi aurrídi 1: [au̯r̄íði] -
Getxo aurridi imin aurridí imin 2: [au̯r̄iðí imin] -
Gizaburuaga aurredi¡e ipini aurrédi¡eipíni 1: [au̯r̄éðiʒei̯píni] -
Goizueta puntako púntako 1: [púntako] -
Hazparne lauzkatu láuzkatu 1: [láu̯skatu] -
Hendaia lauzkatu lauzkátu 1: [lau̯skátu] -
Hernani puntago púntago 1: [púntaɣo] -
Hondarribia lauzka láuzka 1: [láu̯ska] -
Ibarruri (Muxika) aurreri¡e ipini aurréri¡e ipíni 1: [au̯r̄ériʒe ipíni] -
Igoa puntekoa lotu púntekoa lotú 1: [púntekoa lotú] -
Igoa puntekoa paatu púntekoa páatú 2: [púntekoa páatú] -
Ikaztegieta punteko puntekó 1: [puntekó] -
Irisarri lauzkatu lauzkátu 1: [lau̯skátu] -
Irisarri lauzka láuzka 2: [láu̯ska] -
Itsasu laozka láozka 1: [láoska] -
Izturitze lauzkatu lauzkátu 1: [lau̯skátu] -
Jaurrieta bi pare bí paré 1: [bí paré] -
Jutsi laukhaekin laukhaekin 1: [lau̯khaekin] -
Jutsi laukhaz ibili laukhaz ibili 2: [lau̯khas iβili] -
Kortezubi aurredi aurrédi 1: [au̯r̄éði] -
Landibarre laukatu laukátu 1: [lau̯kátu] -
Larrabetzu aurredie ifini aurredíe ifíni 1: [au̯r̄eðíe ifíni] -
Larraine laukhünatü laukhünátü 1: [lau̯khynáty] -
Larzabale laukhatu laukhátu 1: [lau̯khátu] -
Lasarte-Oria puntako puntakó 1: [puntakó] -
Laukiz aurredi imin aurredí imin 1: [au̯r̄eðí imin] -
Laukiz lau idiñ eron lau ídiñ éron 2: [lau̯ íðiɲ éron] -
Legazpi bigarren uztarraldie lotzen bígarren uztárraldié lótzen 1: [bíɣar̄en ustár̄aldié lótsen] -
Leintz Gatzaga puntakua ifiñi puntákua ifíñi 1: [puntákua ifíɲi] -
Leioa aurrekoa imin áurrekoa imin 1: [áu̯r̄ekoa imin] -
Leitza punteko puntekó 1: [puntekó] -
Lekaroz itsuketu itsúketu 1: [itśúketu] -
Lekaroz itsuken paatu itsukém paatu 2: [itśukém paatu] -
Lemoa eurredie ifini eurredíe ifiní 1: [eu̯r̄eðíe ifiní] -
Lemoiz aurredi emon aurredí emon 1: [au̯r̄eðí emon] -
Luzaide / Valcarlos laukan láukan 1: [láu̯kan] -
Luzaide / Valcarlos laukatu laukátu 2: [lau̯kátu] -
Makea lauzka láuzka 1: [láu̯ska] -
Mañaria lau ganauen láu ganáuen 1: [láu̯ ɣanáu̯en] -
Mañaria aurredixe ipini aurrédixeipiní 1: [au̯r̄éðiʃei̯piní] -
Mendaro bialdixa ipini bíaldíxa ipíni 1: [bíaldíʃa ipíni] -
Mendaro puntakuak ipini púntakuak ipíni 2: [púntakwak ipíni] -
Mendata aurredi¡e ipin aurredí¡eipin 1: [au̯r̄eðíʒei̯pin] -
Mezkiritz bi bei pare bí bei páre 1: [bí βei̯ páre] -
Mezkiritz bi parekin bí parekin 2: [bí parekin] -
Montori laukhünatü laukhünátü 1: [lau̯khynáty] -
Mugerre lauzka eman lauzka eman 1: [lau̯ska eman] -
Mungia eurredie imini eurredíe iminí 1: [eu̯r̄eðíe iminí] -
Mungia busterri doblea imin busterri dóblea imín 2: [buśter̄i ðóβlea imín] -
Oderitz biarren idi pare eauntsi bíarren idí paré éauntsí 1: [bíar̄ɛn iðí paré éau̯ntśí] -
Oderitz puntekoa púntekoa 1: [púntekoa] -
Oiartzun puntako puntakó 1: [puntakó] -
Oñati puntako in puntákoin 1: [puntákoi̯n] -
Oñati puntako puntáko 2: [puntáko] -
Ondarroa bigarren bustarrixe lotu bígarrem bustárrixe lótu 1: [bíɣar̄em buśtár̄iʃe lótu] -
Ondarroa bigarren bustarri bígarrem bustárri 2: [βíɣar̄em buśtár̄i] -
Orexa punteko puntéko 1: [puntéko] -
Orio atoya in atóya in 1: [atóǰa in] -
Orio puntako in púntako íñ 2: [púntako íɲ] -
Orio atoi atói 3: [atói̯] -
Orio puntako in puntakó ín 4: [puntakó ín] -
Orozko aurridiek ipini aurrídiek ipini 1: [au̯r̄íðiek ipini] -
Orozko aurreidi áurreidi 2: [áu̯r̄ei̯ði] -
Otxandio aurreri¡e ipiñi aurréri¡e ipiñi 1: [au̯r̄ériʒe ipiɲi] -
Pagola laukha laukhá 1: [lau̯khá] -
Pasaia doblatu doblátu 1: [doβlátu] -
Pasaia puntako púntako 3: [púntako] -
Santa Grazi laukhünatü laukhünátü 1: [lau̯khynáty] -
Sara lauzka láuzka 1: [láu̯ska] -
Senpere lauzka eman laúzka emán 1: [laúska emán] -
Senpere lauzkatu lauzkátu 2: [lau̯skátu] -
Sohüta laurkhünatü laurkhünátü 1: [lau̯rkhynáty] -
Sondika puntea emon púnteaemon 1: [púnteaemon] -
Sondika aurremon áurremon 2: [áu̯r̄emon] -
Suarbe txiki txíki 1: [tʃíki] -
Suarbe puntekua patu puntékua pátu 2: [puntékwa pátu] -
Suarbe patu pátu 3: [pátu] -
Sunbilla puntako púntako 1: [púntako] -
Tolosa puntako púntakó 1: [púntakó] -
Uharte Garazi lauzka láuzka 1: [láu̯ska] -
Uharte Garazi lauzkatu láuzkatu 2: [láu̯skatu] -
Urdiñarbe laukha laukhá 1: [lau̯khá] -
Urketa lauozka láuozka 1: [láwoska] -
Urretxu puntako eñ púntako éñ 1: [púntako éɲ] -
Ürrüstoi laukünatü laukünátü 1: [lau̯kynáty] -
Uztaritze labuzkatu labuzkátu 1: [laβuskátu] -
Uztaritze labuzka labúzka 2: [laβúska] -
Zaratamo eurredi¡e imini eurrédi¡e imíni 1: [eu̯r̄éðiʒe imíni] -
Zeanuri aurredie imini aurredíe iminí 1: [au̯r̄eðíe iminí] -
Zeberio aurreidi aurreídi 1: [au̯r̄eíði] -
Zeberio aurredie ipini aurredíe ipini 2: [au̯r̄eðíe ipini] -
Zegama bigarren beialdie erantsi bígarrem béialdié erántsi 1: [bíɣar̄ɛm béi̯aldié erántśi] -
Zegama puntakoa ipiñi puntákoá ipíñi 1: [puntákoá ipíɲi] -
Zilbeti bidi pare bí:di paré 1: [bí:ði paré] -
Zollo (Arrankudiaga) aurredi¡e imin aurrédi¡e imín 1: [au̯r̄éðiʒe imín] -
Zornotza eurredi¡e ipiñi eurrédi¡eipiñi 1: [eu̯r̄éðiʒei̯piɲi] -
Zugarramurdi lauzka lauzká 1: [lau̯ská] -
Zugarramurdi lauzka eman lauzká emán 2: [lau̯ská emán] -
Zugarramurdi lauzkatu lauzkátu 3: [lau̯skátu] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper