Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

136 emaitza 1183 bilaketarentzat

1183: -u+konts + tzat / -u+konts + tzat / -u+konts + tzat / (-u bukaera + kontsonantea + prolatiboa)

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
  • Galdera (es): -u+konts + tzat
  • Galdera (fr): -u+konts + tzat
  • Galdera (en): -u+konts + tzat
  • Galdera (lat): -u bukaera + kontsonantea + prolatiboa
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta aunztako áunztakó 1: [áu̯nstakó]
Aia (uste nuen) auntza zala úste nún áuntza zála 1: [úśte nún áu̯ntsa sála]
Aldude auntza zela auntza zela 1: [auntsa sela]
Alkotz auntzetako auntzétakó 1: [au̯ntsétakó]
Amezketa (uste nuen) auntza zala auntza zala uste un 1: [au̯ntsa sala uśte un]
Amezketa auntzazat auntzézát 1: [au̯ntsə́sát]
Andoain auntzatzat auntzátzat 1: [au̯ntsátsat]
Aniz (uste nuen) auntza zala auntze zela 1: [au̯ntse sela]
Aramaio auntzetzat auntzétzat 1: [au̯ntsétsat] -
Araotz (Oñati) auntza dalako(t)an auntzá dalakotan 1: [au̯ntsá ðalakotan]
Arbizu auntzetako áuntzetáako 1: [áu̯ntsetáako]
Arrangoitze lagúntzat lagúntzat 1: [laɣúntsat]
Arrasate auntzat auntzát 1: [au̯ntsát]
Arrazola (Atxondo) auntzatzat áuntzatzat 1: [áu̯ntsatsat]
Arrieta euntzetzat euntzétzát 1: [eu̯ntsétsát]
Arroa (Zestoa) (uste nuen) auntza zala áuntza zála 1: [áu̯ntsa sála]
Arroa (Zestoa) auntzetzat áuntzetzat 1: [áu̯ntsetsat]
Asteasu auntzatzaz auntzátzaz 1: [au̯ntsátsas]
Asteasu auntzaz áuntzáz 2: [áu̯ntsás]
Asteasu auntzataz auntzátaz 3: [au̯ntsátas]
Ataun auntzetzat áuntzetzát 1: [áu̯ntsetsát]
Azkoitia auntza zalako(a)n áuntze zalakuén 1: [áu̯ntse salakwén]
Azpeitia (uste nuen) auntza zala auntzé zála úste nun 1: [au̯ntsé sála úśte nun]
Bakio euntzet euntzét 1: [eu̯ntsét]
Bakio euntze dala ta euntzé dala ta 2: [eu̯ntsé ðala ta]
Beasain auntza zalako(a)n auntze zalakon 1: [au̯ntse salakon]
Behorlegi ahuntz batendako ahuntz batendako 1: [ahunts batendako]
Beizama auntzazat auntzázát 1: [au̯ntsását]
Beizama auntzat áuntzat 1: [áu̯ntsat]
Beizama áuntza zálako néukan áuntza zálako néukan 2: [áu̯ntsa sálako néu̯kan]
Bergara auntza dalako(t)an áuntza dalákotan 1: [áu̯ntsa dalákotan]
Bergara auntzat áuntzat 1: [áu̯ntsat]
Bermeo auntzetzét auntzetzét 1: [au̯ntsetsét]
Berriz auntzetzat auntzétzat 1: [au̯ntsétsat]
Berriz auntza dalako(t)an áuntze dálakuen 2: [áu̯ntse ðálakwen]
Beruete (uste nuen) auntza zala úste nún áuntze zéla 1: [úśte nún áu̯ntse séla]
Beruete auntzetako áuntzetako 1: [áu̯ntsetako]
Bolibar aunzat áunzat 1: [áu̯nsat]
Busturia euntzetzat euntzétzat 1: [eu̯ntsétsat]
Busturia auntza dalako(t)an euntzé dalakoan 2: [eu̯ntsé ðalakoan]
Deba áuntza úste nintzála áuntza úste nintzála 1: [áu̯ntsa úśte nintsála]
Dima euntzetzat euntzétzat 1: [eu̯ntsétsat]
Donamaria auntza zela auntza zela 1: [au̯ntsa sela]
Donamaria auntzataz áuntzataz 1: [áu̯ntsatas]
Donostia (uste nuen) auntza zala auntza zala 1: [au̯ntsa sala]
Donostia auntzas auntzas 1: [au̯ntsaś]
Donostia auntzat auntzat 2: [au̯ntsat]
Dorrao / Torrano áuntzéindako áuntzéindako 1: [áu̯ntséi̯ndako]
Eibar auntza zalako(a)n áuntza zalaguán 1: [áu̯ntsa salaguán]
Elantxobe auntzetzáko auntzetzáko 1: [au̯ntsetsáko]
Elduain auntzezaz auntzézaz 1: [au̯ntsé:sas]
Elgoibar auntza dalako(t)an auntza dalakuan 1: [au̯ntsa dalakuan]
Elorrio auntzat auntzát 1: [au̯ntsát]
Elorrio auntzatzat auntzátzat 2: [au̯ntsátsat]
Erratzu aunztako aunztéko 1: [au̯nstéko]
Errezil auntza dalako(t)an auntzá dalakó 1: [au̯ntsá ðalakó]
Errezil (uste nuen) auntza zala áuntza zála 2: [áu̯ntsa sála]
Errigoiti auntzentzat euntzentzát 1: [eu̯ntsentsát]
Etxalar auntzaz áuntzaz 1: [áu̯ntsas]
Etxalar auntza zela auntza zela 2: [au̯ntsa sela]
Etxaleku auntzetako áuntzetakó 1: [áu̯ntsetakó]
Etxarri (Larraun) auntzetako áuntzetakó 1: [áu̯ntsetakó:]
Etxebarri auntzentzat auntzéntzat 1: [au̯ntséntsat]
Etxebarria auntza dalako(t)an áuntze dálakuén 2: [áu̯ntse ðálakuén]
Eugi auntza zalako(a)n áuntze zelákoam 1: [áu̯ntse selákoam]
Eugi auntzetako auntzétako 1: [au̯ntsétako]
Ezkio-Itsaso (uste nuen) auntza zala úste nón áuntze zála 1: [úśte nón áu̯ntse sála]
Ezkio-Itsaso auntzaz áuntzáz 1: [áu̯ntsás]
Ezkurra (uste nuen) auntza zala auntze zela 1: [au̯ntse sela]
Gaintza (uste nuen) auntza zala úste nún áuntze zéla 1: [úśte nún áu̯ntse séla]
Gamiz-Fika euntzetzat euntzetzát 1: [eu̯ntsetsát]
Getaria (uste nuen) auntza zala úste nun áuntza zála 1: [úśte nun áu̯ntsa sála]
Getxo euntzeeitik auntzéitik 1: [au̯ntséitik]
Getxo auntzetzat auntzetzát 1: [au̯ntsetsát]
Gizaburuaga auntzetzat auntzétzat 1: [au̯ntsétsat]
Goizueta auntzaz áuntzaz 1: [áu̯ntsas]
Goizueta (uste nuen) auntza zala auntza zela uste nin 2: [au̯ntsa sela uśte nin]
Hendaia áuntza batentzát áuntza batentzát 1: [áu̯ntsa βatentsát]
Hernani auntzatzaz áuntzatzaz 1: [áu̯ntsatsas]
Hondarribia auntzataz áuntzatas 1: [áu̯ntsataś]
Hondarribia auntzatzat auntzatzat 1: [au̯ntsatsat]
Ibarruri (Muxika) auntza dalako(t)an euntze dalakóan 1: [eu̯ntse ðalakóan]
Ibarruri (Muxika) euntzetzat euntzétzat 1: [eu̯ntsétsat]
Igoa auntzetako áuntzetako 1: [áu̯ntsetako]
Ikaztegieta áuntze iruittu áuntze iruittu 1: [áu̯ntse irwittu]
Ikaztegieta auntzat áuntzat 1: [áu̯ntsat]
Jaurrieta aunztako áunztako 1: [áu̯nstako]
Kortezubi euntzetzat euntzetzát 1: [eu̯ntsetsát]
Larrabetzu euntzet euntzet 1: [eu̯ntset]
Lasarte-Oria auntzas áuntzas 1: [áu̯ntsaś]
Laukiz auntzetzat auntzetzát 1: [au̯ntsetsát]
Legazpi auntzat auntzat 1: [au̯ntsat]
Leintz Gatzaga auntzétan auntzétan 1: [au̯ntsétan]
Leioa euntzeeitik euntzeéitik 1: [eu̯ntseéi̯tik]
Leioa euntzetzat euntzétzat 1: [eu̯ntsétsat]
Leitza auntzatzaz áuntzetzaz 1: [áu̯ntsetsas]
Lekaroz auntzetako auntzétako 1: [au̯ntsétako]
Lekeitio auntza dalako(t)an auntzá dalakúan 1: [au̯ntsá ðalakúan]
Lemoa euntzetzat euntzétzat 1: [eu̯ntsétsat]
Lemoiz auntzetzat auntzetzát 1: [au̯ntsetsát]
Luzaide / Valcarlos (uste nuen) auntza zala úste nuén aúntza zelá 1: [úśte nwén aúntsa selá]
Mañaria auntza dalako(t)an euntzé dálakuen 1: [eu̯ntsé ðálakuen]
Mañaria auntzentzat éuntzentzat 1: [éu̯ntsentsat]
Mendaro auntza zalako(a)n áuntza salakuán 1: [áu̯ntsa śalakwán]
Mendata auntzentzat auntzéntzat 1: [au̯ntséntsat]
Mugerre ahuntxa zen ahuntxa zen 1: [ahuntʃa sen]
Mungia euntze dala ta euntzé dála ta 1: [eu̯ntsé ðála ta]
Mungia euntzetzat euntzetzát 1: [eu̯ntsetsát]
Oderitz auntzetako áuntzetako 1: [áu̯ntsetako]
Oiartzun auntzataz áuntzataz 1: [áu̯ntsatas]
Oñati auntzat áuntzat 1: [áu̯ntsat]
Ondarroa auntzátzako auntzátzako 1: [au̯ntsátsako]
Orexa (uste nuen) auntza zala auntze zala 1: [au̯ntse sala]
Orio auntzetzat áuntzetzat 1: [áu̯ntsetsat]
Orozko auntzet auntzet 1: [au̯ntset]
Otxandio auntza dalako(t)an auntzé dalakoan 1: [au̯ntsé ðalakoan]
Pasaia auntzentzat áuntzentzat 1: [áu̯ntsentsat]
Sondika auntzet auntzét 1: [au̯ntsét]
Suarbe auntzetzat auntzétzat 1: [au̯ntsétsat]
Suarbe auntzentzat auntzéntzát 2: [au̯ntséntsát]
Suarbe (uste nuen) auntza zala ustenuén áuntze zéla 3: [uśtenwén áu̯ntse séla]
Sunbilla auntza uste nun auntza uste nun 1: [au̯ntsa uśte nun]
Tolosa auntzazat auntzázat 1: [au̯ntsásat]
Tolosa (uste nuen) auntza zala auntza zala uste nun 2: [au̯ntsa sala uśte nun]
Urdiain auntzetako áuntzetakó 1: [áu̯ntsetakó]
Urretxu auntza zalako(a)n áuntza zalakon 1: [áu̯ntsa salakon]
Urretxu auntza zalako(a)n áuntza zelakon 2: [áu̯ntsa selakon]
Ürrüstoi ahüntzantáko ahüntzantáko 1: [ahyntsantáko]
Zaratamo auntzentzat euntzéntzát 1: [eu̯ntséntsát]
Zeanuri auntzet auntzét 1: [au̯ntsét]
Zeberio auntzet auntzét 1: [au̯ntsét]
Zegama (uste nuen) auntza zala áuntze zálausté 1: [áu̯ntse sálau̯śté]
Zilbeti (uste nuen) auntza zala úste nuén áuntze zéla 1: [úśte nwén áu̯ntse séla]
Zollo (Arrankudiaga) auntzet auntzét 1: [au̯ntsét]
Zornotza euntzet éuntzet 1: [éu̯ntset]
Zugarramurdi auntzetzat auntzáetzad 1: [au̯ntsáetsað]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper