Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

548 emaitza 2224 bilaketarentzat

2224: borracho como... / ivre comme... / drunker than a ...

 • Gaia: Jan-edana
 • Galdera (es): borracho como...
 • Galdera (fr): ivre comme...
 • Galdera (en): drunker than a ...
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta raso mozkortuik dao rráso mozkórrtuig daó 1: [r̄áśo moskór̄twiɣ ðaó] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta ardoa baino mozkorrao yao árrdoa báino mozkórrao yaó 2: [ár̄ðoa βái̯no moskór̄ao ǰaó] -
Ahetze bildu ut pullita bildu út pullíta 1: [bildu út puʎíta] -
Ahetze bazent ederra bazént edérra 2: [βasént eðéRa] -
Ahetze bazian ederra bazián edérra 3: [basián eðéRa] -
Aia ardua baño mozkorrago arrdúa bañó mozkórrago 1: [ar̄ðúa βaɲó moskɔ́r̄aɣo] -
Aia arrdua bea baño re mozkorrago arrdúa béa báño ré: mozkórrago 2: [ar̄ðúa béa βáɲo ré: moskɔ́r̄aɣo] -
Aldude a ze ziminoa zuin a zé zimínoa zuín 1: [a sé simínoa swín] -
Aldude ziminotia da zimínotiá da 1: [simínotjá ða] -
Aldude ze pottoka ziin zé pottóka ziín 2: [sé pottóka siín] -
Aldude pottoka pottóka 2: [pottóka] -
Alkotz mozkor arralle mozkórr arrálle 1: [moskór̄ ar̄áʎe] -
Alkotz a ze mozkorra daukan á zé mozkórra daukán 2: [á sé moskór̄a ðau̯kán] -
Altzai sobeaxe bildü sobeáxe bíldü 1: [śoβeáʃe βíldy ] -
Altzai beotüik beot´üik 1: [beotýi̯k] -
Altzai süporta ahalbeno habo hartü süpórta ahalbéno habó hártü 2: [śypórta ahalbéno haβó: hárty] -
Altzai arrailltü arráilltü 3: [ar̄ái̯ʎty] -
Altzai arrail arráil 4: [ar̄ái̯l] -
Altzai mozkorrarrail mozkorrarráil 5: [moskor̄ar̄ái̯l] -
Altzai mozkor mózkor 6: [móskor] -
Altzai petarta bezala aseik petárta bezála aséik 7: [petárta βesála aśéi̯k] -
Altzai arrailüz arrail´üz 8: [ar̄ai̯lýs] -
Altzai txortakan aitzeko txortákan aitzeko 9: [tʃortákan ai̯tseko] -
Altzürükü moxkor moxkór 1: [moʃkór] -
Altzürükü mozkorrarraia mózkorrarráia 2: [móskor̄ar̄ája] -
Altzürükü harrotü harrótü 3: [har̄óty] -
Altzürükü asekai asekái 4: [aśekái̯] -
Altzürükü ardukoi ardukói 5: [ardũkói̯] -
Altzürükü ardunoi ardunói 6: [ardũnói̯] -
Amezketa zama earra zamá: earra 1: [samá: ear̄a] -
Amezketa atxur earra atxúrr earra 1: [atʃúr̄ ear̄a] -
Amezketa jorna earra jorrná: earra 3: [xɔr̄ná: ear̄a] -
Andoain moskor earra móskorr earra 1: [móśkor̄ ear̄a] -
Andoain atxur earra átxurr earra 1: [átʃur̄ ear̄a] -
Andoain jorna earra jórrna earra 2: [xór̄na: ear̄a] -
Andoain tranka earra tránka earra 2: [tráŋka ear̄a] -
Aniz tranka tránka 1: [tráŋka] -
Aniz epela epéla 2: [epéla] -
Aniz zepeliña zepéliña 2: [sepéliɲa] -
Aramaio arekajauk trangie arekajauk trangie 1: [arekaxauk traŋgie] -
Aramaio orrek ekarri jauk trangie orrek ekarri jauk trangie 2: [or̄ek ekar̄i xauk traŋgie] -
Aramaio bete beterik etorrikok bete beterik etorrikok 3: [bete beterik etor̄ikok] -
Aramaio karrga ederra ekarri jok karrga ederra ekarri jok 4: [kar̄ɣa eðer̄a ekar̄i xok] -
Araotz (Oñati) jesukriston moskorra arrapau jesúkriston moskórra arrápau 1: [xeśúkriśton mośkór̄a ar̄ápau̯] -
Araotz (Oñati) atxekoau atxurra atxékoau atxurra 2: [atʃékoau̯ atʃur̄a] -
Arbizu moxkor barra barra moxkór barrá barrá 1: [moʃkór βar̄á βar̄á] -
Arboti trenpüatzen tremp´üatzen 1: [trempýatsen] -
Arboti moxkor móxkor 2: [móʃkor] -
Arboti arraildia arráildia 3: [ar̄ái̯ldja] -
Arboti yunpan yúmpan 4: [ǰúmpan] -
Arboti yunpan hasi yúmpan hási 5: [ǰúmpan háśi] -
Arboti hein gaixtuan hein gaixtuan 6: [hei̯ŋ gai̯ʃtwan] -
Arboti beotzen ari beótzen ari 7: [beótsen ari] -
Arboti kokinian kókinian 8: [kókinjan] -
Arboti ze mizpira bildü ze mízpira bildü 9: [se míspira βildy ] -
Arboti moxkor bat bildü móxkor bat bíldü 10: [móʃkor bat bíldy] -
Armendaritze mozkorra mozkorrá 1: [moskor̄á] -
Armendaritze pottoka pottóka 1: [pottóka] -
Armendaritze pottoka pottóka 2: [pottóka] -
Armendaritze mozkorrarraila mozkórrarráila 3: [moskór̄ar̄ái̯la] -
Armendaritze mandoa kargatia mandoá karrgátia 4: [mandoá kar̄ɣátia] -
Armendaritze graziazko estatian graziázko estátian 5: [ɣrasjásko eśtátian] -
Armendaritze mizpira mizpíra 6: [mispíra] -
Arnegi ze putikoa din zé putíkoa dín 1: [sé putíkoa ðín] -
Arnegi zimino bat ederra bildu zimíno bat edérra bildú 1: [simíno βat eðér̄a βildú] -
Arnegi ze putikoa bildu din zé putíkoa bildú din 2: [sé putíkoa βildú din] -
Arnegi eztiaila bakarrik eztíaila bakárrik 3: [estíai̯la βakár̄ik] -
Arnegi pottoka bildu pottóka bíldu 3: [pottóka βíldu] -
Arrangoitze simino bat eerra atzeman símino bat eérra atzéman 1: [śímino βat eér̄a atséman] -
Arrangoitze potoka potóka 2: [potóka] -
Arrasate orrek arrapau jauk okaran bat orrek arrápau jauk okáram bat 1: [or̄ek ar̄ápau̯ xau̯k okáram bat] -
Arrasate orrek arrapa jauk atxur bat orrek arrápa jauk atxurr bat 2: [or̄ek ar̄ápa xau̯k atʃur̄ bat] -
Arrasate orrek arrapa jauk melokotoi bat orrek arrápa jauk melokotoi bat 3: [or̄ek ar̄ápa xau̯k melokotoi̯ βat] -
Arrasate orreteko trangie orreteko trrangie 4: [or̄eteko tr̄aŋgie] -
Arrazola (Atxondo) ekarri ¡ok e lebas bat ekárri ¡ok e: lebás bat 1: [ekár̄i ʒok e: leβáś βat] -
Arrazola (Atxondo) itzelesko moskorras etorri ok itzélesko moskórras etorrí ok 2: [itséleśko mośkór̄aś etor̄í ok] -
Arrieta ondo beteta dator ondo betéta datór 1: [ondo βetéta ðatór] -
Arroa (Zestoa) moskor galanta bazitxaukan móskorr galánta bazitxáukan 1: [móśkɔr̄ ɣalánta βasitʃáu̯kan] -
Arroa (Zestoa) ardua baño moskorro arrdúa bañó moskórro 2: [ar̄ðúa βaɲó mośkɔ́r̄ɔ] -
Arrueta pottoka bildü póttoka bild´ü 1: [póttoka bildý] -
Arrueta antzea bilduz ántzea bildúz 1: [ántsea βildús] -
Arrueta trenpian trémpian 2: [trémpjan] -
Asteasu kankar earra kánkarr earra 1: [káŋkar̄ ear̄a] -
Asteasu jorna earra jorrná earra 1: [xɔr̄ná ear̄a] -
Asteasu epela arrapatu epéla arrapatu 2: [epéla ar̄apatu] -
Asteasu atxur earra atxúrr earra 2: [atʃúr̄ ear̄a] -
Asteasu leatz earra leátz earra 3: [lɛáts ear̄a] -
Asteasu eanda éanda 4: [ɛ́anda] -
Asteasu earki kargatuba eárrki karrgátuba 5: [eár̄ki kar̄ɣátuβa] -
Asteasu bete betia béte betía 6: [béte βetía] -
Ataun zepeliñe arrapau zepéliñe arrápau 1: [sepéliɲe ar̄ápau̯] -
Ataun ardoa baño moskorrago jarritta arrdóa bañó moskorrágo járritta 1: [ar̄ðóa βaɲó mośkɔr̄áɣo xár̄itta] -
Ataun beaje earra eaman beáje eárra eáman 2: [beáxe eár̄a eáman] -
Azkaine ze begi aundiyak dituken ze begí aundíyak ditukén 1: [se βeɣí au̯ndíǰak ðitukén] -
Azkaine atzoko ziminoa pasatu zaik atzóko zimínoa pasátu záik 2: [atsóko simínoa paśátu sái̯k] -
Azkaine ximinotua xíminotúa 3: [ʃíminotúa] -
Azkaine edana zen edána zen 4: [eðána sen] -
Azkaine arrotua arrótuá 5: [aRótuá] -
Azkaine berotua berótuá 6: [berótuá] -
Azkaine arralla arrálla 7: [aRáʎa] -
Azkoitia earki bustitte zeok eárrki bustítte zéok 1: [eár̄ki βuśtítte séok] -
Azkoitia majo bustitte zeok májo bustítte zéok 2: [máxo βuśtítte séok] -
Azkoitia au dek alie arrapau genduna áu dek alíe arrápau gendúna 3: [áu̯ ðek alíe ar̄ápau̯ ɣɛndúna] -
Azkoitia bapo bustitte zeok bápo bustítte zéok 4: [bápo βuśtítte séok] -
Azpeitia ardue baño moskorro arrdúe bañó moskórro 1: [ar̄ðúe βaɲó mośkɔ́r̄ɔ] -
Azpeitia tronpa trómpa 2: [trɔ́mpa] -
Azpeitia mokollo mokóllo 3: [mokóʎo] -
Azpeitia kexelebre ziok kexelébrre ziók 4: [keʃelébr̄e siók] -
Baigorri arrail arrail 1: [aRai̯l] -
Baigorri moxkorra moxkorra 2: [moʃkoRa] -
Baigorri trenpian trempian 3: [trempjan] -
Baigorri berotia berotia 4: [berotja] -
Baigorri zimino ederra bildu zimino ederra bildu 5: [simino eðeRa βildu] -
Bakio moskorra ko¡u deu moskorrá ko¡u deu 1: [mośkor̄á koʒu ðeu̯] -
Bardoze mozkor mozkór 1: [moskór] -
Bardoze arralla arrálla 2: [ar̄áʎa] -
Bardoze fanfarrutzen ari fanfarrutzen ari 3: [fanfar̄utsen ari] -
Bardoze kontentuk kontentuk 4: [kontentuk] -
Bardoze beotzen hasiauk beótzen hásiauk 5: [beótsen háśjau̯k] -
Bardoze baik aski baik aski 6: [bai̯k aśki] -
Bardoze zimino zímino 7: [símino] -
Bardoze pottoka póttoka 8: [póttoka] -
Barkoxe mozkor mozkor 1: [moskor ] -
Barkoxe arrail arráil 2: [ar̄ái̯l ] -
Barkoxe mozkorrarrail mozkorrarráil 3: [moskor̄ar̄ái̯l ] -
Barkoxe ordi órdi 4: [órdi ] -
Barkoxe beotü beótü 5: [beóty ] -
Barkoxe belloxka bellóxka 6: [beʎóʃka ] -
Bastida arreildu arréildu 1: [aRéi̯ldu] -
Bastida arreila arréila 2: [aRéi̯la] -
Bastida edana da edána da 3: [eðána ða] -
Bastida mozkorra mozkórra 4: [moskóRa] -
Bastida mozkorrarreila mozkorrarréila 5: [moskoRaRéi̯la] -
Beasain atxur majoa arrapau átxurr majoa arrapau 1: [átʃur̄ maxoa ar̄apau̯] -
Beasain jornaa majoa jorrnáa majoa 1: [xɔr̄náa maxoa] -
Beasain errena arrapau erréna arrapau 2: [ɛr̄éna ar̄apau̯] -
Beasain zepeliñ earra zepéliñ earra 2: [sepéliɲ ear̄a] -
Beasain earrak arrapatzen eárrak arrápatzen 3: [eár̄ak ar̄ápatsen] -
Beasain santu etzeok sántu etzeok 4: [śántu etseok] -
Beasain errdipurrdiñ errdípurrdiñ 5: [er̄ðípur̄ðiɲ] -
Behorlegi ziminoa zíminoa 1: [síminoa] -
Behorlegi pottoka pottoká 1: [pottoká] -
Behorlegi lilitia lílitia 2: [lílitia] -
Behorlegi ziminotia ziminotia 3: [siminotia] -
Behorlegi apaalatza yoa apáalatza yoá 4: [apáalatsa ǰoá] -
Behorlegi mozkor arralla mozkórr arrallá 5: [moskór̄ ar̄aʎá] -
Behorlegi zangoz mahaipeat zangóz mahaipeát 6: [saŋgós mahai̯peát] -
Behorlegi betarrotsa gorriik betárrotsa gorríik 7: [betár̄otśa gor̄íik] -
Beizama tajada earra tajáda eárra 1: [taxáða eár̄a] -
Beizama ardua baño moskorro arrdúa baño moskórro 1: [ar̄ðúa βaɲo mośkɔ́r̄ɔ] -
Beizama jorna earra jórrna eárra 2: [xɔ́r̄na eár̄a] -
Beizama kargatuta karrgátuta 3: [kar̄ɣátuta] -
Bergara ziero eranda jak ziéro éranda jak 1: [siéro éranda xak] -
Bergara ondo beteta etorri óndo betéta etórri 1: [óndo βetéta etór̄i] -
Bergara ziero txarrituta jak ziéro txarrítuta jak 2: [siéro tʃar̄ítuta xak] -
Bergara majo lapiuta jak ori májo lapíuta jak orí 3: [máxo lapíu̯ta xak orí] -
Bermeo beitu selako lebatza artun dauen orrek béitu sélako lebatza arrtún dauén órrek 1: [βéi̯tu śélako leβatsa ar̄tún dau̯én ór̄ek] -
Bermeo selako moskorra artun dauen orrek sélako moskórra arrtún dauén órrek 2: [śélako mośkór̄a ar̄tún dau̯én ór̄ek] -
Berriz ori be ederto dau orí be edérrto dau 1: [orí βe eðér̄to ðau̯] -
Berriz beteta dau betéta dau 2: [betéta ðau̯] -
Berriz ederto bustitte dau edérrto bustítte dau 3: [eðér̄to βuśtítte ðau̯] -
Beruete eana dao eána daó 1: [eána ðaó] -
Beruete ardoa baño mozkorrago zegoan árrdóa bañó mozkórrago zégoan 2: [ár̄dóa βaɲó moskɔ́r̄aɣo séɣoan] -
Beruete pakete earra badeama pákete eárra badéamá 3: [pákete eár̄a βaðéamá] -
Beruete mozkorra zegoan mozkórra zegoán 4: [moskɔ́r̄a seɣoán] -
Beruete pakete earra deama pákete eárra deamá 5: [pákete eár̄a ðeamá] -
Beruete arrdoa baño moxkorrao arrdóa bañó moxkórraó 6: [ar̄ðóa βaɲó moʃkɔ́r̄aó] -
Beskoitze ze zer ziminoa atzeman ze zerr zimínoa atzéman 1: [se seR simínoa atséman] -
Beskoitze pottoka erosi pottóka erosí 1: [pottóka erośí] -
Bidarrai alimaleko ziminoaakin zen alímaleko zimínoaakín zen 1: [alímaleko simínoaakín sen] -
Bidarrai ze ziminoa zuen zé zimínoa zuén 2: [sé simínoa suén] -
Bidarrai potoka potóka 3: [potóka] -
Bidarrai potoka at ederraakin pótoka at edérraakin 4: [pótoka at eðér̄aakin] -
Bolibar artu ot atxur bet arrtu ot atxúrr bet 1: [ar̄tu ot atʃúr̄ βet] -
Bolibar arrtu joat pekos bat árrtu joat pekós bat 2: [ár̄tu xoat pekó:ś βat] -
Busturia orretakar moskorra orrétakarr moskórra 1: [or̄étakar̄ mośkór̄a] -
Busturia ori albo alboka datórr orí alboálboka datórr 2: [orí alβoálβoka ðatór̄] -
Deba jornada earra jorrnáda eárra 1: [xɔr̄náða eár̄a] -
Deba atxurra arrapau atxúrra arrápau 2: [atʃúr̄a ar̄ápau̯] -
Deba karga earra kárrgaeárra 3: [kár̄ɣaeár̄a] -
Dima lebatza galanta yaroak lebatza galantá yároak 1: [leβatsa ɣalantá ǰároak] -
Dima barruti busti in dok barrúti bustí ín dok 2: [bar̄úti βuśtí ín dok] -
Domintxaine mozkor mozkór 1: [moskór] -
Domintxaine trenpian yarri trémpian yárri 2: [trémpjan ǰár̄i] -
Domintxaine berotü berótü 3: [beróty] -
Domintxaine trenpüatü trémpüatü 4: [trémpyaty] -
Domintxaine pottokat bildü póttokat bíldü 5: [póttokat bíldy] -
Domintxaine mizpirat bildü mízpirát bíldü 6: [míspirá:t bíldy] -
Domintxaine briu bríu 7: [bríu] -
Domintxaine mizpira mízpira 8: [míspira] -
Domintxaine briutü bríutü 9: [bríuty] -
Domintxaine küküla berotü k´üküla bérotü 10: [kýkyla βéroty] -
Domintxaine desbistan desbístan 11: [deśbíśtan] -
Domintxaine arralldü arrálldü 12: [ar̄áʎdy] -
Domintxaine mozkorra arraidjauk mozkorra arráidjáuk 13: [moskor̄a ar̄ái̯dxáu̯k] -
Donamaria epela arrapatu epéla arrapatu 1: [epéla ar̄apatu] -
Donamaria a ze mozkorra deaman orrek a ze mozkórra deaman orrek 2: [a se moskór̄a ðeaman or̄ek] -
Donamaria trepeldua trepéldua 3: [trepéldua] -
Donibane Lohizune moxkor moxkórr 1: [moʃkóR] -
Donibane Lohizune pinpirindu pimpiríndu 2: [pimpiríndu] -
Donibane Lohizune ximinotu ximinotú 3: [ʃiminotú] -
Donibane Lohizune arraildu arraildú 4: [aRai̯ldú] -
Donibane Lohizune ziminoa bildu zimínoa bildu 5: [simínoa βildu] -
Donibane Lohizune kukurusta gorritu kukúrusta gorrítu 6: [kukúruśta goRítu] -
Donibane Lohizune petoan pétoan 7: [pétoan] -
Donostia txurrut in txurrút in 1: [tʃur̄út in] -
Donostia jorna earra jórrna eárra 2: [xór̄na eár̄a] -
Donostia balantzakasiya balántzakasíya 3: [balántsakaśíǰa] -
Donostia ziero moskorra do zíero moskórra dó 4: [síero mośkór̄a ðó] -
Dorrao / Torrano epelduta epéldutá 1: [epɛ́ldutá] -
Dorrao / Torrano ardoa beño mozkorrao arrdóa beñó mozkórrao 1: [ar̄ðóa βeɲó moskɔ́r̄ao] -
Dorrao / Torrano euna sartuik earki éuna sarrtuík eárrki 2: [éu̯na śar̄twík eár̄ki] -
Eibar ederra arrapau juan luperdia ederra arrápau juan lupérrdia 1: [eðer̄a ar̄ápau̯ xuan lupér̄ðia] -
Eibar atxurra ederra atxúrra ederra 1: [atʃúr̄a eðer̄a] -
Eibar katuena arrapau katúena arrápau 2: [katúena ar̄ápau̯] -
Elantxobe selako moskorra artun dau orrek sélako moskórra árrtun dau órrek 1: [śélako mośkór̄a ár̄tun dau̯ ór̄ek] -
Elantxobe kaka kaká 2: [kaká] -
Elduain eper earra epérr earra 1: [ɛpɛ́r̄ ear̄a] -
Elduain jorna earra jorrná: earra 1: [xor̄ná: ear̄a] -
Elduain atxur earra atxúrr earra 2: [atʃúr̄ ear̄a] -
Elduain tranka earra tranká earra 2: [traŋká ear̄a] -
Elgoibar moskor earra arrapau moskórr earra arrapau 1: [mośkór̄ ear̄a ar̄apau̯] -
Elorrio sepeliña sepéliña 1: [śepéliɲa] -
Elorrio moskor moskórr 2: [mośkór̄] -
Erratzu eperra epérra 1: [epér̄a] -
Errezil jorna earra jorrná eárra 1: [xɔr̄ná eár̄a] -
Errezil ardua baño moskorrogo inda arrdúa baño móskorrogóinda 1: [ar̄ðúa βaɲo móśkɔr̄ɔɣói̯nda] -
Errezil karga earra kárrga eárra 2: [kár̄ɣa eár̄a] -
Errezil zekor earra zékorr eárra 3: [sékɔr̄ eár̄a] -
Errezil ederki zipilinduta edérrki zipílinduta 4: [eðér̄ki sipílinduta] -
Errezil ederki argittuta edérrki arrgíttuta 5: [eðér̄ki ar̄ɣíttuta] -
Errigoiti orreteko lebatza orretéko lebatzá 1: [or̄etéko leβatsá] -
Errigoiti barruti ondo bustite barrúti ondo bustíte 1: [bar̄úti ondo βuśtíte] -
Errigoiti orreteko lebantie orretéko lebántie 2: [or̄etéko leβántie] -
Errigoiti barruti ondo asetute barrúti ondo asetúte 2: [bar̄úti ondo aśetúte] -
Errigoiti orreteko kaka orretéko kaká 3: [or̄etéko kaká] -
Eskiula mozkor mózkor 1: [móskor ] -
Eskiula ordi órdi 2: [órdi ] -
Eskiula moxkor móxkor 3: [móʃkor ] -
Eskiula moxkortxka moxkórtxka 4: [moʃkórtʃka ] -
Eskiula horrek badikaski hórrek bádikáski 5: [hór̄ek báðikáśki ] -
Eskiula atzamandik atzámandík 6: [atsámandík ] -
Eskiula ordillapa órdillápa 7: [órdiʎápa ] -
Eskiula ase áse 8: [áśe ] -
Eskiula ai espantos ái espántos 9: [ái̯ eśpántoś ] -
Eskiula tximinotü tximinótü 10: [tʃiminóty ] -
Eskiula xind¡e xínd¡e 11: [ʃíndʒe ] -
Etxalar eperra eerra epérra eérra 1: [epér̄a eér̄a] -
Etxalar mozkortzarra ederra mozkórrtzarra ederra 2: [moskɔ́r̄tsar̄a eðer̄a] -
Etxalar kankarra ederra kankárra ederra 2: [kaŋkár̄a eðer̄a] -
Etxalar mozkor ederra mozkórr ederra 3: [moskɔ́r̄ eðer̄a] -
Etxarri (Larraun) eana dao eána daó 1: [eána ðaó] -
Etxarri (Larraun) earki kargatu uk eárrki karrgátu úk 2: [eár̄ki kar̄ɣátu úk] -
Etxebarri selanego moskorra ekar dau sélanegó moskórra ekárr dau 1: [śélaneɣó mośkór̄a ekár̄ ðau̯] -
Etxebarri ekar dau lebatza ekárr dau lebátza 1: [ekár̄ ðau̯ leβátsa] -
Etxebarri selango moskorragas etor de sélango moskórragas etórr de 2: [śélaŋgo mośkór̄aɣaś etór̄ ðe] -
Etxebarria atxurre arrapau atxúrre arrápau 1: [atʃúr̄e ar̄ápau̯] -
Etxebarria edan samartute eDRán samárrtuté 2: [ed̪án śamár̄tuté] -
Etxebarria lukainka ederra arrapau lukáinkaedérraarrápau 3: [lukái̯ŋkaeðɛ́r̄aar̄ápau̯] -
Etxebarria arrapau sepillue arrápau - sepíllue 4: [ar̄ápau̯ - śepíʎue] -
Etxebarria arrapau lekie arrápau - lekíe 5: [ar̄ápau̯ - lekíe] -
Etxebarria arrapau pekotza arrápau - pekótza 6: [ar̄ápau̯ - pekótsa] -
Eugi orrek eran dik ardoa idiek ura bezala órrek erán dik árrdoá ídiek úra bezalá 1: [ór̄ek erán dik ár̄ðoá íðjek úra βesalá] -
Ezkio-Itsaso melokotoi earra bazeukean melókotoi eárra bazéukeán 1: [melókotoi̯ eár̄a βaséu̯keán] -
Ezkio-Itsaso zekor majoa bazeukean zekórr májoa - bazeukeán 1: [sekɔ́r̄ máxoa - βaseu̯keán] -
Ezkio-Itsaso bapo berdinduta zeoan bápo berrdínduta zeoán 2: [bápo bɛr̄ðínduta seoán] -
Ezkurra mozkor mozkórr 1: [moskɔ́r̄] -
Ezkurra zamar zamárr 2: [samár̄] -
Ezkurra tronpa trómpa 3: [trómpa] -
Ezkurra tranka tranká 3: [traŋká] -
Ezkurra zama zamá 4: [samá] -
Ezkurra zepeliñe zepéliñe 4: [sepéliɲe] -
Ezterenzubi alegeratu alégeratu 1: [aléɣeratu] -
Ezterenzubi moxkortu moxkórtu 2: [moʃkórtu] -
Ezterenzubi arrail arráil 3: [ar̄ái̯l] -
Ezterenzubi berotzen hasi berótzen hási 3: [berótsen háśi] -
Ezterenzubi moxkor móxkor 4: [móʃkor] -
Ezterenzubi ordi órdi 5: [órdi] -
Ezterenzubi ximino xímino 6: [ʃímino] -
Ezterenzubi pottoka baik póttoka báik 7: [póttoka bái̯k] -
Ezterenzubi pottoka bilduik póttoka bildúik 8: [póttoka βildúi̯k] -
Gaintza earki ezatotto barrunek eárrki ezátotto barrúnek 1: [eár̄ki esátotto βar̄únek] -
Gaintza aze jorna aman dun etxea áze jorrná áman dun etxéa 2: [áse xɔr̄ná: áman dun etʃéa] -
Gaintza earki ezato a eárrki ezáto á 3: [eár̄ki esáto á] -
Gaintza earki berdiñddo a eárrki berrdíñddo á 4: [eár̄ki βɛr̄ðíɲddo á] -
Gamarte ziminotu zimínotú 1: [simínotú] -
Gamarte pottoka pottóka 1: [pottóka] -
Gamarte moxkor arraildia moxkórr arráildia 2: [moʃkór̄ ar̄ái̯ldia] -
Gamarte arraildia arront arráildiá - arrónt 3: [ar̄ái̯ldjá - ar̄ónt] -
Gamarte belhaiouk belhaiouk 4: [belhajou̯k] -
Gamarte belhaiotia belhaiotia 5: [belhajotia] -
Gamarte kukulusta gorri kukúlusta gorri 6: [kukúluśta ɣor̄i] -
Gamarte mizpira at mizpíra at 7: [mispíra at] -
Gamiz-Fika lapardia artu laparrdía arrtú 1: [lapar̄ðía ar̄tú] -
Gamiz-Fika barruti ondo busti barrúti ondó busti 1: [bar̄úti ondó βuśti] -
Gamiz-Fika trompiartu trómpiarrtú 2: [trómpiar̄tú] -
Gamiz-Fika egarririk estaroa egarrírik éstaroa 2: [eɣar̄írik éśtaroa] -
Garrüze mizpira mizpíra 1: [mispíra] -
Getaria melaka earra meláka eárra 1: [meláka eár̄a] -
Getaria melakatoi earra melákatoi eárra 2: [melákatoi̯ eár̄a] -
Getxo orrek koxi dau moskor bat itzela orrek koxi dau moskorr bat itzéla 1: [or̄ek koʃi dau̯ mośkor̄ bat itséla] -
Gizaburuaga orrek erun dau lebatza órrek erun dau lebatzá 1: [ór̄ek erun dau̯ leβatsá] -
Gizaburuaga lebatz ederra erun dau lebatz edérra erún dau 2: [leβats eðé:r̄a erún dau̯] -
Goizueta arra zepela arra zepélá 1: [ar̄a sepélá] -
Goizueta zepeliñ earra zepéliñ earra 2: [sepéliɲ ear̄a] -
Goizueta yorrada earra yorráda earra 2: [ǰor̄áða ear̄a] -
Hazparne kapilla kapílla 1: [kapíʎa] -
Hazparne pottoka pottóka 1: [pottóka] -
Hazparne zimino zímino 2: [símino] -
Hendaia ziminotu zimínotu 1: [simínotu] -
Hendaia arralla arrállá 1: [aRáʎá] -
Hendaia moskortu moskórrtu 2: [mośkóRtu] -
Hendaia moskorrarrall moskórrarráll 3: [mośkóRaRáʎ] -
Hendaia kaka ina kákaina 4: [kákai̯na] -
Hendaia bero bero iña bérobero iña 4: [béroβero iɲa ] -
Hendaia kakiña kákiña 5: [kákiɲa] -
Hendaia kakatua kakátua 6: [kakátua] -
Hernani mozkor earra mozkórr earra 1: [moskɔ́r̄ ear̄a] -
Hernani betega earra betéga earra 2: [betéɣa ear̄a] -
Hernani jorna earra jórrna earra 2: [xɔ́r̄na ear̄a] -
Hernani zepeliñ earra zepéliñ earra 3: [sepéliɲ ear̄a] -
Hondarribia ziraldoka ziraldoka 1: [siraldoka] -
Hondarribia tilinbi talanbalaka tilimbi talambalaka 2: [tilimbi talambalaka] -
Ibarruri (Muxika) selango moxkorras datorren sélango moxkórras datórren 1: [śélaŋgo moʃkór̄aś ðatór̄en] -
Igoa earki eana zeon eárrki eána zeón 1: [eár̄ki eána seón] -
Igoa zepeliñ earra zepéliñ eárra 1: [sepéliɲ eár̄a] -
Igoa earki beti zeoken eárrki béti zéoken 2: [eár̄ki βéti séoken] -
Igoa ardoa biño mozkorrago arrdóa biño mozkórrago 2: [ar̄ðóa βiɲo moskɔ́r̄aɣo] -
Igoa kaxkartu káxkarrtú 3: [káʃkar̄tú:] -
Ikaztegieta ardoa baño moskorrago arrdóa baño moskórrago 1: [ar̄ðóa βaɲo mośkór̄aɣo] -
Ikaztegieta barrike baño mozkorrago bárrike baño mozkórrago 2: [bár̄ike βaɲo moskór̄aɣo] -
Ikaztegieta zepeliñe zepéliñe 3: [sepéliɲe] -
Ikaztegieta kurba kúrrba 4: [kúr̄βa] -
Ikaztegieta jorna jorrná 5: [xor̄ná:] -
Ikaztegieta leatza leátza 6: [leátsa] -
Irisarri ase at bildu asé at bildú 1: [aśé at βildú] -
Irisarri pottoka hartu póttoka harrtu 1: [póttoka haRtu] -
Irisarri kargatu karrgatú 2: [kaRɣatú] -
Irisarri zimino bat bildu zímino bat bildú 2: [símino βat βildú] -
Irisarri ze munina din ze múnina din 3: [se múnina ðin] -
Irisarri ze ziminoa bildu zé zimínoa bíldu 3: [sé simínoa βíldu] -
Irisarri ze mozkorra din ze mózkorra din 4: [se móskor̄a ðin] -
Itsasu ta zue laguna ta zúe lagúna 1: [ta súe laɣúna] -
Itsasu ze potoka bildu duin ze potóka bildú duín 1: [se potóka βildú ðuín] -
Itsasu bere yainkoa berekin du bere yáinkoa berékin du 2: [βere ǰái̯ŋkoa βerékin du] -
Izturitze trenpian trémpian 1: [trémpjan] -
Izturitze arrunt ase árrunt áse 2: [ár̄unt áśe] -
Izturitze arrail arráil 3: [ar̄ái̯l] -
Izturitze ordi ordi 4: [ordi] -
Izturitze ziminotu zimínotu 5: [simínotu] -
Izturitze zimino gogorra zimino gogórra 6: [simino goɣór̄a] -
Izturitze pottokaekin pottókaekin 7: [pottókaekin] -
Izturitze pottoka etxeat ekharri pottóka etxéat ekhárri 8: [pottóka etʃéat ekhár̄i] -
Izturitze pottoka pollita pottóka pollíta 9: [pottóka poʎíta] -
Izturitze edana da edána da 10: [eðána da] -
Jaurrieta diok mozkor lurritzulirik diók mózkor lúrritzulirík 1: [djók móskor lúr̄itsulirík] -
Jutsi moxkor moxkorr 1: [moʃkor̄] -
Jutsi beotu beotu 2: [beotu] -
Jutsi lilitu lilitu 3: [lilitu] -
Jutsi ze ziminoekilan ze ziminoekilan 4: [se siminoekilan] -
Jutsi ze zimino ekharri dien ze zimino ekharri dien 5: [se simino ekhar̄i djen] -
Jutsi mozkorrarraildu mozkorrarraildu 6: [moskor̄ar̄ai̯ldu] -
Kortezubi orretakar lebatza orretákarr lebatzá 1: [or̄etákar̄ leβatsá] -
Kortezubi aredeko melakotoie arédeko melakotóie 2: [aréðeko melakotói̯e] -
Landibarre potoka pótoka 1: [pótoka] -
Larrabetzu lebatza galanta deko orrek aldian lebatza galantá déko orrék aldíán 1: [leβatsa ɣalantá ðéko or̄ék aldíán] -
Larrabetzu txurrunplin inde txurrumplin inde 1: [tʃur̄umplin inde] -
Larrabetzu makala yaroapa orrek aldian makalá yároapa orrék aldíán 2: [makalá ǰároapa or̄ék aldíán] -
Larrabetzu egarririk etxaroak orrek egárririk etxároak orrék 3: [eɣár̄irik etʃároak or̄ék] -
Larraine aseik zentrua idokiik aséik zentrua idokiík 1: [aśéi̯k sentrua iðokiík] -
Larraine moxkor móxkorr 2: [móʃkor̄] -
Larraine mozkorrarrail mozkorrarráil 3: [moskor̄ar̄ái̯l] -
Larraine ximino bildü ximino bíldü 4: [ʃimino βíldy] -
Larraine ase áse 5: [áśe] -
Larraine munaka ttipi bat ekharri munáka ttipi bat ekhárri 6: [muŋáka ttipi βat ekhár̄i] -
Larraine petharta bezala aseik pethárta bezála aséik 7: [pethárta besála aśéi̯k] -
Larraine zorri bat bezala aseik zórri bat bezála aséik 8: [sór̄i βat besála aśéi̯k] -
Larraine tharro thárro 9: [thár̄o] -
Larzabale mozkorrarraildia mozkorrarráildia 1: [moskor̄ar̄ái̯ldja] -
Larzabale hedallo hedállo 2: [heðáʎo] -
Lasarte-Oria jorna earra arrapatu jórrna éarra arrápatú 1: [xór̄na ɛ́ar̄a ar̄ápatú] -
Lasarte-Oria atxur earra arrapatu atxúrr éarra arrápatú 1: [atʃúr̄ ɛ́ar̄a ar̄ápatú] -
Lasarte-Oria tranka earra arrapatu tránka éarra arrápatú 2: [tráŋka ɛ́ar̄a ar̄ápatú] -
Laukiz moskorra itzela koxu yok moskorra itzelá koxu yok 1: [mośkor̄a itselá koʃu ǰok] -
Laukiz lebatza madre deko lebatza mádre deko 1: [leβatsa máðre ðeko] -
Legazpi ardoa baño moskorrago inda arrdóa baño moskórragoindá 1: [ar̄ðóa βaɲo mośkɔ́r̄aɣoi̯ndá] -
Legazpi zaagie baño moskorrago inda zaágie baño moskórragoindá 2: [saáɣie βaɲo mośkɔ́r̄aɣoi̯ndá] -
Legazpi atxurre arrapatu atxúrre arrápatu 3: [atʃúr̄ɛ ar̄ápatu] -
Legazpi lekea arrapatu lékea arrápatu 4: [lékea ar̄ápatu] -
Legazpi katu erdikon jarri katú errdikon járri 5: [katú ɛr̄ðikoŋ xár̄i] -
Leintz Gatzaga orrek edarra dakar orrek edárra dakarr 1: [or̄ek eðár̄a ðakar̄] -
Leintz Gatzaga txupa edarra dakar txúpa edarra dakarr 2: [tʃúpa eðar̄a ðakar̄] -
Leintz Gatzaga beretako lain badakar berétako lain badákarr 3: [berétako lai̯n baðákar̄] -
Leioa orrekoi deu moskorra orrékói deu moskorrá 1: [or̄ékói̯ ðeu̯ mośkor̄á] -
Leioa orretaro moskorra orretáro moskórra 2: [or̄etáro mośkór̄a] -
Leioa orretaro lepon tabloia orretáro lepón táblóia 3: [or̄etáro lepón táβlói̯a] -
Leioa orretaro lepon mukue orretáro lepon mukue 4: [or̄etáro lepon mukue] -
Leitza moskor móskórr 1: [móśkór̄] -
Leitza zepeliñe zepéliñé 4: [sepéliɲé] -
Lekaroz eperra eperrá 1: [eper̄á] -
Lekaroz zepeline zépeline 1: [sépeline] -
Lekeitio moskorra andi¡e daroie orrek moskórra andí¡e dároie orrék 1: [mośkór̄a andíʒe ðároi̯e or̄ék] -
Lekeitio moskor itzala d¡ekok orrek moskórr itzála d¡ekók orrék 2: [mośkór̄ itsála dʒekók or̄ék] -
Lemoa orretxekok lebatza orretxékok lebatzá 1: [or̄etʃékok leβatsá] -
Lemoa ondo bustite yauk ondo bustíte yauk 1: [ondo βuśtíte ǰau̯k] -
Lemoa lakatzalangoa yekok lakatzálangoa yékok 2: [lakatsálaŋgoa ǰékok] -
Lemoa egarririk etxekok orrek egarrírik etxékok orrék 2: [eɣar̄írik etʃékok or̄ék] -
Lemoa masustealangoa yekok masustéalangóa yekok 3: [maśuśtéalaŋgóa ǰekok] -
Lemoa barrukoak eiñasoten yotzek orreri barrukóak eiñásoten yotzék orréri 4: [bar̄ukóak ei̯ɲáśoten ǰotsék or̄éri] -
Lemoiz orretakar moskorra orretákarr moskorra 1: [or̄etákar̄ mośkor̄a] -
Lemoiz orreteko moskorra orretéko moskorra 2: [or̄etéko mośkor̄a] -
Luzaide / Valcarlos pottoka ederra pottóka edérra 1: [pottóka eðér̄a] -
Luzaide / Valcarlos ze ziminoa zaukan zé zimínoa záukan 3: [sé simínoa sáu̯kan] -
Makea mozkorra bildu mozkórra bildú 1: [moskóRa βildú] -
Makea ziminoa artu zimínoa árrtu 1: [simínoa áRtu] -
Makea karrosa bildu karrósa bíldu 2: [kar̄óśa βíldu] -
Makea ziminoa arrapatu zimínoa arrápatú 2: [simínoa aRápatú] -
Makea ziminoa bildu zimínoa bildú 3: [simínoa βildú] -
Makea potoka bildu potóka bíldu 4: [potóka bíldu] -
Mañaria sopa ederra euki sopa edérra eukí 1: [śopa eðér̄a eu̯kí] -
Mañaria lakatza galanta euki lakatzá galánta eukí 1: [lakatsá ɣalánta eu̯kí] -
Mañaria bustitte egon bustítte egón 2: [βuśtítte eɣón] -
Mañaria txurrunplin iñddegon txurrumplin íñddegón 3: [tʃur̄umplin íɲddeɣón] -
Mendaro karga earra kárrga eárra 1: [kár̄ɣa eár̄a] -
Mendaro kargauta karrgáuta 2: [kar̄ɣáu̯ta] -
Mendata orrek artun deu moxkorra orrék arrtún deu moxkórra 1: [or̄ék ar̄tún deu̯ moʃkór̄a] -
Montori edanik edánik 1: [eðánik] -
Montori moxkortüik móxkort´üik 2: [móʃkortýi̯k] -
Montori briu bríu 3: [bríu] -
Montori tximinotzen txíminótzen 3: [tʃíminótsen] -
Montori mozkorrarrail mozkorrarráil 4: [moskoRaRái̯l] -
Montori mozkor mózkor 5: [móskor] -
Montori ase bat bildü asé bat bíldü 6: [aśé βat bíldy] -
Mugerre mozkor mozkorr 1: [moskor̄] -
Mugerre ordi orrdi 2: [or̄di] -
Mugerre ze ziminoa diena ze ziminoa diena 3: [se siminoa diena] -
Mugerre axerian larrutzen ari axerian larrutzen ari 4: [aʃerian lar̄utsen ari] -
Mungia ederra koiyu ederrá kóiyu 1: [eðer̄á kói̯ǰu] -
Oderitz barrendik earki busti ok barréndik eárrki bústi ók 1: [bar̄ɛ́ndik eár̄ki βúśti ók] -
Oderitz epeldo ok earki epéldo ok eárrkIE 2: [epɛ́ldo ok eár̄kẹ] -
Oderitz a ze mozkorra eaman á ze mozkórra eáman 3: [á se moskɔ́r̄a eáman] -
Oiartzun mozkor earra mózkorr eárra 1: [móskor̄ eár̄a] -
Oiartzun leatz earra léatz eárra 2: [léats eár̄a] -
Oiartzun tranka erra tránka érra 2: [tráŋka ér̄a] -
Oiartzun jorraa erra jorráa érra 3: [xor̄áa ér̄a] -
Oiartzun pakete erra pákete érra 4: [pákete ér̄a] -
Oñati moxkorr aundi bat arrapo dau móxkorr aundí bat arrápo dáu 1: [móʃkor̄ au̯ndí βat ar̄ápo ðáu̯] -
Ondarroa orrek ekarri dau moskorra órrek ekárri dau moskórra 1: [ór̄ek ekár̄i ðau̯ mośkór̄a] -
Orexa atxurre arrapatu atxúrre arrapatu 1: [atʃúr̄e ar̄apatu] -
Orexa jornaa arrapatu jorrnáa arrapatu 1: [xɔr̄náa ar̄apatu] -
Orexa zepeliña zepéliña 2: [sepéliɲa] -
Orio zipiroi earra zipíroi eárra 1: [sipíroi̯ eár̄a] -
Orio txitxarro earra txitxárro eárra 2: [tʃitʃár̄ɔ eár̄a] -
Orio txipiroi earra txipíroi eárra 3: [tʃipíroi̯ eár̄a] -
Orio moskor earra móskorr eárra 4: [móśkɔr̄ ɛár̄a] -
Orozko moskor itzela arrapou moskorr itzéla arrapou 1: [mośkor̄ itséla ar̄apou̯] -
Orozko atzo tabloia galanta arrapo yoat atzo tablóia galantá arrapo yoat 1: [atso taβlói̯a ɣalantá ar̄apo ǰoat] -
Otxandio moskor andixe moskorr andixe 1: [mośkor̄ andiʃe] -
Otxandio bete bete in bete bete in 2: [βete βete in] -
Pagola moxkor móxkor 1: [móʃkor] -
Pagola ase áse 2: [áśe] -
Pagola mozkorrarraila mozkorrarráila 3: [moskor̄ar̄ái̯la] -
Pagola alegea alegéa 4: [aleɣéa] -
Pagola beotzen ai beótzen ai 5: [beótsen ai] -
Pagola pottokak bildü pottókak bíldü 6: [pottókak bíldy] -
Pasaia leatza earra leátza earra 1: [leátsa ear̄a] -
Pasaia atxur earra atxúrr earra 1: [atʃúr̄ ear̄a] -
Pasaia mozkor earra mózkorr earra 2: [móskor̄ ear̄a] -
Pasaia tranka earra tranká earra 2: [traŋká ear̄a] -
Pasaia jorna earra jórrna earra 3: [xór̄na ear̄a] -
Santa Grazi ordi órdi 1: [órdi] -
Santa Grazi moxkortüxeik moxkortüxéik 2: [moʃkortyʃéi̯k] -
Santa Grazi ze tharro dien ze thárro dien 3: [se thár̄o djen] -
Sara moltsa kontatzen ai moltsá kontátzen ai 1: [moltśá kontátsen ai̯] -
Sara potoka potóka 1: [potóka] -
Sara eztu defaut eztú defáut 2: [estú defáut] -
Sara axeria larrutu axéria larrutú 3: [aʃéria laRutú] -
Senpere mozkor bat ederra mozkorr bat ederra 1: [moskoR bat eðeRa] -
Sohüta briu brriú 1: [br̄iṹ] -
Sohüta moxkor móxkorr 2: [móʃkor̄] -
Sohüta atzaman tximinua atzáman tximinúa 2: [atsáman tʃiminúa] -
Sohüta ardunoi ardunói 3: [ardunói̯] -
Sohüta karrusa bildü karrúsa bíldü 4: [kar̄úśa βíldy] -
Sohüta ze karrusa din ze karrusá din 5: [se kar̄uśá di:n] -
Sohüta pottoka bildü pottóka bíldü 5: [pottóka βíldy] -
Sohüta arralltüik arrallt´üik 6: [ar̄aʎtýi̯k] -
Sohüta arraildü arráildü 7: [ar̄ái̯ldy] -
Sohüta tzunka bat edanik tzúnka bat edánik 8: [tsúŋka βat eðánik] -
Sohüta edanik edánik 8: [eðánik] -
Sohüta ordillapa órdillápa 9: [órdiʎápa] -
Sohüta anglestü angléstü 9: [aŋgléśty] -
Sondika orreteko lebatza orretéko lebatzá 1: [or̄etéko leβatsá] -
Sondika orretakar lebatza orretákar lebatzá 2: [or̄etákar leβatsá] -
Suarbe kaskarra kaskárra 1: [kaśkár̄a] -
Suarbe ardua biño mozkorrago zegon arrduá biñó mozkórrago zégon 1: [ar̄ðwá βiɲó moskɔ́r̄aɣo séɣon] -
Suarbe zepeliñe zepelíñe 2: [sepelíɲe] -
Sunbilla merluza ederra merrlúza ederra 1: [mer̄lúsa eðer̄a] -
Sunbilla epela eerra epéla eerra 2: [epéla eer̄a] -
Tolosa atxur earra atxúrr earra 1: [atʃúr̄ ear̄a] -
Tolosa jorna earra jorrná earra 1: [xɔr̄ná ear̄a] -
Tolosa moskor earra móskorr earra 2: [móśkor̄ ear̄a] -
Tolosa kankarra kankárra 2: [kaŋkár̄a] -
Tolosa amorrai earra amórrai earra 3: [amɔ́r̄ai̯ ear̄a] -
Uharte Garazi harrotu harrótu 1: [har̄ótu] -
Uharte Garazi pottoka at bildu póttoka at bíldu 1: [póttoka at bíldu] -
Uharte Garazi ze potoka zien ze potóka zién 2: [se potóka sién] -
Urdiain mozkorrtuik borra borrian mózkorrtuík borrá borrián 1: [móskor̄twík bor̄á βor̄ián] -
Urdiñarbe mozkortzen mozkórtzen 1: [moskórtsen] -
Urdiñarbe briu briú 1: [briṹ] -
Urdiñarbe mozkorrauk mozkorráuk 2: [moskor̄áu̯k] -
Urdiñarbe ximinotzen ximinótzen 2: [ʃiminótsen] -
Urdiñarbe asetzen asétzen 3: [aśétsen] -
Urdiñarbe ze pottoka ze pottóka 3: [se pottóka] -
Urdiñarbe edanik edánik 4: [edánik] -
Urdiñarbe mozkorrarrail mozkorrarráil 5: [moskor̄ar̄ái̯l] -
Urdiñarbe ahaten gisa okherka okherka aháten gísa okhérka okhérka 5: [ahã́teŋ gíźa okhérka okhérka] -
Urdiñarbe mozkor bat bildü mozkór bat bíldü 6: [moskór bat bíldy] -
Urketa arraildu arráildu 1: [aRái̯ldu] -
Urketa mozkorra badik mozkórra bádik 2: [moskóRa βáðik] -
Urketa arrail arráil 3: [aRái̯l] -
Urketa arrailbegi arráilbégi 4: [aRái̯lbéɣi] -
Urretxu ardua baño moskorragua zeon arrdúa bañó moskórragua zeón 1: [ar̄ðúa βaɲó mośkɔ́r̄aɣwa seón] -
Urretxu ardua baño moskorrago zegoan arrdúa bañó moskórrago zegoán 2: [ar̄ðúa βaɲó mośkɔ́r̄aɣo seɣoán] -
Urretxu jorna earra jorrná eárra 3: [xor̄ná eár̄a] -
Ürrüstoi mozkorrarrail mozkorrarráil 1: [moskor̄ar̄ái̯l ] -
Ürrüstoi ordi órdi 2: [órdi ] -
Ürrüstoi aseik pol bezala aséik pól bezála 3: [aśéi̯k pól besála ] -
Ürrüstoi briu briú 4: [briṹ ] -
Ürrüstoi badü tximinua badü tximinúa 5: [baðy tʃiminúa ] -
Uztaritze banian atzo murtzi bat ederra banían átzo múrrtzi bat edérra 1: [banían átso múRtsi βat eðéRa] -
Uztaritze zimino bat bildu zimíno bat bildu 1: [simíno βat βildu] -
Uztaritze bildu diat potoka at bildu díat potóka at 2: [βildu ðíat potóka at] -
Zaratamo lebatza majoartu lebátza májoarrtú 1: [leβátsa máxoa:r̄tú] -
Zaratamo egarririk etxekok orrek egárririk etxékok orrék 1: [eɣár̄irik etʃékok or̄ék] -
Zaratamo ondo beratute ondo berátute 2: [ondo βerátute] -
Zeanuri moskorra deko moskorrá dekó 1: [mośkor̄á ðekó] -
Zeanuri moskorra artu dau moskorrá arrtú dau 2: [mośkor̄á ar̄tú ðau̯] -
Zeberio atzo kuyo deu moskor tzar bat atzo kuyó deu moskórr tzarr bat 1: [atso kuǰó ðeu̯ mośkór̄ tsar̄ βat] -
Zegama karga ederra kárrgaedérra 1: [kár̄ɣaeðɛ́r̄a] -
Zegama zekor ederra zékorr edérra 1: [sékɔr̄ ɛðɛ́:r̄a] -
Zilbeti mozkor gorra mozkór górra 1: [moskór ɣór̄a] -
Zollo (Arrankudiaga) orrek ekar dau melokotoia orrék ekarr dau melókotóia 1: [or̄ék ekar̄ ðau̯ melókotói̯a] -
Zollo (Arrankudiaga) orrek euki dau masustie orrek euki dáu másustie 2: [or̄ek eu̯ki ðáu̯ máśuśtie] -
Zollo (Arrankudiaga) tabloia ederragas egon da tablóia ederrágas egón da 2: [taβlói̯a eðer̄áɣaś eɣón da] -
Zornotza karga majuekarri dau kárrga májuekárri dau 1: [kár̄ɣa máxue:kár̄i ðau̯] -
Zornotza moskor majuekarri dau moskorr májuekarrí dau 2: [mośkor̄ máxue:kar̄í ðau̯] -
Zugarramurdi bildu ik paketa eerra bíldu ík páketa éerra 1: [bíldu ík páketa éer̄a] -
Zugarramurdi aski edanik áski edánik 2: [áśki eðánik] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
Casino siteleri arasında yerinizi alın, kazançlı çıkmanın keyfini sürün! Heyecanı kaçırmayın.
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper