"Anaitasuna" aldizkaria

"Anaitasuna" aldizkaria

Urtea: 1966

131. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Prensako lege baten eske, 131. zk., 1966-01.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 131. zk., 1966-01.
 • [Ajuria, Dionisio]: Idi-proben Kanpeonatoan "Antzua" nagusi, 131. zk., 1966-01.
 • Egile ezezaguna: Muxike kantari, 131. zk., 1966-01.
 • [Karmel]: Apaiz-biargiñak barriro, 131. zk., 1966-01.
 • [Zurutuza, A.]: [Izenbururik gabe], Mundua mundu, 131. zk., 1966-01.
 • []: Pararraioak baserrian, 131. zk., 1966-01.
 • Egile ezezaguna: Urte bat joan eta bestea etorri, 131. zk., 1966-01.
 • [Angoitia, Sebastian]: Agraria-koeri dei bat. Erri-bidea ala tren-bidea?, 131. zk., 1966-01.
 • [Ibarrola, Teri]: Peru ta Mariye, Euskal Herriko ipuinak, 131. zk., 1966-01.
 • Enbeita, Balentin [Enbeita, Balendin]: Gabon abestiak [Bertsoak], 131. zk., 1966-01.
 • [Jesus Mari]: Andrak arrazoia dauke, 131. zk., 1966-01.

132. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Eztago ortarako deretxorik. Millaka ume eskola barik, 132. zk., 1966-02.
 • Egile ezezaguna: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 132. zk., 1966-02.
 • Egile ezezaguna: Aita Salbatore Mitxelena, G.B., 132. zk., 1966-02.
 • [Karmel]: Bilbon eskola geiago bear dira, 132. zk., 1966-02.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Euskerea zelan erabilli bear dogu gaur?, 132. zk., 1966-02.
 • Egile ezezaguna: Euskaltzaindiaren agiria euskal berbeeri buruz, 132. zk., 1966-02.
 • Egile ezezaguna: Dei bat, 132. zk., 1966-02.
 • Egile ezezaguna: Jakintsuak diñoe, 132. zk., 1966-02.
 • [Jesus Mari]: Euskerea ala erderea, 132. zk., 1966-02.
 • [Bilbao, Felix]: Txomin Kirruren barriak, 132. zk., 1966-02.
 • [Zurutuza, A.]: [Izenbururik gabe], Munduz mundu, 132. zk., 1966-02.
 • [Buztintza, Errose]: Eiztaria ta deabrua, Euskal Herriko ipuinak, 132. zk., 1966-02.
 • Egile ezezaguna: Abadea naz [Bertsoak], 132. zk., 1966-02.
 • [Lasa, Joseba Iñaki]: Judutarrak ez dabe euki errurik, 132. zk., 1966-02.

133. zenbakia

 • Egile ezezaguna: San Martin de la Ascension, Bizkai-koa ete dogu?, 133. zk., 1966-03.
 • Egile ezezaguna: Arrospide-tar Jon-en oroimenez, 133. zk., 1966-03.
 • [Azurmendi, Juan; Lugorri]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 133. zk., 1966-03.
 • Egile ezezaguna: Santimamiñe. 50 urte agirian, 133. zk., 1966-03.
 • Egile ezezaguna: Raimon. Askatasunaren eske garrasika, 133. zk., 1966-03.
 • [Angoitia, Sebastian]: Il da geroko problemak, 133. zk., 1966-03.
 • Aita Imanol Berriatua [Berriatua, Imanol]: [Izenbururik gabe], Kristiñau munduan zear. Aita Imanol Berriatuak ortik eta emendik baturiko Barriak, 133. zk., 1966-03.
 • [Almike]: Sujestibua be ez dan zeozer, 133. zk., 1966-03.
 • Egile ezezaguna: Bilbo'n eskola geigo bear dira, 133. zk., 1966-03.
 • [Ajuria, Dionisio]: Jon Lopategi, bertsolaria, 133. zk., 1966-03.
 • Enbeita, Balendin [Enbeita, Balendin]: Arrospide'tar Jon il jaku [Bertsoak], 133. zk., 1966-03.
 • [Erlaiz]: Europa. Filosofiaren Kondaira - I, 133. zk., 1966-03.

134. zenbakia

 • [Karmel]: Gure folklorea "ye-ye"-kin naastu?, 134. zk., 1966-04.
 • Egile ezezaguna: Gernika ensayo saria, 134. zk., 1966-04.
 • Egile ezezaguna: Arrate: Umeentzako ipuin sariketa, 134. zk., 1966-04.
 • [Zubizarreta, Antonio; Aranberria]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 134. zk., 1966-04.
 • [Ajuria, Dionisio]: Esnea ta okelea, 134. zk., 1966-04.
 • Egile ezezaguna: Gernika ipuin saria, 134. zk., 1966-04.
 • Egile ezezaguna: EE.UU.-ko unibersidade baten euskeraz, 134. zk., 1966-04.
 • [Arzallus, Joxe Mari]: Berekoetxea Aizkolarien txapeldun, 134. zk., 1966-04.
 • Aita Imanol Berriatua [Berriatua, Imanol]: Politikarik ez daukenak, ez dabe soziedadeari zor deutsoen eginbearra betetan, Kristiñau munduan zear. Aita Imanol Berriatuak ortik eta emendik baturiko Barriak, 134. zk., 1966-04.
 • Egile ezezaguna: Kapellau Militarren jantzia, 134. zk., 1966-04.
 • [Aita Ibabe]: Udan peregriñasiñoa Jerusalen'era, 134. zk., 1966-04.
 • [Jesus Mari]: Neska-laguntzen arloak, 134. zk., 1966-04.
 • [Garmendia, Juan]: Euskerea dala-ta. Galdakano'ko «Basajaun'eri» erantzuten, 134. zk., 1966-04.
 • [Benjamin]: Telebisiñoa bearrezkoa dogu, 134. zk., 1966-04.
 • [Arruti, Florentino]: Gure baserritarrak alkartze bidean, 134. zk., 1966-04.

135. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Euskal Liburu ta Diskoen Bigarren Azoka, Eibar-en, 135. zk., 1966-05.
 • [Aulestia; Bilbao, Edurne; Barrena]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 135. zk., 1966-05.
 • Egile ezezaguna: Euskal jakintzaren txapelketea, 135. zk., 1966-05.
 • [J.M.B.]: Euskerazko filmak, 135. zk., 1966-05.
 • Enbeita, Balendin [Enbeita, Balendin]: Eskontza Ariatzan [Bertsoak], 135. zk., 1966-05.
 • [Belaustegui, J.L.]: Nekazaritzaren egoera larria, 135. zk., 1966-05.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Zer da politikea?, 135. zk., 1966-05.
 • [Torrealdai, Joan Mari]: Politikea zertarako?, 135. zk., 1966-05.
 • [Ajuria, Dionisio]: Euskal-artzaiñak EE. UU.-en, 135. zk., 1966-05.
 • [E.B.]: Uriko aguazilla eta txoferra [Bertsoak], 135. zk., 1966-05.
 • : Bakio-ko idi-probak, 135. zk., 1966-05.
 • [Torrealdai, Joan Mari]: Nora goaz?, 135. zk., 1966-05.

136. zenbakia

 • [Batzordea [Euskal Jakintza astea]]: Euskal jakintzaren astea Mondragoen, 136. zk., 1966-06.
 • Egile ezezaguna: Euskal azokak zertarako?, 136. zk., 1966-06.
 • [Aranberria; Aulestia; Berritxukoak; T., Andoni]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 136. zk., 1966-06.
 • [Otsolarre]: Gernikek seireun urte sortu zanetik, 136. zk., 1966-06.
 • [Koldobika]: Gernikarrok ez gagoz konforme, 136. zk., 1966-06.
 • [Ostondolo]: Igez Oromiño-n. Errian sartu ta erriari erantzun. Gizon izan ta gizonei erantzun, bestela, zelan izan abade?, 136. zk., 1966-06.
 • [Ugarteburu, Angel]: Gaztedia deadarka, 136. zk., 1966-06.
 • Kaminazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Politikea bai, baiña politikeririk ez, 136. zk., 1966-06.
 • Egile ezezaguna: ANAITASUNA, sozial-zabalkunde bide, 136. zk., 1966-06.
 • Egile ezezaguna: Gazte jator baten idealak, 136. zk., 1966-06.
 • [Aregita, Jesus Mari]: Nezka-laguntzaren arloak, 136. zk., 1966-06.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Emakumea duintasun bidean, 136. zk., 1966-06.

137. zenbakia

 • Egile ezezaguna: Barzelona-ko abaden gertaeren barri. Egia ete zan periodiku geienak esan ebena?, 137. zk., 1966-06.
 • [Almike; Peña Santa Cruz; J.L.B.; Toki-Alaikoak; Juan Martin]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 137. zk., 1966-06.
 • [Ekintzale]: Batzar Nagusia ta erri-gaztedia, 137. zk., 1966-06.
 • Egile ezezaguna: Barzelona-ko abade bat berbetan, 137. zk., 1966-06.
 • [Kintana, Xabier]: Jainkoak eztaki euskeraz, 137. zk., 1966-06.
 • [Ugarteburu, Angel]: Gure idealak, 137. zk., 1966-06.
 • [Aranburu, Jose Antonio]: Zergaitik arritu?, 137. zk., 1966-06.
 • [Elortza, Gotzon]: Euskal zinerik bai?, 137. zk., 1966-06.
 • [Almike]: Askatasun barik bakerik bez, 137. zk., 1966-06.
 • : Eun urte Kirikiño jaio zala, 137. zk., 1966-06.
 • [Aulestia, Karmel]: Zer pasaten da Vietnam-en, 137. zk., 1966-06.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: De Gaulle eta Ipar-Amerika, 137. zk., 1966-06.
 • [Arriola, Gregorio]: U.S.A.-ko artzaiñak diñoe [Bertsoak], 137. zk., 1966-06.
 • [Arzallus, Joxe Mari]: Eibar-ko euskal jai eta euskal liburu ta diskoen feriari begira, 137. zk., 1966-06.

138. zenbakia

 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: JAKIN aldizkaria 10-gr urtean, 138. zk., 1966-07.
 • [Otsolondo; Bilbao, J.; Gernikarra; Dionisio]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 138. zk., 1966-07.
 • [Ibar]: Eskolak, noiz?, 138. zk., 1966-07.
 • [Gerrikagoitia, Erramon]: Euskerea ala erderea? Biak, 138. zk., 1966-07.
 • Enbeita, Balendin [Enbeita, Balendin]: Egiñak-egin eta or konpon [Bertsoak], 138. zk., 1966-07.
 • [Legarreta, Jon]: Beti egiaren atzetik, Zutunik, 138. zk., 1966-07.
 • [Kintana, Xabier]: Españia ta euskaldunon lege zaarrak, 138. zk., 1966-07.
 • [Kintana, Xabier]: Amerikar bat gure artean, 138. zk., 1966-07.
 • [Ugarteburu, Angel]: Gaztediari deia, 138. zk., 1966-07.
 • [Zabaleta, Pello M.]: Gaur be euria ari dau, 138. zk., 1966-07.
 • [Z., Iñaki]: Gaztelugatxe-n erromerian, 138. zk., 1966-07.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Euskal enda edo arraza dala-ta, 138. zk., 1966-07.

139-140. zenbakia

 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria]: Gernika-ren seireungarren urtea ta Bizkaia-ren eskubideak, 139-140. zk., 1966-10.
 • Anaitasuna [Anaitasuna]: Arpideduneri dei bat, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Aranburu, Jose Antonio; Atxuriko Aitor; Iturriz, J.; Maguregi, Rosa Mari; Goikoetxea; J.L.B.; Porru zale; B., Joseba]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Ibar]: Ikastolak, noiz?, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Otsolarre]: Paris'en euskaldunak, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Renterikoa]: Gernikarrok diñogu, 139-140. zk., 1966-10.
 • : Zarautz-ko Euskal Jaian Aita Salbatore zanari omenaldia atsegingarri bat egin jakon, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Oleaga, J.]: Españia 1966, Italia 1960. Geroari bildur, zergaitik?, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Gazte]: Eta gaiñera..., 139-140. zk., 1966-10.
 • [Aldekoa, J.]: Benetako referendun baten zain, Zutunik, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Ugarteburu, Angel]: Adiskidetuko al gara!, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Legarreta, Jon]: Giltzapean sartu nabe, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Lapatza]: Ye-yismoari buruz, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Tusell, Xavier]: Zenbat partidu politiku?, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Gomis, Juan]: Katalanez lenengo asterokoa, 139-140. zk., 1966-10.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Ego-Afrika-ko Hendrik Verwoerd diktadorea il da, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Gerrikagoitia, Erramon]: Begoña-ko Ama Bizkai-ko zaindari, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Lei]: Euskerea, nortasunerako bide, 139-140. zk., 1966-10.
 • [Arzallus, Joxe Mari]: Aita Luc Antigue: Marsella-ko portuko praille biargiña, 139-140. zk., 1966-10.

141. zenbakia

 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Euskal Liburu ta Diskoen Bigarren Azoka Durangon, 141. zk., 1966-11.
 • [Gernikarra; Barrizale; Goiko-etxea]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 141. zk., 1966-11.
 • [Aizpuru, A.]: Cuba-ri buruz zer dakizu?, 141. zk., 1966-11.
 • [Otsolarre]: Zergaitik?, 141. zk., 1966-11.
 • [Pello Martin]: Gaztedia salatzen dabe, Zutunik, 141. zk., 1966-11.
 • [Kintana, Xabier]: Zer dogu Euskal Herria?, 141. zk., 1966-11.
 • [Izagirre, Felipe]: Eleizatik urrun... Zegaitik, 141. zk., 1966-11.
 • Egile ezezaguna: Abortoa: Gaurko familien gatxa, 141. zk., 1966-11.
 • [Aita Ibabe]: Ogeiagarren euntean gertatutako siñest-eziñekoa, 141. zk., 1966-11.
 • [Azurmendi, Juan]: Eleizeak bere pentsamentua barriztuten dau, 141. zk., 1966-11.
 • [Armendi]: Iru urte igaro dira John Kennedy il ebenetik, 141. zk., 1966-11.

142. zenbakia

 • [Aurre-Apraiz, Balentin]: Abadeak, eta... abadeak, 142. zk., 1966-12.
 • [Gernikarra; Barriketari; X.X.]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 142. zk., 1966-12.
 • [Garitaonandia, Gotzon]: Durango-ko azoka. Izar bat gabean, 142. zk., 1966-12.
 • Egile ezezaguna: Brasil, 142. zk., 1966-12.
 • Egile ezezaguna: U.S.A., 142. zk., 1966-12.
 • [Garitaonandia, Gotzon]: Zergaitik bateatu ez euskerazko izenakaz?, Zutunik, 142. zk., 1966-12.
 • [Omar, Garbiñe]: Erlijiñoaren eta estaduaren arteko artu-emonak, 142. zk., 1966-12.
 • [Izagirre, Felipe]: Eleizearen politika, 142. zk., 1966-12.
 • [Aita Ibabe]: Goimaitasunezko eginkizun barriak, 142. zk., 1966-12.
 • [Azurmendi, Juan]: Arzobispo Gorriak irabazi dau lenengo burrukaldia, 142. zk., 1966-12.
 • [A. Ion]: Johnson-en ibillaldia, 142. zk., 1966-12.
 • [Izadi]: Kale ertzean..., 142. zk., 1966-12.
 • [Berriatua, Imanol]: Taizé ta ekumenismua, 142. zk., 1966-12.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
Casino siteleri arasında yerinizi alın, kazançlı çıkmanın keyfini sürün! Heyecanı kaçırmayın.
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper