Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

376 emaitza 2314 bilaketarentzat

2314: travieso / espiègle / naughty

  • Gaia: Haurtzaroa
  • Galdera (es): travieso
  • Galdera (fr): espiègle
  • Galdera (en): naughty
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta torpe tórrpea 1: [tór̄pea] -
Ahetze naasi naási 1: [naáśi] -
Ahetze biurri biúrri 3: [biúr̄i] -
Aia traste trasté 1: [traśté] -
Aia biurri biúrrí 2: [βiúr̄í] -
Aldude zaintzu zaintzú 1: [sai̯ntsú] -
Aldude biurri bíurri 1: [bíur̄i] -
Aldude ezinegon ezínegón 2: [esíneɣón] -
Aldude naasi naási 3: [naáśi] -
Alkotz gaixto gáixtoa 1: [ɣái̯ʃtoa] -
Alkotz ezta iñon e gelditzen ézta iñón e geldítzen 2: [ésta iɲón e ɣeldítsen] -
Altzai hügünkarri hügünkarría 1: [hyɣyŋkar̄ía] -
Altzai bühurria b´ühurría 1: [býhur̄ía] -
Altzai hastial hastial 2: [haśtjal] -
Altzai ezinegona ezinegóna 3: [esineɣóna] -
Altzai hastiala hastiála 4: [haśtjála] -
Altzürükü okher okhér 1: [okhér] -
Altzürükü bühürri büh´ürri 1: [byhýr̄i] -
Altzürükü gaitz gáitz 2: [gái̯ts] -
Altzürükü ezinegona ézinegóna 3: [ésineɣóna] -
Altzürükü hastial hastiál 4: [haśtjál] -
Amezketa biurri bíurrí 1: [bíur̄í] -
Andoain biyurri biyurrí 1: [βiǰur̄í] -
Andoain bizi bizí 2: [βisí] -
Aniz sasibiyo sasíbiyo 1: [śaśíβiǰo] -
Aramaio oker ókerr 1: [óker̄] -
Aramaio trasto trrásto 2: [tr̄áśto] -
Araotz (Oñati) geldigor geldígorr 1: [ɣelðíɣor̄] -
Arbizu nasiyek násiyek 1: [náśiǰek] -
Arbizu biddurri biddúrri 2: [biddúr̄i] -
Arboti hardita harrdíta 1: [har̄ðíta] -
Arboti hastiela hastiéla 2: [haśtjéla] -
Armendaritze erne errniá 1: [er̄niá] -
Armendaritze ezinegona ezínegoná 1: [esíneɣoná] -
Armendaritze hastiel hástiel 2: [háśtjel] -
Arnegi ihun eztaukena ihún eztáukena 1: [ihún estáu̯kena] -
Arnegi zaintsu záintsu 2: [sái̯ntśu] -
Arrangoitze zainsu záinsu 1: [sái̯nśu] -
Arrasate oker ókerr 1: [óker̄] -
Arrasate biur biúrr 2: [βiúr̄] -
Arrazola (Atxondo) oker ókerr 1: [óker̄] -
Arrazola (Atxondo) drogoso drrogóso 3: [ðr̄oɣóśo] -
Arrieta ugeri ugéri 1: [uɣéri] -
Arrieta oker ókerr 2: [óker̄] -
Arroa (Zestoa) biurri biúrrí 1: [βiúr̄í] -
Arrueta ezinegona ezínegóna 2: [esíneɣóna] -
Arrueta hastiala hastíala 3: [haśtíala] -
Asteasu barrabas barrábás 1: [bar̄áβáś] -
Asteasu biddurri biddúrrí 1: [biddúr̄í] -
Ataun txirkillu txirrkillú 1: [tʃir̄kiʎú] -
Ataun biurri biurrí 1: [bjur̄í] -
Azkaine ezinegona ezínegoná 2: [esíneɣoná] -
Azkaine biurri biúrriyá 4: [biúr̄iǰá] -
Azkaine zertzilla zerrtzílla 6: [ser̄tsíʎa] -
Azkoitia oker ókerr 1: [óker̄] -
Azkoitia biurri biúrri 1: [βiúr̄i] -
Azkoitia tirtiri tírrtiri 2: [tír̄tiri] -
Azpeitia tirtiri tirrtíri 1: [tir̄tíri] -
Azpeitia bigurri bigúrri 1: [βiɣúr̄i] -
Azpeitia biurri biúrri 2: [βiúr̄i] -
Azpeitia bizi bizí 4: [βisí] -
Baigorri bihurri bihurri 1: [bihur̄i] -
Baigorri hastio hastio 1: [haśtio] -
Baigorri ezinegon ezinegon 2: [esineɣon] -
Bakio erain érain 1: [érai̯n] -
Bakio laskin laskín 2: [laśkín] -
Bardoze ezinegona ezínegoná 1: [esíneɣoná] -
Barkoxe ernegat ernegát 1: [erneɣát] -
Barkoxe hastial hastiál 2: [haśtjál] -
Barkoxe bühürri büh´ürri 3: [byhýr̄i] -
Bastida xirtxil xirrtxil 1: [ʃir̄tʃil] -
Bastida hastiela hastiela 1: [haśtiela] -
Bastida ezinegona ezinegóna 2: [esineɣóna] -
Beasain goaikarri goáikarri 1: [goái̯kar̄i] -
Beasain biurri biúrri 2: [biúr̄i] -
Behorlegi kokin kokín 1: [kokín] -
Behorlegi zalaparta zalaparrtá 1: [zalapar̄tá] -
Behorlegi bihurri bíhurri 2: [bíhur̄i] -
Behorlegi haztiala háztiala 3: [hástiala] -
Behorlegi errementa errémenta 4: [er̄émenta] -
Behorlegi trastu trastú 6: [traśtú] -
Beizama biurri bíurrí 1: [bíur̄í] -
Beizama gelditze eztan ume geldítzeztan umía 2: [gɛldítsestan umía] -
Bergara biur bíurr 1: [bíur̄] -
Bergara oker ókerr 1: [óker̄] -
Bermeo sirin sirín 1: [śirín] -
Bermeo saspiki saspíki 2: [śaśpíki] -
Bermeo erain érain 2: [érai̯n] -
Bermeo siriñ siriñe 3: [śiriɲe] -
Berriz oker okérr 1: [okér̄] -
Berriz artegau arrtégau 1: [ar̄téɣau̯] -
Berriz bi¡ur bi¡úrr 2: [βiʒúr̄] -
Berriz drogoso drogósó 3: [droɣóśó] -
Berriz barraban barrában 3: [βar̄áβan] -
Beruete nerbioa besteik eztu nérrbioá bestéik eztú 1: [nɛ́r̄βjoá βeśtéi̯k estú:] -
Beruete biurre bíurré 1: [βíur̄é] -
Beruete nerbioso nérrbiosó 2: [nɛ́r̄βjośó] -
Beruete oolbizi oólbizí 2: [oólβisí] -
Beskoitze trakazier trrákazíerr 1: [tr̄ákasíer̄] -
Beskoitze naasi naási 2: [naáśi] -
Beskoitze ezinegon ezinégon 4: [esinéɣon] -
Bidarrai zaintsu zaintsú 1: [sai̯ntśú] -
Bidarrai naasi náasí 1: [náaśí] -
Bidarrai biurri biúrri 2: [bjúr̄i] -
Bidarrai ezineon ezínéon 3: [esínéon] -
Bidarrai trakazier trákazíerr 4: [trákasíer̄] -
Bolibar siriñ síriñ 1: [śíriɲ] -
Bolibar artegoso arrtégoso 1: [ar̄téɣośo] -
Bolibar oker okérr 2: [okér̄] -
Busturia biskor biskórr 1: [βiśkór̄] -
Deba endredoso endrédosó 1: [endrɛ́ðośó] -
Deba biurri biúrri 1: [βiúr̄i] -
Deba latoso latóso 2: [latóśo] -
Deba gaizto gaiztó 3: [gai̯stó] -
Dima artega arrtéga 1: [ar̄téɣa] -
Dima oker ókerr 2: [óker̄] -
Domintxaine hastiel hastiél 1: [haśtjél] -
Domintxaine zarra zárra 2: [sár̄a] -
Domintxaine gaixto gaixtua 3: [gai̯ʃtwa] -
Donamaria biyurri biyúrri 1: [biǰúr̄i] -
Donibane Lohizune trekazie trrekazié 1: [tRœkasjé] -
Donibane Lohizune ezinegon ezínegón 3: [esíneɣón] -
Donibane Lohizune zaintsu zaintsú 5: [sai̯ntśú] -
Donibane Lohizune biurri bíurriyá 6: [bíuRiǰá] -
Donostia biyurri biyurri 1: [βiǰur̄i] -
Donostia gaxto gaxto 2: [ɣaʃto] -
Donostia eziñegona eziñegona 4: [esiɲeɣona] -
Dorrao / Torrano enreati enrréatí 1: [enr̄ɛ́atí] -
Dorrao / Torrano biddurri biddúrri 1: [βiddúr̄i] -
Dorrao / Torrano nerbioso nerrbióso 2: [nɛr̄βjóśo] -
Eibar oker óker 1: [ókɛr] -
Eibar egoarribako egóarribakúa 2: [eɣóar̄iβakúa] -
Eibar egoneziñeko egoneziñekua 3: [eɣonesiɲekua] -
Elantxobe siskil sískil 1: [śíśkil] -
Elantxobe erain eráin 1: [erái̯n] -
Elduain trabieso trabíesó 1: [traβíeśó] -
Elgoibar tirtiri tirrtíri 1: [tir̄tíri] -
Elgoibar biurri biúrri 2: [βiúr̄i] -
Elorrio bisi bísi 1: [βíśi] -
Elorrio bi¡ur bí¡urr 3: [βíʒur̄] -
Erratzu pikero pikeró 1: [pikeró] -
Erratzu bigurri bigurrí 1: [biɣur̄í] -
Errezil erpixi errpixí 1: [ɛr̄piʃí] -
Errezil biurri biurrí 2: [βiur̄í] -
Errezil geldi eote eztana geldí eotéztaná 3: [gɛldí eotéstaná:] -
Errezil gelditze eztana geldítzeztaná 4: [gɛldítsestaná:] -
Errezil malapartatu maláparrtatú 6: [malápar̄tatú] -
Errigoiti parakatx parakátx 1: [parakátʃ] -
Errigoiti oker ókerr 2: [óker̄] -
Errigoiti paramentipako paraméntipáko 3: [paraméntipáko] -
Errigoiti lotuesiñeko lotuesiñekoa 4: [lotueśiɲekoa] -
Eskiula bütos b´ütos 1: [býtoś] -
Eskiula büütus b´üütús 2: [býytúś] -
Eskiula bühürrü büh´ürrü 2: [byhýr̄y] -
Eskiula hesgatx hesgátx 3: [heźgátʃ] -
Etxalar nasi nasí 1: [naśí] -
Etxalar biurri biúrri 2: [biúr̄i] -
Etxaleku biurri biúrrié 1: [biúr̄ié] -
Etxaleku deabrue iduri du deábrrue idúri du 2: [deáβr̄ue iðúri ðu] -
Etxarri (Larraun) eztaiñon gelditzen éztaiñón gélditzen 1: [éstaɲóŋ gélditsen] -
Etxarri (Larraun) iñon eztok eoten iñón éztok eóten 2: [iɲón éstok eóten] -
Etxarri (Larraun) biurri bíurrí 3: [βíur̄í] -
Etxebarri satar satarr 1: [śatar̄] -
Etxebarri erein eréin 2: [eréi̯n] -
Etxebarria urduri urrdúri 1: [ur̄ðúri] -
Etxebarria oker okérr 2: [okɛ́r̄] -
Eugi gaixto gáixtoa 1: [ɣái̯ʃtoa] -
Eugi biurri biúrri 1: [βiúr̄i] -
Ezkio-Itsaso nerbioso nerrbióso 1: [nɛr̄βjóśo] -
Ezkio-Itsaso biurri biúrri 1: [βiúr̄i] -
Ezkio-Itsaso pakeurruti pakéurrúti 2: [pakéur̄úti] -
Ezkurra biurri biurrí 1: [biur̄í] -
Ezterenzubi hastial hastiál 1: [haśtjál] -
Ezterenzubi xalaparta xálaparrta 1: [ʃálapar̄ta] -
Ezterenzubi bihurri bihúrri 3: [bihúr̄i] -
Ezterenzubi muthiri múthiri 4: [múthiri] -
Gaintza biurri biúrrí 1: [βiúr̄í] -
Gamarte hastial hastiál 1: [haśtiál] -
Gamarte zalapart zalapárrt 1: [salapár̄t] -
Gamarte biurri biúrri 2: [βiúr̄i] -
Gamiz-Fika lotu exiñeko lotú exiñekó 1: [lotú eʃiɲekó] -
Gamiz-Fika oker okérr 2: [okér̄] -
Gamiz-Fika bixi bixí 5: [biʃí] -
Garrüze hastiela hastiéla 1: [haśtiéla] -
Getaria biurri biurrí 1: [βiur̄í] -
Getxo trasto trásto 1: [tráśto] -
Getxo erein éreim 2: [érei̯m] -
Gizaburuaga urduri urrdúri 1: [ur̄ðúri] -
Goizueta biurri biúrri 1: [biúr̄i] -
Goizueta barraasajudas barráasajúdas 1: [bar̄áaśaxú:ðaś] -
Hazparne dizipatu dizípatu 1: [disípatu] -
Hazparne nahasi nahási 1: [naháśi] -
Hazparne nehun eztauke néhun eztáuke 2: [néhun estáu̯kɛ] -
Hazparne hastiro hastíro 2: [haśtíro] -
Hazparne takazier tákazierr 4: [tákasier̄] -
Hendaia kaskotzar kaskotzárr 1: [kaśkotsáR] -
Hendaia biurri biurría 2: [biuRía] -
Hernani biyurri biyúrri 1: [βiǰúr̄i] -
Hondarribia biyurri biyúrriyak 1: [biǰúr̄iǰak] -
Hondarribia oker okérrak 2: [okér̄ak] -
Ibarruri (Muxika) oker ókerr 1: [óker̄] -
Ibarruri (Muxika) erain érain 1: [érai̯n] -
Igoa rebelde rrébeldé 1: [r̄ɛ́βɛldé] -
Igoa biurre bíurré 1: [bíur̄ɛ́] -
Igoa nasi utse nási útse 2: [ná:śi útśe] -
Ikaztegieta biurri biúrri 1: [βiúr̄i] -
Irisarri trakasant trákasant 1: [trákaśant] -
Irisarri debria potan debría potán 2: [deβría potán] -
Irisarri ezineon ezíneón 2: [esíneón] -
Itsasu sordetx sórrdetx 1: [śór̄ðetʃ] -
Itsasu biurri biúrri 1: [biúr̄i] -
Itsasu ergel érrgel 2: [ér̄ɣel] -
Itsasu hastia hástia 5: [háśtia] -
Izturitze xalaparta xalapárrta 1: [ʃalapár̄ta] -
Izturitze hastiel hastiel 1: [haśtjel] -
Izturitze trakazier trakaziérr 2: [trakasjér̄] -
Izturitze ezineona ezíneona 3: [esíneona] -
Jutsi trakasier trakasierr 1: [trakaśier̄] -
Jutsi hastiel hastiel 2: [haśtiel] -
Jutsi bihurri bihurri 2: [bihur̄i] -
Jutsi gaixto gaixto 3: [gai̯ʃto] -
Kortezubi sosegau esiñeko soségau esiñeko 1: [śośéɣau̯ eśiɲeko] -
Kortezubi siriñ síriñ 3: [śíriɲ] -
Landibarre kontreatina kontréatina 1: [kontréatina] -
Landibarre bihuriak bíhuriák 1: [bíhuriák] -
Landibarre hastiala hástiala 2: [háśtiala] -
Larrabetzu artega arrtéga 1: [ar̄téɣa] -
Larrabetzu oker ókerr 1: [óker̄] -
Larrabetzu paramenbako parámembako 2: [parámembako] -
Larrabetzu bixi bíxi 4: [bíʃi] -
Larraine bühürri büh´ürri 1: [byhýr̄i] -
Larraine hastial hastiál 2: [haśtjál] -
Larraine ezinegona ezinegóna 3: [esineɣóna] -
Larzabale kontreka kontreka 1: [kontreka] -
Larzabale bihurri bihúrri 1: [bihúr̄i] -
Larzabale hastial hastiál 2: [haśtjál] -
Larzabale ezinegona ezinegona 3: [esineɣona] -
Lasarte-Oria trabieso trabiesó 1: [traβjeśó] -
Lasarte-Oria biyurri biyúrrí 2: [biǰúr̄í] -
Laukiz oker okérr 1: [okér̄] -
Legazpi geldigor geldigorr 1: [ɣeldiɣor̄] -
Legazpi eoneziñe eoneziñe 6: [eonesiɲe] -
Leintz Gatzaga sistrin sistrrin 1: [śiśtr̄in] -
Leintz Gatzaga fristin frristin 2: [fr̄iśtin] -
Leioa txar txarr 1: [tʃar̄] -
Leioa erein eréin 1: [eréi̯n] -
Leitza biurri biúrrí 1: [βiúr̄í] -
Lekaroz barrabas barrábas 1: [bar̄áβaś] -
Lekaroz biurri bíurri 1: [bíur̄i] -
Lekaroz errebes érrebes 2: [ɛ́r̄eβeś] -
Lekeitio sirin sírin 1: [śírin] -
Lekeitio biur bíurr 3: [βíur̄] -
Lemoa artega arrtéga 1: [ar̄téɣa] -
Lemoa oker ókerr 1: [óker̄] -
Lemoiz durduri dúrrduri 1: [ðúr̄ðuri] -
Lemoiz artega arrtéga 3: [ar̄téɣa] -
Luzaide / Valcarlos naasi naásia 1: [naáśia] -
Luzaide / Valcarlos biurri biúrri 1: [biúr̄i] -
Luzaide / Valcarlos nahasi nahási 2: [naháśi] -
Luzaide / Valcarlos zaintsu záintsu 2: [sái̯ntśu] -
Luzaide / Valcarlos hastial hastíal 3: [haśtíal] -
Makea trakasier trrákasiérr 1: [tr̄ákaśiér̄] -
Makea bihurri bihúrri 1: [bihúr̄i] -
Makea sentsu sentsú 2: [śentśú] -
Makea nihun ezin eona nihún ezín eoná 3: [nihún esín eoná] -
Mañaria oker ókerr 1: [óker̄] -
Mañaria paramenik estekien parámenik estekien 2: [parámenik eśtekien] -
Mendaro dirdiri dirrdíri 1: [ðir̄ðíri] -
Mendaro bigurri bigúrri 1: [βiɣúr̄i] -
Mendaro nerbioso nerrbióso 2: [nɛr̄βjóśo] -
Mendata gaisto gáisto 1: [ɣái̯śto] -
Mezkiritz makur makúrre 1: [makúr̄e] -
Montori gaitz gáitz 1: [gái̯ts] -
Montori basügaitza básügáitza 2: [báśyɣái̯tsa] -
Montori hastial hastial 3: [haśtjal] -
Mugerre gaixto gaixto 1: [gai̯ʃto] -
Mugerre bihurri bihurri 1: [bihur̄i] -
Mugerre hastiale hastiale 2: [haśtiale] -
Mugerre tübulant tübulant 3: [tyβulant] -
Mugerre nehon ezinegona nehon ezinegona 4: [nehon esineɣona] -
Mungia oker ókerr 1: [óker̄] -
Mungia artega arrtéga 1: [ar̄téɣa] -
Mungia erain éraiñ 2: [érai̯ɲ] -
Mungia barrabas barrabás 2: [bar̄aβáś] -
Mungia sistri sistrí 3: [śiśtrí] -
Mungia txerren txerrén 3: [tʃer̄én] -
Mungia sistrin sistrriñe 4: [śiśtr̄iɲe] -
Oderitz eongarrieik eztek éongarriéik éztek 1: [éoŋgar̄iéi̯k éstek] -
Oderitz biurri bíurrí 1: [βíur̄í] -
Oderitz gaizto gaiztó 2: [ɣai̯stó] -
Oiartzun biyurri biyúrrí 1: [biǰúr̄í] -
Oiartzun barrabas barrábas 2: [bar̄áβaś] -
Oiartzun barrasakete barrásakete 3: [bar̄áśakete] -
Oñati geldior geldíorr 1: [ɣelðíor̄] -
Oñati endredadore endrrédadore 2: [endr̄éðaðore] -
Ondarroa sirin sírin 1: [śírin] -
Orexa endreatzaille endréatzáille 1: [endréatsáʎe] -
Orexa biurri biúrri 1: [biúr̄i] -
Orexa demonio demónio 2: [demónio] -
Orexa deabru déabru 3: [déaβru] -
Orio biurri biúrrí 1: [βiúr̄í] -
Orozko gaisto gáisto 1: [ɣái̯śto] -
Orozko artega arrtéga 1: [ar̄téɣa] -
Orozko oker ókerr 2: [óker̄] -
Otxandio oker ókerr 1: [óker̄] -
Otxandio bi¡ur bí¡urr 2: [βíʒur̄] -
Pagola gaitz gáitz 1: [gái̯ts] -
Pagola hastial hastiál 2: [haśtjál] -
Pagola ezinegona ezinegóna 3: [esineɣóna] -
Pasaia trabieso trábiesó 1: [tráβjeśó] -
Pasaia deabru déábru 1: [déáβru] -
Pasaia biyurri bíyurrí 2: [bíǰur̄í] -
Santa Grazi gaitz gaitz 1: [gai̯ts] -
Santa Grazi ezinegonaeki ezinegonaeki 2: [esineɣonaeki] -
Santa Grazi hastial hastial 3: [haśtjal] -
Santa Grazi bühürri bühürri 4: [byhyr̄i] -
Sara naasi naási 1: [naáśi] -
Sara trakazier trrakázierr 2: [tr̄akásier̄] -
Sara ezinegona ezínegoná 3: [esíneɣoná] -
Sara biurri biúrria 4: [biúr̄ia] -
Senpere trakazier trrákazíerr 1: [tr̄ákasíer̄] -
Sohüta büzkin b´üzkin 1: [bý:skin] -
Sohüta bühürri büh´ürri 2: [byhýr̄i] -
Sohüta ezinegona ezínegóna 3: [esíneɣóna] -
Sohüta krepaut krepáut 5: [krepáu̯t] -
Sondika oker okérr 1: [okér̄] -
Sondika trasto trrásto 3: [tr̄áśto] -
Suarbe eztena gelditzen ezténa geldítzen 1: [esténa ɣɛldítsen] -
Suarbe biurri biúrri 1: [βiúr̄i] -
Suarbe matraka matráka 2: [matráka] -
Sunbilla zaragardatu zarágarrdátu 1: [saráɣar̄ðátu] -
Sunbilla biyurri biyúrri 1: [biǰúr̄i] -
Tolosa biurri biurrí 1: [biur̄í] -
Uharte Garazi zaintsu zaintsú 1: [sai̯ntśú] -
Uharte Garazi biurri biúrri 1: [bjúr̄i] -
Uharte Garazi kaprizios kaprízios 2: [kaprísjoś] -
Uharte Garazi ezinegon ezínegón 2: [esíneɣón] -
Uharte Garazi nahasi nahási 3: [naháśi] -
Uharte Garazi hastial hástial 4: [háśtjal] -
Urdiain ibiltaiya ibíltaiyá 1: [iβíltai̯ǰá] -
Urdiñarbe hastial hastiál 1: [haśtjál] -
Urdiñarbe ezinegona ezinegóna 1: [esineɣóna] -
Urdiñarbe arnegat arnegát 2: [arneɣát] -
Urdiñarbe krepaut krepáut 2: [krepáu̯t] -
Urdiñarbe bühürri büh´ürri 3: [byhýr̄i] -
Urketa kuntraia kuntráia 1: [kuntrája] -
Urketa hastiala hastiála 1: [haśtjála] -
Urketa ezineona ezíneóna 2: [esíneóna] -
Urretxu pakeurruti pakéurrutí 1: [pakéu̯r̄utí] -
Urretxu biurri biúrrí 1: [biúr̄í] -
Ürrüstoi erranbes errambés 1: [er̄ambéź] -
Ürrüstoi bühürri büh´ürri 2: [βyhýr̄i] -
Uztaritze naasi naási 1: [naáśi] -
Zaratamo oker óker 1: [óker] -
Zaratamo artega arrtéga 1: [ar̄téɣa] -
Zeanuri oker ókerr 1: [óker̄] -
Zeanuri bior bíorr 3: [βíor̄] -
Zeberio oker ókerr 1: [óker̄] -
Zeberio artega arrtéga 1: [ar̄téɣa] -
Zegama endreante endréanté 1: [endrɛ́anté] -
Zegama biurri biurrí 1: [βjur̄í] -
Zegama gelditueziñe dauke geldítuezíñe dauké 2: [gɛldítwesíɲe ðau̯ké] -
Zegama pakeurruti pakéurrutí 4: [pakéu̯r̄utí] -
Zegama malapartatu maláparrtatú 6: [malápar̄tatú] -
Zilbeti bizi bizíek 1: [bisíek] -
Zilbeti erne érrneak 2: [ér̄neak] -
Zilbeti biurri biúrrie 3: [biúr̄ie] -
Zilbeti ezinegona ezínegóna 4: [esíneɣóna] -
Zilbeti zainbizi záimbízi 5: [sái̯mbísi] -
Zilbeti odolbiziko ódolbizíkoa 6: [óðolbisíkoa] -
Zollo (Arrankudiaga) parau ixineko paráu ixineko 1: [paráu̯ iʃineko] -
Zollo (Arrankudiaga) trasto trrásto 3: [tr̄áśto] -
Zornotza drogoso drrogóso 1: [ðr̄oɣóśo] -
Zugarramurdi gaxto gáxtoa 1: [gáʃtoa] -
Zugarramurdi bizi bizía 2: [bisía] -
Zugarramurdi ezta egoten inon éztaegóten inón 3: [éstaeɣóten inón] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper