Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

212 emaitza 229 bilaketarentzat

229: abrigo del viento (al) / abri (à l'abri du vent) / wind shelter

  • Gaia: Eguraldia
  • Galdera (es): abrigo del viento (al)
  • Galdera (fr): abri (à l'abri du vent)
  • Galdera (en): wind shelter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta beroki beróki 1: [βeróki] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta beroki tóki berókian 2: [tóki βerókian] -
Ahetze geriza aizégeíza 1: [ai̯séɣeísa] -
Aia babes aizébabéx 1: [ai̯séβaβéʃ] -
Aia axeeskutu aizé izkutú 1: [ai̯sé iskutú] -
Aldude aize estalgi aizéestalgí 1: [ai̯séeśtalɣí] -
Alkotz gerizue geréizue 1: [geréi̯sue] -
Alkotz gerizue gerízue 2: [gerísue] -
Altzai haizoble axólbe 1: [aʃólbe] -
Altzai haize ezkapa haizeezkapa 2: [hai̯seeskapa] -
Altzürükü haizoble azólbe 1: [asólbe] -
Altzürükü haize ezkapa aizíezkapá 2: [ai̯síeskapá ] -
Altzürükü haize ezkapa aiziai ezkapá 3: [ai̯sjai̯ eskapá] -
Altzürükü haize ezkapa áize gaxtúerr ezkapá 4: [ái̯se ɣaʃtúer̄ eskapá] -
Altzürükü haize ezkapa áize béltzai ezkapagi 5: [ái̯se βéltsai̯eskapaɣi] -
Altzürükü haize ezkapa héguai ezkapagi 6: [héɣwai̯ eskapaɣi] -
Amezketa babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Andoain babes babés 1: [baβéś] -
Aniz gerizue kereizú 1: [kerei̯sú] -
Aramaio axeeskutu axéeskutu 1: [aʃéeśkutu] -
Araotz (Oñati) axeeskutu aizéskutu 1: [ai̯séśkutu] -
Araotz (Oñati) aizegorde aizégorde 2: [ai̯séɣor̄ðe] -
Arbizu abrigu ábrigué 1: [áβriɣué] -
Arboti haizemalda pattárra 1: [pattár̄a] -
Arboti haizoble háizoblia 2: [hái̯soblia] -
Armendaritze haizemalda háizemálda 1: [hái̯semálda] -
Arnegi haizeitzal aizéitzalgún 1: [ai̯séi̯tsalɣún] -
Arnegi uspel uspél 2: [uśpél] -
Arnegi haizemalda haizémálda 2: [hai̯sémálda] -
Arrangoitze geriza áizegeríza 1: [ái̯seɣerísa] -
Arrasate axeeskutu aixéskutu 1: [ai̯ʃéśkutu] -
Arrazola (Atxondo) axeeskutu axéskutu 1: [aʃéśkutu] -
Arrieta axeeskutu eskútuúne 1: [eśkútuúne] -
Arroa (Zestoa) babes babés 1: [βaβéś] -
Arroa (Zestoa) aizegorde lékugordé 2: [lékuɣɔr̄ðé] -
Arroa (Zestoa) axeeskutu aizé izkutú 3: [ai̯sé iskutú] -
Arrueta haizemalda máldan 1: [máldan] -
Arrueta haizemalda háizemáldan 2: [hái̯semáldan] -
Asteasu babes bábés 1: [βáβéś] -
Ataun babes babés 1: [βaβéś] -
Ataun babes aizébabés 2: [ai̯séβaβéś] -
Azkaine geriza geiza 1: [geisa] -
Azkaine geriza geriza 2: [gerisa] -
Azkoitia axeeskutu aizéixkutú 1: [ai̯séi̯ʃkutú] -
Azpeitia axeeskutu aizé exkutú 1: [ai̯sé eʃkutú] -
Azpeitia babes baréx 2: [baréʃ] -
Baigorri haizemalda haizemalda 1: [hai̯semalda] -
Baigorri haizeitzal haizeitzalgune 2: [hai̯seitsalgune] -
Bakio axeeskutu eskútuna 1: [eśkútuna] -
Bardoze haizeitzal háitzitzalá 1: [hái̯tsitsalá] -
Bardoze haizemalda haizemálda 1: [hai̯semálda] -
Bardoze haizeportetik haizepórtetik 2: [hai̯sepórtetik] -
Barkoxe haizoble haxolbía 1: [haʃolbía] -
Bastida haizemalda málda 1: [málda] -
Beasain babes babés 1: aβéś] -
Behorlegi haizoble aizolbé 1: [ai̯solβé] -
Beizama babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Beizama axeeskutu aizézkutú 1: [ai̯séskutú] -
Bergara axebe aizébe 1: [ai̯séβe] -
Bergara aizegorde aizegórde 2: [ai̯seɣór̄ðe] -
Bergara axeeskutu aize ezkútu 3: [ai̯se eskútu] -
Bermeo axebe aixébe 1: [ai̯ʃéβe] -
Berriz aizegorde gordéleku 1: [gor̄ðéleku] -
Beruete axeeskutu aizéizkutú 1: [ai̯séi̯skutú] -
Beskoitze haizemalda áizemálda 1: [ái̯semálda] -
Bidarrai haizeitzal háizeitzál 1: [hái̯sei̯tsál] -
Bidarrai haizemalda háizemald 1: [hái̯semald] -
Bolibar axeoste axéosté 1: [aʃéośté] -
Bolibar axebe axébe 1: [aʃéβe] -
Busturia sokaire sokáire 1: [śokái̯re] -
Busturia axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Deba axebe aisébé 1: [ai̯śéβé ] -
Dima axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Domintxaine haizoble haizóble 1: [hai̯sóble] -
Donamaria girizi aizégirízin 1: [ai̯séɣirísiŋ] -
Donamaria aizekontra aizékóntran 2: [ai̯sékóntran] -
Donibane Lohizune geriza géiza 1: [géi̯sa] -
Donostia babes bábes 1: [báβeś] -
Dorrao / Torrano babes bábes 1: [báβeś] -
Eibar axebe aixébe 1: [ai̯ʃéβe] -
Eibar axeoste aixeóstian 2: [ai̯ʃeóśtian] -
Elantxobe sokaire sokáire 1: [śokái̯re] -
Elantxobe axebe aixébede 1: [ai̯ʃéβeðe] -
Elduain babes babés 1: [βaβéś] -
Elgoibar axebe aisébé 1: [ai̯śéβé] -
Elorrio axeeskutu aiséskutu 1: [ai̯śéśkutu] -
Erratzu gerizue jeizoguné 1: [xɛisoɣuné] -
Errezil babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Errezil axeeskutu aizéixkutú 2: [ai̯séi̯ʃkutú] -
Errezil axeeskutu aizéezkutú 3: [ai̯séeskutú] -
Errigoiti axeeskutu eskutuunéda 1: [eśkutuunéða] -
Eskiula haizoble haizólbe 1: [hai̯sólbe] -
Etxalar geriza gerízi 1: [gerísi] -
Etxaleku gerizue áizeízu 1: [ái̯seísu] -
Etxarri (Larraun) axeeskutu aizéizkutú 1: [ai̯séi̯skutú] -
Etxebarri axeeskutu axéskutu 1: [aʃé śkutu] -
Etxebarria axeoste axéosté 1: [aʃéośté] -
Etxebarria axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Eugi axeeskutu áizezkútua 1: [ái̯seskútwa] -
Ezkio-Itsaso abaro abáro 1: [aβáro] -
Ezkio-Itsaso babes babés 2: [βaβéś] -
Ezkurra geriza áizegizé 1: [ái̯seɣi sé] -
Ezkurra aizegorde áizegordegá 2: [ái̯seɣɔr̄ðeɣá] -
Ezterenzubi haizoble haizóble 1: [hai̯sóble] -
Ezterenzubi haizeitzal itzálgune 2: [itsálgune] -
Ezterenzubi haizeitzal háizeitzálgune 3: [hái̯seitsálgune] -
Gaintza babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Gamarte haizoble haizedóble 1: [hai̯seðóble] -
Gamiz-Fika axeeskutu axéeskútu 1: [aʃéeśkútu] -
Garrüze haizoble aizóble 1: [ai̯sóβle] -
Garrüze aizekontra aizékontre 2: [ai̯sékontrɛ] -
Getaria babes babex 1: [baβeʃ] -
Getxo axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Gizaburuaga axebe axébe 1: [aʃéβe] -
Goizueta girizi girízá 1: [girísá] -
Hazparne haizemalda málda 1: [málda] -
Hendaia geriza geíz 1: [ge ís] -
Hernani babes aizé baésa 1: [ai̯sé βaéśa] -
Hondarribia girizi giríziya 1: [girísiǰa] -
Hondarribia babes babéxa 2: [baβéʃa] -
Ibarruri (Muxika) axeeskutu aixéskutu 1: [ai̯ʃéśkutu] -
Igoa gerizue aizégizú 1: [ai̯séɣisú] -
Ikaztegieta babes babésa 1: [baβéśa] -
Irisarri haizemalda áizemaldá 1: [ái̯semaldá] -
Irisarri urkubi urkúbi 2: [uRkúβi] -
Itsasu haizen leior haizén leiórra 1: [hai̯sén lei̯ór̄a] -
Itsasu geriza háizegeríza 1: [hái̯seɣerísa] -
Itsasu haizemalda haizemálda 3: [hai̯semálda] -
Izturitze haizemalda málda 1: [málda] -
Izturitze haizemalda haizemálda 2: [hai̯semálda] -
Izturitze geriza geriza 3: [gerisa] -
Jaurrieta beroki berókialá 1: [berókjalá] -
Jutsi haizoble haizoble 1: [hai̯soble] -
Kortezubi axebe aixébere 1: [ai̯ʃéβere] -
Kortezubi axeeskutu aixéskutu 1: [ai̯ʃéśkutu] -
Landibarre haizemalda háizemaldá 1: [hái̯semaldá] -
Larrabetzu axeeskutu lékueskútu 1: [lékueśkútu] -
Larraine haizoble axolbeg´üne 1: [aʃolbeɣýne] -
Larraine haizoble axólbe 2: [aʃólbe] -
Larzabale haizoble haizóble 1: [hai̯sóble] -
Lasarte-Oria babes baésa 1: [baéśa] -
Lasarte-Oria babes aisebabes 3: [ai̯śeβaβeś] -
Laukiz axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Legazpi babes aizébabés 1: [ai̯séβaβéś] -
Legazpi aizegorde aizégordea 2: [ai̯séɣor̄ðea] -
Leintz Gatzaga axebe áxébe 1: [áʃéβe] -
Leintz Gatzaga axeeskutu axéeskutu 2: [aʃéeśkutu] -
Leioa axeeskutu eskutúleku 1: [eśkutúleku] -
Leitza aizegorde áizegordeka 1: [ái̯seɣɔr̄ðɛka] -
Leitza babes babés 2: [baβéś] -
Lekaroz gerizue kerizú 1: [kerisú] -
Lekeitio axebe aixépe 1: [ai̯ʃépe] -
Lemoa axeeskutu lekúeskútu 1: [lekúeśkútu] -
Lemoiz axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Lemoiz sokaire sokáire 2: [śokái̯re] -
Luzaide / Valcarlos haizeitzal aizéitzálgune 1: [ai̯séitsálɣune] -
Makea haizemalda málda 1: [málda] -
Makea gerizue kerízu 1: [kerísu] -
Mañaria axeeskutu aixéskutú 1: [ai̯ʃéśkutú] -
Mendaro axebe aisébe 1: [ai̯śéβe] -
Mendaro añube añúbe 2: [aɲúβe] -
Mendata axeeskutu axéskutu 1: [aʃéśkutu] -
Mezkiritz beroki berókie 1: [berókie] -
Mezkiritz xoko xókoa 2: [ʃókoa] -
Montori haizoble áxólbe 1: [áʃólbe] -
Mugerre haizemalda haizemalda 1: [hai̯semalda] -
Mugerre geriza geiza 2: [geisa] -
Mungia axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Oderitz axeeskutu aizéixkutú 1: [ai̯séʃkutú] -
Oiartzun girizi girízi 1: [girísi] -
Oiartzun babes babés 1: [baβéś] -
Oiartzun geriza gerízí 3: [ɣerísí] -
Oñati aizegorde aixégorde 1: [ai̯ʃéɣor̄ðe] -
Oñati axeeskutu aiséskutu 2: [ai̯śéśkutu] -
Ondarroa axebe axébe 1: [aʃéβe] -
Ondarroa axeoste axeóste 2: [aʃeóśte] -
Orexa babes babés 1: [baβéś] -
Orio babes bábex 1: [báβeʃ] -
Orio sarobe sarobé 4: [śaroβé] -
Orozko axeeskutu axeéskutu 1: [aʃeéśkutu] -
Otxandio axeeskutu éskutu 1: [éśkutu] -
Pagola haizoble haizólbe 1: [hai̯sólbe] -
Pasaia kalmeta kálmetá 1: [kálmetá] -
Santa Grazi haizoble axolbía 1: [aʃolbía] -
Sara geriza aizégerizá 1: [ai̯séɣerisá] -
Senpere geriza geíza 1: [geísa] -
Sohüta haizoble haxólbe 1: [haʃólbe] -
Sondika sokaire sokáire 1: [śokái̯re] -
Suarbe axeeskutu aizéizkútu 1: [ai̯séiskútu] -
Suarbe axebe aizépe 2: [ai̯sépe] -
Sunbilla girizi aizégirízi 1: [ai̯séɣirísi] -
Tolosa babes babés 1: [baβéś] -
Uharte Garazi haizeitzal haizéitzalgún 1: [hai̯séitsalɣún] -
Urdiain ezkupe ezkúpe 1: [eskúpe] -
Urdiñarbe haizoble axolbía 1: [aʃolbía] -
Urdiñarbe haiziai empha haiziái emphá 2: [hai̯sjái̯ emphá ] -
Urketa haizeitzal áizitzalián 1: [ái̯sitsalján] -
Urketa haizemalda háizemálda 2: [hái̯semálda] -
Urretxu babes babés 1: [βaβéś] -
Urretxu axeeskutu aizéizkutú 1: [ai̯séi̯skutú] -
Ürrüstoi haizoble axólbe 1: [aʃólbe] -
Uztaritze haizemalda málda 1: [málda] -
Uztaritze geriza geríza 1: [gerísa] -
Zaratamo axeeskutu aixeskútu 1: [ai̯ʃeśkútu] -
Zeanuri axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Zeberio axeeskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Zeberio axeeskutu axéskutu 2: [aʃéśkutu] -
Zegama babes babés 1: [βaβéś] -
Zegama axeeskutu aizézkutú 1: [ai̯séskutú] -
Zollo (Arrankudiaga) axeeskutu éskutu 1: [éśkutu] -
Zornotza axeeskutu axéskutu 1: [aʃéśkutu] -
Zugarramurdi geriza aizé keríza 1: [ai̯sé kerísa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper