Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

117 emaitza 1186 bilaketarentzat

1186: -u+konts + arenganantz / -u+konts + arenganantz / -u+konts + arenganantz / (-u bukaera + kontsonantea + hurbil. adl. sing. biz)

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
  • Galdera (es): -u+konts + arenganantz
  • Galdera (fr): -u+konts + arenganantz
  • Galdera (en): -u+konts + arenganantz
  • Galdera (lat): -u bukaera + kontsonantea + hurbil. adl. sing. biz
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta auntza(re)n ade(r)a auntzéin áldera 1: [au̯ntséi̯n áldera]
Aia auntzengana / auntzangana auntzángana 1: [au̯ntsáŋgana]
Aldude auntzai buruz auntzái búruz 1: [au̯ntsá búrus]
Alkotz auntza(re)n ade(r)a auntzén aldéra 1: [au̯ntsén aldéra]
Amezketa auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéa 1: [au̯ntsán aldéa]
Andoain auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéa 1: [áu̯ntsan aldéa]
Aniz auntza(re)n ade(r)a auntzéin alderá 1: [au̯ntséi̯n alderá]
Aramaio auntzána auntzána 1: [au̯ntsána]
Araotz (Oñati) auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéa 1: [áu̯ntsen aldéa]
Arbizu auntza(re)n ade(r)a áuntzaan áldera 1: [áu̯ntsaan áldera]
Arrasate auntza(re)n ade(r)a auntzen aldéa 1: [au̯ntsen alðéa]
Arrazola (Atxondo) auntzaru(n)tz áuntzeanarutz 1: [áu̯ntseanaruts]
Arrieta euntzenerantza euntzénerántza 1: [eu̯ntsénerántsa]
Arrieta auntzeganantza euntzéganántza 1: [eu̯ntséɣanántsa]
Arroa (Zestoa) auntzarengana áuntzarengana 1: [áu̯ntsareŋgana]
Asteasu auntza(re)n ade(r)a auntzán aldeá 1: [antsán aldeá]
Ataun auntzengana / auntzangana áuntzenganá 1: [áu̯ntseŋganá:]
Azkoitia auntza(re)n ade(r)a auntzén aldea 1: [au̯ntsén aldea]
Azpeitia auntza(re)n ade(r)a auntzén aldea 1: [au̯ntsén aldea]
Bakio auntzaiñe euntzéiñe 1: [eu̯ntséi̯ɲe]
Beasain auntza(re)n ade(r)a áuntzen áldea 1: [áu̯ntsen áldea]
Beizama auntza(re)n ade(r)a auntzán aldea 1: [au̯ntsán aldea]
Bergara auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéra 1: [au̯ntsán aldéra]
Bermeo euntze(ra)ñentz auntzéñes 1: [au̯ntséɲeś]
Berriz auntzeganantz auntzéganantz 1: [au̯ntséɣanants]
Berriz auntzeganutz auntzéganutz 2: [au̯ntséɣanuts]
Berriz auntzaru(n)tz áuntzarutz 3: [áu̯ntsaruts]
Beruete auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldeá 1: [áu̯ntsen aldeœ́]
Bolibar auntzegana auntzéganá 1: [au̯ntséɣaná]
Bolibar auntzeganuntz auntzéganúntz 1: [au̯ntséɣanúnts]
Bolibar auntzarengana auntzárengána 2: [au̯ntsáreŋgána]
Busturia euntzenerantz euntzénerantz 1: [eu̯ntsénerants]
Deba auntzena áuntzená 1: [áu̯ntsená]
Deba auntzengana / auntzangana áuntzenganá 1: [áu̯ntseŋganá] -
Deba auntzaren billa áuntzarem billa 2: [áu̯ntsarem biʎa]
Dima auntzeganantza auntzéganántza 1: [au̯ntséɣanántsa]
Donamaria auntzaldera áuntzaldéra 1: [áu̯ntsaldéra]
Donostia auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéa 1: [áu̯ntsan aldéa]
Dorrao / Torrano auntza(re)n ade(r)a áuntzein áldia 1: [áu̯ntsei̯n áldja]
Eibar auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéra 1: [áu̯ntsan aldéra]
Elantxobe auntzaiñe auntzáiñe 1: [au̯ntsái̯ɲe]
Elduain auntzen alderdia auntzén aldérrdia 1: [au̯ntsén aldɛ́r̄ðia]
Elgoibar auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldeá 1: [áu̯ntsan aldeá]
Elorrio auntzeganutz áuntzaanus 1: [áu̯ntsaanuś]
Erratzu auntza(re)n ade(r)a auntzéiñ aldéra 1: [au̯ntséɲ aldéra]
Errezil auntzána auntzána 1: [au̯ntsána]
Errigoiti euntzeiñearantza euntzéiñearántza 1: [eu̯ntséi̯ɲearántsa]
Etxalar auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéra 1: [áu̯ntsen aldéra]
Etxaleku auntza(re)n ade(r)a áuntzen áldeá 1: [áu̯ntsen áldeá]
Etxarri (Larraun) auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldeá 1: [áu̯ntsen aldeá]
Etxebarria auntzagana auntzágana 1: [au̯ntsáɣana]
Eugi auntza(re)n ade(r)a auntzén áldera 1: [au̯ntsén áldera]
Ezkio-Itsaso auntzengana / auntzangana áuntzenganá 1: [áu̯ntseŋganá:]
Ezkurra auntza(re)n ade(r)a auntzekén aldea 1: [au̯ntsekén aldea]
Gaintza auntza(re)n ade(r)a auntzén aldeá 2: [au̯ntsén aldeá] -
Gamiz-Fika auntzeganantza euntzéganántza 1: [eu̯ntséɣanántsa]
Getaria auntzarengana áuntzarenganá 1: [áu̯ntsareŋganá]
Getxo auntzeganantza auntzeganántza 1: [au̯ntseɣanántsa]
Gizaburuaga auntzeganutz áuntzegánutz 1: [áu̯ntseɣánuts]
Goizueta auntzan ondora áuntzan ondóra 1: [áu̯ntsan ondóra]
Hernani auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldeá 1: [áu̯ntsan aldeá]
Hondarribia auntzarengana áuntzarengana 1: [áu̯ntsareŋgana]
Ibarruri (Muxika) euntze dauén lekurantza euntze dauén lekurantza 1: [eu̯ntse dau̯én lekurantsa]
Ibarruri (Muxika) auntzeganantza euntzéganantza 1: [eu̯ntséɣanantsa]
Igoa auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldeá 1: [áu̯ntsen aldeá]
Ikaztegieta auntzena áuntzena 1: [áu̯ntsena]
Jaurrieta auntza(re)n ade(r)a áuntzaren áldialá 1: [áu̯ntsaren áldjalá]
Kortezubi euntze(ra)ñentz euntzerañéntz 1: [eu̯ntseraɲénts]
Larrabetzu auntzeganantza euntzéganántza 1: [eu̯ntséɣanántsa]
Lasarte-Oria auntza(re)n ade(r)a áuntzan áldea 1: [áu̯ntsan áldea]
Laukiz auntzeganantza auntzeganántza 1: [au̯ntseɣanántsa]
Legazpi auntzena auntzena 1: [au̯ntsena]
Legazpi auntzegana auntzegana 2: [au̯ntseɣana]
Leintz Gatzaga auntza(re)n ade(r)a auntzén aldéra 1: [au̯ntsén alðéra]
Leioa auntzenantza euntzeánantza 1: [eu̯ntseánantsa]
Leitza auntza(re)n ade(r)a auntzen áldera 1: [antsen áldera]
Lekaroz auntza(re)n ade(r)a auntzéin aldéra 1: [au̯ntséi̯n aldéra]
Lekeitio auntzeganantz auntzáganantz 1: [au̯ntsáɣanants]
Lemoa auntzerantza euntzérantza 1: [eu̯ntsérantsa]
Lemoa auntzeganantza euntzéganántza 1: [eu̯ntséɣanántsa]
Lemoiz auntzenantza auntzenántza 1: [au̯ntsenántsa]
Luzaide / Valcarlos auntzai buruz aúntzari búruz 1: [aúntsari βúrus]
Mañaria auntzeganuntz éuntzeganúntz 1: [éu̯ntseɣanúnts]
Mendaro auntzagana auntzáganá 1: [au̯ntsáɣaná]
Mendaro auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéra 2: [au̯ntsán aldéra]
Mendata euntzérañe euntzérañe 1: [eu̯ntséraɲe]
Mezkiritz auntza(re)n ade(r)a auntzén aldéra 1: [au̯ntsén aldéra]
Mugerre auntzai buruz ahuntxai buuz 1: [ahuntʃai̯ buus]
Mungia auntzeganantza euntzéganántza 1: [eu̯ntséɣanántsa]
Oderitz auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéa 1: [áu̯ntsen aldéa]
Oiartzun auntzarengana áuntzarenganá 1: [áu̯ntsareŋganá]
Oñati auntzaru(n)tz áuntzaruntz 1: [áu̯ntsarunts]
Ondarroa auntzan barrúne auntzam barrúne 1: [au̯ntsam bar̄úne]
Orexa auntzen alderdia áuntzen aldérrdia 1: [áu̯ntse:n aldɛ́r̄ðia]
Orio auntzena auntzéna 1: [au̯ntséna]
Orozko auntzeganantza auntzéganantza 1: [au̯ntséɣanantsa]
Otxandio auntzeganantza auntzéganantza 1: [au̯ntséɣanantsa]
Pasaia auntza(re)n ade(r)a áuntzen áldeá 1: [áu̯ntsen áldeá]
Sondika auntzerantza auntzérantza 1: [au̯ntsérantsa]
Suarbe auntzaldera auntzálderá 1: [au̯ntsálderá]
Suarbe auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéra 2: [áu̯ntsen aldéra]
Sunbilla auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéra 1: [áu̯ntsan aldɛ́ra]
Tolosa auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéa 1: [áu̯ntsan aldéa]
Urdiain auntza(re)n ade(r)a áuntzan áldea 1: [áu̯ntsan áldea]
Urretxu auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéa 1: [au̯ntsán aldéa]
Urretxu auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldeá 2: [áu̯ntsan aldeá]
Ürrüstoi auntzai buruz ahüntzai b´üüz 1: [ahyntsai̯ býys]
Zaratamo auntzeganantz auntzéganántz 1: [au̯ntséɣanánts]
Zaratamo auntzan ondora euntzén ondora 2: [eu̯ntsén ondora]
Zeanuri auntzeganantza auntzéganantza 1: [au̯ntséɣanantsa]
Zeberio auntzeganantza auntzéganantza 1: [au̯ntséɣanantsa]
Zegama auntza(re)n ade(r)a auntzén aldea 1: [au̯ntsén aldea]
Zilbeti auntza(re)n ade(r)a auntzín aldéra 1: [au̯ntsín aldéra]
Zollo (Arrankudiaga) auntzeganantza auntzéganantza 1: [au̯ntséɣanantsa]
Zornotza auntzeganantza euntzéganantza 1: [eu̯ntséɣanantsa]
Zugarramurdi auntza(re)n ade(r)a auntzaen alderá 1: [au̯ntsáen alderá]
Zugarramurdi auntzai buruz auntzái burúz 2: [au̯ntsái̯ βurús]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper