Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

162 emaitza 420 bilaketarentzat

420: seto vivo / haie vive / quickset hedge

 • Gaia: Hesiak
 • Galdera (es): seto vivo
 • Galdera (fr): haie vive
 • Galdera (en): quickset hedge
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta esi ési 1: [éśi] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta istura ixtúra 2: [iʃtúra] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta ixtúra ixtúra 2: [iʃtúra] -
Ahetze esi ési 1: [éśi] -
Aldude hesi hési 1: [héśi] -
Alkotz sesi sesíe 1: [śeśíe] -
Altzai zerrallü zerrállü 1: [ser̄áʎy] -
Altzai zerrallübizi zerrallübizi 2: [ser̄aʎyβisi] -
Altzürükü zerrallü zerrállü 1: [ser̄áʎy] -
Altzürükü zerrallübizi zerrallübizía 3: [ser̄aʎyβisía] -
Amezketa esi esí 1: [eśí] -
Andoain esi esí 1: [eśí] -
Aramaio arantza-esi árantzaesi 1: [árantsaeśi] -
Araotz (Oñati) esi esíxa 3: [eśíʃa] -
Arbizu esi ési 1: [éśi] -
Arboti gaphar gaphár 2: [gaphár̄] -
Arboti landabroka lándabroka 3: [lándaβroka] -
Armendaritze hesi hési 1: [héśi] -
Arnegi hesibizi hesíbízi 1: [heśíβísi] -
Arrangoitze hesi hési 1: [héśi] -
Arrazola (Atxondo) serradura serrádura 1: [śer̄áðura] -
Arrazola (Atxondo) seto séto 1: [śéto] -
Arrieta serrajadura serrajadurí 1: [śer̄axaðurí] -
Arroa (Zestoa) esi esí 1: [eśí] -
Arrueta landabroka lándabroká 1: [lándabroká] -
Arrueta hesi hési 1: [héśi] -
Arrueta xaphar xaphár 2: [ʃaphár̄] -
Ataun elorriesi elorriesí 1: [elɔr̄jeśí] -
Ataun saatsesi saátsesí 2: [śaátśeśí] -
Azkaine hesi heesi 1: [heeśi] -
Azkaine hesi hesi 2: [heśi] -
Azkoitia istura istúra 1: [iśtúra] -
Azpeitia itxitura itxíturé 1: [itʃíturé] -
Baigorri hesu hesu 1: [heśu] -
Bakio arbusto arbústo 1: [ar̄βúśto] -
Bakio seto séto 2: [śéto] -
Bardoze saphar sáphar 1: [śáphar̄] -
Barkoxe zerrallü zerrállü 1: [ser̄áʎy] -
Bastida hesi hési 1: [héśi] -
Bastida sasi sási 3: [śáśi] -
Beasain eskardura eskárdura 1: [eśkár̄ðura] -
Behorlegi palaxu palaxú 1: [palaʃú] -
Beizama sasi ixtura sasíxturá 1: [śaśíʃturá] -
Bergara esi ési 1: [éśi] -
Bergara eskera eskéra 1: [eśkéra] -
Berriz esi ési 1: [éśi] -
Beruete esigarbi esígarbé 1: [eśíɣar̄βé] -
Beskoitze hesi hési 1: [héśi] -
Bolibar arantza-esi arántzési 1: [arántséśi] -
Bolibar eskera eskéra 1: [eśkéra] -
Busturia serradura serradúre 1: [śer̄aðúre] -
Deba larresi larrési 1: [lar̄éśi] -
Deba sasiesi sasíesí 2: [śaśíeśí] -
Domintxaine gaphar gaphár 1: [gaphár̄] -
Domintxaine hesibizi hésibizia 3: [héśiβisia] -
Domintxaine saphar saphárra 4: [śaphár̄a] -
Donibane Lohizune sasi sasí 1: [śaśí] -
Donibane Lohizune berro bérro 2: [βéRo] -
Donostia itxitura itxítura 1: [itʃítura] -
Donostia esi esí 2: [eśí] -
Dorrao / Torrano esi ési 1: [éśi] -
Eibar esittura esíttura 1: [eśíttura] -
Eibar eskera eskéra 2: [eśkéra] -
Elduain esi esí 1: [eśí] -
Elgoibar itxitura itxíttura 1: [itʃíttura] -
Elorrio arbusto arbústo 1: [ar̄βúśto] -
Erratzu sasi sasi 1: [śaśi] -
Errezil istura ixtúra 1: [iʃtúra] -
Errezil ixtúra ixtúra 1: [iʃtúra] -
Errigoiti sispres sisprés 1: [śiśpréś] -
Eskiula zerrallübizi zerrallübizi 1: [ser̄aʎyβisi] -
Etxalar zerrakura zerrákurá 1: [sɛr̄ákurá] -
Etxaleku esi esié 1: [eśié] -
Etxarri (Larraun) esi esí 1: [eśí] -
Etxebarria eskera eskéra 1: [eśkéra] -
Eugi esi ési 1: [éśi] -
Ezkurra satsakin esittu sátsakén esíttu 1: [śá:tśakén eśíttu] -
Gamarte hesi hésia 1: [héśia] -
Garrüze gapar gapár 1: [ɣapár̄] -
Garrüze landabroka lándabroká 1: [lándaβroká] -
Garrüze hesi hesí 2: [heśí] -
Getaria arbusto árbustoak járri 1: [ár̄βuśtoak xár̄i] -
Getxo arbusto arbústo 1: [ar̄βúśto] -
Getxo elorrontza elórrontza 2: [elór̄ontsa] -
Goizueta itxitura itxítturá 1: [itʃítturá] -
Hazparne arbolaesi arbólaesi 1: [aRβólaeśi] -
Hendaia esi esí 1: [eśí] -
Hernani basaburni basáburrni 1: [baśáβur̄ni] -
Hernani esi esiya 1: [eśiǰa] -
Hernani esidda esidda 2: [eśidda] -
Hondarribia esi esíya 1: [eśíǰa] -
Ibarruri (Muxika) serradura serradúre 1: [śer̄aðúre] -
Igoa elurresi elúrresí 1: [elúr̄eśí] -
Igoa sasiesi sásiesí 2: [śáśieśí] -
Ikaztegieta itxitura itxítura 1: [itʃítura] -
Irisarri exi éxi 1: [éʃi] -
Itsasu hesi hési 1: [héśi] -
Izturitze hesibizi hesibizi 1: [heśiβisi] -
Jaurrieta ertsi ertsík 2: [er̄tśík] -
Jutsi landabroka landabroka 1: [landaβroka] -
Jutsi hesi hési 2: [héśi] -
Kortezubi seto séto 1: [śéto] -
Landibarre hesi hesí 1: [heśí] -
Larraine zerrallübizi zerrallübizi 2: [ser̄aʎyβisi] -
Larraine khüntsütza khüntx´ütza 3: [khyntʃýtsa] -
Larzabale zerrallu zerrállu 1: [ser̄áʎu] -
Larzabale hesi hési 2: [héśi] -
Lasarte-Oria balla bálla 1: [báʎa] -
Laukiz arbusto arbústo 1: [ar̄βúśto] -
Legazpi arantza-esi arántza esí 1: [arántsa eśí] -
Leintz Gatzaga seto séto 1: [śéto] -
Leioa arbusto arbústo 1: [ar̄βúśto] -
Leitza elorriesi elórriesí 1: [elɔ́r̄ieśí] -
Lemoiz arbusto arbústo 1: [ar̄βúśto] -
Luzaide / Valcarlos zerradurabizi zérradúrabízi 1: [sér̄aðúraβísi] -
Luzaide / Valcarlos hesi hési 2: [héśi] -
Makea hesi hési 1: [héśi] -
Mañaria elorri élorri 1: [élor̄i] -
Mendaro eskera eskéra 1: [eśkéra] -
Mendaro sasi sasí 1: [śaśí] -
Mendata serko sérko 1: [śér̄ko] -
Mezkiritz elorriesi elórri ésie 1: [elór̄i éśie] -
Montori zerraillü zerráillü 2: [ser̄ái̯ʎy] -
Mugerre hesi hési 1: [héśi] -
Mugerre berro berroa 2: [ber̄oa] -
Mungia ixi íxi 1: [íʃi] -
Oderitz sasi sasí 1: [śaśí] -
Oiartzun esi esí 1: [eśí] -
Oñati esi esí 1: [eśí] -
Orexa esi ési 1: [éśi] -
Orio esi esí 1: [eśí] -
Orozko endredadera endrédadera 1: [enðréðaðera] -
Otxandio esi ési 1: [éśi] -
Pagola zerrallü zerrállü 1: [ser̄áʎy] -
Pagola landabroka landabróka 2: [landabróka] -
Santa Grazi khüntsütza khüntsütza 2: [khyntśytsa] -
Santa Grazi lanthai lanthái 3: [lanthái̯] -
Sara esi ési 1: [éśi] -
Senpere sasi sási 1: [śáśi] -
Senpere berro bérro 2: [βéRo] -
Sohüta zerrallübizi zerrallübízi 1: [ser̄aʎyβísi] -
Sondika arbusto arbústo 1: [ar̄βúśto] -
Suarbe sesi sési 1: [śéśi] -
Sunbilla esi esí 1: [eśí] -
Uharte Garazi esi ési 1: [éśi] -
Urdiain esi ési 1: [éśi] -
Urdiñarbe zerrallübizi zerrállübízi 1: [ser̄áʎyβísi] -
Urdiñarbe lanthabrok lanthabrók 2: [lanthabrók] -
Urketa hesi hési 1: [héśi] -
Urretxu sasi ixtura sasíixturá 1: [śaśíiʃturá] -
Ürrüstoi zerrallü zerrállü 1: [ser̄áʎy] -
Ürrüstoi zerrallübizi zerrállübízi 2: [ser̄áʎyβísi] -
Ürrüstoi lantabrok lantabrok 3: [lantabrok] -
Zaratamo sarratu sarrátu 1: [śar̄átu] -
Zeanuri sarradura sarradúre 1: [śar̄aðúre] -
Zeberio seto séto 1: [śéto] -
Zegama sasiitxitura sasíitxiturá 1: [śaśíitʃiturá] -
Zegama elorriesi elórriesí 2: [elɔ́r̄jeśí] -
Zilbeti esi ésie 1: [éśie] -
Zollo (Arrankudiaga) sarradura sárradura 1: [śár̄aðura] -
Zornotza serradura serradúra 1: [śer̄aðúra] -
Zugarramurdi esi ésiá 1: [éśiá] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper