bestela.
Tr. Para la distribución de -st- y -r(t)z- v. beste . En DFrec hay 167 ejs. de bestela, 3 de bestelan y 2 de bertzela (el único ej. septentrional es de bestela).
1. (V, G, S; Lar, VP 10v, , Gèze, Dv), bertzela (SP, VocBN , Lecl, Dv, H; -rz- Lar, (AN)), berzala (Sal, R) Ref.: A (bestela, bertzela, berzala); Lrq; Etxba Eib; Elexp Berg; ZarHizt ( berzala ) .
De lo contrario, si no. "Autrement" SP, Lecl y VocBN (puede corresponder tanto a esta acepción como a la siguiente). "(De otra) manera no (si), bestela ez, bai; berzela ez (bai) " Lar, . "Sino, de otra suerte" Lar. v. bestelan, bestelaz, bestainez, bestenaz (2). Tr. Documentado desde Leiçarraga, es de uso gral., aunque poco frecuente entre los vizcaínos.
Moienazale baten beharra izan da, berzela, gizona bethi Iainkoaren hiran eta indignazionean gelditzen zen. Adv ** 2r. Ala iniusto da Iainkoa punitzen duenean? [...]. Gertha eztadila: berzela, nola iuieaturen du Iainkoak mundua? Rom 3, 5s (He bertzela, Ker bestela; TB, Dv bertzenaz, Ol ezperen, Bibl bestenez ). Beraro ar nazazu, traidorea, / edo bestela noxbait il nagizu. Lazarraga A17, 1186v. Berba bat egidazu, traidorea, / plazaz edo bestela estalduan. Ib. A17, 1186r. Onek galdu badagi, bai; bestela, ez. RS 348. Otoi egiten dizut itzulerazi ditzazun [...]. Berzala konsidera ezazu nork bere azienda bear duela kubratu. MRos 10.2r. Salba gaitzazu, Iauna, zeren bertzela hondatzera goazi. Mat 360s. Leenik konsidera dedin [...] nola bear duen [Meza] enzun, berzela ezta ongi enzunen. Ber Trat 26r. Haren odolaz nahi du / hill bere egartsua, / berzela daritza ezin / dukela errepausua. EZ Noel 72. Esperanza dugu urrikalduko gaizkitzula: ezen berzela ene gaizkiak gatik nik pairatzea ezlizateke asko. Harb 347. Zeren halatan bai, baiño bertzela, bertzelako esperantza guztiak, eztira esperantza. Ax 151 (V 100). Gerla hunek, aphur bat ere gibelatzen gaitu bekhatu egitetik, bertzela egin luke gureak. Ib. 424 (V 274). Hetan erorten direnek eztute hori lehenetik nahi, bertzela eliratezke amuruskeriak. SP Phil 286. Nola daiteke berzela, / Eztadin bethi pena [...], / Ienkoaz gabe dena. Arg DevB 7. Obligatu gira haren sokorritzera, hargati Iinkoari othoi egitera, bertzela galdiak gira. Tt Arima 11. Bertzela, Jainkoaz trufatzea eta sakrilejio egitea lizate. 101. Inposible da bestela. BBizk 5. Ebats zaionari [bühürtü], ezagütü bada [...], bestela gaizaren bürzagiarentako eman amoinatan. Bp I 100. Zeureaz kontenta zaitea, bertzela begirautzu zenternara eror etzaitezin. ES 171. Ezi bestela aragia ezpiritiaren kuntre altxa litezü. Mst III 26, 4. Begiratu egidazu / lastima andi bategaz / bestela zerren ilko naiz / zugatik neure penaz. Gamiz 205. Orra zer irabazia, bere diru piska bestela galduko zenarekin. Mb IArg I 225. Jauna, lagun zazkizkit, galdua naz bestela. Mb IArg II 351. Kontuz golpe onetatik iges egizu, bestela [...] Jaunaren aserreak arrapatuko zaitu. Cb Eg II 53. Arrantzale harro eta eskolatuak etziren batzu nola mintzatuko ziren, bertzela, hek bezain fermuki eta ederki? Lg II 94. Egin bear duzu edo berzala patren duzu zure biziarekin. (Sal, 1780). FLV 2016, 87. Bai, berzela bekatü handi egiten düte. CatLan 158. Berzela aldiz sekülan ezpeitüküt ikhusiren. Egiat 201. Itenbadá deus, jakinbeardú mundu guziak, berzelá ez ganarik ere. LE Prog 106. Ezen nola kofesorak bertzela jakinen du gure estatua? Brtc 162.
(s. XIX) Eman ezazü ordre / Jarraiki dadin legian / Edo bestela exila / Franziako lürrian. Xarlem 714. Bestela komunio epela egingo da. Mg CC 233. Onelan guztia idoroko dozue; ta bestela, ez bata ta ez bestea. LoraS 85. Bada bestela ezin animako bizitza konserbatuko dezue. Gco I 426. Baña orretarako bear due zai ona, bestela aurtasunetik artuko ditue oitur txarrak. AA I 530s. Etsaiak maithatu behar ditugu, edo bertzela gu gerorrien etsai gare. Dh 251. Geldirik utzi neskatxa arri, / kontu nerekin bestela. Echag 224. Seinalatzen bada denbora, denbora hartan berean; bertzela ahal bezain laster. CatLuz 34. [Jainkoak] barkhatuko daukula baldin barkhatzen badugu, bainan ez bertzela. Jaur 193. Behar amuinan hasi edo pelegri juan bestela. Etch 244. Nagusiak eman bear dizka lurrak maisterrari egoitz onean; bestela ez du nekazaritza onik egingo. "De lo contrario" . It Dial 62 (Dv bertzenaz, Ur bestelan). Markesen bat al aiz i, bestela kondea, / egoteko alferrik, ta beti asea? It Fab 255. Nere erriari utzi zaiozu joaten, ofrendak egin dizazkidan: bestela, bazter guzietara biar larrapote edo langosta bialduko dizut. Lard 70. Eman behar zaio jatera üsü eta aldian güti; bestela asetzen da. "Autrement" . Ip Dial 47. Primadera da arorik hobeena igeltsuaren hedatzeko; udazkena bertzela. Dv Lab 196. Ainbeste egin biar dirazu, / penaz ilko naiz bestela. Bil 37. Orrek juzgatuko du / gauza dan bezela, / edo mundu ontako / iñork ez bestela. Ib. 119. Enia zirenez erradazü bai al'ez, / Bestela / Banua / Desertiala nigarrez hurtzera. ChantP 54. Getariarrak ontzat eman ta / oraiñ oiek debekatu, / irabazteko beldurra zuten, / bestela eziñ kejatu. Xe 284. Nere jakinduri motzak ez dezake bestela somatu zer egin. Bv AsL 142. Garaitu edo / Burruketan ill bestela. AB AmaE 49. Gizentzen badaude ematen zaiote artalia, eta bestela, aza-ostua ta ur zikiñ pixka bat. Sor Bar 102. Erran zioten behar zela atheratu hiritik [...]; bertzela, berriz ere preso hartua izanen zela. Jnn SBi 133. Behar lukete orai bederen, hilarentzat aski errespetu erakutsi, hala ez denaren ez erraiteko. Bertzela ez dute beren burua hanbat edertuko. HU Aurp 55.

(s. XX) Zuaz nire aurretik, bestela... Ag Kr 69. Txoko artan erakutsi bear ziran ondasunak (zertarako ziran bestela?). Ag G 256. Beltzetik edo zuritik zurrutean, edo ta bestela berritxukeriarik txoroenetan. Ib. 165. Graziyak atia arrapatu genduela, bestela, egiten du gurekin arrautzik gabeko tortilla. Iraola 81. Bertzenaz, zer atsegin luke lur hunek harentzat? Nola lagozke bertzela xutik erresumak? JE Bur 102. Bestela, zelan esango dogu / Au dala Euzkelerrija? Enb 43. Etzuen bertzela bi urtherik iraunen guardagoan. Ox 199. Zurekin ezkondu biarko du ba; bestela, muturra barrengo aldera jirako diyot. Alz Burr 23. Haugi ohe-xokora, hire uspel hoien ferekatzera; joko haute bertzela berriz ere, hegi hortan. Barb Leg 60. Zer egitea nai dezu, bestela, erri auetan? Lab EEguna 64. Egixu alegin iratzartzeko, bestela ezin jakin ixango neuke ondo zer osakai aginddu. Otx 163. Aska nazazute, edo ta bestela egingo diat nik ez-egitekoren bat. Lek EunD 49. Esan dezagun gaurkoz, soilki, Euskalerrian iru milla eusko yator ba-da, mamitze aal-dala gure asmoa: bestela, ez. Ldi IL 81. Bestela, arnaririk egiten ez duen zuaitza bezela sutara yoango dirala. Ir YKBiz 40n. Bazitekean, bestela, arek esiaren gañetik jeiki nai izatea. TAg Uzt 150. Nik bear-bearrekoa det orrelakoren bat, bestela, nere barruko zalantza onek ito bear nau. NEtx Nola 30. Orren antzeko gizon asko dago zoritxarrean. Nundik bestela arbola gazteak ondatzea? Munita 26. Bearrik, emen euri aundia, bestela gorriak iusteko geundenan. Or QA 48. Bi lekuko behar tutzu / Bertzela deus ez zira zu! Zerb Azk 105. Ez bazara jiten ahal, idatz iezadazu, bertzela ez du balio. Mde Pr 57. Goazemak Xalbat, otzak gogortuko au bestela. Etxde JJ 264. Jainkoak eman diola aitortzen baduzu, orduan bai, onartu diteke, baiño bestela? Vill Jaink 63. Aguro esaidazue, bestela tiro bana sartuko deutsuet epel-epel, gibelean zear. Erkiag BatB 142. Eskerrak ama-alabak alkarrekin ondo konpontzen zirana! Bestela, etzan giro Benitoren ondoan. NEtx LBB 67. Erran dezadan Birjina / Maria ere han zela, / ni pasatu lanjerrean / galdua nintzan bertzela. Xa EzinB 27. Biotzak dio sentitzen duna, / ez nun esango bestela. Uzt Noiz 25. Akaba zak asto au! Bestela onek ni ilko natxiok. JAzpiroz 200. Ez dira asko [atso-agureak eta umeak]: ehunetatik bat gehienaz ere. Bestela Elantxobe osoa erruki-etxe eta haur-eskola litzake. MIH 310.

v. tbn. (para textos vizcaínos) DurPl 71. A BGuzur 120. SM Zirik 28. Bilbao IpuiB 160. BEnb NereA 167. Etxabu Kontu 88. FEtxeb 28. Ayesta 96.
(Acompañado de imperativo). Si no, en caso de no creerlo, de pensar otra cosa.
Errasu joan nintzan, txarrago etorri, / Bestela begiratu ankara Liñori; / Auxe da irabazi neban medallea. AB AmaE 255. Mundu onetan ez da izango amarik, Patxi ori baño aur okerragorik jaio duanik, eta bestela galdetu deiotela beran arreba zintzoari. Apaol 88. [Sabel] batek ere lana naikoa eman zion. Entzun bestela gertaera au. Muj PAm 39. Guk eztogu iñor engañau [...]. Begitu bestela iragarkiari. Kk Ab II 40. Aspaldi genbiltzan Naparroan barrena, mugaz beste alderditik ere Naparroa baita. Ikus, bestela, non-nai, etxe-aitziñetan naiz pillota-tokietan; ikus Naparroako kateak, arroki erakutsiak. Ldi IL 48. Emen be ezta dana poza ta barria, bestela ikusi deigun andra-gizon onen gertaera. SM Zirik 119. Ikaragarria nai ta nai ez. Begiratu, bestela, zer altura dan sei pisuko altura. BAyerbe 82. Arek egiten etzuan lan-klaserik etzan. Bestela, galdetu ezagutu zutenai. Insausti 133. Ez ditut nik gogoko erabat gaurko berrikeriak [...]. Ikus bestela hemen bertan, Egan-en azken zenbakian, Txillardegiren Peru Leartzakoz idatzi nuena. MIH 64.
v. tbn. JanEd I 95. Moc Damu 29. Iraola 51. EusJok II 82. SMitx Aranz 143n. Etxde JJ 272. AZink 125.
2. (S ap. Lrq ; Lar, , Gèze, H, A Apend), bertzela (SP, Urt I 505, Lecl, VocBN, Dv, H, A), berzela (Lar, (AN)), bestala (V-ger).
De otro modo, de otra manera, diferentemente. "Aliter, bertzela, bertze moldetara " Urt I 505. "(De otra) suerte, bestela, berzela " Lar, . "Autrement, d'autre façon. Hunela edo bertzela, comme ceci ou autrement, de cette autre manière" H. " Bertzela, de otro modo, alias" A. " Bestela dago, ¡cuánto mejor está!" A Apend. Tr. Documentado al Norte desde Leiçarraga; es algo menos frecuente entre los guipuzcoanos, y muy escaso entre los vizcaínos.
Ezen berzela erraiten du berak, seguratzen gaituenean ezen gurekin izanen dela. Ins C, 6r. Eta Eliza haur ezin berzela ezagut ahal daite sinhestez baizen? Ib. C, 7v. Rege, prinze, iaun, iustiziér edo berzela kargudun ezarri dituán guziak. ABC B, 5v. Donzellatxo atrebidea, / ez zabilz ene gogoan, ez, / bestela ondo deizut, baña / ezkondu baxinbatean ez. Lazarraga A4, 1165r. Konseillüiak berzela endelgatzen düiela. Etchart 9.1v. Orhoitu gabez, iakin gabez edo bertzela azkendu zaiztenak. Mat 136. [Au da ene semea] zeiñen gatik agradatzen baizazkit berze gauza guziak, eta ez berzela. "Y no de otra manera" . Ber Trat 18r. Bere gain punitzen ditu bizio diferentak / Urguilluak Gormantetik berzela tu tormentak. EZ Man I 109. Hitzez edo berzela nihork nihori narritan bekhatu eragitea. Harb 169. Eta hala iuramenturik egitekotz, egiazko Iainkoaz egin behar da, eta ez bertzela, eta ez bertzez. Ax 251 (V 168). Zeren adina bera hartara laguntzen baitzaika, adinak berak hartaratzen baitu; nahiago badu ere, ezin baitaidike bertzela. Ib. 177 (V 119). Gezurtiak zer du meritatu? egia derranean gezurtatu. Bertzela: Gezurtiak zer du merexi? O Pr 191. Zoaz gogoz Elizara, ezin bazoazke bertzela, iunta zazu zure intenzionea giristino guzien intenzionearekin. SP Phil 138. Kostuma zaite gezurrik sekulan ez erraitera iakiara, dela eskusaz, dela bertzela. Ib. 361. Munduak berzela dio, / Irakasten eskola. Arg DevB 50. Bertzela tratatzen gaitu / Munduan eskastasunak. 67. Hari lotzia bürütik, odoletik, pasionetik edo bestela. Bp I 90.
(s. XVIII) Merezimenduen bidez ardiesten da, eta ez bertzela. ES 106s. Batzuek bertzela deitzen tuzte. Ib. 388. Eta ardietsi duen bezaiñ sarri higuitzen zaio, eta hartaz berzela iuiatzen du. Ch III 39, 3. Jainkoak berzela ordena dezakeen arteraiño. Ch I 16, 1. Baldin nihork bertzela irakasten badu [...], superbio bat da. He 1 Tim 6, 3s. Kantatu oi da onelako bat: "Indietan det senarra, dirua franko duena". Kanta ezazue zuek bestela: "Indietan det osaba". Lar Cor 152. Bestela erran baneza, zü jar zinteke ene kuntre. Mst III 52, 2. Orien aita edo ama zeatzen ta naigabetzen ditu beren hume berez, oriek berak gatik edo bestela egin zituzten kulpen alde. Mb IArg I 231. Baldin pena ta nekeen artean onela edo bestela iduki nai banazu. Cb Eg III 279. Zeren Paulo ta Aioa bestela bizi ziran. Cb Just 94s. Orai bertzela dire gauzak. Lg II 189. Kontrizione perfeita eta Kontrizione inperfeita, berzela Atrizionia. CatLan 144. Kondizione jarraikitzen direnetan eta ez bestela. Mercy 16. Gaizki egileak maitatzen baditugu, gure bekhatuen barkhamendua ardietsiko dugu, ez ordean bertzela. Brtc 210. Ah! orduan desiratzen luke bertzela pasatu balitu bere denborak. Ib. 118. Justiziak lekuko edo testigu deitua danak, ez diola iñori egotzi behar, egin ez duan gaitzik, ez-ta bestela ere. Ub 180.

(s. XIX) Ordean bertzela Jaunak / Mendian erakatsi dauku. Monho 144. Nor bera beiratuko da bertzela pentsatzetik. Ib. 60. Ala arrapatu zuen deabruak bestela arrapatu ezin zuena. Mg CC 108. O! ta ze bestela gogoratuten dozuen, zeuroen adiskide mesedetu batek egiten deutsuenean esker-bagetasun txikien bat! LoraS 112. Eta bestela esatea fedean [...] utsegitea da. Gco I 443. Au guzia agindurik, ez bestela, artu zinduan, Kristaua, zure Jaunak [...] Bataiora. AA III 266. Eta hortarakotzat guti zaizkit bertzela egin ditudan guziak. Dh 169. Gogoeta gaxtoz, gutizia lizunez eta bertzela. Ib. 224. Bestela eziñ bada. JJMg BasEsc 116. Ezen nola izan daiteke bertzela, baizik ere, Mariaren ilhabethearen aiphamenak, ideak, xede eta pratikek hunkitzea [bihotzak] . MarIl 2. Arinkeriaz, edo bertzela. Jaur 106. Ezbearren baten bidez edo bestela. Izt C 161. Ez hek baino hobeki egin beharrez segurki, baina bertzela. Gy V. Golde eta uztarri hauk ere / bertzela arrima ez daitezke? Ib. 90. Oinez zabilan bethi bide guzietan; / Erraten bazioten nihork aurkhitzetan: / Zertako etzen nahi ibili bertzela, / Ihardesten zioten Eskalduna zela. Hb Esk 100. Orai arte baino hertsikiago erabiliren haut, zeren ezdukan bertzela merezi. Dv LEd 85. Behin ere gerthatzen bazare belharra hezeegirik sartzera, uri beldurrez edo bertzela. Dv Lab 122. Aita Iñaziori bertzela iduritu zitzaion. Laph 236. Multa aundiyak eta / gañera kartzela / bazeniyon guretzat / falta etzala, / benturaz mintzatuko / enitzan bestela. Xe 176. Bertzela ziren yokhatu yendeak Ferte-sous-Jouarre deitzen den hiri ttipi batean. Elsb Fram 92. Bertzela izan balitz, Zaragozako Apezpikuak etzuen bere etxean hartuko. Jnn SBi 148. Bestela ere ez diat nik jateko gogorik izaten. Alz STFer 122. Egungo eguneko medikuek bertzela dituzte beren haurrak altxatzen. HU Zez 73. Bere ahalen arabera egin zituen asko eta asko ikus-lan eta ikas-lan... ez dakit bertzela nola erran eskuaraz. HU Aurp 76.

(s. XX) Zergatik eskamilla onen bitartez Lurdesen gertatutako gauzen berri bestela biño askoz geiagok jakindu baitzuten. Goñi 89. Luzesko mintzatu nizalakotz edo bertzela, zintzurra idortua dut. JE Bur 111s. Ez dut erran nahi gaiztuko dela edo tzartuko, bertzela baino gehiago. Ib. 55. Bo, bo bertzela dugu egungo sujeta. Ox 204. Elgarren beldurrez edo bertzela. Barb Sup 183. Beren siñisteko egi bearrenezkoak aldatuz dabiltza beti ta ezin bestela izan. Inza Azalp 95s. Jaungoikoaren Semeak erakutsi zigun bestela iñork sumatu etzezaken egi aundi au. Ib. 37. Bestela ezin bazan, nai ta nai ez, indarrean neronekin eramateko. Alz Ram 129s. Donostian, holetan, bertzela dabiltza gauzak. JE Ber 87. Jendeak hobeki biltzen direla ilhe alde perekatuz bertzela baino. Lf Murtuts 18. Iñigo ta Iñazio erabilliko ditut [...]. Baldin bestela obeto baderizkiozu, zeuk aldatu. SMitx Aranz 42. Batzuek hala diote, eta bestetzuek bestela. Mde HaurB 93. Batak ikusi uts, bestek ikusi ta galde, badagi bakoitzari bestela agertzeko. Or Aitork 251. Bihar bestela pentsatuko du. Arti Ipuin 60. Itzek bestela esanarren, egiña salatzen dutena beti egiago. Vill Jaink 141. Apika, bestela izan zedin naiko genuke guk. Ib. 179. Ba, badakit zer famak hedatu dituzun harentzat! Bainan egia bertzela da. Larz Iru 130. Denbora hetan jendeak "mirakulua" nun nahi ikusten baitzuen guk oraiko egunetan bestela explika ginezakena. "Autrement" . Ardoy SFran 165. Bertzela bizi nahiak dira / gaurko eguneko gazteak. Xa EzinB 130. Gaur eguneko asko / bestela dabiltza. BAyerbe 88. Agiñaren alderdi bakarrik ere ez artu, ez infusioan ta ez bestela. Ostolaiz 82. Bestela badirudi ere. MIH 288. Eginbide erraza ez dela badakit eta bestela jokatzetik datozen nahasketak barkakizun iruditzen zaizkit. Ib. 262.

v. tbn. Anab Usauri 144. Zait Plat 134. Berron Kijote 142. BBarand 70. Insausti 199. Bertzela: Elzb PAd 31. Zby RIEV 1908, 87. FIr 140. Zerb IxtS 13. JEtchep 68.
(Con bestela repetido). De un modo (...) de otro modo.
Naturaleza bertzela eta grazia bertzela hari direla. SP Imit III 54, tí. Obligatua da hari bere ohorearen bihurtzera, bertzela edo bertzela, hartaz erran dituen gaizkiak hainitz moldezko diren eredura. SP Phil 351.
(Precedido de instrumental). De modo diferente a.
Othoizten zaitut [...] mezu detzatzun zenbait gizon ez ditezen hari gutaz bertzela irakhasten. Dv 1 Tim 1, 3 (Lç eztezaten berzelako doktrinarik irakats ). Irun-lan asi zuten lêndanez bestela. "Con brío que no acostumbró hasta entonces" . Or Eus 356.
3. bertzela (Dv), bertzala. Por otra parte; además. "Bertzela [...], d'ailleurs" Dv. v. BESTELA ERE, bestenaz.
Lehenago, bertzela, bortz liberakoa bortz liberakoa zen. JE Bur 27. Hortarakotz da herri hura azkar, eta haren ikustea bihotz gozagarri. Badira bertzela ja hura iduriko hanitz. Ib. 200. Sinestean dago bertzela, sinestean bakarrik, bihotzeko gozoa. Ib. 41. Alberta eta Columbiako hegal hau bere heinean epelxagoa omen duk. Balitz ere den baino hotzagoa, ez nikek bertzela beldurrik: soineko beroekin zabilak hemen jendea. Ib. 113. Urthetik urthera bizitegi berriz ari da alabainan estaltzen mendeal-aldera. Egoitza eder eta iraupeneko arras guti, bertzela. JE Ber 11. Badu bertzela Bidarraiko herriak xoko laketgarri bat baino gehiago, bere ibarretan ere. Ib. 9s. Bizkaiako Diputazioak ori jakiñ eta Urkizuri berri eman zion, izketatu zedilla Serranorekin [...]. Bestela berriz, Diputazioak berak Serranorekin itzegin-naia agertu zun Durangon. Or SCruz 33. Gure ama ere Babilon erditik orduko aldegiña, baiña bestela nagixko zebillana, axolatuago zan ni garbitasunera eragiteaz, senarrak nitaz esan zionaz baiño. "Sed ibat in ceteris eius tardior" . Or Aitork 42. Erbi polita bestela baiña / oso garestiya. Auspoa 39, 121.
4. Al contrario.
Bearrezkoa da gaztediari erakustea, ez bakarrik garbitasuna gizonezko ta emakumezkoentzat kaltegarri ez dala, guztiz bestela; osasunaren aldetik, mediku geranez begiratuta ere, oso aintzakotzat euki bear dala. MAtx Gazt 43.
BESTELA-BAITAKO. "(V), larvado, disimulado, disfrazado" PMuj. Cf. Dgs-Lar: "Disimulo, simulación, bestelakua, bestela-baitakua".
BESTELA-BAITAKOAN (A, que cita PAb). Disimuladamente; como quien no quiere la cosa. v. BESTELA BEZALA.
Makilliak bildurtuten ditu; bestelan badakije atzeti bestela baitakuan oratuten, ta osatuteko, biarko zenduke bere ulia. Mg PAb 119. Ik, ezarian eta bestela baitakoan, jakik zer naien duen, nik, New-Yorken naiz beste nonbait, erosi dezadan. A Ardi 21. Zoritxarreko nire arazo au ezta zarataka zuzendutekua; ixil-ixillik eta bestela-baitakuan atrapa biar da. Kk Ab I 102. Bestela-baitakuan bai-diñotso mutillari, eleukela partidua galdu gura ezetara be. Ib. 98. Yoskiñak, orduan, Artezkariyari bestela-baitakuan esate-eutson apur bat berotxua zala. Kk Ab II 95. Oneik itzok entzutian, amantalpian ura ekarrenak bestela-battakuan alde egin eban gelatik, bilddur zalako pekaturen bat agirijan imiñi ezegijon. Otx 34. Eta Zuriñek zer diño? --izan zan bigarren itaunea, bestela baitakoan, ezarian, asmoa malmuzkeriz estaliaz. Erkiag Arran 95. Aren biziko iardunean irakasle-ikaslerik etzan izan, bestela-baitakoan, alegia deus ez, ari izan zan. Zait Plat 102. Erregek ixilean eta bestela-baitakoan eskatu zion. Ib. 19. Bestela baitakoan begiratuten eutsan neskatilleari, onek Nikanor-eri txanponak emon bitartean. Erkiag BatB 71. Mika arrapakariaren antzera, Nikanor-en esku batzailleak bestela baitakoan, asterik aste araxe eroanak. Ib. 21. Bestela baitakoan barriketak entzunaz ta erritarren esamesak batuaz, azpiak jaten, sator-lanean jarduteko asmoz. Ib. 81.
BESTELA-BAITATU. "Disimular, simular, bestelatu, bestela baitatu" Dgs-Lar.
BESTELA BEZALA. Como quien no quiere la cosa, disimuladamente. v. BESTELA-BAITAKOAN.
Ixkillaretan bera, zaku mutur bat izkutatzen ikusi du... To-rengana itzuli ta bestela bezela esaten dio: --Katua zan. NEtx LBB 107. Bai, alajaina, Aita Mokoroak ez arian eta bestela bezala liburuaren azken buruan, berezko eta legezko balitz bezala, esaten digunaren arabera. MIH 397. Ez naiz ongi oroitzen noiz eta nola egin genuen topo lehenbizikoz. Bestela bezala gertatu zen, ez bainion nik antzeman berekin zekarren izkutua. MEIG IX 94. Beste hau egozten digu Gaztañagak han, erakundean edo, ibili ginenoi: aurrez artutako erabakaiak ofizialki azaltzeko, eztabaida-itxura egiteko eta hango erabakitzat guzi-guzieri ezarteko, bestela bezala, jokatu genuela. MEIG VIII 24.
Informalmente, despreocupadamente.
Nahi zuena zehazkiro adieraziko zizun [Olabidek], nahiz astun eta korapilatu antzean gehienbat: ez zen hitzekin bestela bezala jolas arin bizian ibiltzeko gizona. MIH 351. Lege horien lehenaldiaz, baita zabaleraz ere, mintzatuko naiz orain datorkeenean, baina noizpehinka eta ez arian bezala. Bestela bezala (casually, alegia) esaten da Errenterian. MEIG VI 148. Ez zuen aldi joanen errotarriak eho haren oroitzapena, bestela bezala: jende azkarra eta langilea behar izan zen horrenbestetarako. MEIG VII 34.
BESTELA ERE.
a) (S; Foix ap. Lh). Por otra parte. "Bestelaere (S; Foix), d'ailleurs" Lh. "Bestela-ere /beśtelé/, et même d'ailleurs" Lrq. v. bestenaz.
Zuk, barriz, nigaz ez daukazu / bapere memoriarik [...] / bestela bere nigan ez dago / zurea ez dan gauzarik. Lazarraga A16, 1184r. Eta hala ifernuan zegoen aberats abariziosak ezin erdietsi zuen ur xorta bat bere mihiaren hezatzelo eta freskatzeko. Eta bertzela ere gaitz da aditzen [...] nola ahal dirateien, elkharrekin [...], ifernuko labe hartan, hotza eta beroa. Ax 584 (V 375). Bestela ere beraganako amore bero hau da Jesus jaio-berria ekusten edo ezagutzen duten guziak billatu behar dutena. Mb IArg I 104. Irugarrena da bestela ere beren eriotzan galdu behar dituzten ondasunekin [...] irabanz andiak egitea. Ib. 224. Erien artean emen iltzen bazara, gaizki egiñen dezu egiteko hau. Bestela ere zaitzeko esku ta manuarekin igortzen nau ni nere erregek. Mb IArg II 342. Akto kontriziozkoa luzatu bage egin bear dezue, pekatu mortalean erorteko zorigaitzik gertatzen bazazue; eta bestela ere, oitu zaitezte arren iñoiz ere lorik ez artzera akto kontriziozkoa biotzetik egin bage. Gco II 11. Bertzala ere alde hartako giristinoek badute hemengoek beino kuraie gehiago. Prop 1876-77, 70. Bestela're onlako lateruak bildur geiago ematen dute baztangak baño. Iraola 46. Aldapagorak astiro joatera beartu zituan; bestela ere ez zan laisterka aritzeko une egokia. Anab Usauri 124. Bertzela ere zuen eta gure artean baduk leize zilo bat. Leon Lc 16, 26 (Lç berze alde ). Egun aretan eguzkitatik / iges egiterik an ez; / bestela ere, ara bidea / ordûn urratzea, nekez. " Y además les hubiera sido difícil abrirse paso" . Or Eus 306. Bostgarren bertsoan aitatzen dan "euliya" lagun baten ez-izena edo gaitz-izena da, eta, bestela're bera da txikiena. Auspoa 39, 118. Egundoko izu-ikarea sentidu ostean, bere gela zarpillean lo ariña egin eta kalera da Nikanor. Gozoa, arma-artzeko gaua, bestela bere! Erkiag BatB 185. Basarri [bertsolaria] txikian da / ain gradu bajuan / bestela're Azpillagari / esatera nijuan, / badakizu zer egin bear / dezun orain, Juan, / txikiyari utzi ta / jokoraño juan. Uzt EBT 102. Orain arte Beizamako pestetako berriak idatzi ditut. Baiñan bestela ere buelta asko egiña naiz alde ortara. BBarand 88. Aita oso gutxi ibiltzen zan tabernan, eta bestela ere etxekoa azkena enteratzen da olamoduzko kontuakin. Insausti 18.
b) Sin necesidad de ello.
Urrutitikan desafiyoka / ezteu jardun biar alkarri, / bestela ere jakiten ditut / nik komeni ainbat berri. EusJok 103. An usteltzen ari dan edo usteldua dagoan korputzari loreak jartzeak, ez du ezet serbitzen [...]. Bestela ere badago nun dirua botea. BAyerbe 183. Gutxitan begiratu / oi det ispillua, / bestela ere badet / nik naiko brillua. Insausti 267. Orri ez dago drogarik ematerik. Bestela ere, naiko nerbio eta bizitasun jartzen du. Albeniz 254.
BESTELA ESAN. Dicho de otra forma.
Beste eredurik ez baldin badakar, ez du, ene ustez, mintzatzeko eskubiderik. Bestela esan, [...] bere kontzientzian eraman behar duen harrak ixil-eraziko du. MIH 223. Euskara batuak, izkribuzko batasunaren bitartez, juduentzat adina jentilentzat egina behar du izan; bestela esan, aitzinazaleentzat adina atzerazaleentzat. Ib. 124. Ez zuen, bestela esan, XVII, mendeko iraultzaren berri gehiegirik jaso. MEIG VI 108.
BESTELA EZINAHALEAN.
Aienatu zan, eta bestela eziñalean lagunez ta begiramenduz betea abiatu ere bai Naparroaronz. 'Muy obsequiado y acompañado sin poderlo evitar' . Aran SIgn 86.
BESTELA EZINDA. Necesariamente, inevitablemente.
Jarri zan toki illunean, bestela ezinda, asmo gaiztoz saguak arrapatzeko. VMg 65. Oizik dakusgu, bestela ezin-da, / ixpilluan arpegia. SMitx Aranz 101.
BESTELAGO. Más de otro modo.
Zugan baitaude oro, diran eiñean. Baiña Zugandik bestelago ta urrunago, ez baitaude tokian ere. "Sed tanto a te longius, quanto dissimilius" . Or Aitork 344.
BESTELAKO.
a) (V, G, S; SP (sin trad.), Añ, Hb, H; bertzelako L-ain, BN-baig; Lecl, Hb, Dv, H). Ref.: A (bestelako, bertzelako); Lrq; Etxba Eib; Elexp Berg. En Azkue se encuentra tbn. "berzalako (V), diferente", lo que se trata, sin duda, de un error (cf. supra la forma ronc. berzala).
(Adnominal de bestela, tbn. como atributo y predicativo). Diferente, de otro modo. "Et cetera, eta ganerakoak, bestelakoak" Añ. "Distintos, banaak, bestelakoak" Ib. "Différent, d'autre sorte. Bestelako leialtasuna galdetzen du, il demande une toute autre loyauté (Lg)" H. Cf. Dgs-Lar: "Disimulo, simulación, bestelakua, bestela baitakua".
Tr. Documentado en todos los dialectos literarios. En DFrec hay 79 ejs. de bestelako.
Denunzia diezeanzat batzuei eztezaten berzelako doktrinarik irakats. 1 Tim 1, 3 (Bibl bestelako; He -z bertzelako; TB berze, IBk, IBe arrotz; Dv -z bertzela ). Halaber obra onak-ere aitzinean ageri dituk: eta berzelako diraden obrák, ezin estal daitezkek. Ib. 5, 25. Guziarekin ere berzelako sakrifiziorik plazer izan bazendu. Harb 336. Zeren halatan bai, baiño bertzela, bertzelako esperantza guztiak, eztira esperantza, alfer dira, erhokeriak dira. Ax 151 (V 100). Batbederak hartzen du esku [...], herri eta erresuma osoez gaizki erraiteko, hekin aldera dituen bertzelako eta bertzelako afekzioneen arauera. SP Phil 360. Higuiñdu zaizkit zuregatik / Lurreko diñitateak; / Bertzelakoak nik zeruan / Uste tut majestateak. 169. Etzala bestelakoa izandu mundu onen lenbiziko argia. Lar SAgust 4. Osoki bertzelakoak iduritzen baitzaizkigu. He Gudu 59. Batzuek diote bestelako lan txarretan nabillela. Lar Cor 300. Jainkoak batzuetan biotza argitzen ta berotzen du borondateko afekto edo gogo bero bizi batzuekin, bestelako arrazoi andiakin bezeñ ondo. Cb Eg II 9. Ta nolakoak ta zeñ bestelakoak nere pausoak, itzak eta obrak izango ziraden! Cb Eg III 300. Bertzelako bizitzea eramanen zuen. Lg II 155. [Paraisua da] baratz bat bezalakoa. Bestelako da Infernua. Ub 156.
(s. XIX) Kristau zaudena konfesatu gabe onelako edo bestelako bekatu itsusi bat edo asko! Mg CC 118. Oentzat da txit ona egunoroko komunioa; baña ez geienez bestelakoentzat. Ib. 238. Besteen jakinduria, ondo hitz egiteko doia edo bestelako abilidade edo talentuak. Gco II 67. Ala bertzelako artha baikinuke hetaz ongi baliatzeko! Dh 215. Berrogei persona prinzipal ta amalau milla ta zazpireun bestelako. JJMg BasEsc 101. Ekanduzko pekatuba andijagua da bestelakua baño. Astar II 114s. Bakhotxari heldu zaion instrukzionea hobeago da oraino gauza beraren gainean aurkhi ditazken bertzelako instrukzione guziak baino. JesBih 394. Zarturik edo bestelako ez bearren baten bidez. Izt C 185. Toki huntako nausiak / Bertzelako ditu bere fantesiak. Gy 280. Bat itsasoz dabila diru nahiz bildu; / Bertzelako bidea Gorriak hartu du. Hb Esk 145. Egün bestelako gaizaz elhe egin behar dügü. " De sujet différent" . Ip Dial 108 (Dv bertzelako ). Hura urrun zerbait atzematen dutenek, bertzelako buruzagiak ere eskatx atzematen dituzte hurbilean. Hb Egia 66. Urrengoan, beartsu bati bere janzi eta apainduriya ederrak eman ziozkan, eta asmoan zeuzkanak, ondo bestelakoak ala ere, janzi zituen. Aran SIgn 19s. Alabagarria da egitea orla, / Bestelako konturik ez det nai iñola. AB AmaE 401. Hargatik Gure Jainko maiteak bazuen bertzelako biderik soldadu galdu harrentzat. Jnn SBi 90. Napoléon handiak [...] bertzelako phensamendurik zuen hartaz. Elsb Fram 120. Bertzelakorik da Eskuara; ez du bertze mintzaiekin deus nahastekarik, garbia da eta osoki berezia. Arb Igand 13. Ongi gehiago eginen ere ba mende nahasi huntan baino bertzelako batean. HU Aurp 179.

(s. XX) --Zer du, bada [sudurra], kartoizkua? --Ka! bestelakua. Iraola 105. Bertzelako arak dituzte Nortamerikako laborariek. JE Bur 171. Betbetan itzultzen da bat niri buruz, eta bertzelako garbitasunik galdatu gabe erraten daut. StPierre 13. [Ez joan] erregeari eskaera bat egiteko orduarien begira dagoanari ere, ez bestelako berriketakin joan. Inza Azalp 126. Oraiko gazteek aire ergel batzu nahiago dituzte, [...]. Nere amarena [kantua] bertzelakoa zen, hitz dautzuet! Barb Sup 106s. Ire burua bestelako itxuran arkituko uke. Lab EEguna 101. Bertzelakoak balitu bere bihotza eta egintzak, baluke doi itzal. JE Ber 71. Bestalakorik ziran aiek. Gizaseme aien oin bakoitza, pabriketako tximini luze oietako bat baño aundiagoa zan. Az Burr 39. Naiz astekari, naiz bestelako edozein aldizkingietan agertua. Ldi IL 97. Gizartearen ona egiteko sozialisten amesak baño bestelako sendakaia da ori. Eguzk GizAuz 172. Bestelakoa erakutsi nai izan arren, atsegarri zitzaizkion aren biotzondoari mutillak belarrira ixurtzen zizkion itz eztiak. TAg Uzt 61. Berein itz esan eta egoki esan bestelako dituk. Zait Sof 128. Ez piñu eta ez bestelako errekiñik ez edukitzeak. Munita 105. Bestelako ageri zaizkigu ikusgune hortatik gainerateko Sartaldetar herrialde guztiak. Mde Pr 224. Eta Zuregan atzarri nintzan eta Zu aleun aldiz bestelako ikusi zindudan. Or Aitork 174. Ez bainun uste bestelakorik ezer zanik. Ib. 118. Mutil, gaiuazan ainbat lasterren lurralde onetatik urrun. Bestelako bakean biziko gozak geure lurraldietako erreketan! Bilbao IpuiB 243. Adorez, iakitez eta indarrez bestelako diran gizakumeak. Zait Plat 34. Ango jendea bestelako kasta da, morab-tarrak deritzaie. Anab Aprika 53. Ango aize-aroari arrotza ta bestelakoa deritxa. Erkiag BatB 110. Eta bakoitzak doñu bestelako bat sortarazten omen du. Gazt MusIx 70. Eta erranen dute, gero, japonesak baduela eskuararen eite! Itxuraz, baditake. Bainan mamia, zoin bestelakoa! Ardoy SFran 218. Eta maiz, arrigarria benetan, aizearekin soillik ernari gertatzen dira bestelako ukitu gabe. Ibiñ Virgil 99. Zenbat erlijioso eta erlijiosa sortzen ziran! Eta bai bestelako gizon jator asko ere. BAyerbe 17. Jainko-jainkosak aurrenik, hain giza-irudiko eta halaz ere hain bestelako. MIH 323. Bestelako filmetara ohituak genduzkan J. L. Mankiewiczek. Ib. 314.

v. tbn. SMitx Aranz 94. Etxde JJ 82. Txill Let 61. MAtx Gazt 70. Alzola Atalak 71. Uzt LEG II 308. Onaind STeresa 84. Insausti 253. Bertzelako: MarIl 85. Izeta DirG 79.
Bañan oraindik bestelakoagoa bait-da onako beste au. Lek SClar 128. Buruz-buru ta mokoz-moko diran atsunik bestelakoenak ainbana bereganaturik zeuzkan. Zait Plat 5. Zer, ordea, esan zuen, nik neronek zuzentasunaz bestelako erantzun bat emango banizu, beste guziak baino bestelakoagoa ta obea, alegia. Ib. 128.
(Tras instrumental). Diferente a; de modo diferente a. "Miren Irenez arras bertzelakoa da (BN-lab)" Gte Erd 78.
Eta gu tranpan eror-araztekotzat, denaz bertzelakoa agertzen da. He Gudu 153. Ordean orai orduko mirakuilluaz bertzelako bat ikhusten da. Lg I 210. Iduritzen zaut bazukeiela [gizon] hortaz bertzelakorik. Prot 65. Hoiek dütüzüla khantik jauna nik zure ezarik / Bena hartzen balinbadüzü ni nizano emazterik / hitz deizüt ükhenen düzüla hoiez ez bestelakorik. Etch 544. Nere bihotzak badik hitaz bertzelako nagusirik. Jnn SBi 136s. O Maria, zonbat zureez bestelako diren gure egitatiak! Ip Hil 163. Noizetik noizere heldu zen Eskual-herrirat bere ahaide batzuen ikustera; hori ere bakan, zeren hemengo ahaide hurbilenak beraz bertzelakoak baitzituen. HU Aurp 172. Mendiburu Axularrez arras bertzelakoa da. Lf ELit 263. Noizetik noizere heldu zen Eskual-herrirat bere ahaide batzuen ikustera; hori ere bakan, zeren hemengo ahaide hurbilenak beraz bertzelakoak baitzituen. Mde Pr 257.
(Tras ablativo).
Egundaino bezala, othoitztu zuen Jainkoa egiteaz bigarren mirakuillu bat, lehenbizikotik bertzelakoa. Lg I 209. Yendea yendetik hain da bertzelako / Nola xakurtto bat astotik baidago. Gy 22. Arimaren bizia, gorphutzaren bizitik osoki bertzelakoa da. Lap 401 (V 183). Eskeintzeko moldean beizik ez da Mezako Sakrifizioa kurutzeko sakrifiziotik bertzelakoa. Arb Igand 98. Goikotatik ez dira bestalakoak izango lurrekoak, naiz izatez ez ber-berak izan. Inza Azalp 138s.
(Precedido de gen.).
Demagun --esan zuen berak--, zure iritziaren bestelako izan enadin. Zait Plat 146.
(Seguido de adj.).
Bestelako apaiñak, aren aldean, bere gazte-denborako neskamotzak. Mok 16. Gazte batek Arantzazun ezagututako maiteari agur dagio, urrengo urterako itz-emanaz [...]. Bestelako unkigarria izaten da aitona zarren azken-agurra, berriz Amatxo ikusterik ez dutela izango igertzen dutenean. SMitx Aranz 193s. Gaiztozuloko Sorgin, gaitz danen sort-oge [...] / Bestelako ona degu onako Ama auxe! Ib. 34.
b) (V, G, AN; Lar, Añ, Dv, H). Ref.: A; Ort Voc; A EY III 346, 291; Etxba Eib. "(Con) brava friolera te vienes, bestelakoa zatoz" Lar. "Brava cosa, bestelako gauza. Con qué friolera vienes, bestelakoa zatoz" Añ. "Semejante, bestelako!" Ib. "Vaia que, brava cosa; bestelako zera, gauza" Ib. "Cet adjectif est aussi usité dans un sens ironique: Ontsa saldu ditutzu idiak. Bertzelako irabazia! Gehiago gosta zaizkit haztea, [...] beau profit!" Dv. "Ori, soin hori. --Bai bertzelakoa da berdin, --Prenez cette robe. --Oui, en effet, en voilà une robe! Bertzelako saria ukhan dut ene lanarentzat, j'ai eu un fameux prix (bien piètre) de mon travail" H. "Bestelakue!, equivalente a la palabra '¡vaya!'. Bestelakue zauz, ¡vaya lo que traes!" (V-ger) Ort Voc. "Bestelako pekorotz-lorea! (V-ger), ¡vaya una flor de boñiga! (Frase despreciativa)" A EY III 291. "Bestelako alabearra! ¡vaya un destino! (AN)" Ib. 346. "Bestelakua ago eu eure ipoñegaz! ¡impertinente que estás con tus cuentos!" Etxba Eib. "Ik bestiengatik gaizki esan, eu aiz bestelakua ta..." Elexp Berg (que comenta: "bestelakua izate hori ironiaz esan ohi da, ederra eu esanez bezala). v. infra BESTELANGO (b). Tr. Documentado en autores vizcaínos del s. XX.
A bestelako zera! Ik eure modukuak gariala danok pentsauko don. Kk Ab I 68. --Nik orreri gauzeri etzat omoten, Mikela, kreditxurik. --Bestelakue zauz! Ort Oroig 69. Esku-burdija saldu zendubala? Bestelako tentelkerija! Altuna 59. Niri ardura yaustak bost zuen kopla gustijekaitik; bestelako txotxorrillo gazbakuok alakuok. Kk Ab II 17. Guzurra dala esan leike ori lango gizon batek bestelako astakeria esan leiala. Ib. 112. Enintzake bestelako zorua ixango olakorik egiteko! Otx 77. Il bedi, nornai zala, basoan oin billur basatiak askatuz, eriotzatik yagon eta berpiztu niñun ua! Bestelako eskerra! Zait Sof 95. Aizea eguzkitan bero ta gerizpean ozpera, bestelako leku apaiña aukeratu eben askari ori egiteko. Erkiag Arran 121. Txetxu bana mama gozo ekarten ba dauskuzu ekarri, bestelako mesedea guretzat. Ib. 19. Ainbat txarrago. Ta aitak gureak bere, bestelako naigabea bereganduko dau. Ib. 157. "Bestelako kapitalista itzela!" esanaz, burle egiten deutsa, an gabero egiten dituen bilkuretan, anarkista gazte batek. Erkiag BatB 181.
(En oraciones negativas).
Eta bestelako asazkaldija ezeban artu baratzañaren emaztia an aurkittutiaz! Otx 148. Bestelako txori-malua etzara zeu solo erdijan imintteko! Ib. 76.
Etzagoz bestelakoa, uste izan bozu etzaittoguzala ezagututen nor zarean! Echta Jos 73.
d) "Hori zu besteko azkarra da, [...] zu bestelako buru argia da (V-gip)" Gte Erd 57. v. BESTEKO (b).
BESTELAKOTZ. "Bertzelakotz. Bertzelakotz bezala" SP, sin trad.
BESTELAKOXE .
(Intensivo de bestelako ).
a) Diferente.
--Ain zuzen ere, baserriko zeregiñetan ibiltzen naun atsegiñen. --Bestelakoxea den uriko biziera! TAg Uzt 31.
b) Menudo, vaya (un). Cf. BESTELAKO (b).
Bestelakoxe bezuza Ama Birjiñari eskeintzen diozu! Ayerb EEs 1917, 80.
BESTELATSUKO (Aprox. de bestelako).
Lekukorik zaharrena, formaz bestelatsukoa, Leizarragarena da, dirudienez. MEIG VII 97.
BESTELETARA. "Forma este afijo -la otros tres, combinando con los sufijos -tan, -tara y -z en los vocablos nolatan, nolaz y nulaz en vez de nola, y el bizkaino besteletara por bestela" A Morf 376.
EZ BESTELAKO.
a) "Alfer handia! ez bertzelakoa! grand paresseux que vous êtes, et pas autre!" H. "Ixildu adi, txoroa ez bestelakoa!" (G-azp). v. EZ BESTE (c).
b) Excepcional, sin igual.
Zuk aituko zenuen noski, ez bestelako euskal-jaiak erri ontan eratzen ari dirala. Lab EEguna 82. Xerapi erremediotan ez bestelakoa da, ta bertso zarretan ere bai. Ib. 76.
EZIN BESTELAKO. Irremediable.
Biak ezin bestelakoak: sukaldean emazte gaiztua eta ofera itasura. (G-nav). EZBB I 70.
OSO BESTELA. Completamente de otra forma, muy de otra forma.
Itzaiak ere egin oi dituzte zenbait ixil-une, uztarri-aurrean kantuan edo txistuka dijoazenean; bañan bestela, mariñelengandik oso bestela. Lek SClar 105. Bestela dituzu ezagutzen, oso bestela ta askoz izkutuago. Or Aitork 337.
OSO BESTELAKO. Muy diferente.
Andia, burua engoitik zurixka, urdin, itxuraz, zure oso bestelako ez zenun. Zait Sof 78. Beren ohiko dantza eta kanten alde lan egiteaz oso bestelako bidetatik. Mde Pr 44. Parragarri da bata besteren antzeko iotzea, baiñan ez dira oso bestelako. Or Aitork 261. Oraingo au, ordea, oso bestelakoa da, guztiz beste bat. Vill ( in Gand Elorri 10 ). Ez dakit musika eder edo poema bikain baten zentzua oso bestelakoa ote den. MIH 89. Herriaren ordezkari gisa eztabaidatuak eta eztabaidagarriak, oso bestelakoak izan ziren, kultur alorrean, ondoren ezagutu ditugun diputazioen aldean. (In MEIG VI 40 ).
Izketa luze atsegin bat egin genizuten ta, beerakoan, oso bestelakotua neraman gizona. Ldi IL 33.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper