inola.
Tr. Documentado en todas las épocas y dialectos. Los autores guipuzcoanos y vizcaínos emplean inola e iñola, así como F. Irigaray (141 iñolaz) y Mirande (inolaz e iholaz ere (Pr 84)). En los textos alto-navarros hay niola en Lizarraga de Elcano (Doc 114 niolatére), Mendiburu y Legaz; Beriayn escribe yolako (cf. ihork (Doc 101r)); hay tbn. iolatreko maneras en SermAN e iñolare en ASJU 1992, 188 (AN-5vill). Los roncaleses (Hualde (Mt 5, 34), Mendigacha) usan ñola. Para los autores suletinos casi la única variante es ihula (hay niholere en Archu (Fab 89)). En los textos labortanos y bajo-navarros hay tanto nihola como nehola (Oihenart emplea ehula y nehola ; tbn. eholatan). En DFrec hay 163 ejs. de inola, 25 de iñola, y sendos de iñolan y nehola, todos ellos meridionales.
(H (V); iñ- V-gip, G; Lar, H (V, G)), nehola (AN, BN; Dv, H), nihola (AN, L; Dv, H), ehola (H (BN)), ehunla (R-uzt), inolan, ñola (R), ehula (R-uzt; H (S, s.v. nehola )), ihola (Sal), ihula (H (S)) Ref.: A ( e-, eula, iñola, nehola, niola, ñola ); Etxba Eib .
(En contextos negativos). De ninguna manera. "(De ningún) modo" Lar. v. ezelan.
Zeñetarik ez baitaite nihola errebela. EZ Man I 109. Horiegatik / orogatik, / etzinzuzket ehula / baninz fida / zuk gupida / noizbait nindukezula. O Po 5s. Iru oetatik bata iñola ez da bestea. Ub 126. Ez baitute utziko nehon nehor nehola bitzitzera erlisionea haurrei erakats lezoketenik. HU Zez 179. Zabaletan etxe-nagusi jartzeko leiarik iñola ezta. Ag G 359. Peltek etzian ihula goguan, / nehor ziala oano ezarri lephuan, / ezkuntzeko khorda orapilaturik. Const Eskual 20-9-1907, 4 (ap. DRA ). Iñola ezin asez / urdall ta barrena. JanEd II 111. Arrazoi gabe ari danari / ezta iñola uzterik. Imaz Auspoa 24, 156. Ezin aaztu dezaket iñola. Ldi IL 133. Inola ez zezakeen egun hartan bere askatasuna gal. Mde HaurB 106. Aitzeki batzuk jarri dizkiot, arpegira iñola begiratu gabe. Txill Let 88 (v. tbn. 90). Ez naiz inola egundo, / belaunbiko jarriko. Arti MaldanB 214. Au egin ezik ezingo gera / iñola zeruan sartu. And AUzta 112. Aundia dogu baña apala, / ez da arrotuko iñola. BEnb NereA 153. Orregatikan / ezin dizute / iñola barkatu. NEtx LBB 409.
v. tbn. Iñola: Bil 106. Arrantz 91. Aran SIgn 113. PE 23. Ud 22. AB AmaE 113. Ill Pill 13. Inza Azalp 66. EusJok 95. Enb 192. SMitx Aranz 61. JAIraz Bizia 59. Or Aitork 349. Basarri 141. Uzt Noiz 98. Nihola: SP Phil 411. Hb Egia 89. Zby RIEV 1909, 108. Xa Odol 329. Nehola: JE Bur 200. Xa Odol 158.
(En contextos no negativos). De alguna manera.
Oen konfesioak dira gaizki egiñak, izango ere bai biurtu artean, iñola al duela, bidegabeko irabaziak. Mg CC 170. Orretara oitu ezkero, iñola izango degu ausardia Jaungoikoaren beraren begietan egiteko [...] gauza likits, zikin bat? Gco II 43. Agaitik, lotu daian baño len iñok iñola, / dabela emongo biziaz naste bere odola. AB AmaE 446. Iñola al badet ekarriko det / bera Gipuzkoa aldera. EusJok II 151. Iñola ateratzekotan [...] askoen alkar-artze ta laguntzaz bear bide-da. Ldi IL 73. Bai-eske natorkizu iñola âl baleite. Or Eus 132. Aldare aurrera oakenian, iñola al badet, an izango naun. NEtx Nola 19. Juateko esan ziraten / iñola al baneza. Uzt Sas 315. Antxe izango nintzan / al bazan iñola. Insausti 185.
v. tbn. Apaol 34. Tx B III 57.
(Con comparativo). De cualquier manera.
Andik antz-emango diozute, iñola baño obeto, "Erri-lan"-en aritze ta eginbearrari. Ldi IL 117.
(Precedido de beste ).
Eta oben-nekeaz gañera, beste iñola, aldiko neke zorra ordaindu al genezake? KIkG 76 ( KIkV 101 beste ezetara ). Beste iñola izan eztitteken egitzat dauzkagu auek. Inza Azalp 25. Onela Iainko-Maisu onek lenago ematen dio beste iñola baiño. Or QA 163.
(Uso sust.). " Nik ein dittut iñolak, he hecho todos los posibles (G-azp)" Iz IzG.
INOLA ERE.
a) (Lcc, Lar, H; iñola bere , H, inolere H, iñolanbere Lar, H, iñolabe V-gip, nihola ere SP, Lar, Urt, nehola ere Ht VocGr, niholere Dv, eholere H, ihule S) Ref.: Lrq (/ĩhũlé/); Etxba Eib ( iñolabe ) .
(En contextos negativos). De ningún modo, en absoluto. "En ninguna manera, inola ere " Lcc. " Nihola ere, aucunement" SP. "Nihil attinet [...] ezta niholare ungi " Urt III 67. "(De ninguna) manera, iñola ere, nihola ere, iñolanbere " Lar. "(De ninguna) suerte, (V) iñolabere " (v. tbn. s.v. manera ). " Iñolanbere ez dau guzurrik esaten " H.
Neholere alfer laster ez nagian <aznagian> edo egin ez nuen. Gal 2, 2. Exkusarik nihola ere ezta baliaturen. EZ Man I 84 ( Noel 51 niola ere; Eliç 128 niholere ). Eta eztagizula nihola ere dudarik Iainkoak frogatu zaituenean libratuko zaituela gaitz hartarik. SP Phil 469. Ihulere ezin erraiten ahal den bezalako düzü. Mst III 10, 1. Etzaitut niholere utziren. Lg I 365. Eztügüla ihulere enthelegatzen gure lekhiari estekatürik diren züzener ogenik eretxekitia. Mercy 17. Ez dezu, iñola ere, nere aurrean ni beste Jainkorik idukiko. Ub 26. Ta ezin begi onez iñola ere begiratuko diot. Gco II 72. Hori niholere ezin onhets dezake haren bihotz amultsuak. Dh 240. Iñola ere juramenturik egingo ez dezute. Lard 381. Josek etzuan iñola ere Zabaletaren aitamenik egin nai. Ag G 322. Ez, eztira kristau egiazko ta onak Jaungoikoaren eta Elizaren Legeak oinpean derabiltzatenak, iñola ere. Inza Azalp 11. Aurrerantzean iñola ere ez naiz sartuko etxe barnera. Zait Sof 32 (99 iñolare ). Orain eztago nire gorputza / inolare biluztua. Arti MaldanB 212. Txaro orrekin ezin inteke iñola ere ezkondu. NEtx LBB 125. Gradu kontuan gabiltza, berriz ere diot, eta ez da inola ere bai-ala-ezko arazoa. MEIG VI 75.
v. tbn. Mg CC 222. AA II 34. Arrantz 92. EusJok II 19 (iñola're). Aran SIgn 32. Arr May 126. Urruz Zer 83. A Ardi 51. Ill Testim 11. JanEd II 78. Alz Burr 12. Or Eus 24. ABar Goi 69. Mde HaurB 26. Anab Poli 21. Ibiñ Virgil 84. Vill Jaink 36 (167 iñolare). MAtx Gazt 65. BAyerbe 85. JAzpiroz 184. Nihola ere: MarIl 72. Jaur 207. Jnn SBi 139. Arb Igand 180. Prop 1902, 277. Niholere: Ch III 25, 5. He Gudu 41. Brtc 219. Iraultza 15. Gy 197. Hb Egia 64. Urt Gen 3, 4. Nehola ere: Laph 87. JE Bur 188 (Ber 76 neholere). Barb Leg 68. Xa Odol 65. Neholare: AR 209. HU Zez 41 (Aurp 58 neholere). Ardoy SFran 166. Neholere: Zub 135.
(Con el vb. elidido). De ninguna manera.
--Nola ill zan [Elias]? --Iñola ere ez oraindik. Ub 48. Zeintzuk esan zituan eta zeintzuk ez, nola jakin? Iñola ere ez. Muj PAm 12. Neronek, nire kutsu au yarrugi-ta, erkideok nola bekoz-beko begiratu al izan? Iñola ere ez. Zait Sof 96. Nola biziko naiz aurrerantxean zure biotza gabe? Badakit: iñola ere ez. Txill Let 69.
v. tbn. Or Aitork 116.
(Con el vb. elidido). De ninguna manera, nada de eso, ni hablar. "(De ninguna) manera, iñolanbere (V), iñola ere ez (G), niola ere ez (AN)" . " Iñola ere ez! (G-azp)" Gte Erd 178.
Ezer ezak edo utsak ezer egin eta merezi zezakean? Iñola ere ez. Gco II 25. Iñola ere ez! Ill Testim 20. Ez, ori ez, iñola're ez. Alz Ram 69. --Yoan bide naiteke, oiek ongi gertatu diran ezkero. --Iñola ere ez. Zait Sof 32. Ez, iñola ere ez! Etxde JJ 62. Euskal herrian gero eta usuago ikusten ditugun pinu beltzak, Barojaren Illumbe ilunbezaleak berak ere nahiko ez lituzkeenak, inola ere ez. MIH 376.
(Con negación sobreentendida).
--Berriak ziran mandamentu oek? --Iñola ere, lenagokoak [...] ziran. Ub 29. --Zillegi da gezurra esatea? --Iñola ere: beti esan behar da egia. Ib. 182. --Egikaritzen edo kunplitzen dituzte mandamentu hok? --Niola ere. Legaz 32. Bego, beraz, urrikia? Iñola ere! " Nequamquam" . Or Aitork 55. --Ortan, ez al-nazue urkatu bear? --Iñola ere! NEtx LBB 118.
b) (En contextos no negativos). De alguna manera.
Bai, hau egiten duenak, dio Cayetanok, niola ere zuzenzeko, zuzenduko ditu bere gauzak. Mb IArg I 384. Neke andija, inolan bere aldanian, Meza bat enzutia debozino ta gogo osuaz! Mg CO 290 ( CC 174 inolaere ). Iretsten tuela laster ontasunak, / [...] baita andrearenak ere, / ahal badu niholere. Gy 312. Huts hori nehola ere nahi nuke orai estali. Laph 152. Guk, iñola ere al badegu, gaur arratsean bertan joan bear degu. Arr GB 11. Asteasura ekarritzeko / iñola're al bagentza. PE 20. Al barimadu ñolare eskribi beztad noizko akabaten dion korko lana. Mdg 151s. Iñola bere al baeban, atara egiala zoritxar eta oñaze areitatik. Or Tormes 113.
c) Sin duda.
Urrengo Gabonetan seguru antzera, / aserratuko gara eta bigarrena / iñolabere zelan deutsudan galduko, / ardurea kentzea nai dot ordurako. AB AmaE 239.
d) " Iñolabe (V-och-gip), regularmente, pasablemente" A.
INOLERETAKO (niholeretako Dv) .
(En contextos negativos). Ningún. v. INOLAKO. Para niholerateko/-larateko maneraz, v. INOLATAKO MANERAZ.
Hanitzek erranen darotzute menturaz ez duzula hartu behar niholeretako adiskidetasun eta onerizte berezirik. He Phil 296 (SP 295 niholatako ).
INOLERETAN (niholeretan Dv, H) .
(En contextos negativos). De ninguna manera, en absoluto.
Ez zabiltzala niholeretan presuna lizunkhoiekiñ. He Phil 263 (SP 262 nihola ere ). Hori da, bada, gauza bat niholeretan egin behar ez dena. Ib. 313.
INOLAKO.
a) (En contextos negativos). Ningún. "En ningún lugar, inolako lekuan ", "en ningún tiempo, inolako tenporean " Lcc. " Iñolako (G), de calidad alguna, de ninguna manera" A.
Hartzeko tudanak iustizia guztiaren kontra bortxatu eta tormentatu tut niholako errespetu gabe. EZ Eliç 154. Beti bere bostean zegoen, eta damuaren iñolako señalerik ematen etzuen. Arr May 66. Iñolako bildurgabe sar zindeke. Ib. 72. Eztiat orain inolako sinesterik. A Ardi 104. Ni beintzat egundo iñolako ezertan ez naiz oien esanetara etorriko. Zait Sof 21. Iñolako zalantzarik gabe ageri dituten siñaleetatik iakingo duzu. Ibiñ Virgil 112. Neholako aiherkunderik gabe behar dut hau erakutsi. Larre ArtzainE 117. Inolako kulparik erakusten ez duena. MEIG VI 60. Iritzi desberdin horiek ez ditu inongo eta inolako argitasun berrik bateratuko. MEIG VIII 99s.
v. tbn. Iñolako: Munita 61. Or Aitork 412. Ñolako: Mdg 121.
(Precedido de beste ).
Oraingo samintasun onek beste iñolako samintasunen antzik ez izan arren. Alz Ram 92.
(En contextos interrogativos). Algún. " Iñolako berririk bai? " ZestErret .
b) Enorme, grande.
Aiek ere dantza egin zionaten Andere Mariri, iñolako gorespenak emanez. Or QA 195. Egia esan inolako indar berria erantsi zion iakintzari. Zait Plat 26. Inolako izena ta ospea artu zituen geroko gizaldietan. Ib. 6.
(Con adj.). Muy.
ITZ au iñolako sarkor eta mee da, anima bera ukitzen baitu. Or QA 183.
INOLAKO MANERAZ, INOLAKO MODUZ (Lar, ), INOLAKO BIDEZ, INOLAKO MODUTAN, NIHOLAKO MOLDETAN .
(En contextos negativos). De ninguna manera. "(De ninguna) suerte, iñolako moduz " Lar, .
Zeren hau yolako maneras ezin egin diteke. Ber Trat 19r. Handik etziren partitzen / niholako moldetan. Hm 153. Iñolako moduz ezin sosegatu zan. Cb Eg II 191. Ez dago berriz inolako bidez, ezergatik absoluzioa izateko Erromara ta Inkisiziora joan bearrik. Mg CC 124. Eziñ zezakeala iñolako moduz gogor-aldi aiekin iraun. Aran SIgn 24. Zartuta daude erruz, / iñolako moduz / ezin konponduz. Tx B III 74. Etzala libre aizkolariai laguntzea iñolako moduz. Salav 105.
v. tbn. Bv AsL 18 (iñolako moduz).
(Con ere ).
Etzeban jarri nai izan iñolako modutan ere. Izt C 485. Onen ondora ez omen zeban alderatu nai iñolako moduz ere. Ib. 248. Ez diteke iñolako moduz ere utzi San Franziskoren bizitza Santa Klararena aitatu gabe. Bv AsL 89.
( inolako bere moduz ).
--Gizonaren obrarik izan bazan? --Ez Jauna, inolako bere moduz. CatAnz 4.
Eztaitezke komeka iolatreko maneras añaditu gabe sakrilegioa. SermAN 7.
(En contextos no negativos). De alguna manera.
Inolako maneraz defendidu al bagagizu emun gura deuskuen tormentu onetarik. Lazarraga A, 1154v. Apez edo bikario, edo yolako maneras arimes kargu dutenek. Ber Trat 56r.
INOLAKOZ.
"(No por) cierto, ez iñolakoz " . "(msOch), en modo alguno, de ninguna manera" A.
Iñolakoz juramenturik ez egiteko. MisE 187.
INOLAKOZ EZ ().
De ninguna manera. "(De ningún) modo o manera, iñolakoz ez " .
Baña iñolakoz ez zeuroen arerioakaz lenago baketu [...] ta maitetuten ezpazaree. MisE 91.
INOLATAKO, NIHOLATAKO .
(En contextos negativos). Ningún. v. INOLAKO.
Niholatako handitasunik gabe. Harb 425. Ezin kasik pozoa baititeke niholatako afekzione gaixtoz. SP Phil 161 (He 163 inposible bezala baita ). Ezin libratuko eta ezin arinduko zare niholatako erremedioz. SP Imit II 12, 4 (Ol iñongo bidez ).
INOLATAKO MANERAZ, NIHOLATAKO MANERAZ .
(En contextos negativos). De ninguna manera. v. INOLAKO MANERAZ.
Bizi garen mende guzian ez ginatezke hargatik niholatako maneraz Iainkoaren gogarako. SP Phil 150 (He 152 batere ). Komediak beronez eztira niholatako maneraz gaixto. Ib. 84.
Niholerateko maneraz ezta bilhatu behar gauza gehienik usaian dabilana. "Nullatenus" . ES 102. Niholarateko maneraz ez baitira gai arrozoinamendu hautaraino hedatzeko. Ib. 171.
INOLATAN (niholatan SP, Dv, H, neholatan H).
"En aucune façon" SP. " Iñolatan eztu nai izan utzi " H.
Iesus Iaunaz eman izan zaikun ordenanzarik neholetan ere aldaratu gabe. Ins G, 6v. Niholatan mendekurik eztezagun desira. EZ Man I 15. Niholatan hunelako manerarik ez balia. Harb 371. Eztagizuela neholatan ere iuramenturik. Ax 252 (V 169). Goihets ezak ahalara, / ezi guziz askitara / ezezak' eholatan. O Not 73 (cf. O Po 42 neholatan ). Berak etzuen hura niholatan iujeatu nahi izan. SP Phil 347 (He 350 niholeretan ). O debotak, idukagun, / argi han geure baithan, / eta kita ez dezagun, / ordena niholatan. Arg DevB 32.
v. tbn. Hm 118 (niholatan).
INOLAZ.
a) (iñolaz G, eholaz H, neholaz H), INOLAZ ERE (iñolaz ere Lar, ni(h)olaz ere Lar, , Dv, nihulaz ere VocS , ihulaze S) Ref.: A; Lrq (/ĩhũlazè/, proparoxítona) .
De ninguna manera. "(De ningún) modo" Lar. "Nullement" VocS . "(De ninguna) suerte" . "En aucune façon (semi-nég.)" Lrq.
Beraz, Hermogenes, izenak ifintea ezta, iñolaz ere, [...] gauza ariña edo txikia. Lar DT L. Ez da, ez, etsairik / jarriko zaizunik / iñolaz aurrean. (Marcha de San Ignacio). It Fab 201. Orhoit zaitezi, ene semea, sagardiak ez direla niholaz-ere sorho utzi behar. Dv Lab 388. Ez zen sori, Jinko-Semiaren Ama izan behar ziana izan ledin ihulaz debriaren esküpian. Ip Hil 14. Ez iñolaz bere. Itz Azald 29. Ezetz, iñolaz etzutela amor emanen. FIr 141. Nai ta nai arren iñolaz ere / pausorik zuzendu ezin. EA OlBe 107. Inolaz ere ezin sar zitekeen gaur bere etsean. Mde HaurB 109 ( Pr 175 iñolaz ere ). Arnoarekin hordituz, / edo gaznekin asetuz, / ezin liteke inolaz ere / zede gerturik ezagut. Arti MaldanB 220. Ez zuan atzera iñolaz egingo. Berron Kijote 54 (v. tbn. 47). Etzeukaten iñolaz ere ikusterik. Alkain 125. Ez ginuen guk neholaz ere jasta ahalko gaurkoa / Ez balaukute zaharrek erain hazi paregabekoa. Larre ArtzainE 343. Ez nioke nik inolaz ere kendu nahi U. jaunari garaita eder horrek utzi dion poza. MIH 201.
v. tbn. Iñolaz ere: KIkG 78. Inza Azalp 98 (97 iñolaz). Ir YKBiz 350. Or Eus 309 (Poem 541 iñolaz). SMitx Aranz 176 (132 iñolaz). Etxde JJ 44. Loidi 76. Anab Poli 30. Erkiag Arran 168. Basarri XIX. SM Zirik 47. Or in Gazt MusIx 44. MAtx Gazt 74. Uzt Sas 299. Iñolaz: Aran SIgn 94. Lh Yol 29. Jaukol Biozk 73. JMB ELG 87. TAg Uzt 312. Onaind in Gazt MusIx 150. MMant 166. Niholaz ere: SP Phil 193. Niholaz: Hm 189. Zerb BiGo 301. Neholaz: Ox 89. Iratz 60. Lf in Zait Plat XIV. Neholaz ere: Xa Odol 32.
(Con el vb. elidido). De ninguna manera, nada de eso.
Ori ez; ez zaitut zurikatu nai izan. Iñolaz ez. Lab EEguna 106. Ez, inolaz ere ez. MIH 123.
(Con negación sobreentendida).
Zeru-ogi edo Eukaristiko ogia bakarrik adittu bear zala, ta iñolaz ere lurreko ogirik. Inza Azalp 142. Neholaz ere zuentzat onik hortik datorren banago. Xa Odol 321.
b) (En contextos no negativos). " Iñolaz al badet etorriko naiz " H.
Usoak urreneko bertsuok zearka ta ipui tankeran zuzendu zizkion Bela Beltzi, iñolaz ere ulertu nai bazun. Etxde AlosT 97.
c) Sin duda; según parece. Tr. Documentado en textos guipuzcoanos.
Iñolaz ere usteko zeban esne bageak dirala Gipuzkoako ardiak. Izt C 176. Inolaz-ere banaka iltzeko asmoarekin, Santiago zarrena artu zuten. Lard 502. Iñolaz ere, bere gaiztakerian il zan, bere utsegiteak ezagututa Jaunaren bidean jarri gabe. Ib. 492. Aiek zertzen badire, iñolaz ere zereko zerera zertuko dire. Sor Bar 65. Ara emen, euskaldunak, iñolaz ere asko gustatuko zaizuten kondaira edo istori bat. Goñi 19. Gogamen astunak dauzka iñolaz ere. Ag G 190. Igande arratsaldean, iñolaze zintzo asko, bilduko ziran Popoli, Lakaxa ta Xalburu. EEs 1916, 184. Gaztea, iñolaz ere, ibillerak ezagun duanez. Mok 16. Mozkortuta eroriko ziñan iñolaz e! MendaroTx 49. Mamia du naasian / oretua, iñolaz, / loreil-laño goiztar ta / marrubi-odolaz. " Sin duda" . Ldi BB 56. Ordutikakoa izan bear du, iñolaz ere, [...] ardinarruzko jazkaiak erabiltzeko oitura. JMB ELG 46. Besteren batez ari danean, egizale da, inolaz ere, ta itzak ongi neurtzen ditu. Or BM 18. Lau urribelar ditu ikus aurtengoaz; / ondotik utziko du azia iñolaz. Or Eus 29 (223 iñolaz ere; Tormes 61 iñolaz bere ). Zerori, iñolaz, zerori / zerala nago Ama ori. SMitx Aranz 23. Edanaren indarrak lotsa kendu zion, iñolaz ere. NEtx LBB 25. Artan ondatu nintzan iñolaz ere. AZink 166. Peruk, inolaz ere, beste hariko ezpala dirudi. MIH 335.
v. tbn. Iñolaz ere: Aran SIgn 24. Bv AsL 205. Arr May 110. EusJok 17. Inza Azalp 152. Lek SClar 115. Etxde JJ 29. Berron Kijote 215.
Ots ori betidanik etengabe bera? / Iñolaz, nik bezala ba du asiera. " " Tal vez" . " . Or Poem 535.
INOLAZKO (iño- Lar; , niholazko Dv) .
(Adnom.; en contextos negativos). De ninguna manera. "Nulo" Lar, . Cf. Lar: "Nulidad, iñolazkogoa". v. INOLAKO.
Ihulazko ofizioko langilerik ezta hitan edirenen gehiago. Ip Apoc 18, 22. Gaur beintzat ez didazu iñolazko baimenik eskatu. Anab Usauri 64. Ez bait-dagokie zaldun ibiltariei iñolazko zauriagatik kejatzerik. Berron Kijote 97. Ez zuen inolazko lotsa gaiztok lotu bere adiskideaz mintzo zenean. MIH 265. Han nioenak ez du inolazko izkutu sakonik argitara atera. MEIG VIII 61.
(Precedido de bertze ).
Berze niholazko behazunik. Harb 90.
(En contextos afirmativos). " Iñolazko indarrak egin ditu, il a fait tous les efforts possibles" H.
Donostiar eder batzuk oso ezagunak izan ziran Donosti guztian ta iñolazko erderazko izenak jartzen zizkieten. Anab Don 239. Errian orduari guztiak kinkitikanka amabiak jotzen asi ziran, iñolazko motazko soñu nabariekin. Anab Poli 53. Berbakizun aundiak emon zituan trabes arek ta baztarra guztietan izan ei ziran iñolazko trabesak. SM Zirik 71.
INONDIK INOLA v. inon.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper