Pertsona-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Afrika - Lekuak - EODA

Afrika (Kontinentea)

Entitatea:
Antolakuntza/Kontinentea
Herritarra:
afrikar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Lurra
Kokalekuak:
 • afrikako - (1630) EZ.Noel , 76
  (...)
  O *Herodes, *Afrikako leoñaren parea, madarika dadillala munduan hire ospea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • africa - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  africam (II, VIII. kap., 171. orr. [0688. orr.]) // africae (II, IX. kap., 181. orr. [0698. orr.]) // africanae (II, XII. kap., 257. orr. [0774. orr.]) // afric. (III, VI. kap., 422. orr. [0939. orr.]) Afrika
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • afrikako - (1664) SP.Phil , 389
  (...)
  Gogoz gudukatzen dugu *Afrikako animalia harrigarrien kontra, eta eginez, guk behatu faltaz, bidean diren suge xumeak utztentugu gure hiltzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • apricarat - (1677) INav , 61
  (...)
  Iakiteko duzu bide hortan arruta hortan ioaten zarela kausituko duzu banku bat zeiñari baitaritza *Flestande eta da luzetazunean 4 l eta zabaltazunean 12 l, eta hunetan ezta 18 brasa baiño gutiago, eta iakiteko duzu noisere kurritu baituzu nortean nordestean laurdenean 45 l kurrizazu nor nordestean eta ioanen tzare *cap *de *Geserorat bada *Ostendetik *cap *de *Geserorat 22 l ikusiko duzu buru haren gaiñean bi mendi handi eta buruba arrasoa da, alderdi bat du noroest edo suest eta bertze alderdia nordest edo suduest noroest esuest dohan kosta, doha *nogarat eta nordest esuduest datzan kosta doha *apricarat noizere baitzare burubaren aldean suesteko partetik bada portuba nahi baduzun bezanbat;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikako - (1712) ES.GG , 389
  (...)
  Halaber *Sem egin zuen *Asiako, eta *Kham *Afrikako
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrika - (1712) ES.EHast , 126
  (...)
  Ordea hemendik eztezazula pentsa, mintzo naizela eskualdun bezala pasionez, ez eta ere lausenguz: zeren gauza hala denak lausengurik, ez itxurapenezko bernizadurarik ezbaitu onhesten: aitzitik egiteko hunen gainean bat bederak baluke materiarik aski, hainitz liburu handiren iskiribatzeko, lekhuko dira *Europa guztia, *Asia, *Afrika, eta *Amerika
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikan - (1712) ES.GG , 402
  (...)
  Eztira gutiago laudori-oztatzekoak *Arabiako jendeak; zeren hek ere artha bera izan baitzuten *Asian, eta *Afrikan bere hitzkuntzaren har-arazteko, eta ahalaz hedarazteko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • africako - (1760+) Mb.IArg1 , 341
  (...)
  *Italikoa joan zen bein *Africako errege *Godoetara, gero *Franciko errege baten eskura ta geroz ibilli da Alemandarren eskuan ta gaur arkitzen da *Austriko itxean, ta itxe onetako indarrak gatik ezpaliz, izanen lizake inperi azal bat baño anitz geiago ez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • africako - (1760+) Mb.IArg1 , 341
  (...)
  Besteen artean egitu zaio hau gure *Españari; bada denbora batez izandu da *España *Africako Kartajindarren erreinua, beste denboraz Suevodarrena, gero Errematarrena, gero Godotarrena, gero *Mairuena, gero berriz Godotar berena, gero *Austriko odolekoena ta orain azkenik Franzesena da, ta Jangoikoak daki noren eskuan bukatu bearra den edo non gelditu bearra munduko erreinu bakoitza
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikako - (1760+) Mb.IArg1 , 195
  (...)
  Izandu zituen irur-ogei ta amar ger-aldi *Alemaniko herejeekin, *Constantinoplako Turkoekin, *Afrikako Mairu belzaranekin ta *Europako Erregeekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • africako - (1760+) Mb.IArg1 , 357
  (...)
  Beste bazterretan ere bai, baña geienik orain mairuak dituen *Africako errietan denbor luzean iraundu zuen zaldunen ta geiena zezakeen gizonen hume gaisoak ill ta jangoiko-itxur oriei edo sulezeko deabruari present egiteko legea do usanza: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • africako - (1760+) Mb.IArg1 , 359
  (...)
  Esaten duena da egun oro zirala geiago *Jesusen legeratzen ziranak eta badakigu banatu zirala laster Apostol berak Erromatarren bazter zabaletan ta probinzi andietan ta luzatu zirala *Africako ta *Asiko erreinuetaraño, bai ta urrutiko *Indietaraño ere
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikan - (1785) Egiat , 177
  (...)
  So egizv *Frantzian *Xalon *Saoneko eliza bilzkvrrari hilen othoitzentzat, *Españan *Bragakoari, *Alemanian *Wormsekoari, *Italian seigerrenari *Erruman, *Grezian batzarre hanitz, *Marciusek aipatzen dvtianak, *Afrikan hirur bilzkvrra oekuminiker so-egizie
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikako - (1800+) Xarlem , 764
  (...)
  Hurak eztira deus konparitvrik guri lagvn franko vkhenen dvgv *Afrikako gaintitik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikati - (1800+) DurPl , 82
  (...)
  *Afrikati etortzen dira txori jenero bi bat da da guztija baltza bestia azul zuri; datoz eulijak jaten gelditu bagarik ito ez gaijezan eulijak amorruz beterik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikarat - (1800+) Xarlem , 751
  (...)
  Behar dvgvla idoki *Halihatan hebeti eta *Afrikarat igaran erzazi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikarat - (1800+) Xarlem , 795
  (...)
  Hobe dvgv jaunak eskapa gitian, eta *Afrikarat oari juan gitian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikarat - (1800+) Xarlem , 924
  (...)
  Eta *Afrikarat ihesi juan ziren bertan zunbait kunbertitv eta bestiak finitv ziradian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aprikan - (1817) fB.Ic2 , 287
  (...)
  Irakurten dau, ta entzuten dau *Teresa txikijak, *Teresa umiak *Aprikan moruak kristinaubak illten ditubela *Jesusen gorrotoz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aprikara - (1817) fB.Ic2 , 287
  (...)
  Isilik, eta kontuz, neure aitak ez amak igarri bagarik, urten biar dot etxeti, ta juan biar dot *aprikara, *Jesusen izenian illtera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aprikaruz - (1817) fB.Ic2 , 287
  (...)
  *Aprikaruz dua ixiliz, eta arin, bere etxeti iges eginda, zazpi urte kunplidu bagarik, moruen esku gogorretan *Jesus gaiti bizitzia emotera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aprika - (1817) fB.Ic2 , 288
  (...)
  *Aprika nun daguan ez daki
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aprikaruz - (1817) fB.Ic2 , 288
  (...)
  Ta *aprikaruz dura bizitzia emotera *Jesus gaiti
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aprikara - (1817) fB.Ic2 , 288
  (...)
  Ez da *aprikara juango
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aprikara - (1817) fB.Ic2 , 289
  (...)
  *Aprikara juaten isten ez deutsee
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrik'amerikan - (1842) It.Fab , 202
  (...)
  Bildu dezu, *Inazio, munduan, arritzeko moduan, jendea fede biziz betea, jende jakintsua eta indartsua, beti dabillena gerretan aurrena, Elizaren etsaiak billatzen, topatu ta garaitzen; dituzu anaiak gerra egin naiak, da oien legea etsai garaitzea; oiek ditu bere defensoreak fedeak; dirade ezagun, dabiltza gau t'egun *Europan, *Asian, *Afrik'*Amerikan; idorrez, itsasoz dijoaz ta datoz; dabiltza nekean indio tartean edo naiz kortean manera berean beti pelean, bizitzak dirauen artean, beti-beti pelean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrika - (1850) AA3 , 432
  (...)
  Itz onek *Asia, *Afrika, ta *Europa ipiñi zuan *Jesu-Kristoren legean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikako - (1850) AA3 , 434
  (...)
  Begira *Afrikara, an predikatu zuen S *Atanasio *Alijandriako Obispoak, S *Ziprianek, S *Agustiñek, eta beste gizon andi askok, eta gaur arkitzen da *Afrikako jendea, edo *Mahomaren zorakeriai jarraitzen diela, edo idolatriaren illunbean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikara - (1850) AA3 , 434
  (...)
  Begira *Afrikara, an predikatu zuen S *Atanasio *Alijandriako Obispoak, S *Ziprianek, S *Agustiñek, eta beste gizon andi askok, eta gaur arkitzen da *Afrikako jendea, edo *Mahomaren zorakeriai jarraitzen diela, edo idolatriaren illunbean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikara - (1850) Ur.MarIl , 21
  (...)
  Usterik gitxijen dabeenian sartuten dira erri, uri, ta probinzijetan, osturik eldabena, atrapetau ditue gizon ta emakume aldraak: aita geratuten da seme baga, semiak aita baga, senar emaztiak bizialargun eginik, aberatza ezar bagarik, ez deutse parkatuten Eleisgizonai bere, an daruez *Afrikara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikako - (1850) Ur.MarIl , 22
  (...)
  jakiña da: *Marijari: bai, zuria da *Marija, zuria da *Afrikako presondegi illunetako *Egiptotik atera dozun erri au
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikan - (1850) AA3 , 271
  (...)
  Zenbat *Asian, *Afrikan, *Amerikan, ta *Europan bertan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikan - (1850) AA3 , 468
  (...)
  Ekusten degu, Katolikoen errietan ugari ereiten dala Jainkoaren itzaren azia, ta geiena erne-ere gabe galtzen dala, eta denbora berean *Asian, *Afrikan, *Amerikan bazter andiak arkitzen dirla nork itz Santu au aditzera eman ez duela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikan - (1853) Hb.Esk , 26
  (...)
  *Erromak *Kartagori handik abiatu Gerla *Afrikan noizbait zena akhabatu, Bi hiriek zutela mundua luzeki Zein nausitu behar zen pirpiran iduki
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikatik - (1853) Hb.Esk , 27
  (...)
  *Españian soldadu sortzen *Afrikatik; Ez gutiago heldu *Erroma aldetik; Egun guziz odola itsasoz ixurtzen; Ekharri bi etsaiek deusik ez barkhatzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikako - (1853) Hb.Esk , 27
  (...)
  *Zama da *Afrikako hiri bat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrikan - (1853) Hb.Esk , 49
  (...)
  *Yuliano kondeak alaba kaustean, Esposatuagabe, haur egin menean, Yadaneko *Afrikan baitzen podorosa, Bendekuz deithu hango yende urgilusa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • afrika - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 116. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • afrika - (1991) EG.PAL.GD , 135
  (...)
  Africa (gazt.); Afrika (eusk.); Afrique (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • africa: afrika - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1057. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • Afrika - (1995) ARAUA.051 , Euskera, XL (1995, 2-3), 967. or.
  (...)
  Herritar izena: afrikar
  (...)

  Zer: Kontinentea
  Non: Lurra
  Jatorria: ARAUA.051

 • Eszipion Afrikarra - (2014) ARAUA.076 , 14. or.
  (...)
  Escipión (gaztelania); Scipion l'Africain (frantsesa); Scipio Africanus / Scipio the African (ingelesa); Publius Cornelius Scipio Africanus (latina)
  (...)

  Zer: Pertsona-izena [klasikoa]
  Non: Erromatar Inperioa
  Jatorria: ARAUA.076

 • Alfontso V.a edo Alfontso Afrikarra - (2017) ARAUA.186 , 17. or.
  (...)
  Alfonso V el Africano (gaztelania); Alphonse V l'Africain (frantsesa); Afonso V the African (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa [Erregea]
  Non: Portugal
  Jatorria: ARAUA.186

 

 • África (gaztelania)
 • Afrique (frantsesa)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.21º48'58"E - Lat.6º34'56"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper