Bilatzailea

Euskera 2016,2

Euskera 2016,2 (Ikerketa zenbakia)

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2017
 • 23 x 16 cm; 390 or.; azal arrunta
 • Hizkuntza: euskara

19,00€ 20,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Ikerketa zenbakia: soziolinguistika, literatura, exonomastika, lexikografia eta hizkuntzen teknologiari buruzko lanak.

Aurkibidea

241 Irabazteko gidalerro bila Hidalgo, Bittor.

Laburpena:

Euskaldunon komunitate-adjektiborik-gabea definitu, irabazte kontzeptua eztabaidatu erdal(dunen) komunitatearen aurrean eta 3 gidalerro proposatzen dira: 1. Demokrazia lin-guistikoa, eta ondorioz erdal(dunen) komunitateak derrigor euskara ikasi beharra; 2. Intsu-misio linguistikoa bidean; 3. Ingelesa aliatu baliatu –ez etsai– espainola/frantsesa gainetik kentzeko. Arnasgune pertsonalen indarra/beharra aldarrikatzen da eta hiri(buru)ak irabaz-teko estrategia, eta espres eztabaidatu nekazalgune-idiliko-inola-ez-baztertuen arnasgune ahuldadeak –Irlandako esperientziak eta Euskal Herriko datuak lagun–.

Gako-hitzak: Euskaldunon komunitatea, irabazteko estrategia, demokrazia linguistikoa, intsumisio linguistikoa, ingelesa, arnasgune pertsonalak, hiriak irabazi.
Resumen:

Definir el concepto de comunidad euskaldun sin adjetivos; debatir el concepto ganar ante la comunidad erdaldun; para ello se proponen 3 directrices: 1. Democracia lingüística, lo que conlleva que los erdaldunes han de aprender euskera; 2. Insumisión lingüística como camino; 3. El inglés como aliado -no enemigo- para amortiguar el peso del castellano/francés. Se reclama la fuerza y la necesidad de los espacios vitales personales del euskera, así como la estrategia para que el euskera gane las ciudades. Discutir expresamente la idea de los idílicos espacios rurales (de ninguna manera aislados) como oasis de la lengua vasca, utilizando para ello las experiencias de Irlanda y los datos que se dan en Euskal Herria.

Palabras clave: Comunidad euskaldun, estrategia para ganar, democracia lingüística, insumisión lingüística, lengua inglesa, fortalezas personales, ganar las ciudades.
Résumé:

Définir le concept de communauté euskaldun (bascophone) sans adjectifs ; débattre sur le concept gagner face à la communauté erdaldun (non bascophone) ; on propose pour cela 3 lignes directrices : 1. Démocratie linguistique, ce qui sous-entend que les non bascophones doivent apprendre le basque , 2. Insoumission linguistique comme voie ; 3. L’anglais comme allié –non ennemi– pour amortir le poids de l’espagnol/français. On revendique la force et la nécessité d’espaces vitaux personnels pour le basque, ainsi qu’une stratégie à mettre en place pour que le basque gagne les villes. En discuter l’idée d’espaces ruraux idylliques comme (en ancune façon isoles) oasis de la langue basque, en utilisant pour cela les expériences de l’Irlande et les données du Pays Basque.

Mots-clés: Communauté euskaldun, stratégie pour gagner, démocratie linguistique, insoumission linguistique, langue anglaise, forteresses personnelles, gagner les villes
Abstract:

Defining the concept of the euskaldun (Basque-speaking) community without adjectives; debating the concept of winning over the erdaldun (non Basque-speaking) community; to this end 3 guidelines are proposed: 1. Linguistic democracy, which means non Basque-speakers should learn Basque; 2. Linguistic refusal as a path; 3. English as an ally – rather than an enemy – to counteract the weight of Spanish and French. The strength and necessity of the personal life spaces for the Basque language are highlighted, as well as a strategy for Basque to win the cities. It explicitly rejects the idea of idyllic country areas as (no way isolated) an oasis of the Basque language, using the Irish experience and the data existing in the Basque Country in this respect.

Keywords: Basque-speaking community, strategy for winning, linguistic democracy, linguistic refusal, English language, personal strengths, winning the cities.

375 Hizkuntza-komunitateak harremanetan Euskal Herrian: balio etikoetan oinarritutako diskurtsoaren beharra Juaristi Larrinaga, Patxi

Laburpena:

Euskaraz bizi direnen eta erdaraz bizi direnen arteko gatazka guztiz gainditzea ezinezkoa dela onartuta ere, iruditzen zaigu posible dela hauen arteko bizikidetza hobeagotzea. Horretarako, ezinbestekoa da arau argiak izatea. Baina arau horiek barneratuak eta errespetatuak izateko, balio etikoetan oinarritutako diskurtsoa behar da. Artikulu honetan, diskurtso berri horrek izan beharko lituzkeen berezitasunak aurkezten ditugu.

Gako-hitzak: Euskara, etika, bizikidetza linguistikoa, diskurtsoak.
Resumen:

Aún reconociendo que es imposible superar del todo la confrontación entre los que viven en euskera y los que lo hacen en castellano; si nos parece posible mejorar la convivencia entre ambos. Para ello es necesario tener claras las reglas de juego, y para que estas reglas sean interiorizadas y respetadas, hace falta un discurso basado en valores éticos. En este artículo presentamos las características que debiera tener ese discurso.

Palabras clave: Euskera, ética, convivencia lingüística, discursos.
Résumé:

Ce qui n’est pas nécessaire disparaît. C’est ce que constata Darwin avec sa théorie de la sélection naturelle. La force vitale de la langue basque est directement proportionnelle à la nécessité socio-fonctionnelle de son usage ressentie par les locuteurs. Cet article propose un nouveau paradigme pour la revitalisation linguistique : Le Paradigme du Chariot. Selon ce paradigme, la force motrice du chariot de la langue est la nécessité naturelle des locuteurs d’utiliser leur langue comme instrument de communication. Les langues qui ne génèrent pas cette nécessité naturelle, comme le dit Darwin, sont en voie d’extinction.

Mots-clés: Langue, nécessité, paradigme
Abstract:

What it is not necessary disappears. Darwin proved this statement with his theorem of natural selection. The vital force of the Basque language depends on the usage of this in the society. The article suggests a new paradigm for the linguistic revival: The Paradigm of the Cart. According to this paradigm, the force that moves the cart of the language is the natural need of communication. A language without that need, as Darwin predicted, are in the way of extinction.

Keywords: Language, need, paradigm.

407 Euskararen ahozko kale-erabilera: erronkak Altuna, Olatz.

Laburpena:

2017ko uztailean argitaratu ziren Hizkuntzen Erabileraren VII. Kale-Neurketako datuak. Artikulu honetan jaso ditugu Euskal Herriko kaleetako euskararen ahozko erabileraren 2016ko datu berriak. 1989. urtetik Euskal Herriko euskararen erabilerak 2,5 puntuko igoera izan bazuen ere, azken hamar urtean behera egin du. Egoera honek euskara biziberritzen jarraitzeko erronka berriak definitzera behartzen gaitu ondorioz, eta lerro hauetara ekarri dugu proposamen bilduma bat.

Gako-hitzak: kale-erabilera, Kale-Neurketa metodologia, diagnosia, Hizkuntzen Erabileraren Euskal Herriko VII. Kale-Neurketa, erronkak.
Resumen:

En julio de 2017 se publicó la VII Medición del Uso de las Lenguas en las calles de Euskal Herria. En este artículo publicamos los nuevos datos que se recogen de las mediciones realizadas en 2016. Si desde el año 1989 hasta el 2006 el uso del euskera en la calle subió un 2,5 %, los últimos diez años ha habido un retroceso. Esta situación nos lleva a replantearnos nuevos retos para revitalizar el euskera, y es por ello que traemos a colación en este texto una serie de propuestas.

Palabras clave: Uso de las lenguas en la calle, metodología para la medición del uso de las lenguas en las calles, diagnóstico, VII Medición del Uso de las Lenguas en las calles de Euskal Herria, retos.
Résumé:

En juillet 2017 furent publiés les résultats de la VIIème Mesure de l'Usage des Langues dans les rues du Pays Basque. Nous publions dans cet article les nouveaux résultats collectés suite aux mesures réalisées en 2016. Si, entre 1989 et 2006, l’usage du basque dans la rue a augmenté de 2,5 %, on a observé un recul au cours des dix dernières années. Cette situation nous amène à définir de nouveaux enjeux pour la revitalisation du basque, c’est pourquoi nous faisons dans ce texte une série de propositions

Mots-clés: L’usage des langues dans la rue, méthodologie pour la mesure de l’usage des langues dans la rue, diagnostic, VIIème Mesure de l'Usage des Langues dans les rues du Pays Basque, enjeux.
Abstract:

July 2017 saw publication of the 7th survey of the use of Basque on the streets of the Basque Country. This paper publishes the new data gleaned from the measurements taken In 2016. While from 1989 to 2006 the use of Basque in the street rose by 2.5 %, in the last ten years there has been a decline. This situation leads us to posit new challenges in revitalising Basque, and a series of proposals are therefore made in this article.

Keywords: The use of languages in the street, methodology for measuring the use of languages in the street, diagnosis, 7th Measurament of the street use of languages in the Basque Country, challenges.

439 Beharra da giltza Saez Beloki, Patxi.

Laburpena:

Beharrezkoa ez dena desagertu egiten da. Darwinek ere hala frogatuta utzi zigun hautes-pen naturalaren teoriarekin. Euskararen bizi-indarra hiztunek euskara erabiltzeko duten behar sozio-funtzionalaren neurri berekoa da. Artikuluak hizkuntza biziberritzeko paradigma berria proposatzen du: Gurdiaren Paradigma. Paradigma horren arabera, hizkuntzaren gurdia mugiarazten duen indarra komunikaziorako be

Gako-hitzak: Hizkuntza, beharra, paradigma.
Resumen:

Lo que no es necesario desaparece. Así lo constató Darwin con su teoría de la selección natural. La fuerza vital del euskera es directamente proporcional a la necesidad socio-fun-cional que tienen sus hablantes de utilizarlo. El artículo propone un nuevo paradigma para la revitalización lingüística: El Paradigma del Carro. A tenor de ese paradigma la fuerza tractora del carro de la lengua es la necesidad natural que tienen sus hablantes de utilizar esa lengua como instrumento de comunicación. Las lenguas que no generan dicha necesidad natural, como indicó Darwin, se encuentran en vías de extinción.

Palabras clave: Lengua, necesidad, paradigma.
Résumé:

Même si nous reconnaissons qu’il est impossible de dépasser les confrontations entre ceux qui vivent en basque et ceux qui vivent en espagnol, il nous semble possible d’améliorer la coexistence entre les deux. Il est pour cela nécessaire que les règles du jeu soient claires, et, pour que ces règles soient assimilées et respectées, un discours basé sur des valeurs éthiques est nécessaire. Nous présentons dans cet article les caractéristiques que devrait avoir ce discours.

Mots-clés: Basque, éthique, convivialité linguistique, discours.
Abstract:

While recognising that it is impossible to entirely overcome the confrontation between those who live in Basque and those who do so in Spanish, it does seem to us that coexistence between them can be improved. To do this the rules of the game must be clear, and for these rules to be accepted and followed, a discourse based on ethical values is needed. This paper outlines the features this discourse should have.

Keywords: Basque, ethics, language coexistence, discourse.

463 Martin Garaidiren fitxa: euskal detektibeen aitonaren atzetik Cillero Goiriastuena, Javi

Laburpena:

Euskaraz idatzitako detektibe nobeletan Martin Garaidi dugu lehen detektibea, Jose An-tonio Loidik 1953an 15 egun Urgain’en eleberrian sortua. Ikerlan honetan Loidik sortutako pertsonaia aztertzen da, nolako testuinguruan sortu zen argitzeko. Garaidi pertsonaia detek-tibe nobela klasikoen detektibeen ondoan ipinita, hobeto ulertuko dugu nola egokitu den generoa euskal literaturara. Azpigeneroaren arauak zainduta, Loidik euskararen unibertso literarioa zabaltzea lortu zuen gerraondoko urteetan.

Gako-hitzak: detektibe nobela, euskal detektibeak, Jose Antonio Loidi.
Resumen:

Martin Garaidi es el primer detective conocido dentro de las novelas policíacas escritas en euskera. Lo creó Jose Antonio Loidi en la novela 15 egun Urgain’en. En este artículo se analiza el personaje creado por Loidi y el contexto en que se creo. Si situamos a Garaidi junto a la figura clásica del detective de las novelas clásicas, entenderemos mejor como se ha acoplado el género a la literatura vasca. Cuidando las reglas del subgénero, Loidi consiguió ampliar el universo literario del euskera en los años de la posguerra.

Palabras clave: Novela policíaca, detectives vascos, Jose Antonio Loidi.
Résumé:

Martin Garaidi est le premier détective connu du roman policier en langue basque. Il fut créé par Jose Antonio Loidi dans son roman 15 egun Urgain’en. Cet article analyse le personnage créé par Loidi et le contexte dans lequel il fut créé. Si nous situons Garaidi dans la fi-gure classique du détective, nous comprendrons mieux comment ce genre s’est introduit dans la littérature basque. En respectant les règles de ce sous-genre, Loidi parvint à élargir l’univers littéraire de la langue basque dans les années d’après-guerre.

Mots-clés: Roman policier, détectives basques, Jose Antonio Loidi.
Abstract:

Martin Garaidi is the first known detective to star in novels written in Basque. He was created by Jose Antonio Loidi in the novel 15 egun Urgain’en. This paper assesses the character created by Loidi and the context in which he was created. Placing Garaidi alongside the classic detective figure in novels of the genre allows a better understanding of how this genre hooked up with Basque literature. By following the rules of the sub-genre, Loidi managed to expand the Basque literary world in the post-war years.

Keywords: Detective novel, Basque detectives, Jose Antonio Loidi

485 Literatura konparatuen lehen agerpenak euskal literaturan: Lauaxetatik Pott Bandara Sarasola, Beñat

Laburpena:

Literatura konparatua edo literaturaren ikuspegi konparatista XIX. mendean sortu bazen ere, euskal literaturan ez zen garatu ia mende bat beranduagora arte, tarteko salbuespenen bat kenduta. Artikulu honetan, literatura konparatuaren ezaugarritzetik abiatuta, haren lehen euskal saiakerak aztertuko dira, Lauaxetatik hasita Bernardo Atxagaren lehen urteetaraino: nola gauzatu ziren, ze eztabaidetan garatu, nola kokatzen diren literatura konpara-tuaren debate orokorretan.

Gako-hitzak: Literatura konparatua, Lauaxeta, Bernardo Atxaga, Pott Banda, Itzulpengintza.
Resumen:

La literatura comparada o la visión comparativa de la literatura surgió en el siglo XIX, pero no se desarrollo en la literatura vasca, salvo alguna rara excepción, hasta un siglo después. En este artículo, partiendo de las características de la literatura comparada, se estudiara los primeros intentos que se dieron en las letras vascas en este ámbito, comenzando por Lauaxeta y hasta los primeros años de Bernardo Atxaga: como se concretaron, en que contexto se desarrollaron, que posición ocupan en el debate general de la literatura comparada.

Palabras clave: Literatura comparada, Lauaxeta, Bernardo Atxaga, Banda Pott, Arte de la traducción.
Résumé:

La littérature comparée, ou vision comparative de la littérature, apparut au XIXe siècle mais ne toucha la littérature basque, sauf rare exception, qu’un siècle plus tard. On étudiera dans cet article, à partir des caractéristiques de la littérature comparée, les premières tentatives faites dans ce domaine pour la littérature basque, en commençant par Lauaxeta jusqu’aux premiers pas dans la littérature de Bernardo Atxaga : comment elles se concrétisèrent, dans quel contexte elles se développèrent et quelle position elles occupent dans le débat général sur la littérature comparée.

Mots-clés: Littérature comparée, Lauaxeta, Bernardo Atxaga, Pott banda, Art de la traduction.
Abstract:

Comparative literature or the comparative view of literature emerged in the 19th century, but did not develop in Basque literature, with rare exceptions, until a century later. This paper sets out from the features of comparative literature to consider the first attempts in this respect in Basque writing, ranging from Lauaxeta to the earliest years of Bernardo Atxaga: how they were implemented, in what context they developed and what place they hold in the general debate on comparative literature.

Keywords: Comparative literature, Lauaxeta, Bernardo Atxaga, Pott Group, Art of translation.

515 Maskulinitate berriak Euskal Haur eta Gazte Narratiban: "Matias Plof-en erabakiak", "Alex" eta "Kea airean bezala" eleberrietako pertsonaiak biluzten Lasarte, Gema.

Laburpena:

Lan honen helburua euskal haur eta gazte literaturako hiru eleberritan ageri diren mas-kulinitate motak arakatzea da. Pertsonaien hainbat alderdi aztertuz maskulinitate hegemonikoetatik kanpo maskulinitate alternatiborik planteatzen den ikusteko, Lizardi Saria irabazi duten hiru obra hautatu dira: Patxi Zubizarretaren Matias Ploff-en erabakiak (1991), Mariasun Landaren Alex (1994 [1990]), eta Imanol Azkueren Kea airean bezala (2006). Hiru eleberriek antzeko ezaugarri testualak dituzte: nitasunetik kontatzen dizkigute pertsonaiek bere kezkak; protagonistak genero eta adin bertsukoak dira; eta bizitzan aurrera egiteko eragozpen fisiko-psikologikoak dituzte. Gaien trataera eta pertsonaien eraikuntza, baina, ez da beti berbera, eta ñabardura horietan sakonduz ondorioztatuko dugu zer maskulinitate mota aurkezten diguten.

Gako-hitzak: maskulinitate hegemonikoa, maskulinitate alternatiboak, euskal haur eta gazte eleberrigintza, estereotipoak.
Resumen:

El objetivo de este trabajo es analizar los tipos de masculinidad que aparecen en tres novelas de la literatura infantil y juvenil vasca. Se examinarán varios aspectos de los personajes para observar si se plantean masculinidades alternativas alejadas de la masculinidad hegemónica. Para ello se han elegido tres obras ganadoras del Premio Lizardi: Matias Ploff-en erabakiak (1991) de Patxi Zubizarreta, Alex (1994 [1990]) de Mariasun Landa, y Kea airean bezala (2006) de Imanol Azkue. Las tres novelas tienen características textuales similares: los personajes nos cuentan sus inquietudes en primera persona, desde su yo; son del mismo género y tienen una edad parecida; y los tres tienen problemas físico-psicológicos a los que deben enfrentarse para avanzar en la vida. El tratamiento temático y la construcción de los personajes, sin embargo, no siempre son iguales y, profundizando en esas matizaciones, concluiremos qué tipos de masculinidades se nos presentan.

Palabras clave: Masculinidad hegemónica, masculinidades alternativas, novela infantil y juvenil vasca, estereotipos
Résumé:

L’objectif de ce travail est d’analyser les types de masculinité qui apparaissent dans trois romans de la littérature basque pour enfants et pour la jeunesse. On examinera plusieurs aspects des personnages pour voir si se dessine,nt des masculinités alternatives éloignées de la masculinité hégémonique. On a pour cela choisi trois œuvres lauréates au Prix Lizardi : Matias Ploff-en erabakiak (1991) de Patxi Zubizarreta, Alex (1994 [1990]) de Mariasun Landa, et Kea airean bezala (2006) de Imanol Azkue. Ces trois romans ont des caractéristiques textuelles similaires : les personnages nous font part de leurs inquiétudes à la première personne ; ils sont du même genre et ont le même âge ; ils ont tous les trois des problèmes physico-psychologiques auxquels ils doivent faire face pour avancer dans la vie. Le traitement thématique et la construction des personnages ne sont pourtant pas toujours identiques et, en étudiant ces nuances de façon plus approfondie, nous pouvons en déduire de quels types de masculinité il s’agit.

Mots-clés: Masculinité hégémonique, masculinités alternatives, roman pour enfants et pour la jeunesse, stéréotypes.
Abstract:

The aim of this paper is to consider the types of masculinity that appear in three Basque novels for children and young people. Attention will be given to different aspects of the characters to see whether they posit alternative masculinities, distinct from the hegemonic form of masculinity. To do this, three Lizardi prize winners were chosen: Matias Ploff-en erabakiak (1991) by Patxi Zubizarreta, Alex (1994 [1990]) by Mariasun Landa, and Kea airean bezala (2006) by Imanol Azkue. All three novels have similar textual features: the characters tell us about their concerns in the first person, from their I; they are the same sex and of similar age; and all three have physical/psychological problems to overcome to get on in life. The thematic approach and the construction of the characters are, however, not the same in all cases, and these nuances will be discussed before concluding what kinds of masculinity they present.

Keywords: Hegemonic masculinity, alternative masculinities, Basque children and young people’s novels, stereotypes.

551 Gabriel Arestiren lehen argitalpenez berri ezezagunak Kortazar, Jon

Laburpena:

Gabriel Arestik Andima Ibinagabeitiari bidalitako gutun bi argitaratuko ditugu artikulu honetan. Gutun biak eta Euzko-Gogoa aldizkariko arduradunak bilbotarrari zuzendutakoak garbi uzten dute zeintzuk ziren poetak, bere 21 urterekin, zituen asmo poetiko eta literarioak. Gutunen bidez, gerora Gabriel Arestik egin zituen zenbait poemaren testuingurua azaltzeko bidea lortu dugu.

Gako-hitzak: Gabriel Aresti, poesia, gutunak, lehen idazkiak.
Resumen:

En este artículo publicamos dos cartas que Gabriel Aresti escribió a Andima Ibinagabeitia. Estas dos misivas así como las que envió el responsable de Euzko-Gogoa al poeta bilbaino, dejan patentes cuales eran las inquietudes literarias y poéticas de Aresti a sus 21 años. Estas cartas nos muestran las pistas del que luego sería su recorrido poético.

Palabras clave: Gabriel Aresti, poesía, cartas, primeros escritos.
Résumé:

Dans cet article nous publions deux lettres que Gabriel Aresti écrivit à Andima Ibinagabeitia. Ces deux lettres, tout comme celles qu’envoya le responsable d’Euzko-Gogoa au poète de Bilbao, montrent les inquiétudes littéraires et poétiques d’Aresti lorsqu’il avait 21 ans. Ces lettres nous montrent les prémices de son futur parcours poétique.

Mots-clés: Gabriel Aresti, poesía, cartas, primeros escritos
Abstract:

This paper published two letters written by Gabriel Aresti to Andima Ibinagabeitia. These two missives, like those sent by the editor of Euzko-Gogoa to the poet from Bilbao, indicate Aresti’s literary and poetic concerns at the age of 21. These letters reveal the direction he was to follow in his poetic career.

Keywords: Gabriel Aresti, poetry, letters, early writings.

569 Txirristi Mirristi Diez Ruiz de Egino, Letizia.

Laburpena:

Ahozko tradizioaren bidea azaleratzearekin batera, etorkizunerako begirada planteatzen da. Ahozko tradizioaren garrantzia eta onurak oinarriztapen teoriko baten bidez ikustearekin batera, bilketa lana egin da eta horretarako erreminta sortu da. Erreminta honen bidez hamazazpi eskoletako guraso nahiz ikasleengana joan gara ahozko erretorikako biltegia osatzeko. Erreminta honetan jaso diren osagaiak, esaera zaharrak, olerkiak, kantak, aho korapiloak, zotz egiteko formulak dira, besteak beste. Jaso diren emaitzak analizatu dira. Ikusi da betikoak errepikatzen diren edota berriak nahiz mistoak sortu diren. Emaitza hauek egun ezagunenak eta egun eskola eremuan erabilienak diren folklore bildumetan azaltzen diren ahozko esapide eta osagarriekin parekatu eta ondorioak atera dira. Azkenik, jasotako ahozko erretorikako osagaiekin bilduma bat atondu da eta ikastetxeetan erabil dadin eskaintzen da. Bertan, gaur egungo eskolan transmititzen den ahozko literatura agerian dago. Hori esanda, bistan da eskoletan kudeatzen ari den ahozko tradizioaren inguruko hurbilketa edo lagin txikin bat besterik ez dela eskuartean duzun lana, alderdi teorikotik nahiz enpirikotik behatuta.

Gako-hitzak: Haur literatura, ahozko erretorika, folklorea, eskolak.
Resumen:

A estudiar la tradición oral se plantea una perspectiva de futuro. Se ha dado una base teórica a los beneficios y a la importancia de la tradición oral y se ha hecho un trabajo de recopilación, creando para ello una herramienta adecuada. A través de dicha herramienta nos hemos acercado a alumnos y padres de diecisiete escuelas. Gracias a la aportación de estos hemos creado un catálogo de retórica oral. Hemos recopilado, entre otros, refranes, poesías, canciones populares, trabalenguas y formulas para echar a suertes. Se han analizado los resultados y se ha comprobado si se repiten los elementos de siempre, o por el contrario se han creado nuevos, o hay alguna fusión entre lo clásico y lo nuevo. Se ha analizado a su vez, si estos ejemplos son los que mas se escuchan en el ámbito escolar en general, y si a su vez aparecen ya en las antologías de literatura oral. Para concluir, se han recopilado y puesto a disposición de las escuelas todos estos elementos de retórica oral. Hay que tener en cuenta que en ella se recoge la literatura oral que se transmite actualmente en los centros. Todo hay que decirlo, esto no es mas que una pequeña aproximación, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, a la producción de tradición oral que se esta dando en el ámbito escolar.

Palabras clave: Literatura infantil, retórica oral, folclore, escuelas.
Résumé:

Lorsque l’on étudie la tradition orale, se profile une perspective d’avenir. Une base théo-rique s’est dessinée concernant les bénéfices et l’importance de la tradition orale et on a réalisé un travail de collecte en créant dans ce but un outil adapté. Grâce à cet outil, nous avons contacté des élèves et des parents de dix-sept établissements scolaires. Grâce à leur contribution, nous avons créé un catalogue de rhétorique orale. Nous avons collecté desproverbes, des poésies, des chansons populaires, des allitérations et des formules de tirage au sort. On a analysé les résultats, vérifié s’il s’agit d’éléments habituels ou si au contraire on en a créé de nouveaux et s’il existe une fusion entre classique et nouveau. On a ensuite analysé s’il s’agit des exemples les plus utilisés dans le domaine scolaire en général et si on les retrouve dans les anthologies de littérature orale. Pour conclure, on a collecté et mis à la disposition des écoles tous les éléments de rhétorique orale. On y trouve la littérature orale qui se transmet actuellement dans les écoles. Il ne s’agit à vrai dire que d’une petite approximation, tant du point de vue théorique que du point de vue empirique, sur la production de tradition orale pratiquée dans l’environnement scolaire.

Mots-clés: Littérature pour enfants, rhétorique orale, folklore, écoles
Abstract:

A perspective for the future is suggested for study of the oral tradition. A theoretical basis was established for the benefits and the importance of the oral tradition, and work was done on compilation, creating a suitable tool for this. We used this tool to approach pupils and teachers in seventeen schools. Thanks to their contributions we created a catalogue of oral rhetoric. We compiled, among other things, sayings, poems, songs, tongue twisters and good luck formulas. The results were analyzed and it was checked whether the same elements as usual were repeated, or whether on the contrary new ones appeared or there had been any fusion between the classic and the new. In turn, it was considered whether these examples are most widely heard in the school sphere in general, and whether they already appear in anthologies of oral literature. Finally, all these elements of oral rhetoric were compiled and made available to schools. It should be borne in mind that this consists of the oral literature currently transmitted in schools. It must also be pointed out that this is no more than a brief approximation, both from a theoretical and from an empirical point of view, to the oral tradition that is being shaped in the school environment.

Keywords: Children’s literature, oral rhetoric, folklore, schools.

607 Word migration from Dutch to Basque Jansen, W. H.

Laburpena:

Artikulu honek euskarak jaso dituen nederlanderazko hitzen berri ematen du. Mailegu horiek zuzenean edo beste hizkuntza batzuen bidez, dela gaztelania dela frantsesa, jaso ditu euskarak. Zerrendaturiko laurogeitik gora maileguek argi adierazten dute Herbehereen eta Euskal Herriaren harreman sozial eta komertzialak mila urte baino aspaldikokoak direla. Fenomeno hau zehatz aztertzea proposatzen da, kontaktu horiek noiz eta nola eman ziren, zehaztasun handiz jakin ahal izateko.

Gako-hitzak: Euskara, Nederlandera, hizkuntza ukipena, hitz-maileguak.
Resumen:

Este artículo refiere los préstamos lingüísticos que el el euskera ha asimilado del holandés. Bien directamente o bien a través de otros idiomas, básicamente el francés y el castellano. Los más de 80 prestemos identificados demuestran que las relaciones sociales y comerciales entre los Países Bajos y Euskal Herria han existido por lo menos desde hace mil años a esta parte. Se propone un estudio más profundo de este fenómeno, para detallar con mayor precisión la naturaleza y la distribución temporal de dichos contactos

Palabras clave: Euskera, Holandés, contacto lingüístico, préstamos lingüísticos.
Résumé:

Cet article présente les emprunts linguistiques faits par le basque au néerlandais. Soit directement soit par le biais d’autres langues, surtout le français et l’espagnol. Les 80 emprunts identifiés montrent que les relations sociales et commerciales entre les Pays-Bas et le Pays Basque existent depuis plus de mille ans. On propose une étude plus profonde de ce phénomène, pour analyser de manière plus précise quels furent la nature de ces contacts et leur situation dans le temps.

Mots-clés: Basque, Néerlandais, contact linguistique, emprunts linguistiques.
Abstract:

This paper addresses the migration of words of Dutch origin to Basque, either directly or via relay languages like French and Spanish. The identification of more than 80 Dutch loans in Basque demonstrates that direct or indirect social and commercial contacts between the Low Countries and the Basque Country have existed for more than a thousand years. Further study of this phenomenon is proposed to identify with greater precision the nature and temporal distribution of these contacts.

Keywords: Basque, Dutch, language contact, loanwords.

665 Ekarpen bat exonomastikari, Homeroren "Odisea" oinarri hartuta Lobera Revilla, Gotzon.

Laburpena:

Lan honek exonomastikari egin nahi dio ekarpena. Izan ere, Euskaltzaindiak badihardu lanean hainbat arauren bidez hura finkatzeko. Ekarpen honek badu berezitasun bat: idazlan klasiko bat du oinarri, Homeroren Odisea. Hor ageri diren izenek hogeita zortzi gizaldiz iraun dute, eta hainbat kasutan gure eguneroko bizitzaren ikur bihurtu dira. Hori ez ezik, Euskaltzaindiak daborduko araututako izenei gehitzeko balio dezakete, eta horko izenak irakaskuntzako hainbat mailatako ikasgaietarako lagungarri izan daitezke.

Gako-hitzak: Exonomastika, Homero, Odisea, Odiseo, Grezia klasikoko izenak, Penelope.
Resumen:

Este trabajo quiere hacer una aportación a la exonomástica. Todo ello en el contexto de la labor que está desarrollando Euskaltzaindia en aras de fijar, mediante normas, la exo-nomástica en lo referente al euskera. Esta aportación tiene una peculiaridad: tiene como base un texto clásico, La Odisea de Homero. Los nombres que aparecen en dicha obra han permanecido durante veintiocho siglos y algunos de ellos se han convertido en símbolos de nuestra vida actual. Además de esto, podría valer para añadir a las listas de exónimos aprobados ya por la Academia, pudiéndose implantar de esta manera en los textos de enseñanza en euskera.

Palabras clave: Exonomástica, Homero, Odisea, Odiseo, nombres de la Grecia clásica, Penélope.
Résumé:

Ce travail est une contribution à l’exonomastique, dans le cadre du travail mené par Euskaltzaindia pour la fixation, par des normes, de l’exonomastique basque. Cette contribution a une particularité : elle a comme support un texte classique, L’Odyssée d’Homère. Les noms qui apparaissent dans cette œuvre existent depuis vingt-huit siècles et certains d’entre eux sont devenus des symboles de notre vie actuelle. De plus, ils peuvent être ajoutés à la liste des exonymes déjà approuvés par l’Académie et on pourrait les faire figurer dans les textes de l’enseignement en basque.

Mots-clés: Exonomastique, Homère, Odyssée, Odysseus, noms de la Grèce antique, Pénélope.
Abstract:

This paper sets out to make a contribution to the study of exonyms, in the context of the work being done by Euskaltzaindia with a view to standardizing, through rules, exonyms in Basque. This contribution has one peculiarity: it takes as its basis a classical text, Homer’s Odyssey. The names that appear in the Odyssey have persisted for twenty-eight centuries and some of them have acquired symbolic meaning in modern life. Moreover, it could serve foradding to the list of exonyms already approved by the Academy, and therefore be implemented in Basque teaching texts.

Keywords: Exonyms, Homer, Odyssey, Odysseus, Classical Greek names, Penelope.

743 [puntu]EUS euskararen arnasgune digitalaren egoera eta etorkizuneko erronkak Garaio Mendizabal, Beñat.

Laburpena:

Hainbat urtetan egindako saiakera eta lan eskergaren ondorioz, PuntuEUS Fundazioak 2014ko amaieran lortu zuen .EUS domeinuak publikoari eskaintzea, euskara eta euskal kulturak sarean izango zuten osasuna indartzeko asmoz. Euskalgintzako eta gizarteko hainbat eragileren sostengua jaso zuen hasieratik, eta adibidez, Euskaltzaindia Fundazio horren Pa-tronatuko kidea da. Domeinuak esleitzen hasi eta urte bete beranduago, Fundazioak Beha-tokia izeneko txostena kaleratu zuen, .EUS domeinuek izan zuten eragina aztertzeko. Dagoeneko, bigarren txostena ere kaleratu dute eta honako lan honetan Behatokia 2016ko ondorioak interpretatu eta hausnarketa batzuk gehitu zaizkio aldagai bakoitzari, euskararen biziberritzean eragiteko jaio zen ekimen honen egoera hobeto ezagutzeko asmoz.

Gako-hitzak: .EUS, Internet, euskara, euskal kultura, biziberritzea.
Resumen:

Tras varios años de esfuerzo, la Fundación PuntuEUS consiguió al fin que el dominio .EUS se hiciera público. De esta manera la cultura y la lengua vasca tendrían su propia ventana en la red. El dominio tuvo desde el principio el apoyo de muchos agentes sociales y de la red de euskaldunización. Euskaltzaindia, por ejemplo, es miembro del Patronato de dicha fundación. Al trascurrir un año del comienzo de las adjudicaciones del dominio, la Fundación publicó el informe llamado Behatokia, con el fin último de medir el impacto del dominio .EUS. De hecho, en 2016 se ha publicado un segundo informe. Este artículo recoge las conclusiones de este segundo informe; y añade una serie de reflexiones con la intención de conocer mas en profundidad el alcance de esta iniciativa tan importante para la revitalización del euskera.

Palabras clave: .EUS, Internet, euskera, cultura vasca, revitalización.
Résumé:

Après de nombreuses années d'effort, la Fondation PuntuEUS a enfin réussi à faire en sorte que le domaine .EUS devienne public. Ainsi la culture et la langue basques auraient enfin leur propre fenêtre sur le réseau. Ce domaine a bénéficié dès le début de l'appui de nombreux représentants de la société et de celui du réseau d'euskaldunisation. Euskaltzaindia, par exemple, soutient cette fondation. Un an après la mise en place du domaine, la Fondation publia un rapport intitulé Behatokia (Observatoire), afin de mesurer l'impact du domaine .EUS. Un second rapport fut publié en 2016. Cet article reprend les conclusions de ce second rapport et ajoute une série de réflexions permettant de connaître plus en profondeur la portée de cette initiative si importante pour la revitalisation du basque.

Mots-clés: .EUS, Internet, basque, culture basque, revitalisation.
Abstract:

A year after the process of awarding the domain began, the Foundation published the Behatokia report, the primary purpose of which was to assess the impact of the .EUS domain. A second report was in fact published in 2016. This paper contains the conclusions of the second report, as well as adding a series of reflections with the aim of finding out more about the reach of this initiative, so important in revitalizing the Basque language.

Keywords: EUS, internet, Basque, Basque culture, revitalization.

777 Oroimenaren lekuak eta lekukoak: Gerra Zibilaren errepresentazio artistikoak vs. kontaera historiko-politikoa Elizalde Estenaga, Amaia.

Laburpena:

Ondoko liburuaren iruzkina: I. Arroita eta L. Otaegi (arg.), Oroimenaren lekuak eta lekukoak : Gerra Zibilaren errepresentazio artistikoak vs. kontaera historiko-politikoa, Bilbo: EHU, 2015.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper