Bilatzailea

Euskera 1937-1953,1

Euskera 1937-1953,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1937-1953
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

-5 Pedro Sainz Rodriguez jaunaren gutuna: 10 de noviembre de 1982 Sainz Rodríguez, Pedro.

Laburpena: Jose Maria Satrustegi Euskaltzaindiko idazkariak, 1982-XI-5ean bidalitako gutunari erantzuna. Donostian, 1982-XI-26an hileroko batzarrean gutun hau argitaratzea erabaki zen.

-3 [Resurreccion Maria Azkue Euskaltzainburuak Julio de Urkixori bidalitako gutuna]: Bilbao, 6-II-1941

0 Junta de Cultura de Vizcaya: [Resurreccion Maria Azkueri bidalitako gutuna]: Bilbao, a 21 de febrero de 1941

3 Bilbon, mila bederatzireun eta berrogeta bederatzigarren urteko ilbeltzaren ogeta zortzian.

4 Donostian, mila bederatzireun eta berrogeta bederatzi'garren urteko epaila'ren ogetabostean.

5 Bilbon, mila bederatzireun eta berrogetabederatzigarren urteko bagilaren ogeitabostean.

7 Donostian, Ekauta-jauregian, mila bederatzireun eta berrogeta bederatzigarren urteko irail'aren ogeita amarrean.

8 Donostian, Ekauta-jauregian, mila bederatzireun eta berrogeta bederatzigarren urteko azilaren ogei ta bostean.

9 Donostia'n, Ekauta'ren jauregia'n, mila bederatzireun eta berrogetamar garren urteko ilbeltza'ren ogetazazpi'an.

10 Donostian, mila bederatzireun eta berrogeitamargarren urteko epailaren ogeitamaikan.

11 Iruñan, Ekauta jauregian, 1950'gk. garagarrilaren ogetalauan.

12 Donostian, mila bederatzireun eta berrogeitamargarren urteko uztailaren amalauan.

Laburpena: Batzarra ez zen egin, behar zen baimena lortu ez zelako. Hurrengo egunerako atzeratu zen.

13 Baionan, mila bederatzireun eta berrogeitamargarren urteko uztailaren amabostean.

14 Donostian, mila bederatzireun eta berrogeitamargarren urteko urrilaren ogeitazazpian.

16 Donostian, mila bederatzireun eta berrogeitamargarren urteko lotazilaren ogeitabederatzian.

17 Donostian, mila bederatzireun eta berogeitamakagarren urteko zezeilaren ogeitairuan.

18 Bilbon, mila bederatzireun eta berogeita amaikagarren urteko jorrailaren ogeitazortzian.

19 Bilbon, mila bederatzireun eta berogeita amaikagarren urteko jorrailaren ogeitabederatzian.

20 La última temporada celebró sus reuniones por dos veces, una el 25 de setiembre [sic] y la otra el 30 de octubre corriente, en la ciudad de San Sebastián.

Laburpena: Ohar argigarria: dokumentu hau argitaratu zenean esleitu zitzaion batzar-agiri izaera eta data okerrak dira ; halaber, jatorrizko dokumentuan ez dago urteari buruzko aipurik. Dokumentua, berez, 1953ko prentsa-ohar bat da eta aipatzen diren bi bilerei buruzko batzar-agiriak liburuki berean argitaratu ziren (30-32. or.). Artxiboan ez dago 1951ko iraila-urriari legokiekeen batzar-agiririk. Ik. ABA-EUS, 1953.

22 Donostian, Ekauta-jauregian, mila bederatzireun eta berogeta-amaikagarren urteko azilaren ogeitamarrean.

Laburpena: Testu elebiduna, euskaraz eta gaztelaniaz.

24 Donostian, mila bederatzireun eta berrogetamabigarren urteko orrila'ren ogetamarrean.

25 Donostia'n, mila bederatzireun eta berrogeta amabigarren urteko azila'ren ogetazazpian.

26 Donostian, mila bederatzireun eta berrogeta amairugarren urteko jorrailaren ogetalauan.

28 Donostian, mila bederatzireun eta berrogetamairugarren urteko orrilaren ogetabederatzian.

29 Donostian, mila bederatzireun eta berrogetamairugarren urteko bagila-garagarrilaren ogetaseian.

30 Donostian, mila bederatzireun eta berrogetamairugarren urteko iraila-buruilaren ogetabosteunan.

32 Donostian, Ekauta-jauregian, mila bederatzireun eta berrogetamairugarren urteko urrilaren ogetamarrean.

33 Donostian, Ekauta-jauregian, mila bederatzireun eta berrogeta amairugarren urteko hazilaren ogetazazpian.

35 Reunión del 26 de marzo de 1954.

36 Reunión del 30 de abril de 1954.

37 Reunión del 28 de mayo de 1954.

38 Reunión del 30 de julio de 1954.

39 Notas para el acta de la última reunión: 27 de agosto de 1954.

40 Acta de la reunión de 24 de setiembre de 1954.

42 Donostian, mila bederatzireun eta berrogetamalaugarren urteko urrilaren ogetabederatzian.

43 Donostian, mila bederatzireun eta berrogetamalaugarren urteko azilaren ogetazazpian.

44 Donostian, milla bederatzireun eta berrogetamalaugarren urteko lotazillaren ogetamarrean.

46 Bilbon, milla bederatzireun eta berrogeitabost arren urteko urtarrilla-ilbeltzaren ogeitabederatzian.

47 Bilbon, milla bederatzireun eta berrogeitabostkarren urteko urtarrilla-ilbeltzaren ogeitamarrean.

49 J. Slaby urgazlea dela eta: Urdiain, 1983-VI-14 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa.

49 Donostian, milla bederatzireun eta berrogetamaboskarren urteko otsailaren ogetabostean.

50 Donostian, Ekauta jauregian, milla bederatzireun eta berrogetamaboskarren urteko epailaren ogetabostean.

51 Donostian, Ekauta jauregian, milla bederatzireun eta berrogetamaboskarren urteko aprilaren ogetabederatzian.

52 Oñatin, milla bederatzireun eta berrogetamaboskarren urteko orrillaren ogetabederatzian.

53 Donostian, milla bederatzireun eta berrogetamaboskarren urteko bagilla-garagarrillaren ogetalauan.

54 Donostian, milla bederatzireun eta berrogetaamaboskarren urteko uztailaren ogetabederatzian.

55 Baionan, milla bederatzireun eta amaboskarren [sic.] urteko agorrillaren ogetabostan.

56 Donostian, Ekauta-jauregian, milla bederatzireun eta berrogetamaboskarren urteko irailla-buruillaren ogetamarrean.

57 Donostian, Diputaziñoan , 1955-X-28.

59 Donostian, milla bederatzireun eta berrogetamaboskarren urteko azilaren ogetabostan.

60 Donostian, milla bederatzireun eta berrogetamaboskarren urteko lotazillaren ogetamarrean.

61 Donostian, Diputaziñoan, 1956-III-23.

62 Donostian, Aldundi-jauregian, milla bederatzireun eta berrogeta-amazaspigarren urteko epailaren ogetabederatzian.

63 Donostian, 1958-IV-24.

64 Donostian, 1958-V-29.

65 Donostian, 1958-VI-26.

66 Donostian, 1958-VII-30.

67 Donostian, 1958-VIII-28.

68 Donostian, 1958-IX-25.

69 Donostian, Diputaziñoan, 1958-X-30.

70 Donostian, 1958-XI-27.

71 Bilbo-n, Diputaziñoko bibliotekako gelan, abenduko 13-an goizeko amar ta erdietan asiko da eta 14-a eguerdirako amaitu.

72 Donostian, Diputazioan, 1959-I-29.

74 Donostian, Diputaziñoan, 1959-II-26.

75 Donostian, Diputaziñoan, 1959-IV-2.

78 Donostian, Diputaziñoan, 1958-IV-30.

79 Donostian, Diputaziñoan, 1959-V-27.

81 Donostian, Diputaziñoan, 1959-VI-25.

83 Donostian, Diputaziñoan, 1959-VII-30.

85 Baionan, Musée Basque-n, Eppherre jaunaren sarrera hitzaldia1959-VIII-29.

86 Donostian, Diputaziñoan, 1959-IX-25.

Laburpena: Azaleztapen errakuntza, 86.orrialdea 189.garrenean jarraitzen du.

87 Donostian, 1959-X-30.

88 Donostian, diputaziñoan, 1959-XI-27.

90 Donostian, Diputaziñoan, 1959-XII-18.

91 Donostian, 1960-I-29.

93 Donostian, Diputaziñoan, 1960-II-26.

95 Donostian, 1960-III-25.

97 [Euskaltzaindiaren diruaz eta etorkizunaz]: Donostian, 1960-III-25

Laburpena: Donostian, 1960-III-26an hileroko batzarrean diruzainak irakurritako txostena.

99 Donostian, 1960-IV-29.

101 Aurretik gaztitatu bezala, apirillaren 24ean batzartu giñan Donostian, Kaputxinoen Komentuan: 1960-IV-24.

Laburpena: Horrela argitaratu bazen ere, ez da osoko bilkura. Ik. jatorrizko dokumentua Azkue Bibliotekaren artxiboan: ABA-EUS, 1.206.03.1959-17.

103 Donostian, Diputaziñoan, 1960-VI-24.

105 Donostian, Diputaziñoan, 1960-VII-29.

107 Donostian, 1960-VIII-26.

109 Donostian, 1960-IX-30.

110 Donostian, 1960-X-28.

113 Donostian, Diputaziñoan, 1960-XI-25.

114 Donostian, Diputaziñoan, 1960-XII-30.

116 Errenterian, Ayuntamentuaren etxean, 1961-I-22: [Koldo Mitxelenaren sarrera hitzaldia eta Luis Villasanteren erantzuna].

117 Aldundi-jauregian, Donostian, Diputaziñoan, 1961-II-24.

119 Donostian, Diputaziñoan, 1961-IV-7.

121 Donostian, 1961-IV-28.

122 "Euskaltzaindiaren laguntzailleak" Bizkaiko batzordearen batzar-agiria: Bilbo'n milla bederatzireun ogeta irurogeta bat garreneko jorraillaren ogeitagarrenean.

125 Donostian, 1961-V-26.

126 Donostian, 1961-VI-30.

129 Donostian, 1961-VII-28.

131 Donostian, 1961-VIII-25.

133 Bayona-n, 1961-IX-1.

134 Donostian, 1961-X-27.

138 Donostian, 1961-XI-24.

140 Donostian, Diputaziñoan, 1961-XII-21.

142 Donostian, Diputaziñoan, 1962-I-26.

144 Donostian, 1962-II-23.

145 1962-III-30.

146 Donostian, Diputaziñoan, 1962-IV-27.

148 Donostian, Diputaziñoan, 1962-V-25.

149 Donostian, 1962-VI-22.

150 Donostian, 1962-VII-27.

152 Donostian, Diputaziñoan, 1962-IX-28.

153 Donostian, Diputaziñoan, 1962-X-26.

155 Donostian, Diputaziñoan, 1962-XI-30.

157 Donostian, Diputaziñoan, 1962-XII-28.

158 Donostian, Diputaziñoan, 1963-I-25.

160 Donostian, Diputazio-etxean, milla bederatzireun eta irurogei ta irugarren urteko otsaillaren ogei ta bian.

162 1963-ko apirillaren 5-en arratsaldeko iru t'erdietan, egin da Euskaltzaindiaren bilkura, Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian: bilkura au izan da martxoko 29-an egin etzanaren partez.

163 1963-ko apirillaren 26-an eguerdiko amabietan, egin da Euskaltzaindiaren bilkura, Donostian, Gipuzkoako Diputazioaren jauregian.

165 1963-ko maiatzaren 18-an, arratsaldeko iru t'erdietan, Euskaltzaindiak batzar agirikoa egin du Beloke-ko komentuan, Aita Xabier Diharceren sarrera ospatzeko: batzar agirikoa bukatu ondoren beste bilkura bat egin da Euskaltzaindikoen artean bakarrik.

167 1963'go uztaillaren 19'an, eguerdiko amabietan, Euskaltzaindiko bilkura egin da Donostian, Gizpukoako Diputazioaren Jauregian.

169 Bilbo'n, Euskaltzaindiaren etxean, 1963-X-25.

171 Donostia'n, Gipuzkoako Diputazioaren Jauregian 1963-XII-27.

173 Donostia'n, Diputaziñoan, 1964-I-31.

175 Donostia'n Gipuzkoa'ko Diputazioaren jauregian, 1964-II-28.

177 Donostia'n Gipuzkoa'ko Diputazioaren jauregian, 1964-III-20.

179 Donostian Gipuzkoako Diputazioaren jauregian, 1964-IV-24.

180 Donostian Gipuzkoako Diputazioaren jauregian, 1964-VII-26 [i.e. 1964-VI-26].

182 Donostian Gipuzkoako Diputazioaren jauregian, 1964-VII-24.

184 Donostia'n, Diputazioaren jauregian, 1964-X-30.

186 Donostia'n, Diputazioaren jauregian, 1964-XI-27.

188 Donostia'n, Diputazioaren jauregian, 1964-XII-18.

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper