euskaltzaindiaren mendeurrena logoa

Leku-izenak

Sara - Places - EODA

Sara (Udalerria)

Entity:
Antolakuntza/Udalerria
Inhabitant:
saratar 
Status of decision:
Academy's regulation 
Situation: Lapurdi Garaia
Locations:
 • petri sara - (1366 [1973, 1995]) DRPLV , V, 25. or.
  (...)
  IB-22 Pechiri a.1366 PoblNavarra 501, frente a: Petiri seynor de Inhabarre a.1350-1353 CensBajaNavarra 53 [Sant Johan el Vieyllo], < procedente de Petri Sara a.1366 PoblNavarra 444, por resolución de muta cum liquida
  (...)

  What: Antroponimoa
  Situation:
  Origin: DRPLV

 • petri sara - (1366 [1973, 1995]) DRPLV , V, 17. or.
  (...)
  DOC. HIST. IB-22 Petrisco de Legarre a.1366 PoblNavarra 567, Perisco el peillitero a.1366 PoblNavarra 532, frente a: Petri Sara a.1366 PoblNavarra 444, y Peri, variante normal de Peru, -laundone Peri Deustuco a.1638, está registrado [39. oin oharra: Adolfo Arejita "Canción vizcayna", Euskeraren lker Atalak, 2 (1983), uztaila, pp. 137-181] por 'San Pedro de Deusto', hoy Bilbao-.
  (...)

  What: Antroponimoa
  Situation:
  Origin: DRPLV

 • sara johan miguel de_ - (1368 [1966, 2011]) NAN.C , 3 [IKER.27, 332. or. (Indéterminés Basse-Navarre)]
  (...)
  sara Johan Miguel de_, homme à pied, compagnie de Liçaraçu, 1368 (Archiv-Nav.3)
  (...)

  What: Oinezko gerlaria
  Situation: Nafarroa Beherea
  Origin: IKER.27

 • sare - (1451 [1966, 2011]) DA.64 , E.353 [IKER.27, 55. or. (Sare)]
  (...)
  sare 1451 (Archives B.-P., E 353)
  (...)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: IKER.27

 • saran - (1617) Mat , 913
  (...)
  Eta handik gogoka emaitan deraut ene eskiribatzeko molde haur etzaiela guztiei ongi idurituko: baiña nahi dut iakin dezaten halakoek nek hitzkuntza hunetan dakidana *Saran ikasi dudala, eta hango euskara ongi erabiltzen badut ez naizela gaitz erraiteko, eta ez arbuiatzeko, zeren ez paitakit nik hangoa baizen
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1617) Mat , 914
  (...)
  Ordea ea *Sarako Euskara denz *Euskal-herriko hoberena eta garbiena, ez naiz ni hartan sartzen, bat-bederak emanen du bere iduririk
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1617) Mat , 914
  (...)
  Eta *Sarako Euskara hunetzaz kontent eztenak ezkiriba beza bertze Euskara hobeago batez eta hobeakiago, ez naiz ni hargatik bekaiztuko, eta ez inbidios izanen
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • saran - (1617) Mat , 917
  (...)
  *Saran egina Abendoraen lehenean, milla seietan ehun eta hamesei garren urthean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • saran - (1627) EZ.Man1 , 2
  (...)
  *Saran Urriaren 11 Urthe 1626
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1643) Ax , 1
  (...)
  Eskritura Saindutik, Elizako doktoretarik eta liburu debozinozkoetarik, *Axular *Sarako errotorak bildua
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sare - (1658 [1901, 1992]) DRPLV , IV, 287. or.
  (...)
  L'office de la Vierge Marie en basque labourdin par C. Harizmendi, vicaire de Sare et prédicateur, Nouevelle édition conforme a la premiere de 1658, Chalon-sur-Saone 1901 -Julien Vinson editore dela eta bere "Avertissement" ta guzti (bada 1978 urtean Donostian agertu zen faksimilezko edizioa ere)-
  (...)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: DRPLV

 • sarari - (1693) COL.TB , 47
  (...)
  Sarari balhorearen eta leyaltasunaren saria emana Louis XIVe
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AG.M.FPTPF

 • sarako - (1712) ES.EHast , 85
  (...)
  *J *D'*ETXEBERRI *SARAKO DOTOR MIRIKUAK
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.EHast , 155
  (...)
  *SARAKO ESKUARA *ESKUAL-HERRI GUZTIAN ESTIMU, ETA OSPE HANDITAKOA DA
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.EHast , 156
  (...)
  Eta orai garbiki egia derradan nik behintzat, izatu naizen herri guztietan, bethi entzun izatu dut, bat bederak entzun ahal izatu duken bezala, guztiek aho batez aithor hau, eta laudamen bera emaiten diotela *Sarako eskuarari
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • saran - (1712) ES.EHast , 156
  (...)
  Eta behar bada zeren zenbaitek usteko baitu, herriko seme bezala neure herriaren abantailletan mintzo naizela, hargatik bada mintzaraziko dut aita *Materra, zeinak mintzo zaielarikan eskualdunei, baitio gisa hunetan: miretsiko duzue agian nik, *Eskual-herriko ez naizelarik, eskuaraz iskiribatzeko ausartziaren hartzea; baina nahi dut jakin dezaten halakoek, nik hitzkuntza hunetan dakidana, *Saran ikhasi dudala, eta hango eskuara ungi erabiltzen badut, ez naizela gaitz erraiteko, eta ez arbujatzeko
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • saran - (1712) ES.EHast , 156
  (...)
  Arrozoin hunen eredura beraz baderraket aita *Materrak loria bat egiten duela *Saran ikhasi zuen hizkunzaz, eta oraino bertze alde behar den aithorra, eta laudamen guztia emaiten duela, jeus erraitekorik, ez arbujatzekorik eztenaz geroztik *Sarako hitzkuntzaz: eta hala bi arrozoin hauk direla kausa erran behar da, ongi eman ziotela herri huni izena *Sara
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.EHast , 156
  (...)
  Arrozoin hunen eredura beraz baderraket aita *Materrak loria bat egiten duela *Saran ikhasi zuen hizkunzaz, eta oraino bertze alde behar den aithorra, eta laudamen guztia emaiten duela, jeus erraitekorik, ez arbujatzekorik eztenaz geroztik *Sarako hitzkuntzaz: eta hala bi arrozoin hauk direla kausa erran behar da, ongi eman ziotela herri huni izena *Sara
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • saraz - (1712) ES.EHast , 157
  (...)
  Iskiribatzeko eginbidean ere halaber izatu dira enplegatu direnak: aita *Haranburu, Aita Serafikoaren ordenakoa, eta *Kristobal *de *Harizmendi jaun apheza, bata *Haranburuko semea, eta bertzea *Mendiondokoa: ordea guztien gainetik *P *Axular gure errotor famatua: eta nola hauk eskuaraz iskiribaturik argitara eman tuzten obra katholikoak baitzautdezin *Eskual-Herrikotzat bertze hitzkuntzen itzalaren azpian estaliak eta gordeak, halatan uste dut ezen arrozoinekin erran dezakedala *Saraz, *Casidorok *Severinori iskiribatu zioena: qq
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sara - (1712) ES.OVASC , 73
  (...)
  Sare. Sara ene Sort-lekhuaz, 'de Sare, lugar de mi nacimiento'
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AG.M.FPTPF

 • saran - (1712) ES.OVASC , 75
  (...)
  Saran, 'en Sara'
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AG.M.FPTPF

 • sarac - (1712) ES.OVASC , 75
  (...)
  Sarac
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AG.M.FPTPF

 • saraco - (1712) ES.OVASC , 59, 63, 65,79
  (...)
  Saraco
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AG.M.FPTPF

 • sarako - (1712) ES.EHast , 161
  (...)
  Bigarrena da *Xarakaria, hau *Sarako, eta *Urdazubiko eremuetan sortzen da, handik iragaiten da *Senperera, gero *Azkaina, eta azkenean *Donijoane *Ziburuetara, eta han itsasoarekin bat egiten da
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.EHast , 141
  (...)
  *P *AXULAR, *SARAKO ERROTORA ESKUARAZKO AUTORETARIK HAUTUENA ETA FAMATUENA
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.GG , 403
  (...)
  Zer-nahi dagiten gizonek, intenzinoak neurtzen tu hekien obrak, eta hala jaunak sinhets zazue bethiere naizela borondate, eta bihotz on batekin, zuen zerbitzari ttipiena, eta obligatuena, *J *D'*Etxeberri, *Sarako dotor-mirikua
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.EHast , 144
  (...)
  Eta baldin *Justiniano mintzatu bada lege zibilaz, eta mundukoaz, *Axularren perpausa izan da zeruko lege saindu izpiritualaz; eta nola Aita Saindua baita Elizako buruzagi prinzipala, eta Jondoni *Betriren kadira dadukana: gisa berean *Axular izan zen errotor bezala *Sarako elizako kadira iduki zuena
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.EHast , 145
  (...)
  Beraz arrozoinekin erran diteke, zerbait ere moldez, ordena, eta gradu miragarri hauk guztiak *Axular baithan kausitzen direla; eta halatan hau bere denboran izatu zela eta orai ere dela, baita oraino aitzinarat ere izanen *Eskual-Herriko buruzagi filosofoa, dotor, aingirua bezalakoa; *Hipokrates arimetako narrio, eta erhasunen sendatzeko erremedio emaillea; *Justiniano zeruko lege sainduaren kridaria; Elizako aitzindari leiala, eta buruzagi egiazkoa: zeruko erresumen begiralle fidela; *Sarako elizako harma sainduen gobernaria, eta jenerala; populuaren aita arthaduria, eta bihotz-samurra; *Alexandro handia baino kapitain kurajos eta balentagoa; *Eskual-Herriko *Ciceron bokhantzaz bethea
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.EHast , 146
  (...)
  Ene Jaun iphizpikuaren mezuz arthoski irakurri dut liburu hau zeinak tratatzen baitu, penitentzia ez biharamunekotz utzteaz: zeinaren autora baita *P *Axular gure *Eskualerrian presunaja fama, eta ospe handitakoa, eta aitzintxean *Sarako errotora, eta hala nik berean ene izena iskiribaturik, fede emaiten dut, eztudala kausitu fedearen, eta debozinoaren kontrako gauzarik, aitzitik guztiak dira azkuntza, eta usantza onetara darontsatenak, eta gidatzen dutenak; *Donijoanen egina, Abendoaren laurean, milla sei ehun, eta berrogoi eta bigarren urthean
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.EHast , 147
  (...)
  Nik beherean eskiribatuak, *Baionako ene jaun iphizpikuaren manuz arthoski irakurri dut, *Betri *de *Axular bertze orduz *Sarako jaun errotor zen, merezimendutsu hark eskuaraz moldaturikako liburua, penitentzia gerokotz ez uztearen gainean, zeinetan gauza guztiak kausitu baititut fede katholikaren, eta haztura onen eredurakoak, eta dotrinarekin eta debozinoarekin autorak juntaturikako bokhantza naharotsu miragarriak behin baino gehiagotan neure baitan miretsirik, eta espantaturik ezarri nau
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.EHast , 149
  (...)
  Ezen nor izanen da ez xoilki *Sarako elizan, baina oraino *Eskual-Herrian ausardiza, hunen ikhusteaz, eta entzuteaz beraz, *Ovidiorekin batean bihotza erdiraturik erranen eztuenik
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sarako - (1712) ES.GG , 379
  (...)
  *J *D'*ETXEBERRI, *SARAKO DOTOR MIRIKUAK
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • maría ventura de sara - (1728 [1992]) UA.HOND , C sekz., 5. negoz., 1. sail., 23. libur., 10. exp., 4-6. or. [OV.08, 58. or. (160. oharra)]
  (...)
  Hipokoristikook herri barruko hizkuntz erabilpenaren emaitzak dira. Esate baterako, Hondarribiko alkatea zen Pedro Ignacio de Zuloagak, 1728an, San Juango harategi, ardandegi eta bestelakoetara egindako bisitan bakarrak hartzen du izengoitia (Maria Ederra); gainontzeko guztiak beren izen-deituraz aipatuak dira. Hona hemen 1728ko San Juango tabernari eta dendarien izenak: Aguardientea: Juana de Zubigaray, Dominica de Hemaut, Isabel de Aguirre, María de Larroleta; Ardo Naparra: María de Agramont, María Ventura de Sara, Catalina de los Reyes; Sagardoa: María Antonia de Zuaeseta, María Bautista de Arrambide, Cristina de Zubizarreta; Dendariak eta: María Vizenta de Otarc, María de Oyarzabal, María de Aguirre, María Clara de Elizondo, María Conzesa de Miner (okina), María Pérez de Lorca, Bernarda de Lazcano, Magdalena de Salaberria, María de Machico Sansena, Ursula de Iribarren, María de Azdoy, María Nicolasa de Piñar, Maria Ederra, Josefa de Larrondo, Catalina Josefa de Iribarren (okina) (HAM.: C Sekz., 5. Negoz., 1. Sail., 23. Libur., 10. Exp., 4-6. orrialdeak, Año de 1728. Autos de visita en el Lugar del Pasage, por el Señor Alcalde Don Ignacio de Zuloaga con comisión de esta Ciudad de Fuenterrabía)
  (...)

  What: Tabernaria
  Situation: Pasaia Donibane
  Origin: OV.08

 • sarako - (1830+) Añ.GGero , 1
  (...)
  Eskritura Santutik, Elexako Doktoreetarik eta libru deboziñozkoetatik *D, *Pedro *Axular *Sarako Erretoreak bildua eta argitara emona
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: OEH.ONOM

 • sara - (1856) TL.EF.TR.MUG , 26. or. [M.36], 31. or. [M.38], 31-32. or. [M.56], 32. or. [M.61], 37. or. [M.63]
  (...)
  Contiguo a tres losas que se hallan sobre el camino de Vera a Sara, en el punto denominado Lizuniagacomayarriac o Lizuniaco-mugarriac, a 277 metros del término anterior [...] A los 341 metros contados en la misma dirección junto al camino de Lesaca a Sara a cuyo paraje se le dice Lesacavide [...] Distante 88 metros en el sitio llamado Bizcailuceco-eguia, y más comúnmente lrumuga, junto a un mojón antiguo triangular que tiene una E en la cara que mira a Echalar, una B en la que de frente a Baztán y una S en la que está hacia Sara, viéndose además e! número 1767 grabado debajo de la B, y el 1645 debajo de la E [...] En el mismo término de Pagadi, en Chalda-marrecoborda, al lado de! camino de Zugarramurdi a Sara, a 488 metros del último mojón [...] En un sitio conocido por los españoles con el nombre de Saracoirur-curutceta, y por los franceses con el de Garateco-gurut-ziac, donde se juntan dos caminos que van a Sara, uno procedente de Urdax y otro de Zugarramurdi: encuéntrase esta señal a 447 metros de la anterior y 50 metros antes de llegar a las tres cruces de Sara.
  (...)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: VIGSA.MUG

 • sare - (1863) RAY.DTBP , 156a
  (...)
  SARE, con. d'Espelette. - Sares, XIIe siècle (cart. de Bayonne, fº 6). // En 1790, Sare fut le chef-lieu d'un canton dép. du district d'Ustarits et composé des communes d'Ainhoue, Ascain et Sare
  (...)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: RAY.DTBP

 • sare - (1863) RAY.DTBP , introduction XV
  (...)
  4º CANTON D'ESPELETTE. // (7 communes, 8,677 habitants.) // Ainhoue, Cambo, Espelette, Itsatsou, Louhossoa, Sare, Souraïde
  (...)

  What: Udalerria
  Situation: Lapurdi
  Origin: RAY.DTBP

 • sara - (1921-1925) AZK.CPV , 0687. zkia., II. lib., 0805. or. [08. lib., 080. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Elizondo, Ziburutik Sarara]: Ziburutik Sarara izandu naiz gana
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AZK.CPV

 • sara - (1921-1925) AZK.CPV , 0893. zkia., II. lib., 1039. or. [10. lib., 127. or.]
  (...)
  Leku-izena [LA, Azkaine, Sarara yin da berria]: Sarara yin da berri(r)a
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AZK.CPV

 • sara'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 95, 101, 104, 105, 111, 112, 118. or.
  (...)
  Ibaŕola (Sara'n) 95. or.; Baratzaŕtea (Zugaŕamuŕdi'n, Sara'n...) 101. or.; Haŕiaga (Sara'n...) 104. or.; Aŕgaingana (Sara'n...) 105. or.; Aphezarena (Sara'n...) 111. or.; Apheztegia (Sara'n...) 112. or.; Plazida (Sara'n) 118. or.
  (...)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: ETX.EEI

 • sara (top.) - (1953 [1997]) M.AV , 605
  (...)
  605. paragrafoa.- zara «bosque, jaral» (v. (t)xara): Zaráa, Zaragüeta, Zarandia. Zarate, Zaraz; en Ind. El. 24, Zarauz se interpreta «jaro puro», es decir -uts. Cf. el nombre de población Zarapuz (Navarra), atestiguado en las formas Çarapuço (1068). Zarapuz, Zarapuzu (992), cuyo segundo elemento será putzu; también para Sara (Labort) se ha pensado en esta etimología (p. ej. L. Dassance, E.-J. III, 207). La etimología de Zarapuz(u) nada tiene de transparente: el discutible doc. de ,S. Juan de la Peña donde el nombre se escribe consecuentemente Zarapuzu, fechado en 992, parece apócrifo y se conoce por una copia del s. XI. En todo caso. fue estación importante en la ruta de peregrinación (cf. A. Linage, Cuadernos de Historia de la Medicina Española 10 (1971), 72 s.), sustituida después por Estella. Sancho Ramírez lo explica así en 1090: «Volebant illi monachi de Sancti lohannis facere populationem de francos in illo suo termino de Zarapuz, in camino de Sancto lacobo; et ego uolebam mutare ipsum caminum per Lizarrara, et facere ibi castrum et populationem de francos». En todo caso, hay una var. del nombre, con sonorización de p, en el ap. Zarabozo, y éste acaso se repita en la denominación de uno de los cinco barrios de Busturia, que es también apellido: Chirapozu.
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: M.AV

 • sare: sara, saratar - (1966) DASS.HHIE , 4. or.

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: DASS.HHIE

 • sara (sare) - (1966) AZK.EDIAL , 35 B
  (...)
  Dialecto labortano
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: AZK.EDIAL

 • sare (sara) - (1966 [2011]) IKER.27 , 55. or. (izenburua)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: IKER.27

 • sare - (1966 [2011]) IKER.27 , 55. or. (izenburua)
  (...)
  LEHET ou LAHET (à Sare)
  (...)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: IKER.27

 • sare: sara - (1974) TXILL.EHLI , 177 A

  What:
  Situation:
  Origin: TXILL.EHLI

 • sara - (1974) LIZ.LUR , 25 (mapa), 56. or.
  (...)
  Ezpeletako kantonamendua, Ainhoa, Kanbo, Ezpeleta, Itsasu, Luhoso [sic], Sara eta Zuraide herriek egiten duten eskualdea da
  (...)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi Garaia
  Origin: LIZ.LUR

 • sare: sara (saratar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 332. or.

  What:
  Situation:
  Origin: E.EUS.UD

 • sare: sara (saratar) - (1979) E.UDAL , 45

  What:
  Situation:
  Origin: E.UDAL

 • johannes etxeberri, el de sara - (1991) JIM.ESTN , 186. or.
  (...)
  XVI. Pamplona y sus nombres [en Fontes Linguae Vasconum, XXIII, núm. 57 (1991), Pamplona: Gobierno de Navarra, pp. 55-76] […] 3. El nombre vasco […] 3.4. En la bibliografía de los siglos XVI-XVII […] Johannes Etxeberri, el de Sara (1668-1749) mencionó la ciudad en contexto euskérico: «Iruñea Escualdunen hiri buruçaguia»; «itçultcen da Iruñra»; «ceren mundu guztiac daquien beçala egundainotic Iruñea deithu, eta hala hiri noble hura içatu da Escual-herrico hiri buruçaguia»; «Iruñeco alaba»; «Iruñeac» 697 [MICHELENA, 1987, p. 187]
  (...)

  What:
  Situation:
  Origin: JIM.ESTN

 • sare: sara (saratar) - (2000) ARAUA.108bis , Euskera, XLV (2000, 3), 946. or.

  What:
  Situation:
  Origin: ARAUA.108bis

 • sare: sara (saratar) - (2000) ARAUA.108 , Euskera, XLV (2000, 1), 269. or.

  What:
  Situation:
  Origin: ARAUA.108

 • sare - (2004) MOR.NLPBG , 114. or.
  (...)
  Ronces, taillis et fourrés [...] Un autre terme encore est xara "taillis" qui a donné Sare (64) avec francisation de -e de la voyelle finale
  (...)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: MOR.NLPBG

 • sare: sara (saratarr) - (2010) ORP.NTB , § 26, 19-20. or.
  (...)
  Sare, Sara (Saratarr) (sares 1152, sare 1289, sara 1657) // C’est par analogie, peut-être avec “Serres”, que la graphie du Livre d’or du XIIe siècle dans un texte latin porte une marque romane de pluriel, car le nom officiel Sare est seulement la romanisation du nom basque: dans le lexique moderne xara “taillis, bosquet” par suite de palatalisation secondaire et tardive (Oyhénart donne la sifflante apicale sans palatalisation en 1657) d’un plus ancien sara, appliqué à l’espace boisé (noms médiévaux avec haritz “chêne”, leher “pin”) des versants de “La Rhune” (900 mètres) ou Larrun “lieu de landes”. L’habitat ancien est réparti en écarts et quartiers dont l’un porte le même nom basque que Saint-Michel en Cize (voir ce nom): Eiheralarre “lande du (des) moulin(s)”
  (...)

  What: Herria
  Situation: Lapurdi
  Origin: ORP.NTB

 • sare - (2017) INSEE.64.17 , 1.26.504, 15. or.
  (...)
  Arrondissement: 1 / Canton: 26 / Commune: 504 / Communes: Sare / Population totale: 2626 / Population municipale: 2596 / Population comptée à part: 30
  (...)

  What: Udalerria
  Situation: Pirinio Atlantikoak
  Origin: INSEE.64.17

 • Sare ()
 • Sare ()
UTM:
ETRS89 30T X.614144 Y.4794637
Coordinates:
Lon.1º35'30"W - Lat.43º17'48"N

cartography:

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper