Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

267 emaitza correr bilaketarentzat

2203: correr / courir / run (to)

 • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
 • Galdera (es): correr
 • Galdera (fr): courir
 • Galdera (en): run (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta lasterka lásterrká 1: [láśter̄ká] -
Ahetze kurritu kurritú 1: [kuRitú] -
Ahetze lasterka ibili lastérrka ibíli 2: [laśtéRka iβíli] -
Aia korrika eiñ kórrikan éiñ 1: [kɔ́r̄ikan éɲ] -
Aldude kurritu kurrítu 1: [kur̄ítu] -
Aldude lasterka ibili lastérrka ibilí 1: [laśtér̄ka iβilí] -
Aldude kurri ibil kurrí ibíl 2: [kur̄í iβíl] -
Alkotz iten laster itén - lastérr 1: [itén - laśtér̄] -
Alkotz lasterka lásterrká 2: [láśter̄ká] -
Altzai lasterkakatü lasterkakátü 1: [laśterkakáty] -
Altzai lasterkaka bazuzün lásterkáka bazúzün 2: [láśterkáka basúsyn] -
Altzürükü zalhe ebili zálhe ebíli 1: [sálhe eβíli] -
Altzürükü lasterka ¡un lastérka ¡ún 2: [laśtérka ʒún] -
Amezketa korri kórrí 1: [kɔ́r̄í] -
Amezketa korrittu korríttú 2: [kɔr̄íttú] -
Amezketa korri in kórri in 3: [kɔ́r̄i in] -
Andoain korrittu korríttu 1: [kor̄íttu] -
Aniz lasterka lastérrka 1: [laśtɛ́r̄ka] -
Aniz laster in lastérr - in 2: [laśtɛ́r̄ - in] -
Aramaio ibilli ibílli 1: [iβíʎi] -
Aramaio aiñeketan ibilli áiñeketan ibílli 2: [ái̯ɲeketan iβíʎi] -
Araotz (Oñati) aintxintxikan eiñ aintxíntxikan eiñ 1: [ai̯ntʃíntʃikan ei̯ɲ] -
Arbizu laxterka láxterrká 1: [láʃter̄ká] -
Arboti yuan lasterka yuan lásterka 1: [ǰwan láśterka] -
Armendaritze kurritu kúrritu 1: [kúr̄itu] -
Armendaritze laxter egin láxterr egin 2: [láʃter̄ eɣin] -
Arnegi laster egin lastérr egin 1: [laśtér̄ eɣin] -
Arnegi lasterkatu lastérrkatu 1: [laśtér̄katu] -
Arrangoitze kurritu kurritú 1: [kur̄itú] -
Arrasate aiñeketan ibili áiñeketan ibíli 1: [ái̯ɲeketan iβíli] -
Arrazola (Atxondo) aiñeketan ein áiñekatan ein 1: [ái̯ɲekatan ei̯n] -
Arrieta ariñ aríñ 1: [aríɲ] -
Arrieta ariñeketan aríñeketan 1: [aríɲeketan] -
Arrieta galapan yoan galápan yóan 2: [galápan ǰóan] -
Arroa (Zestoa) saltaka sáltaká 1: [śáltaká] -
Arroa (Zestoa) korrika in kórrika ín 2: [kɔ́r̄ika ín] -
Arrueta lasterreka lastérreka 1: [laśtér̄eka] -
Arrueta fite iilten fíte iílten 2: [fíte iílten] -
Asteasu korrika in kórrika íñ 1: [kɔ́r̄ika íɲ] -
Ataun korrika ein kórrika éin 1: [kɔ́r̄ika éi̯n] -
Ataun lasterka lásterrká 1: [láśtɛr̄ká] -
Ataun laisterka ein láisterrka éin 2: [lái̯śtɛr̄ka éi̯n] -
Azkaine lastarka gan lastárrka gan 1: [laśtáRka ɣan] -
Azkaine lastarka in lastárrkain 2: [laśtáRkai̯n] -
Azkaine kurritu kurrítu 3: [kur̄ítu] -
Azkaine kurritu kurrítu 4: [kuRítu] -
Azkoitia añtxiñtxike jun añtxíñtxike jun 1: [aɲtʃíɲtʃike xun] -
Azkoitia añtxintxike in añtxíñtxikeim 2: [aɲtʃíɲtʃikei̯m] -
Azpeitia laxterka laxtérrka 1: [laʃtɛ́r̄ka] -
Azpeitia laxterka ai laxtérrkai 2: [laʃtɛ́r̄kai̯] -
Azpeitia laxterka ein láxterrka éin 3: [láʃtɛr̄ka éi̯n] -
Baigorri lasterkatu lasterkatu 1: [laśterkatu] -
Bakio korridu in korridú iñ 1: [kor̄iðú iɲ] -
Bakio arin in arín iñ 2: [arín iɲ] -
Bakio galapan iñ galápan iñ 2: [galápan iɲ] -
Bardoze laster in lásterr ín 1: [láśter̄ ín] -
Barkoxe ibili izigarri zalhe ibíli - izigárri zálhe 1: [iβíli - isiɣár̄i sálhe] -
Barkoxe lasterkaka lastérkaka 2: [laśtérkaka ] -
Bastida lasterkatu lasterkatu 1: [laśterkatu] -
Beasain korrika kórrika 1: [kór̄ika] -
Behorlegi kurritu kurrítu 1: [kur̄ítu] -
Beizama korrika jun kórrika jún 1: [kɔ́r̄ika xún] -
Beizama korrika in kórrika ín 2: [kɔ́r̄ika ín] -
Bergara aiñtxitxika aiñtxítxika 1: [ai̯ɲtʃítʃika] -
Bergara bixkor ebili bixkórr ebilí 2: [biʃkór̄ eβilí] -
Bergara aiñtxitxika ibili aiñtxítxika - ibili 3: [ai̯ɲtʃítʃika - iβili] -
Bermeo korridu korridú 1: [kor̄iðú] -
Berriz ariñeketan ibili aríñekétan ibíli 1: [aríɲekétan iβíli] -
Berriz galapan jun galápan jun 1: [galápan xun] -
Berriz korriu korríu 2: [kor̄íu] -
Berriz galopan juen galópan juen 2: [galópan xwen] -
Beruete laixter en láixterr en 1: [láʃtɛr̄ ɛ:n] -
Beruete korrika kórriká 2: [kɔ́r̄iká] -
Beruete laixter een láixterr éen 3: [láʃtɛr̄ ɛ́en] -
Beskoitze laster egin lastérr egín 1: [laśtéR eɣín] -
Bidarrai ibili lasterka ibili - lastérrka 1: [iβili - laśtér̄ka] -
Bolibar ariñ-arinke eiñ ariñárinkeiñ 1: [ariɲáriŋkei̯ɲ] -
Bolibar galopan galópan 2: [galópan] -
Busturia ariñeketan ein aríñeketan eiñ 1: [aríɲeketan ei̯ɲ] -
Deba saltaka in sáltaka íñ 1: [śáltaka íɲ] -
Deba saltaka in sáltaka ín 2: [śáltaka ín] -
Deba korrika jun kórrika jún 3: [kɔ́r̄ika xún] -
Dima galapan ein gálapan ein 1: [gálapan ei̯n] -
Dima arin ein arín eiñ 1: [arín ei̯ɲ] -
Dima arin eiñ arín eiñ 1: [arín ei̯ɲ] -
Domintxaine laster in lásterr in 1: [láśter̄ in] -
Donamaria laixter laixtér 1: [lai̯ʃtɛ́r] -
Donamaria laixterka laixterrkAE 2: [lai̯ʃter̄kạ] -
Donibane Lohizune kurritu kurritú 1: [kuRitú] -
Donibane Lohizune lasterka lastérrka 2: [laśtɛ́Rka] -
Donibane Lohizune lasterka ibili lasterrká ibili 3: [laśteRká iβili] -
Donostia korrika ijua kórrikaijúa 1: [kór̄ikai̯xúa] -
Donostia laxterkatu laxtérrkatu 2: [laʃtér̄katu] -
Dorrao / Torrano leixter ein léixterr éin 1: [léʃter̄ éi̯n] -
Dorrao / Torrano laister ein láisterr ein 2: [lái̯śter̄ ei̯n] -
Dorrao / Torrano leisterka léisterrká 3: [léi̯śtɛr̄ká] -
Dorrao / Torrano laixterka láixterrká 4: [láʃtɛr̄ká] -
Dorrao / Torrano leixterka leixtérrka 5: [leʃtɛ́r̄ka] -
Eibar antxi¡igetan antxi¡igétan 1: [antʃiʒiɣétan] -
Elantxobe korridu in korrídu in 1: [kor̄íðu in] -
Elantxobe ariñeketan ein aríñeketan ein 2: [aríɲeketan ei̯n] -
Elduain korrika in kórriká iñ 1: [kór̄iká iɲ] -
Elgoibar saltaka sáltaka 1: [śáltaka] -
Elorrio aiñeketan ein áiñeketan éin 1: [ái̯ɲeketan éi̯n] -
Erratzu laxterka laxtérrka 1: [laʃtɛ́r̄ka] -
Errezil korrika kórrika 1: [kɔ́r̄ika] -
Errezil laxterka etorri láxterrka etórri 1: [láʃtɛr̄ka etɔ́r̄i] -
Errezil korrika in kórrika ín 2: [kɔ́r̄ika ín] -
Errigoiti korridu korridú 1: [kor̄iðú] -
Errigoiti galapan joan gálápan jóan 1: [gálápan xóan] -
Errigoiti arin joan arín jóan 2: [arín xóan] -
Errigoiti ariñeketan joan aríñeketan jóan 2: [aríɲeketaŋ xóan] -
Eskiula lasterka egin lastérka égin 2: [laśtérka éɣin ] -
Eskiula laster ¡uiten láster ¡úiten 3: [láśter ʒúi̯ten ] -
Etxalar lasterka lastérrka 1: [laśtɛ́r̄ka] -
Etxaleku lasterrean lásterreán 1: [láśter̄eán] -
Etxarri (Larraun) laixter en láixterr én 1: [láʃter̄ én] -
Etxarri (Larraun) korrika kórriká 2: [kór̄iká] -
Etxarri (Larraun) laixter ein láixterr ein 3: [láʃter̄ ei̯n] -
Etxarri (Larraun) laixterka láixterrká 4: [láʃter̄ká] -
Etxebarri karra ein karrá ein 1: [kar̄á ei̯n] -
Etxebarria ariñ-ariñ in aríñariñ in 1: [aríɲariɲ in] -
Etxebarria ariñeketan in aríñeketan in 1: [aríɲeketan in] -
Etxebarria korrika kórriká 2: [kɔ́r̄iká] -
Eugi lasterka lásterrká 1: [láśter̄ká] -
Ezkio-Itsaso korrika eñ kórrika éñ 1: [kɔ́r̄ika éɲ] -
Ezkio-Itsaso saltoka jun sáltoka jún 2: [śáltoka xún] -
Ezkurra laixterka laixtérrká 1: [lai̯ʃtɛ́r̄ká] -
Ezterenzubi zalu yuan zálu yuan 1: [sálu ǰwan] -
Gaintza laxterka láxterrká 1: [láʃtɛr̄ká] -
Gaintza korrika kórriká 2: [kɔ́r̄iká] -
Gaintza laxterka joan láxterrka joán 3: [láʃtɛr̄ka xoán] -
Gamarte lasterka lastérrka 1: [laśtér̄ka] -
Gamarte laster in lasterr iten 2: [laśter̄ iten] -
Gamiz-Fika arin ein arín eiñ 1: [arín ei̯ɲ] -
Gamiz-Fika arin eiñ arín eiñ 1: [arín ei̯ɲ] -
Gamiz-Fika galapan iñ gálapan iñ 3: [gálapan iɲ] -
Garrüze lasterka ai lastérrkai 1: [laśtér̄kai̯] -
Getaria korrika in kórrika ín 1: [kɔ́r̄ika ín] -
Getaria laxterka láxterrká 1: [láʃtɛr̄ká] -
Getxo karran ibili kárran ibíli 1: [kár̄an iβíli] -
Getxo karradaraka ibili karradaráka ibili 2: [kar̄aðaráka iβili] -
Gizaburuaga arin jun arín jun 1: [aríŋ xun] -
Goizueta laxterka laxtérrka 1: [laʃtɛ́r̄ka] -
Hazparne laster ein lásterr éin 1: [láśteR ɛ́i̯n] -
Hazparne kurritu kurrítu 1: [kuRítu] -
Hendaia lasterka in lasterrká in 1: [laśteRká in] -
Hernani korrika kórriká 1: [kɔ́r̄iká] -
Hondarribia korrika joan korrika joan 1: [kor̄ika xoan] -
Ibarruri (Muxika) ariñekatan eiñ aríñekatan eiñ 1: [aríɲekatan ei̯ɲ] -
Ibarruri (Muxika) galapan ein galápan eiñ 1: [galápan ei̯ɲ] -
Igoa laixterka yoan láixterrka yoán 1: [láʃtɛr̄ka ǰoán] -
Igoa laixter in láixterr ín 2: [láʃtɛr̄ ín] -
Ikaztegieta korrika jun kórrika jun 1: [kór̄ika xun] -
Ikaztegieta laisterka in laisterrka in 1: [lai̯śter̄ka in] -
Irisarri laster egin lastérr egín 1: [laśtéR eɣín] -
Itsasu laster in lásterr ín 1: [láśteR ín] -
Itsasu kurritu kurrítu 1: [kuRítu] -
Izturitze laster in lastérr in 1: [laśtér̄ in] -
Jaurrieta lasterka lastérrka 1: [laśtér̄ka] -
Jutsi lasterka ari lasterka ari 1: [laśterka ari] -
Jutsi laster ein lasterr ein 2: [laśter̄ ei̯n] -
Kortezubi korridu iñ korríduiñ 1: [kor̄íðwiɲ] -
Kortezubi galapan iñ galápan iñ 1: [galápan iɲ] -
Kortezubi ariñeketan in aríñeketan iñ 2: [aríɲeketan iɲ] -
Landibarre lasterka lasterrká 1: [laśter̄ká] -
Larrabetzu karraderan eiñ karráderan ein 1: [kar̄áðeran ei̯n] -
Larrabetzu ariñeketan yoan aríñeketan yoan 2: [aríɲeketan ǰoan] -
Larrabetzu galapan yoan gálapan yóan 2: [gálapan ǰóan] -
Larrabetzu korrikan ein korríkan ein 3: [kor̄íkan ei̯n] -
Larraine zinez zalhe ibili zínez zálhe ibíli 1: [sínes sálhe iβíli] -
Larraine lasterkatü lasterkátü 2: [laśterkáty] -
Larraine lasterka lastérka 3: [laśtérka] -
Larzabale lasterka kurritzen lasterka - kurrítzen 1: [laśterka - kur̄ítsen] -
Larzabale zalhu kurritzen zalhu - kurritzen 2: [salhu - kur̄itsen] -
Larzabale laster in lasterr in 3: [laśter̄ in] -
Larzabale lasterka iili lasterka iili 4: [laśterka iili] -
Lasarte-Oria korrika jun kórrika jún 1: [kór̄ika xún] -
Laukiz karradaran in karradáran in 1: [kar̄aðáran in] -
Legazpi saltoka ein sáltoka éin 1: [śáltoka éi̯n] -
Leintz Gatzaga pustaka iñ pustákaiñ 1: [puśtákai̯ɲ] -
Leioa karra in karrá in 1: [kar̄á in] -
Leioa galapan yoan galápan yoan 1: [galápan ǰoan] -
Leitza laixterka láixterrka 1: [láʃtɛr̄ka] -
Lekaroz laixter in laixtérr in 1: [laʃtɛ́r̄ in] -
Lekeitio aringa ibili aríngaibili 1: [aríŋgai̯βili] -
Lemoa galapan ein gálapan éin 1: [gálapan éi̯n] -
Lemoa ariniketan aríniketan 1: [aríniketan] -
Lemoiz korrin ixen kórrin ixen 1: [kór̄in iʃen] -
Lemoiz karran kárran 1: [kár̄an] -
Luzaide / Valcarlos lasterka ai lastérrka aí 1: [laśtér̄ka aí] -
Luzaide / Valcarlos laster egin lastérr egín 2: [laśtér̄ eɣín] -
Makea lasterkatu lastérrkatú 1: [laśtéRkatú] -
Makea kurritu kurritú 1: [kuRitú] -
Mañaria aiñeketan juen áiñeketán júen 1: [ái̯ɲeketán xúen] -
Mañaria arin juen árin júen 1: [árin xúen] -
Mendaro saltaka in sáltaka ín 1: [śáltaka ín] -
Mendata arin in arin iñ 1: [arin iɲ] -
Mezkiritz laster iten laster íten 1: [laśter íten] -
Montori lasterkakatü lasterrkakátü 1: [laśteRkakáty] -
Montori lasterka lastérrka 2: [laśtéRka] -
Mugerre kurritu lasterka kurritu - lasterrka 1: [kur̄itu - laśter̄ka] -
Mungia karraderan eiñ karraderán eiñ 1: [kar̄aðerán ei̯ɲ] -
Mungia arin ein arín eiñ 2: [arín ei̯ɲ] -
Mungia arin eiñ arín eiñ 2: [arín ei̯ɲ] -
Mungia karrederan karrederán 3: [kar̄eðerán] -
Oderitz laixterkan ibilli laixtérrkan ibílli 1: [laʃtɛ́r̄kan iβíʎi] -
Oiartzun korri in kórri íñ 1: [kó:r̄i íɲ] -
Oiartzun korri egin kórri egín 2: [kɔ́r̄i eɣín] -
Oiartzun korrika ibilli kórrikaibílli 3: [kɔ́r̄ikaβíʎi] -
Oiartzun korri in kórri ím 4: [kó:r̄i ím] -
Oñati aintxintxiketan eiñ aintxíntxiketan eiñ 1: [ai̯ntʃíntʃiketan ei̯ɲ] -
Ondarroa saltaka in sáltakaiñ 1: [śáltakai̯ɲ] -
Ondarroa arinka-arinka iñ arínkarínkaiñ 2: [aríŋkaríŋkai̯ɲ] -
Orexa korrika kórriká 1: [kɔ́r̄iká] -
Orexa korrika ibilli kórriká íbílli 2: [kór̄iká íβíʎi] -
Orio korrika ibilli kórrikaibílli 1: [kɔ́r̄ikai̯βíʎi] -
Orio korrika in kórrika íñ 2: [kɔ́r̄ika íɲ] -
Orozko karra in karráin 1: [kar̄ái̯n] -
Orozko galapan galápan 1: [galápan] -
Orozko ariñeketan ein aríñeketan ein 2: [aríɲeketan ei̯n] -
Orozko ariñeketan ibili aríñeketan ibili 3: [aríɲeketan iβili] -
Otxandio aiñeketan ein áiñeketan ein 1: [ái̯ɲeketan ei̯n] -
Pagola lasterka ibili lastérka ibíli 1: [laśtérka iβíli] -
Pagola laster egin lasterr égin 2: [laśter̄ éɣin] -
Pagola zalhü ibili zalhü ibíli 3: [sal̤hy iβíli] -
Pasaia korrittu kórrítú 1: [kór̄ítú] -
Santa Grazi zalhe ibili zálhe ibíli 1: [sálhe iβíli] -
Santa Grazi lasterka lastérka 1: [laśtérka] -
Santa Grazi lasterka lastérrka 2: [laśtér̄ka] -
Sara kurritu kurritú 1: [kuRitú] -
Sara lasterka gan lastérrka gan 1: [laśtéRka ɣan] -
Senpere kurritu kurritú 1: [kuRitú] -
Senpere lasterka in lastérrka in 2: [laśtéRka in] -
Sohüta zalhe ibili zálhe ibíli 1: [sálhe iβíli] -
Sohüta lasterka lastérka 2: [laśtérka] -
Sondika karra in karrá in 1: [kar̄á in] -
Suarbe laixterka ibilli laixtérrka ibillí 1: [laʃtɛ́r̄ka iβiʎí] -
Sunbilla lasterka lastérrka 1: [laśtɛ́r̄ka] -
Tolosa korrika kórriká 1: [kór̄iká] -
Tolosa lasterka lastérrka 2: [laśtɛ́r̄ka] -
Uharte Garazi lasterka ibili lásterrka íbili 1: [láśter̄ka íβili] -
Uharte Garazi lasterkatu lastérrkatu 2: [laśtér̄katu] -
Urdiain korrikan kórrikán 1: [kór̄ikán] -
Urdiñarbe lasterkatü lásterkátü 1: [láśterkáty] -
Urdiñarbe lasterkakatü lásterkakátü 2: [láśterkakáty] -
Urketa kurritu kurrítzen 1: [kuRítsen] -
Urretxu saltaka sáltaká 1: [śáltaká] -
Urretxu saltoka sáltoká 2: [śáltoká] -
Urretxu korrika ai kórrika ái 3: [kɔ́r̄ika ái̯] -
Urretxu korrika ein kórrika éin 4: [kɔ́r̄ika éi̯n] -
Ürrüstoi lasterkatü lasterkátü 1: [laśterkáty ] -
Uztaritze kurritu kurrítu 1: [kuRítu] -
Uztaritze lasterka ibili lastérrka ibilí 1: [laśtéRka iβilí] -
Zaratamo arin ein aríñ ein 1: [aríɲ ei̯n] -
Zaratamo ariñeketan aríñeketán 2: [aríɲeketán] -
Zeanuri arin in arín in 1: [arín in] -
Zeanuri galapan iñ gálapan in 3: [gálapan in] -
Zeberio arin ibili arín ibili 1: [arín iβili] -
Zeberio galafan ibili gálafan ibili 2: [gálafan iβili] -
Zegama korrika eñ kórrika éñ 1: [kɔ́r̄ika éɲ] -
Zilbeti laixterka láixterrká 1: [lái̯ʃter̄ká] -
Zollo (Arrankudiaga) karra in karrá in 1: [kar̄á in] -
Zornotza aiñeketan ein aíñeketan ein 1: [aíɲeketan ei̯n] -
Zornotza galapan ein galápan ein 1: [galápan ei̯n] -
Zugarramurdi laster in lásterr ín 1: [láśter̄ ín] -
Zugarramurdi kurritu kúrritze 2: [kúr̄itse] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper