Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

208 emaitza 418 bilaketarentzat

418: cerca de madera y alambre / clôture-palissade (bois, fil de fer) / picket-fence, wire-fence

  • Gaia: Hesiak
  • Galdera (es): cerca de madera y alambre
  • Galdera (fr): clôture-palissade (bois, fil de fer)
  • Galdera (en): picket-fence, wire-fence
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta esi ési 1: [éśi] -
Ahetze zerratei zerrátei 1: [seRátei̯] -
Aia olesi olési 1: [oléśi] -
Aia txarrañtxaesi txarráñtxaesí 2: [tʃar̄áɲtʃaeśí] -
Aldude zerradur zerradúr 1: [ser̄aðúr̄] -
Altzai zerrallühil zerrallühil 1: [ser̄aʎyhil] -
Altzürükü alambrada alambráda 1: [alambráða] -
Altzürükü kolthate koltháte 2: [koltháte] -
Altzürükü zerramen zerrámen 4: [ser̄ámen] -
Amezketa itxutura itxúturé 1: [itʃúturé] -
Andoain egurresi égurresí 1: [éɣur̄eśí] -
Aniz esi ésí 1: [éśí] -
Aniz bandio bándio 2: [βándio] -
Aramaio alanbradura alámbradura 1: [alámbraðura] -
Aramaio alambre esi alámbresi 2: [alámbreśi] -
Araotz (Oñati) alambrazerraura alámbrazerráura 1: [alámbraser̄áu̯ra] -
Araotz (Oñati) estakazerraura estákazerráura 3: [eśtákaser̄áu̯ra] -
Arbizu esi ési 1: [éśi] -
Armendaritze zerrangia zerrángi 1: [ser̄áŋgi] -
Arnegi hesi hési 1: [héśi] -
Arnegi zerradura zérradúra 2: [sér̄aðúra] -
Arrangoitze hesi hési 1: [héśi] -
Arrasate serrau serráu 1: [śer̄áu̯] -
Arrasate alanbradura alámbradure 1: [alámbraðure] -
Arrazola (Atxondo) serradura serrádura 1: [śer̄áðura] -
Arrieta alanbradura alambradúri 1: [alambraðúri] -
Arroa (Zestoa) alambre esi alámbreesí 1: [alámbreeśí] -
Arroa (Zestoa) esi esí 1: [eśí] -
Arrueta zerrallü zerrállü 1: [ser̄áʎy] -
Asteasu esi esí 1: [eśí] -
Asteasu ixtura ixturá 2: [iʃturá] -
Ataun alambre esi alámbreesí 1: [alámbreeśí] -
Azkaine zerrakur zerrakur 1: [seRakur̄] -
Azkoitia alambre esi alambrési 1: [alambréśi] -
Azkoitia latesi latáesi 2: [latáeśi] -
Azpeitia itxitura itxíturé 1: [itʃíturé] -
Azpeitia esi esí 5: [eśí] -
Baigorri hesu hesu 1: [heśu] -
Bakio alanbradura alambradúre 1: [alambraðúre] -
Beasain alambre esi alémbresi 1: [alɛ́mbreśi] -
Beasain esi esí 1: [eśí] -
Beasain esolaesi esólaesí 2: [eśólaeśí] -
Behorlegi esoldei esóldéi 1: [eśóldéi̯] -
Beizama alambreixtura alámbreixturá 1: [alámbrei̯ʃturá] -
Beizama egurrixtura egúrrixturá 2: [eɣúr̄iʃturá] -
Bergara alanbradura alambradúra 1: [alambraðúra] -
Bergara langadura langadúra 2: [laŋgaðúra] -
Bergara latesi latési 3: [latéśi] -
Bermeo alambrada alambráda 1: [alambráða] -
Beruete alambretu alámbretú 1: [alámbretú] -
Beruete esi esí 2: [eśí] -
Beskoitze klotüra klot´üra 1: [klotýra] -
Beskoitze zerraku zerráku 1: [seRáku] -
Beskoitze barbele barrbéle 2: [baRβǿle] -
Bidarrai hesi hézi 1: [hési] -
Bolibar lata láta 1: [láta] -
Bolibar esi ési 2: [éśi] -
Busturia serradura serradúre 1: [śer̄aðúre] -
Deba esi esí 1: [eśí] -
Deba itxitxura itxítxurá 2: [itʃítʃurá] -
Dima sarradura sarradúre 1: [śar̄aðúre] -
Donamaria esi esí 1: [eśí:] -
Donibane Lohizune esi esí 1: [eśí] -
Dorrao / Torrano alambratu álambratuík 1: [álambratwík] -
Dorrao / Torrano esi ési 3: [éśi] -
Eibar esittura esíttura 1: [eśíttura] -
Eibar langadura langádura 2: [laŋgáðura] -
Elantxobe alanbradura alambradúra 1: [alambraðúra] -
Elduain esi esí 1: [eśí] -
Elduain itxitura itxíturé 2: [itʃíturé] -
Elgoibar esi esí/ezí 1: [es̟í] -
Elorrio alanbradura alambradúra 1: [alambraðúra] -
Erratzu esi ési 1: [éśi] -
Erratzu poste póstiak 2: [póśtiak] -
Erratzu iskindoi iskíndoi 2: [iśkíndoi̯] -
Errezil alambre esi alámbreesí 1: [alámbreeśí] -
Errezil egurresi egúrresí 2: [eɣúr̄eśí] -
Errigoiti esto estó 1: [eśtó] -
Eskiula bürdünazko zerrallü bürdünazko zerrallü 1: [byr̄dynasko ser̄aʎy] -
Eskiula koltathe koltathe 2: [koltathe] -
Etxalar latesi latési 1: [latéśi] -
Etxalar esi esí 1: [eśí] -
Etxalar txutesi txutési 2: [tʃutéśi] -
Etxaleku alanbradura alámbraduré 1: [alámbraðuré] -
Etxarri (Larraun) alanbradura alámbraduré 1: [alámbraðuré] -
Etxarri (Larraun) esi esí 2: [eśí] -
Etxebarri estakazko sarratu estákasko sarrátu 1: [eśtákaśko śar̄átu] -
Etxebarri estakadura estákaduri 2: [eśtákaðuri] -
Etxebarria serradura serradúre 1: [śɛr̄aðúre] -
Etxebarria esol esól 1: [eśɔ́l] -
Etxebarria esi ési 2: [éśi] -
Eugi alambraztatu alámbraztatuí 1: [alámbrastatwí] -
Eugi esi ési 2: [éśi] -
Ezkio-Itsaso itxitura itxíturá 1: [itʃíturá] -
Ezkio-Itsaso latesi latáesí 1: [latáeśí] -
Ezkio-Itsaso esi ési 2: [éśi] -
Ezkurra esi esí 1: [eśí] -
Ezkurra alambretu álambrétu 2: [álambrétu] -
Ezterenzubi hesi hési 1: [héśi] -
Gaintza esi esí 1: [eśí] -
Gaintza alambrez itxita alámbrez ítxita 2: [alámbres ítʃita] -
Gamarte alambrada alámbrada 1: [alámbraða] -
Gamiz-Fika alanbradura alambradúri 1: [alambraðúri] -
Gamiz-Fika serradura serradúre 2: [śer̄aðúre] -
Getaria alambrada alámbrada 1: [alámbraða] -
Getaria egurrezko langa egúrresko langa 2: [eɣúr̄eśko laŋga] -
Getxo ixi ixí 1: [iʃí] -
Gizaburuaga alanbradura alambradurí¡a 1: [alambraðuríʒa] -
Gizaburuaga esi ési 2: [éśi] -
Goizueta esi esí 1: [eśí] -
Hazparne klotüra klótüra 1: [klótyra] -
Hazparne zerraki zérraki 1: [séRaki] -
Hendaia esi esí 1: [eśí] -
Hernani baldaura baldáura 1: [baldáura] -
Hernani olesi olésiya 1: [oléśiǰa] -
Hondarribia esi esí 1: [eśí] -
Ibarruri (Muxika) alanbradura alambradurí¡a 1: [alambraðuríʒa] -
Igoa alambratu alámbratú 1: [alámbratú] -
Igoa esol ésoál 3: [éśoál] -
Ikaztegieta esi esie 1: [eśie] -
Irisarri zerradura zérradúra 1: [séRaðúra] -
Irisarri zerrangia zerrángia 2: [seRáŋgia] -
Itsasu zerratei zerrátei 1: [ser̄átei̯] -
Izturitze zerragia zerragia 1: [ser̄aɣia] -
Izturitze kontraphaxet kontraphaxet 2: [kontraphaʃet] -
Izturitze lathaesi lathaesi 3: [lathaeśi] -
Jaurrieta alambre ta posteak alámbre ta pósteak 1: [alámbre ta póśteak] -
Jaurrieta esi ése 3: [éśe] -
Jutsi zerradura zerradura 1: [ser̄aðura] -
Kortezubi alanbradura alambradúri 1: [alambraðúri] -
Landibarre zerrallu zerrallú 2: [ser̄aʎú] -
Larrabetzu serraura serraúra 1: [śer̄aúra] -
Larraine kholtate kholtate 1: [kholtate] -
Larraine zerrallühil zerrállühíl 2: [ser̄áʎyhíl] -
Larzabale alambrada alámbrada 1: [alámbraða] -
Lasarte-Oria alambrau alambrau 1: [alambrau̯] -
Lasarte-Oria esi ési 2: [éśi] -
Laukiz alanbradura alambradúri 1: [alambraðúri] -
Legazpi alambre esi alámbresí 1: [alámbre:śí] -
Legazpi esolaesi esóla esíe 1: [eśóla eśíe] -
Leintz Gatzaga serradura serrádura 1: [śer̄áðura] -
Leioa alambre esi alámbre ixí 1: [alámbre iʃí] -
Leitza latesi látesí 1: [láteśí] -
Leitza esi esí 2: [eśi] -
Lekaroz esi ésí 1: [éśí] -
Lekaroz mandio mándio 2: [mándio] -
Lekeitio saretura sáretúri 1: [śáretúri] -
Lemoa alanbradura alámbradúre 1: [alámbraðúre] -
Lemoiz ixi ixí 1: [iʃí] -
Lemoiz alanbradura alambraduré 1: [alambraðuré] -
Luzaide / Valcarlos hesoldoki hésoldóki 1: [héśoldóki] -
Makea zerraki zerráki 1: [ser̄áki] -
Makea latazerraki latázerráki 2: [latáser̄áki] -
Mañaria alambrada alambráda 1: [alambráða] -
Mendaro itxidura itxídurá 1: [itʃíðurá] -
Mendaro alambrada alámbradá 2: [alámbraðá] -
Mendaro eskera eskéra 3: [eśkéra] -
Mendata sarradura sarradúre 1: [śar̄aðúre] -
Mezkiritz poste eta alambre pósteak eta alámbrea 1: [póśteak eta alámbrea] -
Mezkiritz esi ésiek 2: [éśiek] -
Montori koltate koltatía 1: [koltatía] -
Montori lexarsarga léxarsarga 2: [léʃaRśaRga] -
Montori alambrada alámbradá 3: [alámbraðá] -
Mugerre zerrailu zerráilu 1: [ser̄ái̯lu] -
Mungia serrajadure serrájadúre 1: [śer̄áxaðúre] -
Oderitz alanbradura alámbraduré 1: [alámbraðuré] -
Oderitz esolesi esólesí 2: [eśóleśí] -
Oiartzun esi esí 1: [eśí] -
Oñati serraura serráura 1: [śer̄áu̯ra] -
Ondarroa serradura serradúra 1: [śer̄aðúra] -
Orexa esi ési 1: [éśi] -
Orexa eixtura éixtura 3: [éi̯ʃtura] -
Orozko sarratu sarrátu 1: [śar̄átu] -
Otxandio serrau sérrau 1: [śér̄au̯] -
Pagola kolthate koltháte 2: [koltháte] -
Pasaia itxito itxitó 1: [itʃitó] -
Santa Grazi taulat taulat 1: [tau̯lat] -
Santa Grazi zerra¡e zerra¡e 2: [ser̄aʒe] -
Sara gatezerratei gatézerratéia 1: [gatéser̄atéi̯a] -
Sara gesaol gésaól 2: [ɣéśaól] -
Senpere zerrakura zerrákura 1: [seRákura] -
Senpere esi éxi 1: [éʃi] -
Sohüta alambrezerradü alámbrezerrádü 1: [alámbreser̄áðy] -
Sohüta kholtate kholtáte 2: [kholtáte] -
Sondika ixi íxi 1: [íʃi] -
Suarbe alanbreture alámbretúre 1: [alámbretúre] -
Suarbe ostalertsi ostálértsi 2: [ośtálɛ́r̄tśi] -
Sunbilla esi esí 1: [eśí] -
Tolosa esi esí 1: [eśí] -
Uharte Garazi zerradura zerradúra 1: [ser̄aðúra] -
Urdiain esi ésiddá 1: [éśiddá] -
Urdiñarbe kholteka kholteká 1: [kholteká] -
Urketa barbelatu barbelátu 1: [baRβelátu] -
Urretxu alambre esi alámbresí 1: [alámbreśí] -
Urretxu latesi latáesí 2: [latáeśí] -
Urretxu esolaesi esólaesí 3: [eśólaeśí] -
Ürrüstoi kholtathe kholtathe 1: [kholtathe] -
Uztaritze keeta keéta 1: [keéta] -
Zaratamo sarradura sarráduré 1: [śar̄áðuré] -
Zeanuri sarradura sarradúre 1: [śar̄aðúre] -
Zeberio serradura serradúra 1: [śer̄aðúra] -
Zegama alambre esi alámbre esí 2: [alámbre eśí] -
Zilbeti esi ésie 1: [éśie] -
Zollo (Arrankudiaga) sarradura sárradura 1: [śár̄aðura] -
Zollo (Arrankudiaga) esi ési 2: [éśi] -
Zollo (Arrankudiaga) estro éstro 3: [éśtro] -
Zornotza serradura serradúra 1: [śer̄aðúra] -
Zugarramurdi esi ésiá 1: [éśiá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper