Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

157 emaitza 318 bilaketarentzat

318: fórmula de saludo (12 h.) / formule de salut (12 h) / form of greeting (12 h.)

  • Gaia: Eguna
  • Galdera (es): fórmula de saludo (12 h.)
  • Galdera (fr): formule de salut (12 h)
  • Galdera (en): form of greeting (12 h.)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta egunon égun ón 1: [éɣun ón] -
Ahetze egunon egunón 1: [eɣunón] -
Aia egunon eunón 1: [eu̯nón] -
Aldude egunon egunón 1: [eɣunón] -
Alkotz egunon egún ón 1: [eɣún ón] -
Altzai egunhun egünhún 1: [eɣynhún] -
Altzürükü egunhun égün hún 1: [éɣyn hún] -
Amezketa atsaldeon atsáldeon 1: [atśáldeon] -
Andoain egunon égunón 1: [éɣunón] -
Aniz egunon eunón 1: [eunón] -
Aramaio eguardion eguérdion 1: [eɣwér̄ðion] -
Araotz (Oñati) eguardion eguardiõ 1: [eɣwar̄ðiõ] -
Arbizu egunon éun ón 1: [éun ón] -
Arboti egunhun égünhún 1: [éɣynhún] -
Armendaritze egunhun éunún 1: [éunún] -
Arnegi egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Arrangoitze egunon yinkóa tizíla egunón 1: [ǰiŋkóa tisíla eɣunón] -
Arrasate eguardion eguérdion 1: [eɣwér̄ðjon] -
Arrazola (Atxondo) eguardion eguérdion 1: [eɣwér̄ðjon] -
Arrieta eguardion egurdión 1: [eɣur̄ðión] -
Arroa (Zestoa) egunon eunón 1: [eu̯nón] -
Arrueta egunhun égun hún 1: [éɣun hún] -
Asteasu egunon égunón 1: [éɣunón] -
Asteasu egunon eunón 2: [eu̯nón] -
Ataun egunon eunón 1: [eu̯nón] -
Azkaine egunon egunon 1: [eɣunon] -
Azkaine egunon yinkoak eman diozula egunon 2: [ǰiŋkoak eman diosula eɣunon] -
Azkoitia egunon eunón 1: [eu̯nón] -
Azpeitia egunon egúnón 1: [eɣúnón] -
Baigorri atsaldeon arratsaldeon 1: [aRatśaldeon] -
Baigorri atsaldeon pasatu atsaldeon 2: [paśatu atśaldeon] -
Bakio egunon egunón 1: [eɣunón] -
Bardoze egunhun egunhún 1: [eɣunhún] -
Barkoxe egunhun egünhún 1: [eɣynhṹn] -
Bastida egunon egunón 1: [eɣunón] -
Beasain egunon éunón 1: [éu̯nón] -
Behorlegi izí baskarí izí baskarí 1: [isí βaśkarí] -
Beizama eguardion éguardión 1: [éɣwar̄ðión] -
Beizama egunon eunón 2: [eu̯nón] -
Bergara eguardion eguárdion 1: [eɣwár̄ðion] -
Bermeo eberdion ebérdion 1: [eβér̄ðion] -
Berriz eberdion ebérdión 1: [eβér̄ðión] -
Beruete egunon égunón 1: [éɣunón] -
Beskoitze atsaldeon atsáldeón 1: [atśáldeón] -
Beskoitze egunon egúnon 2: [eɣúnon] -
Bidarrai egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Bolibar eberdion ebérdión 1: [eβɛ́r̄ðión] -
Busturia egunon egunón 1: [eɣunón] -
Deba egunon éunón 1: [éu̯nón] -
Dima eguardion igúrdio 1: [iɣúr̄ðio] -
Domintxaine egunhun égünhún 1: [éɣynhún] -
Donamaria atsaldeon atsáldion 1: [atśáldion] -
Donibane Lohizune egunon eunón 1: [eunón] -
Donostia egunon egunón 1: [eɣunón] -
Dorrao / Torrano egunon égunón 1: [éɣunón] -
Eibar eguardion éuerdión 1: [éwer̄ðión] -
Elantxobe egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Elduain atsaldeon átsaldeón 1: [átśaldeón] -
Elgoibar eguardion éguardión 1: [éɣwar̄ðión] -
Elorrio eguardion eguérdion 1: [eɣwér̄ðion] -
Erratzu egunon eúnon 1: [eúnon] -
Erratzu atsaldeon atsaldión 2: [atśaldjón] -
Errezil eguardion eguárdión 1: [eɣwár̄ðión] -
Errigoiti eberdion ebérdion 1: [eβér̄ðjon] -
Eskiula egunhun egünhún 1: [eɣynhṹn] -
Etxalar egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Etxaleku egunon égunón 1: [éɣunón] -
Etxarri (Larraun) egunon eunón 1: [eu̯nón] -
Etxebarri egunon egúno 1: [eɣúnõ] -
Etxebarria eguardion eguárdi ón 1: [eɣwár̄ði ón] -
Eugi egunon egúnón 1: [eɣúnón] -
Ezkio-Itsaso egunon éunón 1: [éu̯nón] -
Ezkurra egunon éunón 1: [éu̯nó:n] -
Ezterenzubi egunon egunón 1: [eɣunón] -
Gaintza egunon éunón 1: [éu̯nón] -
Gamarte egunon égunon 1: [éɣunon] -
Gamiz-Fika eguardion eguárdion 1: [eɣwár̄ðiõn] -
Garrüze egunhun eunún 1: [eunún] -
Garrüze egunhun egunún 2: [eɣunún] -
Getaria egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Getxo egunon egunón 1: [eɣunón] -
Gizaburuaga eberdion eberdión 1: [eβer̄ðjón] -
Goizueta egunon jáinkok éunón 1: [xái̯ŋko:k éu̯nón] -
Hazparne egunon eúnon 1: [eúnon] -
Hazparne atsaldeon átsaldeon 2: [á:tśaldeon] -
Hendaia egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Hendaia egunon yeinkoák egunón 2: [ǰɛi̯ŋkoák eɣunón] -
Hernani egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Hernani eberdion ebárdion 2: [eβár̄ðion] -
Hondarribia eguardion eguárdi on 1: [eɣwár̄ði on] -
Ibarruri (Muxika) eberdion eberdión 1: [eβer̄ðjón] -
Igoa egunon éunón 1: [éunón] -
Ikaztegieta egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Irisarri egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Itsasu egunon egunón 1: [eɣunón] -
Izturitze egunhun egun hón 1: [eɣun hón] -
Jaurrieta egunon egún-ón 1: [eɣún-ón] -
Jutsi egunhun egun hun 1: [eɣun hun] -
Kortezubi egunon egunón 1: [eɣunón] -
Landibarre egunhun yinkoá tizula egun ún 1: [ǰiŋkoá tisula eɣun ún] -
Larrabetzu eguardion egurdión 1: [eɣur̄ðión] -
Larrabetzu arrastion árrastion 2: [ár̄aśtion] -
Larraine arrastion arréstihún 1: [ar̄éśtihṹn] -
Larzabale egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Lasarte-Oria atsaldeon átzaldeon 1: [átsaldeon] -
Laukiz egunon egunón 1: [eɣunón] -
Legazpi egunon eúnon 1: [eúnon] -
Leintz Gatzaga eguardion iguárdion 1: [iɣwár̄ðjon] -
Leioa egunon egunón 1: [eɣunón] -
Leitza egunon éunón 1: [éunón] -
Lekaroz atsaldeon atsaldeón 1: [atśaldeón] -
Lekeitio egunon egunón 1: [eɣunón] -
Lekeitio eguardion eguerdión 1: [eɣwer̄ðjón] -
Lemoa egunon egunón 1: [eɣunón] -
Lemoiz egunon egunón 1: [eɣunón] -
Luzaide / Valcarlos egunhun egúnun 1: [eɣúnun] -
Makea egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Makea egunon yínkoak dizíla eúnon 2: [ǰíŋkoak ðisíla eúnon] -
Mañaria egunon egunón 1: [eɣunón] -
Mendaro egunon eúnón 1: [eúnón] -
Mendata eberdion eberdión 1: [eβer̄ðjón] -
Mezkiritz egunon egún ón 1: [eɣún ón] -
Montori egunhun égün hún 1: [éɣyn hún] -
Mugerre egunon egunon 1: [eɣunon] -
Mungia egunon egúno 1: [eɣúnõ] -
Oderitz egunon éunón 1: [éu̯nón] -
Oiartzun egunon eúnón 1: [eúnón] -
Oñati eguardion eguárdion 1: [eɣwár̄ðion] -
Ondarroa eguardion eguérdion 1: [eɣwér̄ðion] -
Ondarroa egunon egunóm 2: [eɣunóm] -
Orexa egunon éunón 1: [éu̯nón] -
Orio eguardion eguárdion 1: [eɣwár̄ðion] -
Pagola arrastion arréstihún 1: [ar̄éśtihún] -
Pasaia egunon egúnón 1: [egúnón] -
Santa Grazi egunhun egünhún 1: [eɣynhṹn] -
Sara egunon egunón 1: [eɣunón] -
Senpere egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Sohüta egunhun egün hón 1: [eɣyn hón] -
Sondika egunon egunón 1: [eɣunón] -
Suarbe egunon eunón 1: [eu̯nón] -
Sunbilla egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Tolosa eguardion eguárdión 1: [eɣwár̄ðión] -
Uharte Garazi egunon egunón 1: [eɣunón] -
Urdiain egunon égun ón 1: [éɣun ón] -
Urdiñarbe egunhun égün hún 1: [éɣyn hṹn] -
Urketa egunon égunón 1: [éɣunón] -
Urretxu egunon éunón 1: [éu̯nón] -
Urretxu eguardion eguárdión 2: [eɣwár̄ðión] -
Ürrüstoi egunhun egünhun 1: [eɣynhũn] -
Uztaritze egunon egunón 1: [eɣunón] -
Zaratamo egunon egúnon 2: [eɣúnon] -
Zeanuri egunon egunón 1: [eɣunón] -
Zegama egunon eunón 1: [eu̯nón] -
Zilbeti egunon egúnón 1: [eɣúnón] -
Zollo (Arrankudiaga) egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Zornotza egunon egúnon 1: [eɣúnon] -
Zugarramurdi egunon égun ón 1: [éɣun ón] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper