Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

305 emaitza 2288 bilaketarentzat

2288: dar a luz / mettre au monde / give birth (to)

  • Gaia: Haurgintza
  • Galdera (es): dar a luz
  • Galdera (fr): mettre au monde
  • Galdera (en): give birth (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ein aurra éin - áurra 1: [éi̯n - áu̯r̄a] -
Ahetze aur bat izan aurr bat izán 1: [au̯r̄ βat isán] -
Ahetze sortu sorrtú 2: [śor̄tú] -
Aia aurra in áurra íñ 1: [áu̯r̄a íɲ] -
Aia aurra sortu aurra sorrtú 2: [au̯r̄a śor̄tú] -
Aia argitara eman arrgítara emán 3: [ar̄ɣítara emán] -
Aldude aurra ukan áurra úkan 1: [áu̯r̄a úkan] -
Aldude familiatia da familiatía da 2: [familiatía ða] -
Alkotz aur ein áurr eín 1: [áu̯r̄ eín] -
Alkotz libretu líbretu 2: [líβretu] -
Alkotz umia in umíain 3: [umíai̯n] -
Altzai haur bat ükhen haurr bat ükhén 1: [hau̯r̄ βat ykhén] -
Altzürükü haur bat ükhen haur bat - ´ükhen 1: [hau̯r βat - ýkhen] -
Amezketa aur izan áurr izán 1: [áu̯r̄ isán] -
Amezketa aurre izan áurreizán 2: [áu̯r̄esán] -
Amezketa famili izan fámili ízán 3: [fámili ísán] -
Andoain fameliya izan fámeliyáizan 1: [fámeliǰásan] -
Aniz familie izen famílieizén 1: [famíljesén] -
Aniz libretu librétu 2: [liβrétu] -
Aramaio umie ein umíe éiñ 1: [umíe éi̯ɲ] -
Araotz (Oñati) umia in úmiaiñ 1: [úmiai̯ɲ] -
Arbizu aur izen áurr izen 1: [áu̯r̄ isen] -
Arbizu libretu librrétu 2: [liβr̄étu] -
Arboti haur ederra sorthü haurr ederra sórrthü 1: [hau̯r̄ eðer̄a śór̄thy] -
Arboti ukhan haurño at ukhan - háurrño at 2: [ukhan - háu̯r̄ɲo at] -
Arboti haurra ukhan háurra ukhan 3: [háu̯r̄a ukhan] -
Arboti haur bat in háurr bat ín 4: [háu̯r̄ βat ín] -
Armendaritze sortu sórrtu 1: [śór̄tu] -
Armendaritze familiatu familiátu 2: [familiátu] -
Armendaritze haur ukan háurr ukán 3: [háu̯r̄ ukán] -
Arnegi haur ukan háurr ukán 1: [háu̯r̄ ukán] -
Arnegi amatu amátu 1: [amátu] -
Arnegi aurra in áurra ín 2: [áu̯r̄a ín] -
Arrangoitze aurra egin áurra egín 1: [áu̯r̄a eɣín] -
Arrasate umea in uméa in 1: [uméa in] -
Arrasate fameli¡e euki faméli¡eukí 2: [faméliʒeu̯kí] -
Arrazola (Atxondo) umie ein umíe ein 1: [umíe ei̯n] -
Arrieta famelixe ixen famélixe ixén 1: [faméliʃe iʃén] -
Arrieta señe euki señé eukí 1: [śeɲé eu̯kí] -
Arrieta argi¡e emon arrgi¡emón 2: [ar̄ɣiʒemón] -
Arrieta libreu libréu 2: [liβréu̯] -
Arroa (Zestoa) aurra izan áurraizán 1: [áu̯r̄ai̯sán] -
Arrueta haur in háurr - in 1: [háu̯r̄ - in] -
Arrueta haurra ukan háurra ukan 1: [háu̯r̄a ukan] -
Arrueta ukhan úkhan 2: [úkhan] -
Asteasu familiya izan fámiliyaizán 1: [fámiliǰai̯sán] -
Asteasu aurra izan áurraizán 2: [áu̯r̄ai̯sán] -
Ataun aurra jaio áurra jáio 1: [áu̯r̄a xái̯o] -
Ataun aurra izen áurraizén 1: [áu̯r̄ai̯sén] -
Azkaine aurra izan áurra izána 1: [áu̯r̄a isána] -
Azkaine aurra sortu aurrá sorrtú 2: [au̯r̄á śor̄tú] -
Azkaine mundurat eman mundúrat emán 3: [mundúrat emán] -
Azkoitia umie ja¡o umíe ja¡ó 1: [umíe xaʒó] -
Azkoitia umie izen umíe izén 2: [umíe isén] -
Azpeitia umie ein umíe éin 1: [umíe éi̯n] -
Azpeitia izen izén 3: [isén] -
Baigorri haur ukhan haurr ukhan 1: [hau̯r̄ ukhan] -
Baigorri amatu amatu 2: [amatu] -
Bakio parto euki párrto eukí 1: [pár̄to eu̯kí] -
Bakio famili euki famíli eukí 1: [famíli eu̯kí] -
Bardoze mundu huntat yin mundu huntat yin 1: [mundu hunta:t ǰin] -
Bardoze haur bat ukhan haur bat ukhán 2: [hau̯r βat ukhán] -
Bardoze haur bat eman mundurat háurr - bat éman - múndurat 3: [háu̯r̄ - βat éman - múndurat] -
Barkoxe haur bat sortü haur bat sortü 1: [hau̯r βat śorty] -
Barkoxe haurr ükhen haurr ükhén 2: [hau̯r̄ ykhén] -
Bastida haur bat ukhan haur - bat ukhán 1: [hau̯r - βat ukhán] -
Bastida haurra ukhan haurra ukhan 2: [hau̯r̄a ukhan] -
Beasain famili izan fámili ízan 1: [fámili ísan] -
Beasain aurra izan áurra izán 2: [áu̯r̄a isán] -
Behorlegi haur ukan háurr ukán 1: [háu̯r̄ ukán] -
Behorlegi haur in háurr ín 2: [háur̄ ín] -
Behorlegi mundurat eman mundúrat eman 3: [mundúrat eman] -
Beizama familiya izan fámiliyaizán 1: [fámiliǰai̯sán] -
Beizama aurra izen áurraizén 2: [áu̯r̄ai̯sɛ́n] -
Bergara librau libráu 1: [liβráu̯] -
Bergara aurra euki áurra eukí 1: [áu̯r̄a eu̯kí] -
Bergara famelixe izen famélixe izén 2: [faméliʃe isén] -
Bermeo imie ekar imíekarr 1: [imíekar̄] -
Berriz fameli¡e ixin faméli¡e ixín 1: [faméliʒe iʃín] -
Berriz ja¡o ja¡ó 2: [xaʒó] -
Berriz umie euki umíeukí 2: [umíeu̯kí] -
Berriz umie ixen umíeixen 3: [umíei̯ʃen] -
Beruete famili izan fámilízan 1: [fámilí:san] -
Beruete pamilli izan pámilli izán 2: [pámiʎi isán] -
Beruete izandu familli izándOU famílli 3: [isándọ famíʎi] -
Beskoitze akuxatu akúxatú 1: [akúʃatú] -
Bidarrai haurra izan háurra izán 1: [háu̯r̄a i̯sán] -
Bidarrai erdi errdí 2: [er̄ðí] -
Bolibar umie euki umíeukí 1: [umíeu̯kí] -
Bolibar famelixe euki famélixeuki 1: [faméliʃeu̯ki] -
Bolibar librau libráu 2: [liβráu̯] -
Busturia umea in uméa in 1: [uméa in] -
Busturia familie euki famílieukí 1: [famíljeu̯kí] -
Deba aurra in áurra íñ 1: [áu̯r̄a íɲ] -
Deba aurra isan áurraisán 1: [áu̯r̄ai̯śán] -
Dima familie euki fámilieukí 1: [fámilieu̯kí] -
Dima umea aukin umeaukín 1: [umeau̯kín] -
Dima señe auki señéaukí 2: [śeɲéau̯kí] -
Dima erdibitu errdíbitu 3: [er̄ðíβitu] -
Domintxaine haur ederra sorthü háurr edérra sórthü 1: [háu̯r̄ eðér̄a śórthy] -
Domintxaine haur ukhan háurr ukhán 2: [háu̯r̄ ukhán] -
Donamaria aur in áurr in 1: [áu̯r̄ in] -
Donamaria libratu librátu 2: [liβrátu] -
Donibane Lohizune aur bat mundurat eman áurr bat - mundurat eman 1: [áu̯R βat - mundurat eman] -
Donibane Lohizune erditu errditú 1: [eRðitú] -
Donibane Lohizune aur bat izatu áurr - bat izátu 2: [áu̯R - βat isátu] -
Donostia aurra in aurra in 1: [au̯r̄a in] -
Dorrao / Torrano umia jeddo umía jéddo 1: [umía xɛ́ddo] -
Dorrao / Torrano aurra izen áurraizén 1: [áu̯r̄ai̯sén] -
Dorrao / Torrano umia jeddo úmia jéddo 2: [úmja xɛ́ddo] -
Dorrao / Torrano erdittu errdíttu 2: [ɛr̄ðíttu] -
Eibar umia in umíáiñ 1: [umíái̯ɲ] -
Eibar libratu librátu 2: [liβrátu] -
Elantxobe umie in umíe in 1: [umíe in] -
Elduain familie izan fámilieizán 1: [fámiliɛsán] -
Elgoibar umia in umíaiñ 1: [umíai̯ɲ] -
Elorrio famili¡ia isen famíli¡ia isén 1: [famíliʒia iśén] -
Erratzu aur in aurr ín 1: [au̯r̄ ín] -
Errezil aurra izen áurraizén 1: [áu̯r̄ai̯sén] -
Errezil famili izen fámilizén 2: [fámilisén] -
Errigoiti umie ixen umíeixén 1: [umíei̯ʃén] -
Errigoiti famelixe ixen famélixeixen 1: [faméliʃei̯ʃen] -
Errigoiti umie euki umíe euki 2: [umíe eu̯ki] -
Errigoiti señe egin señé egín 4: [śeɲé eɣín] -
Eskiula haurkatü háurkatü 1: [háu̯rkaty] -
Eskiula haur ükhen háurr ükhén 2: [háu̯r̄ ykhén] -
Etxalar ein eín 1: [eín] -
Etxalar familia izandu famíliaizándu 2: [famíljai̯sándu] -
Etxaleku aur in áurr ín 1: [áu̯r̄ ín] -
Etxaleku libretu librrétu 2: [liβr̄étu] -
Etxarri (Larraun) aurre eldu áurre éldu 1: [áu̯r̄e éldu] -
Etxarri (Larraun) aur en áurren 2: [áu̯r̄e:n] -
Etxarri (Larraun) aur en áurren 3: [áu̯r̄en] -
Etxebarri umi euki umí euki 1: [umí eu̯ki] -
Etxebarri familia euki família eukí 1: [famílja eu̯kí] -
Etxebarria famelixe isen famélixeisén 1: [faméliʃei̯śén] -
Etxebarria umie euki umíeukí 2: [umíeu̯kí] -
Eugi aurra in áurrain 1: [áu̯r̄ai̯n] -
Eugi aurre izen áurreizén 2: [áu̯r̄ei̯sén] -
Ezkio-Itsaso familie izan fámilieizán 1: [fámiljei̯sán] -
Ezkio-Itsaso aurre izan áurreizán 2: [áu̯r̄ei̯sán] -
Ezkio-Itsaso umea izan uméaizán 3: [uméai̯sán] -
Ezkurra izandu ízandu 1: [ísandu] -
Ezkurra aur izandu áurr izándu 2: [áu̯r̄ isándu] -
Ezterenzubi haurra sortu haurra sorrtu 1: [hau̯r̄a śor̄tu] -
Ezterenzubi haur bat munduat eman haur bat mundúat eman 2: [hau̯r βat mundúat eman] -
Ezterenzubi haur ukhan háurr ukhán 3: [háu̯r̄ ukhán] -
Gaintza familie izan fámilieizán 1: [fámiljei̯sán] -
Gaintza erditto errdíttó 1: [ɛr̄ðíttó] -
Gaintza familie izan fámilié izán 2: [fámilié isán] -
Gaintza puskato puskáto 3: [puśkáto] -
Gaintza bi puske einda bí puskeindá 4: [bí puśkei̯ndá] -
Gamarte haur ukan háurr ukan 1: [háu̯r̄ ukan] -
Gamiz-Fika familixe ixen famílixe ixen 1: [famíliʃe iʃen] -
Gamiz-Fika umia euki umía eukí 1: [umía eu̯kí] -
Garrüze haurra ukan háurra ukán 1: [háu̯r̄a ukán] -
Getaria aurra izan áurraizán 1: [áu̯r̄ai̯sán] -
Getxo ume in umé in 1: [umé in] -
Getxo argie emon arrgíemon 2: [ar̄ɣíemon] -
Gizaburuaga umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Goizueta umatu umátu 1: [umátu] -
Goizueta aur izandu áurr izándu 2: [áu̯r̄ isándu] -
Goizueta in ín 3: [ín] -
Hazparne aur in aurr ín 1: [au̯r̄ ín] -
Hazparne aur ukan aurr úkan 2: [au̯r̄ úkan] -
Hendaia munduat eman múnduat eman 1: [múnduat eman] -
Hendaia erditu errditú 1: [eRðitú] -
Hernani in íñ 1: [íɲ] -
Hernani umia in umíaiñ 2: [umíai̯ɲ] -
Hernani izandu pañeliya izándu - pañeliya 3: [isándu - paɲeliǰa] -
Hernani pameliya izan pámeliyaizán 4: [pámeliǰai̯sán] -
Hondarribia aur izandu aurr izandu 1: [au̯r̄ isandu] -
Ibarruri (Muxika) umie euki umíeuki 1: [umíeu̯ki] -
Igoa aurre izando áurreizándo 1: [áu̯r̄ei̯sándo] -
Igoa aurre in áurre íñ 2: [áu̯r̄e íɲ] -
Igoa umi izandu úmi izándu 3: [úmi isándu] -
Igoa umi izando úmi izándo 4: [úmi isándo] -
Igoa izando ume izándo - úme 5: [isándo - úme] -
Ikaztegieta familia izan família izán 1: [família isán] -
Ikaztegieta umea izan úmea izán 2: [úmea isán] -
Irisarri haur ukan háurr ukán 1: [háu̯r̄ ukán] -
Itsasu haurra ukan háurra úkan 1: [háu̯r̄a úkan] -
Izturitze haur bat izan háurr bat izán 1: [háu̯r̄ βat isán] -
Izturitze haur bat ukhan háurr bat ukhán 2: [háu̯r̄ βat ukhán] -
Jaurrieta libratu librrátu 1: [liβr̄átu] -
Jutsi haurra ukhan haurra ukhan 1: [hau̯r̄a ukhan] -
Jutsi haurra izan haurra izan 2: [hau̯r̄a isan] -
Kortezubi umie euki umíeuki 1: [umíeu̯ki] -
Kortezubi umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Kortezubi fameli¡e euki faméli¡eukí 2: [faméliʒeu̯kí] -
Landibarre haur bat sortu háurr - bat sorrtú 1: [háu̯r̄ - βat śor̄tú] -
Landibarre mundurat eman múndurat emán 2: [múndurat emán] -
Larrabetzu umia yaio úmia yaio 1: [úmia ǰai̯o] -
Larrabetzu familie euki fámilie eukí 1: [fámilie eu̯kí] -
Larrabetzu libre librré 2: [liβr̄é] -
Larraine haur ükhen haurr´ükhen 1: [hau̯r̄ýkhen] -
Larraine haur egin haurr egitía 2: [hau̯r̄ eɣitía] -
Larraine sorthü sórthü 3: [śórthy] -
Larzabale haur ukhan haurr ukhan 1: [hau̯r̄ ukhan] -
Lasarte-Oria umia in úmiain 1: [úmjai̯n] -
Lasarte-Oria aurra in áurrain 2: [áu̯r̄an] -
Laukiz ume in umé in 1: [umé in] -
Legazpi aurre izan aurre izan 1: [au̯r̄e isan] -
Legazpi umea izan umea izan 2: [umea isan] -
Leintz Gatzaga umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Leioa libre libré in 1: [liβré in] -
Leioa famili euki fámili eukí 1: [fámili eu̯kí] -
Leioa ume in umé in 2: [umé in] -
Leitza aurre izandu áurreizándu 1: [áu̯r̄ɛsándu] -
Leitza familie izandu fámiliéizandu 2: [fámiljɛ́i̯sandu] -
Leitza izandu famillie ízandu - fámillie 3: [ísandu - fámiʎie] -
Lekaroz familie izen famílieizén 1: [famíliei̯sén] -
Lekaroz umie izen umiéizén 2: [umjéisén] -
Lekaroz libretu librrétu 3: [liβr̄étu] -
Lekaroz aurre izen aurréizem 4: [au̯r̄éi̯sem] -
Lekeitio umi emon umí emon 1: [umí emon] -
Lekeitio umi euki umí euki 2: [umí eu̯ki] -
Lemoa familie euki fámilie eukí 1: [fámilie eu̯kí] -
Lemoa libreu librréu 2: [liβr̄éu̯] -
Lemoiz familie euki famílieuki 1: [famíljeu̯ki] -
Lemoiz seiñe in seiñé in 1: [śei̯ɲé in] -
Luzaide / Valcarlos haurra ukan háurra ukán 1: [háu̯r̄a ukán] -
Luzaide / Valcarlos familia ukan família ukán 1: [família u̯kán] -
Luzaide / Valcarlos haur ukan háurr ukán 2: [háu̯r̄ ukán] -
Luzaide / Valcarlos erdi érrdi 3: [ér̄ði] -
Makea haurra ukan háurra ukán 1: [háu̯r̄a ukán] -
Mañaria fameli ixen faméli ixen 1: [faméli iʃen] -
Mañaria umie euki umíeukí 1: [umíeu̯kí] -
Mañaria sein bat eiñ séim bat eiñ 2: [śéi̯m bat ei̯ɲ] -
Mañaria librau libráu 2: [liβráu̯] -
Mendaro aurra in áurra íñ 1: [áu̯r̄a íɲ] -
Mendaro umia ein umía éin 2: [umía éi̯n] -
Mendaro euki eukí 3: [eu̯kí] -
Mendaro aurra isen áurraisén 4: [áu̯r̄ai̯śén] -
Mendata umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Mezkiritz aur izen áurr izén 1: [áu̯r̄ isén] -
Montori sorthü sórthü 1: [śórthy] -
Montori ükhen ´ükhen 2: [ýkhen] -
Mugerre haur ukan haurr ukan 1: [hau̯r̄ ukan] -
Mugerre amatu amatu 2: [amatu] -
Mungia famelie euki famélieukí 1: [famélieu̯kí] -
Mungia famelie ixen famélie ixén 2: [famélie iʃén] -
Mungia libre libré 2: [liβré] -
Oderitz aurre izando áurreizándo 1: [áur̄ei̯sándo] -
Oderitz umea izando úmeaizándo 2: [úmeai̯sándo] -
Oiartzun familiya izandu famíliyaizándu 1: [famíliǰai̯sándu] -
Oñati famili¡a euki famíli¡a euki 1: [famíliʒa eu̯ki] -
Oñati umia in umíaiñ 2: [umíai̯ɲ] -
Ondarroa umie ein umíe éiñ 1: [umíe éi̯ɲ] -
Ondarroa famelixe ixen famélixe ixén 2: [faméliʃe iʃén] -
Orexa familia izan fámiliáizan 1: [fámiliái̯san] -
Orio aurra in áurra íñ 1: [áu̯r̄a íɲ] -
Orio familik izan fámilik izán 2: [fámilik isán] -
Orozko librau librráu 1: [liβr̄áu̯] -
Orozko seiñe in seiñé in 2: [śei̯ɲé in] -
Otxandio umie in umíe in 1: [umíe in] -
Pagola sorthü haur bat sorthü - haur bat 1: [śorthy - hau̯r βat] -
Pagola ükhen haur bat ükhén - haur bat 2: [ykhén - hau̯r βat] -
Pasaia aurra izandu áurraizándu 1: [áu̯r̄ai̯sándu] -
Pasaia aurra ekarri áurraekárri 2: [áu̯r̄aekár̄i] -
Pasaia umia in úmiáin 3: [úmiái̯n] -
Pasaia umia izandu úmiaizándu 4: [úmiai̯sándu] -
Pasaia fameliyik faméliyik 5: [faméliǰik] -
Santa Grazi haurra sortü haurra sorrtü 1: [hau̯r̄a śor̄ty] -
Santa Grazi amatü amátü 1: [amáty] -
Sara aurra izan áurra izan 1: [áu̯r̄a i̯san] -
Sara aurra sortu áurra sorrtú 2: [áu̯r̄a śor̄tú] -
Senpere aurra izan aurráizán 1: [au̯r̄ái̯sán] -
Sohüta sorthü sorthü 1: [śorthy] -
Sohüta haurra ükhen háurra ´ükhen 2: [háu̯r̄a ýkhen] -
Sondika librau librráu in 1: [liβr̄áu̯ in] -
Suarbe libretu librétu 1: [liβrétu] -
Suarbe aurre izendu áurreizendú 2: [áu̯r̄ei̯sendú] -
Sunbilla aur in áurr im 1: [áu̯r̄ im] -
Sunbilla libratu librátu 2: [liβrátu] -
Tolosa aur isan áurr isan 1: [áu̯r̄ iśan] -
Tolosa aurre isandu áurreisándu 2: [áu̯r̄ei̯śándu] -
Uharte Garazi haur ukan háurr ukán 1: [háu̯r̄ ukán] -
Urdiain aur in áurr ín 1: [áu̯r̄ ín] -
Urketa sortu sórrtu 1: [śór̄tu] -
Urketa haur bat ukan haurr bat úkan 2: [hau̯r̄ bat úkan] -
Urketa eman munduat emán - mundúat 3: [emán - mundúat] -
Urretxu fameliya izen fámeliyaizén 1: [fámeliǰai̯sén] -
Urretxu izan izán 2: [isán] -
Urretxu fameliya izin fámeliya ízin 3: [fámeliǰa ísin] -
Urretxu aurra izen áurraizén 4: [áu̯r̄ai̯sén] -
Ürrüstoi haur bat ükhen haur bat ükhen 1: [hau̯r βat ykhen] -
Uztaritze aurra izan áurra izán 1: [áu̯r̄a isán] -
Uztaritze umatu umatú 2: [umatú] -
Zaratamo umia in umíain 1: [umíai̯n] -
Zaratamo partoa etorri parrtóa etorrí 2: [par̄tóa etor̄í] -
Zaratamo señe in séñe in 2: [śéɲe in] -
Zaratamo libreu libréu 3: [liβréu̯] -
Zaratamo señe euki séñeukí 4: [śéɲeu̯kí] -
Zeanuri umea in uméa in 1: [uméa in] -
Zeberio umea yayo uméa yayo 1: [uméa ǰaǰo] -
Zeberio umetu umétu 2: [umétu] -
Zegama familie izan famílieizán 1: [famíljei̯sán] -
Zegama aurre izan áurreizan 2: [áu̯r̄ei̯san] -
Zegama umea izan uméaizán 3: [uméai̯sán] -
Zilbeti aur bat izan áurr bat izan 1: [áu̯r̄ βat isan] -
Zollo (Arrankudiaga) umie auki umíe aukí 1: [umíe au̯kí] -
Zollo (Arrankudiaga) famili¡e auki famíli¡e aukí 1: [famíliʒe au̯kí] -
Zornotza umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Zugarramurdi umatu umátu 1: [umátu] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper