Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

197 emaitza 2084 bilaketarentzat

2084: bizco / louchon / cross-eyed

  • Gaia: Giza gorputza: burua
  • Galdera (es): bizco
  • Galdera (fr): louchon
  • Galdera (en): cross-eyed
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta begibiurri bégibiúrria 1: [béɣiβiúr̄ja] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta begia makur bégia mákur 2: [béɣja mákur] -
Ahetze begimakur begímakúrr 3: [beɣímakúR] -
Aia begioker begíokérr 1: [βeɣíokér̄] -
Aldude begimakur begímakúrr 1: [βeɣímakúr̄] -
Alkotz begimakurre begímakurré 1: [beɣímakur̄é] -
Alkotz bizkoak bízkoak 2: [bískoak] -
Altzai begiokher begiókher 1: [beɣiókher] -
Altzürükü begiokher bégiókherr 1: [béɣiókher̄] -
Amezketa betoker betókérr 1: [betókɛ́r̄] -
Andoain begioker bégiokérr 1: [béɣiokɛ́r̄] -
Aniz begibiur begíbiurr 1: [beɣíbiur̄] -
Aniz begibiurri bégibíurri 2: [béɣiβíur̄i] -
Aramaio begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Araotz (Oñati) betoker betókerr 1: [βetóker̄] -
Araotz (Oñati) bisko bísko 2: [βíśko] -
Arbizu bizko bízko 1: [bísko] -
Armendaritze makur mákur 1: [mákur] -
Arnegi begimakur begímakúr 1: [βeɣímakúr] -
Arrangoitze begimakur begímakúr 1: [βeɣímakúr] -
Arrasate bisko bísko 1: [βíśko] -
Arrazola (Atxondo) bisko bísko 1: [βíśko] -
Arrieta begitrabes begítrabés 1: [beɣítraβéś] -
Arrieta begioker begíokér 1: [beɣíokér] -
Arrieta tuerto tuérrtó 2: [twér̄tó] -
Arroa (Zestoa) begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Asteasu begioker begíokerr 1: [beɣíokɛr̄] -
Ataun betoker betokérr 1: [betokɛ́r̄] -
Ataun begioker begiokérr 2: [βeɣiokɛ́r̄] -
Azkaine makurra makurrá 1: [makuRá] -
Azkoitia betoker betókerr 1: [βetókɛr̄] -
Azkoitia begikruzauek bégikruzáuek 2: [béɣikrusáu̯ek] -
Azpeitia begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Baigorri beimakhur beimakhúr 1: [beimakhúr] -
Bakio bisko bísko 1: [βíśko] -
Bardoze begiak makhurra bégiak makhúrra 1: [béɣiak makhúr̄a] -
Barkoxe begiokher bégiókher 1: [béɣiókher ] -
Bastida begimakhur begimakhúrrak 1: [beɣimakhúRak] -
Beasain betogar betógarr 1: [betógar̄] -
Behorlegi begimakur begimakúr 1: [βegimakúr] -
Beizama begioker begíokérr 1: [beɣíokɛ́r̄] -
Bergara bixko bíxko 1: [bíʃko] -
Bergara begioker begiókerr 2: [beɣióker̄] -
Bermeo begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Bermeo begibisko begibísko 2: [βeɣiβíśko] -
Berriz begibi¡ur begíbi¡úrr 1: [βeɣíβiʒúr̄] -
Berriz begioker begíokérr 1: [βeɣíokér̄] -
Berriz begisetru begísétru 2: [βeɣíśétru] -
Beruete begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Beruete begiezkel begíezkél 2: [βeɣíeskɛ́l] -
Beskoitze begimakur begímákurr 1: [βeɣímákuR] -
Bidarrai begimakur begímákur 1: [βeɣímákur] -
Bolibar bixku bixku 1: [βiʃku] -
Bolibar begioker begíokérr 1: [βeɣíokér̄] -
Busturia birojo birójo 1: [βiróxo] -
Deba begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Dima bixko bíxko 1: [βíʃko] -
Dima begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Dima begitrabes begitrábes 2: [βeɣitráβeś] -
Donamaria uker ukérr 1: [ukér̄] -
Donibane Lohizune begimakur begímakúrr 1: [βeɣímakúR] -
Donostia begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Donostia ziarka beiratze ziárrka béiratze 2: [siár̄ka βéi̯ratse] -
Dorrao / Torrano begimakur bégimákurr 1: [béɣimákur̄] -
Dorrao / Torrano begiezkel begiézkel 1: [βeɣjéskel] -
Eibar bisko bísko 1: [bíśko] -
Elantxobe bisko bísko 1: [bíśko] -
Elduain begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Elgoibar begioker begíoker 1: [βeɣíokɛr] -
Elorrio begibi¡ur begíbi¡urr 1: [βeɣíβiʒur̄] -
Erratzu exkel éxkel 1: [éʃkel] -
Errezil begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Errezil betoker betokérr 2: [betokɛ́r̄] -
Errigoiti kontrabiste kontrábiste 1: [kontráβiśte] -
Errigoiti begioker begíokérr 2: [beɣíokér̄] -
Eskiula gerlo gérlo 1: [gérlo ] -
Eskiula bedalde soai bedálde soái 2: [beðálde śoái̯ ] -
Etxalar oker okérr 1: [okɛ́r̄] -
Etxarri (Larraun) ezkel ezkél 1: [eskél] -
Etxebarri bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Etxebarri begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Etxebarria begioker begíokérr 1: [beɣíokɛ́r̄] -
Eugi birula birúla 1: [βirúla] -
Ezkio-Itsaso begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Ezkurra begiuker begiúkerr 1: [beɣiúker̄] -
Ezterenzubi begimakur begimakúr 1: [beɣimakúr] -
Ezterenzubi koner konér 2: [konér] -
Gaintza begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Gamarte begikonerrak begikonérrak 1: [beɣikonér̄ak] -
Gamarte begimakur begímakurrá 2: [beɣímakur̄á] -
Gamiz-Fika begioker begíokér 1: [beɣíokɛ́r] -
Gamiz-Fika bixko bíxko 2: [bíʃko] -
Garrüze begimakur begímakur 1: [beɣímakur] -
Getaria begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Getaria kontrabista kontrábistá 2: [kontráβiśtá] -
Getxo bisdebior bisdébiorr 1: [biśðéβior̄] -
Getxo begioker begíokerr 4: [beɣíoker̄] -
Gizaburuaga begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Goizueta beiuker beíukérr 1: [beíukɛ́] -
Hazparne begimakur bégimákurr 1: [béɣimákuR] -
Hendaia oker okérr 1: [okéR] -
Hendaia begioker bégiokérra 2: [béɣjokéRa] -
Hernani begioker begiokérr 1: [βeɣiokɛ́r̄] -
Hondarribia begioker begiOUkerr 1: [beɣiọker̄] -
Ibarruri (Muxika) begibi¡or begíbi¡orr 1: [βeɣíβiʒor̄] -
Ibarruri (Muxika) begiespel begiéspel 1: [βeɣiéśpel] -
Igoa ezkel ezkél 1: [eskɛ́l] -
Igoa begeoker bégeokérr 1: [béɣeokɛ́r̄] -
Igoa begimakur bégimakúrr 2: [béɣimakúr̄] -
Ikaztegieta bisko bísko 1: [βíśko] -
Ikaztegieta begioker begíoker 3: [βeɣíoker] -
Ikaztegieta zearbeidatue zeárrbeidátue 6: [seár̄βei̯ðátue] -
Irisarri begimakur begimákurr 1: [beɣimákuR] -
Itsasu begimakur begímakúrr 1: [beɣímakúR] -
Itsasu khoner khonérr 2: [khonéR] -
Izturitze begimakhur begimakhúr 1: [beɣimakhúr] -
Jaurrieta begisaets bégisaéts 1: [béɣiśaétś] -
Jutsi begimakhur begimakhur 1: [beɣimakhur] -
Kortezubi bisko bísko 1: [βíśko] -
Landibarre begimakur bégimakurrák 1: [béɣimakur̄ák] -
Larrabetzu bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Larrabetzu begioker begíokerr 1: [beɣíoker̄] -
Larrabetzu kontrabiste kontrábiste 2: [kontráβiśte] -
Larraine begiokher begiokher 1: [beɣiokher] -
Larraine koneska konéska 2: [konéśka] -
Larzabale begimakhur begimákhur 1: [beɣimákhur] -
Larzabale koner kóner 2: [kóner] -
Larzabale konersa konersa 3: [konerśa] -
Lasarte-Oria begioker begíokérr 1: [beɣíokér̄] -
Laukiz bisgo bísgo 1: [βíśɣo] -
Legazpi begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Leintz Gatzaga begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Leioa bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Leioa bisge bísge 2: [bíśɣe] -
Leitza begiuker begíukérr 1: [beɣíukɛ́r̄] -
Lekaroz birolo birólo 1: [birólo] -
Lekaroz begimakur begímakúr 2: [beɣímakúr] -
Lekeitio bisko bísko 1: [βíśko] -
Lemoa bixko bíxko 1: [βíʃko] -
Lemoa begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Lemoiz bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Luzaide / Valcarlos begimakur begímakúrr 1: [beɣímakúr̄] -
Makea trebex trrébex 1: [tRéβeʃ] -
Makea begimakur begimákurr 2: [βeɣimákuR] -
Mañaria sedro sédro 1: [śéðro] -
Mañaria bixko bíxko 2: [βíʃko] -
Mañaria begioker begíokérr 2: [beɣíokér̄] -
Mendaro betoker betókerr 1: [βetókɛr̄] -
Mendata begitrabes begítrabes 1: [βeɣítraβeś] -
Mezkiritz begimakur begímakúr 1: [beɣímakúr] -
Montori begizorrotz begizórrotz 1: [βeɣisóRots] -
Montori begioker bégiókerr 2: [béɣiókeR] -
Mugerre bistamakur bistamakur 1: [biśtamakur] -
Mungia bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Mungia begioker begíokerr 3: [beɣíoker̄] -
Oderitz ezkel ézkél 1: [éskɛ́l] -
Oiartzun begioker begíokérr 1: eɣíokɛ́r̄] -
Oiartzun begiexkel begíexkél 2: [βeɣíeʃkél] -
Oñati begibiur begíbiurr 1: [βeɣíβiur̄] -
Oñati bisko bísko 2: [βíśko] -
Ondarroa bisko bísko 1: [βíśko] -
Ondarroa begieskel begiéskel 1: [βeɣiéśkel] -
Orexa begioker bégiókerr 1: [béɣiókɛr̄] -
Orio begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Orozko begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Orozko eskeio eskéio 1: [eśkéi̯o] -
Orozko bisko bísko 2: [βíśko] -
Otxandio begibi¡ur begíbi¡urr 1: [βeɣíβiʒur̄] -
Pagola begiokher begiokhér 1: [beɣiokhér] -
Pasaia begioker bégiokérr 1: [béɣiokér̄] -
Santa Grazi begiokher begiókherr 1: [beɣiókher̄] -
Sara beimakur beímakúrr 1: [βeímakúR] -
Senpere begimakur begimákurr 1: [βeɣimákuR] -
Sohüta begiokher bégiókher 1: [béɣiókher] -
Sondika bisgo bisgo 1: [βiśɣo] -
Suarbe begimakur begimákurr 1: [βeɣimákur̄] -
Sunbilla tirokruzau tírokruzáu 1: [tírokrusáu̯] -
Tolosa begioker begíokérr 1: [beɣíokɛ́r̄] -
Uharte Garazi begimakur begímakúrr 1: [βeɣímakúr̄] -
Urdiain bizgo bízgo 1: [bízɣo] -
Urdiñarbe begiokher bégiokhér 1: [béɣiokhér] -
Urketa begimakhur bégimakhúrra 1: [béɣimakhúRa] -
Urretxu begioker begíokérr 1: [beɣíokɛ́r̄] -
Ürrüstoi okher okhér 1: [okhér ] -
Ürrüstoi begiokher begiokher 2: [beɣiokher ] -
Uztaritze begitrebes begítrrebés 1: [beɣítReβéś] -
Zaratamo begioker begíokér 1: [beɣíokér] -
Zeanuri begieskel begíeskel 1: [βeɣíeśkel] -
Zeanuri begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Zeberio birojo birójo 1: [βiróxo] -
Zegama begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Zilbeti begimakur begímakúr 1: [βeɣímakúr] -
Zollo (Arrankudiaga) begiiskillo begiískillo 1: [βeɣiíśkiʎo] -
Zollo (Arrankudiaga) bi¡or bí¡orr 2: [βíʒor̄] -
Zollo (Arrankudiaga) bisko bísko 3: [βíśko] -
Zornotza begisetro begisétro 1: [βeɣiśétro] -
Zugarramurdi begimakur begímakúr 1: [βeɣímakúr] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper