Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

170 emaitza 1353 bilaketarentzat

1353: *EDUN [+pot., +pres., hark-hura] / *EDUN [+pot., +prés., hark-hura] / *EDUN [+pot, + pres., hark-hura]

  • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
  • Galdera (es): *EDUN [+pot., +pres., hark-hura]
  • Galdera (fr): *EDUN [+pot., +prés., hark-hura]
  • Galdera (en): *EDUN [+pot, + pres., hark-hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta izein du izéin du 1: [iséi̯n du]
Ahetze izan lezake izan lezáke 1: [isan lesáke]
Ahetze izan bear da izam beárr da 2: [isam beáR ða]
Ahetze duke badúke 2: [βaðúke] -
Ahetze izan ditake izan ditáke 3: [isan ditáke]
Ahetze bear luke bearr lúke 4: [beaR lúke]
Aia seguru asko - eukou segúru askó - éukou 1: [śeɣúru aśkó - éu̯kou̯]
Aldude duke duké 1: [duké]
Alkotz izeinttu izéinttu 1: [iséi̯nttu]
Alkotz seguro askizein du segúro askízein dú 2: [śeɣúro aśkísei̯n dú]
Altzai ükhen behar dik ükhém behar dik 1: [ykhém behar dik]
Altzürükü düke d´üke 1: [dýke]
Aramaio inguru euko rau inguru éuko rau 1: [iŋguru éu̯ko rau̯]
Araotz (Oñati) euko dau seguru asko euko dau seguru asko 1: [eu̯ko ðau̯ śeɣuru aśko]
Arbizu gutxi górabera - eukíko du gútxi góraberá - eukíko dú 1: [gútʃi ɣóraβerá - eu̯kíko ðú]
Arboti dikek díkek 1: [díkek]
Arboti duke bítuke 2: [bítuke] -
Armendaritze duke duké 1: [duké]
Arnegi duke dúke 1: [dúke]
Arrangoitze luke luké 1: [luké]
Arrasate euko dau eukó dau 1: [eu̯kó ðau̯]
Arrazola (Atxondo) eukingo dau eukíngo dau 1: [eu̯kíŋgo ðau̯]
Arrieta euko dau - seguramente éuko dau - seguramente 1: [éu̯ko ðau̯ - śeɣuramente]
Arroa (Zestoa) -n bat izango du -m bat izángo du 1: [-m bat isáŋgo ðu]
Arroa (Zestoa) izango du izángo du 2: [isáŋgo ðu]
Arrueta duke báduke 1: [báðuke]
Arrueta ukhaiten ahal du ukháiten ahál du 2: [ukhái̯ten ahál du]
Ataun seguru asko - dauka segúru askó - dauká 1: [śeɣúru aśkó - ðau̯ká]
Ataun izeningou ízeníngou 1: [íseníŋgou̯]
Azkaine egiñen du egíñen du 1: [eɣíɲen du]
Azkaine duke dúke 2: [dúke]
Azkoitia inguru eukikou ingúru eukíkou 1: [iŋgúru eu̯kíkou̯]
Azpeitia eukikou seguru asko éukikou segúru asko 1: [éu̯kikou̯ śeɣúru aśko]
Baigorri duke baduke 1: [baðuke]
Bakio euko dau euko dau 1: [eu̯ko ðau̯]
Bardoze badikek seurra bádikek seurra 2: [báðikek śeur̄a] -
Barkoxe düke d´üke 2: [dýke] -
Bastida izaan du izaan du 1: [isaan du]
Behorlegi duke baduké 1: [baðuké]
Beizama gutxi gorabera eukiko du gutxí goraberá éukiko dú 1: [gutʃí ɣoraβerá éu̯kiko ðú:]
Beizama urteren bat eukiko u urrtérem bat eukíkou 2: [ur̄térem bat eu̯kíkou̯]
Bergara segurutik - eukiko au segurútik - eukíko au 1: [śeɣurútik - eu̯kíko au̯]
Bermeo alan euko dau alan éuko dau 1: [alan éu̯ko ðau̯]
Berriz seguruti deuko segúruti deukó 1: [śeɣúruti ðeu̯kó]
Beruete ziuraski - izaen do zíuraskí - izáen do 1: [síuraśkí - isáen do]
Beskoitze duke dúke 1: [dúke]
Bidarrai duke dúke 1: [dúke]
Bolibar segurutik euko dau segúrutik éuko dáu 1: [śeɣúrutik éu̯ko ðáu̯]
Busturia aren baten - dauko árem baten - dauko 1: [árem baten - ðau̯ko]
Busturia aren baten eukiko dau árem baten eukíko dau 2: [árem baten eu̯kíko ðau̯]
Deba seguru asko - euko du segúru askó - éuko dú 1: [śeɣúru aśkó - éu̯ko ðú]
Deba euko du éuko dú 2: [éu̯ko ðú]
Dima eukiko dau segurutik eukíko dau segurútik 1: [eu̯kíko ðau̯ śeɣurútik]
Domintxaine badu engoitik badú engóitik 1: [baðú eŋgói̯tik]
Domintxaine bildiko tik bildíko tik 2: [bilðíko tik]
Domintxaine següra ahantziik següra ahantziik 3: [śeɣyra ahantsiik]
Domintxaine duke dúke 7: [dúke] -
Donibane Lohizune izan lezake aprepe izan lezake aprepe 1: [isan lesake aprepe]
Donostia gutxi gorabera - izangou gutxi gorabera - izangou 1: [gutʃi ɣoraβera - isaŋgou]
Dorrao / Torrano seguramente egoin do segúraménte egóin do 1: [śeɣúraménte eɣói̯n do]
Elantxobe eukiko deu konteixu eukíko deu kontéixu 1: [eu̯kíko ðeu̯ kontéi̯ʃu]
Elorrio seguritik - eukingo dau segúritik - eukíngo dau 1: [śeɣúritik - eu̯kíŋgo ðau̯]
Erratzu seguru aski - badu seguru aski - badu 1: [śeɣuru aśki - βaðu]
Errezil gutxiñéz - badauka gútxiñéz - badáuka 1: [gútʃiɲés - baðáu̯ka]
Errezil gutxiñez - izengo du gútxiñéz - izéngo du 2: [gútʃiɲés - iséŋgo ðu]
Errigoiti segur seguru -eukiko ittu -ingeru segur seguru -eukíko ittú -ingeru 1: [śeɣur śeɣuru -eu̯kíko ittú -iŋgeru]
Eskiula düke d´üke 1: [dýke] -
Eskiula -en althia badik -en althia badik 2: [-en althia βaðik]
Eskiula ükhen behar dik ükhem behar dik 3: [ykhem behar dik]
Eskiula ahantzi dik nun e e beita ahantzi dik nun e e beita 4: [ahantsi ðik nun e e βei̯ta]
Eskiula iabazi dik nun e e beita iabazi dik nun e e beita 5: [iaβasi ðik nun e e βei̯ta]
Etxaleku olaxe izangoittu ólaxe izángoittú 1: [ólaʃe i̯sáŋgoi̯ttú]
Etxarri (Larraun) izaen do seuroaski izáen do séuroaski 1: [isáen do śéuroaśki]
Etxebarri inguru euko dau inguru euko dau 1: [iŋguru eu̯ko ðau̯]
Etxebarria gitxi gorabera euko dau gitxí goraberá éuko dáu 1: [gitʃí ɣoraβerá éu̯ko ðáu̯]
Eugi izein tu izéin tú 1: [iséi̯n tú]
Ezkio-Itsaso seuramente - euko do seúramente - éuko do 1: [śeúramente - éu̯ko ðo]
Ezkio-Itsaso inguru eukoo ingurú éukoo 2: [iŋgurú éu̯koo]
Ezkio-Itsaso onezkero - dauke onezkero - dauké 3: [oneskero - dau̯ké]
Ezkio-Itsaso eukiko do onezkero éukiko do onezkero 4: [éu̯kiko ðo oneskero]
Ezterenzubi duke duke 1: [duke]
Gaintza siuraski - izango síuraskí - izángó 1: [śíuraśkí - isáŋgó:]
Gamarte duke duké 1: [duké]
Gamiz-Fika seguramente eukiko dau seguramente eukíko dau 1: [śeɣuramente eu̯kíko ðau̯]
Garrüze duke dúke 1: [dúke]
Garrüze uke uké 2: [uké]
Garrüze ukhain du ukhain du 3: [ukhain du]
Getaria gutxi gorabera - dauka gutxi gorabera - dauká 1: [gutʃi ɣoraβera - ðau̯ká]
Getxo -ren bat deko -rem bat déko 1: [-rem bat ðéko]
Gizaburuaga euko dau euko dau 1: [eu̯ko ðau̯]
Hazparne luke balúke 1: [balúke]
Hendaia izango du izango du 1: [isaŋgo ðu]
Hendaia luke balúke 1: alúke]
Hondarribia iruki leike iruki leike 1: [iruki lei̯ke]
Ibarruri (Muxika) ingeru euko deu ingeru éuko deu 1: [iŋgeru éu̯ko ðeu̯]
Igoa siuraski izaan do síuraskí ízaan do 1: [śíuraśkí ísaan do]
Ikaztegieta euko du euko du 1: [eu̯ko ðu]
Irisarri duke duké 1: [duké]
Itsasu duke dúke 1: [dúke]
Izturitze duke dúke 1: [dúke]
Izturitze izan behar du izam behár du 2: [isam behár du]
Izturitze izaan du izaán du 3: [isaán du]
Jutsi duke duke 1: [duke]
Jutsi ukhan behar dik ukham beharr dik 2: [ukham behar̄ dik]
Jutsi ukhan behar duke ukham beharr duke 3: [ukham behar̄ duke]
Kortezubi euko dau euko dau 1: [eu̯ko ðau̯]
Landibarre duke duké 1: [duké]
Larrabetzu seguramente -euko deu seguramente -éuko deu 1: [śeɣuramente -éu̯ko ðɛu̯]
Larraine badiela - -en althexia badiela - -en althexia 1: [baðiela - -en altheʃia]
Larraine düke bad´üke 2: [baðýke]
Larzabale ukhain dik ukháin dik 1: [ukhái̯n dik]
Larzabale dikek dikek 2: [dikek]
Lasarte-Oria seguru asko - du seguru asko - du 1: [śeɣuru aśko - du]
Laukiz segurantzen - euko dau segurantzen - euko dau 1: [śeɣurantsen - eu̯ko ðau̯]
Legazpi eongo da eongo da 1: [eoŋgo ða]
Leintz Gatzaga seguru asko - eukiko dau segúru asko - eukíko DRau 1: [śeɣúru aśko - eu̯kíko d̪au̯]
Leioa paraje paraje eukiko dou paraje paraje eukíko dou 1: [paraxe paraxe eu̯kíko ðou̯]
Lekeitio inguri eukiko dau inguri eukíko dau 1: [iŋguri eu̯kíko ðau̯]
Lemoa seguramente euko deu seguramente éuko deu 1: [śeɣuramente éu̯ko ðeu̯]
Lemoiz ingeru eukiko deu ingeru eukiko deu 1: [iŋgeru eu̯kiko ðeu̯]
Luzaide / Valcarlos duke badúke 1: [βaðúke]
Makea duke duké 1: [ðuké]
Mañaria ikusten danes - deko ikusten danes - deko 1: [ikuśten daneś - ðeko]
Mendaro eukiko deu éukiko deu 1: [éu̯kiko ðeu̯]
Mendaro aprosimadamente - dauka aprrósimadamente - dáuka 2: [apr̄óśimaðamente - ðáu̯ka]
Mendata euko deu euko deu 1: [eu̯ko ðeu̯]
Mezkiritz izein du izéin du 1: [iséi̯n du]
Montori düke d´üke 1: [dýke] -
Mugerre duke baduke 1: [baðuke]
Mugerre izaiten ahal du izaiten ahal du 2: [isai̯ten ahal du]
Mungia ingeru eukiko deu ingeru eukíko deu 1: [iŋgeru eu̯kíko ðeu̯]
Oderitz urteon bat izain dek úrrteom bat izáin dek 1: [úr̄teom bat isáin dek]
Oñati eukiko dau seguramente eukíko dau seguramente 1: [eu̯kíko ðau̯ śeɣuramente]
Ondarroa seguru asko eukikoitxus - bat - segúru asko eukíkoitxus - bat - 1: [śeɣúru aśko eu̯kíkoi̯tʃuś - βat -]
Orio izango du izángo du 1: [isáŋgo ðu]
Orozko euko dau euko dau 1: [eu̯ko dau̯]
Otxandio seguruti euko dau seguruti eukó dau 1: [śeɣuruti eu̯kó ðau̯]
Pagola düke düke 1: [dyke]
Pagola ükhenen dü ükhénen dü 2: [ykhénen dy]
Santa Grazi düke d´üke 1: [dýke]
Sara badu badú 1: [baðú]
Sara bide du bidé du 2: [βiðé ðu]
Senpere luke balúke 1: [βalúke]
Senpere al du al du 2: [al du]
Senpere segur - aantzia du segur - aantzia du 3: [śeɣur - aantsia ðu]
Sohüta düke d´üke 1: [dýke]
Sondika euko dau euko dau 1: [eu̯ko ðau̯]
Suarbe izein du izéin du 1: [iséi̯n du]
Uharte Garazi duke dúke 1: [dúke]
Urdiain eanko du eánko dú 1: [eáŋko ðú]
Urdiñarbe dükek badükék 1: [βaðykék] -
Urketa ukhanen du ukhánen du 1: [ukhánen du]
Urretxu seguru asko - eukiko do segúru askó - éukiko do 1: [śeɣúru aśkó - éu̯kiko ðo]
Urretxu izango do izángo dó 2: [isáŋgo ðó]
Ürrüstoi ükhen behar dik ükhem behar dik 1: [ykhem behar dik]
Ürrüstoi lüke bal´üke 2: [balýke]
Ürrüstoi ükheiten ahal dü ükhéiten ahal dü 3: [ykhéi̯ten ahal dy]
Ürrüstoi dikezü dikezü 4: [dikesy]
Ürrüstoi dikek dikek 5: [dikek] -
Uztaritze izan bear du izam beárr du 1: [isam beáR ðu]
Uztaritze duke dúke 1: [ðúke]
Zaratamo segurutik deuke segúrutik déuke 1: [śeɣúrutik déu̯ke]
Zeanuri inguru eukiko dau inguru eukíko dau 1: [iŋguru eu̯kíko ðau̯]
Zeberio seguramente -deuko seguramente -deuko 1: [śeɣuramente -ðeu̯ko]
Zeberio eukiko dau eukiko dau 1: [eu̯kiko ðau̯]
Zegama seguro - eukiko segúro - éukikó 1: [śeɣúro - éu̯kikó:]
Zilbeti seguro aski - izein du segúro askí - izéin du 1: [śeɣúro aśkí - iséi̯n du]
Zollo (Arrankudiaga) inguru euko dau inguru éuko dau 1: [iŋguru éu̯ko ðau̯]
Zornotza inguru euko deu inguru éuko deu 1: [iŋguru éu̯ko ðeu̯]
Zugarramurdi goiti beiti izain tu goiti béiti izáin tú 1: [goi̯ti βéi̯ti isái̯n tú]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper