Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

217 emaitza 1292 bilaketarentzat

1292: IZAN [+pot., +pres., hura] / IZAN [+pot., +prés., hura] / IZAN [+pot, + pres., hura]

  • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
  • Galdera (es): IZAN [+pot., +pres., hura]
  • Galdera (fr): IZAN [+pot., +prés., hura]
  • Galdera (en): IZAN [+pot, + pres., hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta joanen da féin da 1: [féi̯n da]
Ahetze joango da parrtítuko dá 1: [paRtítuko ðá]
Ahetze litake erí lítake 1: [erí lítake]
Ahetze eri da erí da 2: [erí ða]
Ahetze joanen da erí izáin da 3: [erí isái̯n da]
Aia joango da jungoá 1: [xuŋgoá]
Aldude litake litake 1: [litake]
Aldude ditake ditaike 2: [ditai̯ke]
Alkotz joanen da yoain dé 1: [ǰoai̯n dé]
Altzai joanen da ¡únendük 1: [ʒúnendyk]
Altzai dateke dáteke 2: [dáteke]
Altzai dateke datéke 3: [datéke]
Altzürükü date dáte 1: [dáte]
Altzürükü dateke dáteké 2: [dáteké]
Aramaio joango da júngo da 1: [xúŋgo ða]
Araotz (Oñati) joango da fango da 1: [faŋgo ða]
Arbizu joango da fángo dá 1: [fáŋgo ðá]
Arboti joanen da yuáintsü 1: [ǰwái̯ntśy]
Arboti dateke déteke 2: [déteke]
Arboti dateke déteke 3: [déteke]
Armendaritze ditake ditáke 1: [ðitáke]
Armendaritze ditake ditáke 2: [ðitáke]
Arnegi ditake ditaké 1: [ditaké]
Arnegi dateke dateké 1: [ðateké]
Arrangoitze joanen da yoanen dá 1: [ǰoanen dá]
Arrasate joango da jóngo da 1: [xóŋgo ða]
Arrazola (Atxondo) joango da jungo da 1: [xuŋgo ða]
Arrieta joango da ¡óano dá 1: [ʒóaŋo ðá]
Arroa (Zestoa) joango da júngoa 1: [xúŋgoa]
Arrueta izan behar da izámbeáik 1: [isámbeái̯k]
Arrueta izan behar da izambeaik aauz 2: [isambeai̯k aau̯s]
Arrueta dateke détake 2: [détake]
Arrueta joango da pharrtítikouk 3: [phar̄títikou̯k]
Arrueta joanen da da - izain 4: [da - isai̯n]
Arrueta izan behar da izam beháik 5: [isam behái̯k] -
Arrueta date dúkek 6: [dúkek]
Ataun joango da júngo da 1: [xúŋgo ða]
Azkaine ditake ditáke 1: [ðitáke]
Azkaine bide da bidé da 1: [biðé ða]
Azkoitia joango da jungó a 1: [xuŋgó a]
Azpeitia joango da jungó a 1: [xuŋgó a]
Baigorri joanen da yoanenduk 1: [ǰoanenduk]
Baigorri date dúkek 2: [dúkek]
Baigorri daike dáike 3: [dái̯ke]
Bakio joango da xoángo da 1: [ʒoáŋgo ða]
Bardoze eri da blásatiáuk 1: [bláśatjáu̯k] -
Bardoze eri da eriúk 2: [eriúk] -
Bardoze zoin da hain zozo gaizki errateko hari zóin da hain tzózo gáizki erráiteko hári 3: [sói̯n da hai̯n tsóso gái̯ski er̄ái̯teko hári] -
Bardoze joango da phartítukouk 4: [phartítukou̯k] -
Barkoxe date dáte 1: [dáte]
Barkoxe izan behar da izambehárdik 2: [isambehárdik]
Barkoxe dateke badatekínez 3: [baðatekínes] -
Barkoxe dateke datekiláik 4: [datekilái̯k] -
Bastida nik uste eri da nikuste kholpatüada 1: [nikuśte kholpatyaða]
Bastida nik uste eri da nikuste erida 2: [nikuśte eriða]
Bastida joanen da izaanda 3: [isaanda]
Bastida beharba han da beharba handa 4: [beharba handa]
Bastida ditake ditáke 5: [ditáke] -
Behorlegi dateke badáteke 1: [baðáteke] -
Behorlegi ditake dítake 1: [ðítake]
Beizama joango da júngoa 1: [xúŋgoa]
Bergara joango da júngo dá 1: [xúŋgo ðá]
Bermeo joango da xungo da 1: [ʒuŋgo ða]
Berriz joango da jungo dá 1: [xuŋgo ðá]
Beruete joan da yoán da 1: [ǰoán da]
Beskoitze litake litáken 1: [litáken]
Bidarrai ditake ditáke 1: [ðitáke]
Bolibar joango da júngo dá 1: [xúŋgo ðá]
Busturia joango da jóango da 1: [xóaŋgo ða]
Deba joango da jungó a 1: [xuŋgó a]
Deba doa siák 2: [śiák]
Dima joango da yóango da 1: [ǰóaŋgo ða]
Domintxaine dateke déteke 1: [déteke]
Donibane Lohizune joanen da izain da 1: [isai̯n da]
Donibane Lohizune joanen da eoin da 2: [eoi̯n da]
Donostia joango da izango a 1: [isaŋgo a]
Dorrao / Torrano joanen da fáen dá 1: [fáen dá]
Elantxobe joango da ¡úngo dis 1: [ʒúŋgo ðiś]
Elorrio joango da joango da 1: [xoaŋgo ða]
Erratzu joanen da gain de 1: [ɣai̯n de]
Errezil joango da jungó a 1: [xuŋgó a]
Errigoiti joango da jóango da 1: [xóaŋgo ða]
Eskiula dateke dateke 1: [dateke]
Eskiula joanen da ¡uanen dük 2: [ʒuanen dyk] -
Eskiula date d´ükek 3: [dýkek]
Eskiula dudaik gabe eri baita düdaikábe ei báita 4: [dydai̯káβe ei βái̯ta]
Eskiula izan behar da izambehar dik 5: [isambehar dik]
Eskiula dateke datéke 6: [datéke] -
Eskiula date badáte 7: [baðáte] -
Eskiula dateke dáteke 8: [dáteke] -
Eskiula dateke badáteke 9: [baðáteke] -
Eskiula dateke datekíla 10: [datekíla] -
Etxaleku joango da joángo dá 1: [xoáŋgo dá]
Etxaleku joanen da joáin da 2: [xoái̯n da]
Etxarri (Larraun) joanen da joaén da 1: [xoaén da]
Etxebarri joango da ¡ongó da 1: [ʒoŋgó ða]
Etxebarria joango da jungo dá 1: [xuŋgo ðá]
Eugi joanen da joain dé 1: [xoai̯n dé]
Ezkio-Itsaso joango da júngo da 1: [xúŋgo ða]
Ezterenzubi joanen da izáinda 1: [isái̯nda]
Gaintza joango da joangóa 1: [xoaŋgóa]
Gaintza joango da joángoa 2: [xoáŋgoa] -
Gamarte ditake ditaké 1: [ditaké]
Gamiz-Fika joango da yoango dá 1: [ǰoaŋgo ðá]
Getaria joango da júngo a 1: [xúŋgo a]
Getxo joango da yongo da 1: [ǰoŋgo ða]
Gizaburuaga joango da joángo da 1: [xoáŋgo ða]
Goizueta joanen da yoin duk 1: [ǰoi̯n duk]
Goizueta joanen da yoín da 2: [ǰoín da]
Hondarribia joango da jóango da 1: [xóaŋgo ða]
Ibarruri (Muxika) joango da joango da 1: [xoaŋgo ða]
Igoa joan da yoán da 1: [ǰoán da]
Ikaztegieta joango da jungo dek 1: [xuŋgo ðek]
Irisarri ditake ditáke 1: [ditáke]
Irisarri ditake ditáke 2: [ditáke]
Itsasu ditake ditáke 1: [ðitáke]
Itsasu joanen da izánen dá 2: [isánen dá]
Izturitze joanen da yohaanda 1: [ǰohaanda]
Izturitze joanen da izánenda 2: [isánenda]
Izturitze izan behar da izámbeharda 3: [isámbeharda]
Jaurrieta joanen da faén da 1: [faén da]
Jutsi joanen da yoháinduk 1: [ǰohái̯nduk]
Jutsi date dukek 2: [dukek]
Jutsi ditake ditake 3: [ditake]
Jutsi dateke dateke 4: [dateke]
Jutsi izan behar da izambehardik 5: [isambeharðik]
Jutsi dateke dateke 6: [dateke] -
Kortezubi joango da jungo da 1: [xuŋgo ða]
Larrabetzu joango da yóango da 1: [ǰóaŋgo ða]
Larraine hainbeste balio likek egon dadin haimbe.te balio likek egon dadin eyün hótan 2: [hai̯mbeśte βalio likek eɣon daðin eǰyn hótan] -
Larraine izan behar da xof´ürrak izam behar dik kholpatüik 4: [ʃofýr̄ak isam behar dik kholpatyi̯k] -
Larraine dateke ¡uan datekínian 5: [ʒuan datekínian]
Larraine date dáte 6: [dáte] -
Larzabale joanen da izáinda 1: [isái̯nda]
Larzabale daiteke daiteke 1: [dai̯teke]
Larzabale date dúkek 2: [dúkek]
Larzabale ditake ditákela 3: [ditákela]
Lasarte-Oria joango da júngo dá 1: [xúŋgo ðá]
Lasarte-Oria joango da juángo á 2: [xwáŋgo á]
Laukiz joango da yoángo da 1: [ǰoáŋgo ða]
Leintz Gatzaga joango da fangó da 1: [faŋgó ða]
Leioa joango da joángo da 1: [xoáŋgo ða]
Lekeitio joango da ¡ungo da 1: [ʒuŋgo ða]
Lemoa joango da yóango da 1: [ǰóaŋgo ða]
Lemoiz joango da yongo da 1: [ǰoŋgo ða]
Luzaide / Valcarlos joanen da yoanén da 1: [ǰoanén da]
Luzaide / Valcarlos dateke yoan dateké 1: [ǰoan dateké]
Luzaide / Valcarlos joanen da yoáin da 2: [ǰoái̯n da]
Makea ditake ditaké 1: [ðitaké]
Makea ditake ditáke 2: [ðitáke]
Mañaria joango da júango da 1: [xúaŋgo ða]
Mendaro doa díxa 1: [ðíʃa]
Mendaro joango da júngo da 2: [xúŋgo ða]
Mendata doa doa 1: [ðoa]
Mezkiritz joanen da joain de 1: [xoai̯n de]
Mezkiritz joanen da joáin dá 2: [xoái̯n dá]
Montori date dáte 1: [dáte] -
Mugerre joanen da ¡oháanda 1: [ʒoháanda]
Mugerre joanen da izaanda 2: [isaanda]
Mungia joango da yóango da 1: [ǰóaŋgo ða]
Oderitz joanen da joáin dok 1: [xoái̯n dok]
Oñati joango da fango da 1: [faŋgo da]
Ondarroa joango da jungo di 1: [xuŋgo ði]
Orio joango da jungóa 1: [xuŋgóa]
Orozko joango da jóango da 1: [xóaŋgo ða]
Otxandio joango da yúngo da 1: [ǰúŋgo ða]
Pagola izan behar da mánkhat´üikizambehárdik 1: [máŋkhatýi̯kisambehárdik]
Pagola litzateke lizáte 2: [lisáte]
Pagola litzateke lizatéke 3: [lisatéke]
Pagola dateke deitekíla 4: [dei̯tekíla]
Pagola dateke dátekíla 5: [ðátekíla]
Pasaia doa ijuala 1: [ixuala]
Santa Grazi date dáte 1: [dáte]
Santa Grazi dateke dáteke 2: [dáteke]
Santa Grazi date dáte 3: [dáte] -
Santa Grazi date datilaik 4: [datilai̯k] -
Sara joanen da gain dá 1: [ɣai̯n dá]
Sara bide da bidé da 2: [βiðé ða]
Sara bide da eri bide dá 3: [eri βiðe ðá]
Senpere joanen da gain dá 1: [gai̯n dá]
Senpere joanen da izáin da 2: [isái̯n da]
Sohüta eri da blesat´üik ahál dük 1: [bleśatýi̯k ahál dyk]
Sohüta joanen da ¡unénden 2: [ʒunénden]
Sohüta dateke datekía 3: [datekía]
Sohüta date dáte 4: [dáte]
Sohüta date dáte 5: [dáte] -
Sohüta dateke dáteke 6: [dáteke] -
Sohüta dateke datéke 7: [datéke]
Sohüta dateke datekínetz 8: [datekínets] -
Sohüta dateke datékin 9: [datékin] -
Sondika joango da yoángo da 1: [ǰoáŋgo ða]
Suarbe joanen da dduain dé 1: [ddwai̯n dé]
Suarbe joanen da yuain dé 2: [ǰwai̯n dé]
Uharte Garazi ditake dítake 1: [dítake]
Urdiain joanen da fáin da 1: [fái̯n da]
Urdiñarbe joanen da ¡ínen den 1: [ʒínen den] -
Urdiñarbe dateke datéke 2: [datéke] -
Urketa kolpatia da kolpatia dá 1: [kolpatia dá]
Urketa baukezu báukezu 2: [báukesu]
Urretxu joango da júngoa 1: [xúŋgoa]
Urretxu joango da júngo a 2: [xúŋgo a] -
Ürrüstoi date dáte 1: [ðáte]
Ürrüstoi dateke datekía 2: [datekía]
Ürrüstoi joanen da ¡oaándük 3: [ʒoaándyk]
Ürrüstoi joan gei da ¡oangeidük 4: [ʒoaŋgei̯dyk]
Ürrüstoi izan behar da izambehardik 5: [isambehardik]
Uztaritze joanen da izanén da 1: [isanén da]
Zaratamo joango da ¡oángo dá 1: [ʒoáŋgo ðá]
Zeanuri joango da yoango da 1: [ǰoaŋgo ða]
Zeberio doa doa 1: [ðoa]
Zeberio joango da yóango da 1: [ǰóaŋgo ða]
Zegama joango da júngoa 1: [xúŋgoa]
Zegama joango da jungó a 2: [xuŋgó a]
Zilbeti joanen da joáin de 1: [xoái̯n de]
Zollo (Arrankudiaga) doa doa 1: [ðoa]
Zornotza joango da júngo da 1: [xúŋgo ða]
Zugarramurdi joanen da gáin da 1: [ɣái̯n da] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper