Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

155 emaitza 1254 bilaketarentzat

1254: ochenta / quatre-vingts / eighty

  • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
  • Galdera (es): ochenta
  • Galdera (fr): quatre-vingts
  • Galdera (en): eighty
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta láuretan ógei láuretanógei 1: [láu̯retanóɣei̯]
Ahetze larrógoi larrógoi 1: [laRóɣoi̯]
Ahetze laetan ógoi laetan ógoi 1: [laetan óɣoi̯]
Aia larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Aldude lautanoi láutanóiy 1: [láu̯tanói̯ǰ]
Alkotz lauetan (h)ogei lauétanogéi 1: [lawétanoɣéi̯]
Altzai lautan hogei láutanhógei 1: [láu̯tanhóɣei̯]
Altzürükü lautan hogei láutanhógei 1: [láu̯tanhóɣei̯]
Amezketa larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Andoain larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Aniz labetan ogei labétanogéi 1: [laβétanoɣéi̯]
Aramaio larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Araotz (Oñati) larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Arbizu laurogei láurogéi 1: [láu̯roɣéi̯]
Arboti látanogéi látanogéi 1: [látanoɣéi̯]
Armendaritze láuratan ói láuratanói 1: [láu̯ratanói̯]
Armendaritze laatan oi láatanoi 2: [láatanoi̯]
Arnegi láuetanhógoi láuetanhógoi 1: [láu̯etanhóɣoi̯]
Arnegi laatan oi láatanoi 2: [láatanoi̯]
Arrangoitze lauetan ogoi láuetan ogói 1: [láu̯etan oɣói̯]
Arrasate larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Arrazola (Atxondo) larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Arrieta larogei larógéi 1: [laróɣéi̯]
Arroa (Zestoa) larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Arrueta látan hói látanhói 1: [látanhói̯]
Asteasu larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Ataun larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Azkaine lauetan ogoi láuetan ogói 1: [láu̯etan oɣói̯]
Azkoitia larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Azpeitia larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Baigorri laatan oi laatanói 1: [laatanói̯]
Bakio larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Bardoze látan ogói látanogói 1: [látanoɣói̯]
Bardoze látanói látanói 2: [látanói̯]
Barkoxe lautanogei láutanogéi 1: [láu̯tanoɣéi̯]
Bastida laatan oi laatanói 1: [laatanói̯]
Beasain larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Behorlegi laatan oi láatanói 1: [láatanó:i̯]
Beizama larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Bergara larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Bermeo larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Berriz larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Beruete lábetan ogái lábetan ogái 1: [láβetan oɣái̯]
Beskoitze laatan oi láatanói 1: [láatanói̯]
Bidarrai láatan ohói láatanohói 1: [láatanohói̯]
Bolibar larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Busturia larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Deba larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Dima larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Domintxaine lautanogei láutanogéi 1: [láu̯tanoɣéi̯]
Domintxaine lautanoi lautanói 2: [lau̯tanói̯]
Donamaria lautanogei lautanogéi 1: [lau̯tanoɣéi̯]
Donibane Lohizune larógoi larógoi 1: [laróɣoi̯]
Donostia larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Dorrao / Torrano laurogei láurogéi 1: [láu̯roɣéi̯]
Eibar larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Elantxobe larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Elduain larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Elgoibar larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Elorrio larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Erratzu lauetan (h)ogei lauétanogéi 1: [lau̯étanoɣéi̯]
Errezil larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Errigoiti larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Eskiula lauetan hogei láuetan hógei 1: [láwetan hóɣei̯]
Eskiula lautan hogei láutan hógei 2: [látan hóɣei̯]
Etxalar lautanogei láutanogéi 1: [láu̯tanoɣéi̯]
Etxaleku labetan ogei lábetanogéi 1: [láβetanoɣéi̯]
Etxarri (Larraun) larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Etxarri (Larraun) lauetan (h)ogei láuetanogéi 2: [láu̯etanoɣéi̯]
Etxebarri larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Etxebarria larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Eugi labetan ogei lábetanogéi 1: [láβetanoɣéi̯]
Ezkio-Itsaso larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Ezkurra larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Ezkurra lautanogei láutanogéi 1: [láu̯tanoɣéi̯]
Ezterenzubi laatan ooi laatánooi 1: [laatánooi̯]
Ezterenzubi lauetán ooi lauetánooi 2: [lau̯etánooi̯]
Gaintza lárobéi lárobéi 1: [lároβéi̯]
Gamarte laatan oi laátanói 1: [laátanói̯]
Gamiz-Fika larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Garrüze látanói látanói 1: [lá:tanó:i̯]
Getaria larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Getxo larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Gizaburuaga larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Goizueta lárouéi lárouéi 1: [lárowéi̯]
Hazparne láutanóoi láutanóoi 1: [látanóoi̯]
Hazparne larróoi larróoi 1: [laRóoi̯]
Hazparne laatan ooi láatanóoi 2: [láatanóoi̯]
Hendaia larógoi larógoi 1: [larógoi̯]
Hernani larogei larógéi 1: [laróɣéi̯]
Hondarribia larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Ibarruri (Muxika) larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Igoa labetan ogei lábetanogéi 1: [láβetanoɣéi̯]
Ikaztegieta larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Itsasu láuetan óoi láuetan óoi 1: [láu̯etan óoi̯]
Jaurrieta laurogei laurógei 1: [lau̯róɣei̯]
Jutsi lautanoi lautanoi 1: [lau̯tanoi̯]
Kortezubi larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Landibarre lauetan (h)ogei láuetanhogéi 1: [láu̯etanhoɣœ́i̯]
Larrabetzu larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Larraine lauetan hogei láuetan hógei 1: [láwetan hóɣei̯]
Larzabale laatan hói laatanhói 1: [laatanhói̯]
Lasarte-Oria larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Laukiz larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Legazpi larogei larogei 1: [laroɣei̯]
Leintz Gatzaga larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Leioa laurogei laurógei 1: [lau̯róɣei̯]
Leitza larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Lekaroz lauetan (h)ogei lauetanogéi 1: [lau̯etanoɣéi̯]
Lekeitio larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Lemoa larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Lemoiz larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Luzaide / Valcarlos lauetan ogoi láuetan ogói 1: [láu̯etan oɣói̯]
Makea láotan óoi láotan óoi 1: [láotan óoi̯]
Mañaria larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Mendaro larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Mendata larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Mezkiritz lauetan (h)ogei láuetanogéi 1: [láwetanoɣéi̯]
Montori lautan hogei láutan hógei 1: [láu̯tan hóɣei̯]
Mugerre laatan oi laátanoi 1: [laátanoi̯]
Mungia larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Oderitz lárogái lárogái 1: [lároɣái̯]
Oiartzun larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Oñati larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Ondarroa lárogi lárogi 1: [lároɣi] -
Orexa larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Orio larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Orozko laurogei laurogéi 1: [lau̯roɣéi̯]
Otxandio larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Pagola latan hogei látanhógei 1: [látanhóɣei̯]
Pasaia larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Santa Grazi lautan hogei láutanhógei 1: [láu̯tanhógei̯]
Sara laaten ogoi laátenógoi 1: [laátenóɣoi̯]
Senpere larótan ógoi larótanógoi 1: [larótanóɣoi̯]
Sohüta lautan hogei láutan hógei 1: [láu̯tan hóɣei̯]
Sohüta láuta hógoi láuta hógoi 2: [láu̯ta hóɣoi̯] -
Sondika larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Suarbe lauetan (h)ogei láuetanogéi 1: [láwetanoɣéi̯]
Sunbilla láutenogéi láutenogéi 1: [láu̯tənoɣéi̯]
Tolosa larogei larógei 1: [laróɣe]
Uharte Garazi laatan oi láatanói 1: [láatanói̯]
Urdiain larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Urdiñarbe latan hogei latan hógei 1: [la:tan hóɣei̯]
Urketa látanói látanói 1: [látanói̯]
Urretxu larogei larógéi 1: [laróɣéi̯]
Ürrüstoi lauetan hogei lauetan hógei 1: [lawetan hóɣei̯]
Uztaritze lauetan ogoi láuetan ógoi 1: [láu̯etan óɣoi̯]
Zaratamo larogei larogei 1: [laroɣei̯]
Zeanuri larogei lárogei 1: [lároɣei̯]
Zeberio larogei larógei 1: [laróɣei̯]
Zegama larogei lárogéi 1: [lároɣéi̯]
Zilbeti labetan ogei lábetanogéi 1: [láβetanoɣéi̯]
Zollo (Arrankudiaga) larogei larogéi 1: [laroɣéi̯]
Zornotza larogei larogei 1: [laroɣei̯]
Zugarramurdi láuetan ógoi láuetanógoi 1: [láwetanóɣoi̯]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper