Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

148 emaitza 1253 bilaketarentzat

1253: sesenta / soixante / sixty

  • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
  • Galdera (es): sesenta
  • Galdera (fr): soixante
  • Galdera (en): sixty
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta iruetanogei iruétanógei 1: [irwétanóɣei̯]
Ahetze iruetan ogoi irúetan ógoi 1: [irúetan óɣoi̯]
Aia irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Aldude hiruetanoi híruetanóiy 1: [hírwetanói̯ǰ]
Alkotz iruetanogei iruétanogéi 1: [irwétanoɣéi̯]
Altzai hiutanhogei híutanhógei 1: [híutanhóɣei̯]
Altzürükü hiutanhogei hiútanhógei 1: [hiútanhóɣei̯]
Amezketa irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Andoain irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Aniz iruetanogei iruétanogéi 1: [irwétanoɣéi̯]
Aramaio irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Araotz (Oñati) irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Arbizu irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Arboti hítanogéi hítanogéi 1: [hítanoɣéi̯]
Armendaritze írutanói írutanói 1: [írutanó:i̯]
Arnegi hiruetanhogoi hirúetanhógoi 1: [hirúetanhóɣoi̯]
Arrangoitze iruetan ogoi irúetan ogói 1: [irúetan oɣói̯]
Arrasate irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Arrazola (Atxondo) irurogei irúrógei 1: [irúróɣei̯]
Arrieta irurogei irúrogéi 1: [irúrogéi̯]
Arroa (Zestoa) irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Arrueta hítanhói hítanhói 1: [hítanhói̯]
Asteasu irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Ataun irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Azkaine hiruetan ogoi híruetan ogói 1: [híruetan oɣói̯]
Azkoitia irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Azpeitia irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Baigorri hirutanoi hirutanói 1: [hirutanói̯]
Bakio irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Bardoze hiruetan ogoi híruetanogói 1: [hírwetanoɣói̯]
Bardoze hiruetanoi híruetanói 2: [hírwetanói̯]
Barkoxe híutanogéi híutanogéi 1: [híutanoɣéi̯]
Bastida hirutanooi hirutanoói 1: [hirutanoói̯]
Beasain irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Behorlegi hirutanooi hirútanoói 1: [hirútanɔɔ́i̯]
Beizama irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Bergara irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Bermeo irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Berriz irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Beruete iruetanogai iruétanogái 1: [irwétanoɣái̯]
Beruete iruetanogai íruetanogái 2: [írwetanoɣái̯]
Beskoitze hiutanoi hiutanói 1: [hiutanói̯]
Bidarrai hiruetanhogoi híruetanhogói 1: [hírwetanhoɣói̯]
Bolibar irurogei írurogéi 1: [íruroɣéi̯]
Busturia irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Deba irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Dima irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Domintxaine híruetanogéi híruetanogéi 1: [hírwetanoɣéi̯]
Donamaria irutenogei irútenogéi 1: [irútənoɣéi̯]
Donibane Lohizune (h)iruogoi iruogói 1: [iruoɣói̯]
Donostia irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Dorrao / Torrano irurogei írurogéi 1: [íruroɣéi̯]
Eibar irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Elantxobe irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Elduain irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Elgoibar irurogei irurógei 1: [iruróɣe:i̯]
Elorrio irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Erratzu iruetanogei irúetanogéi 1: [irúetanoɣéi̯]
Errezil irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Errigoiti irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Eskiula hiutan hogei hiútan hógei 1: [hiútan hóɣei̯]
Etxalar irutenogei irútenogéi 1: [irútənoɣéi̯]
Etxaleku iruetanogei íruetanogéi 1: [írwetanoɣéi̯]
Etxarri (Larraun) iruetanogei iruétanogéi 1: [irwétanoɣéi̯]
Etxebarri irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Etxebarria irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Eugi iruetanogei iruétanogéi 1: [irwétanoɣéi̯]
Ezkio-Itsaso irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Ezkurra íruetanobéi íruetanobéi 1: [íruetanɔβéi̯]
Ezterenzubi hiutánooi hiutánooi 1: [hiutánooi̯]
Gaintza irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Gaintza irurobei irúrobéi 2: [irúroβéi̯]
Gamarte hiutanoi hiutánoi 1: [hiutánoi̯]
Gamiz-Fika irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Garrüze hiruetanooi hiruetanóoi 1: [hirwetanóoi̯]
Getaria irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Getxo irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Gizaburuaga irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Goizueta irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Hazparne hiruetanooi híruetanóoi 1: [hírwetanɔ́ɔi̯]
Hazparne (h)iruogoi híruogói 1: [híruoɣói̯]
Hendaia (h)iruogoi iruógoi 1: [iruógoi̯]
Hernani irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Hondarribia irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Ibarruri (Muxika) irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Igoa iruetanogei irúetanogéi 1: [irúetanoɣéi̯]
Ikaztegieta irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Itsasu iruetan óoi iruetan óoi 1: [iruetan óoi̯]
Jaurrieta irurogei írurógei 1: [íruróɣei̯]
Jutsi hiruetanoi hiruetanoi 1: [hirwetanoi̯]
Kortezubi irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Landibarre hiruetan hogei híruetanhogéi 1: [híruetanhoɣéi̯] -
Larrabetzu irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Larraine hiruetan hogei híruetan hógei 1: [híruetan hóɣei̯]
Larzabale hiutanhói hiutanhói 1: [hiutanhói̯]
Lasarte-Oria irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Laukiz irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Legazpi irurogei irurogei 1: [iruroɣei̯]
Leintz Gatzaga irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Leioa irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Leitza irurobei irurobéi 1: [iruroβéi̯]
Lekaroz iruetanogei iruetanogéi 1: [irwetanoɣéi̯]
Lekeitio irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Lemoa irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Lemoiz irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Luzaide / Valcarlos iruetan ogoi irúetan ogói 1: [irúetan oɣói̯]
Makea híutan óoi híutan óoi 1: [híu̯tan óoi̯]
Mañaria irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Mendaro irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Mendata irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Mezkiritz iruetanogei iruétanogéi 1: [irwétanoɣéi̯]
Montori hiutan hogei hiútan hógei 1: [hiútan hóɣei̯]
Mugerre hiruetanoi hiruétanoi 1: [hirwétanoi̯]
Mungia irurogei irurógei 1: [iruróɣei̯]
Oderitz írurogái írurogái 1: [íruroɣái̯]
Oderitz iruetanogai íruetanogái 2: [írwetanoɣái̯]
Oiartzun irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Oñati irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Ondarroa irúrogi irúrogi 1: [irúroɣi] -
Orexa irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Orio irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Orozko irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Otxandio idurogéi idurogéi 1: [iðuroɣéi̯]
Pagola hiutan hogei híutan hógei 1: [híutan hóɣei̯]
Pasaia irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Santa Grazi hiutan hogei hiutan hógei 1: [hiutan hóɣei̯]
Sara iruetanogoi irúetanógoi 1: [irúetanóɣoi̯]
Senpere irútanógoi irútanógoi 1: [irútanóɣoi̯]
Sohüta hiutan hogei híutan hógei 1: [híutan hóɣei̯]
Sondika irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Suarbe iruetanogei iruétanogéi 1: [irwétanoɣéi̯]
Sunbilla irutenogei irútenogéi 1: [irútənoɣéi̯]
Tolosa irurogei irurógei 1: [irurɣe]
Uharte Garazi hiruetanoi hiruetanói 1: [hirwetanói̯]
Urdiain irurogei írurogéi 1: [íruroɣéi̯]
Urdiñarbe hiutan hogei híutan hógei 1: [híutan hóɣei̯]
Urketa hirutanoi hírutanói 1: [hírutanói̯]
Urretxu irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Ürrüstoi hiutan hogei hiutan hógei 1: [hiutan hóɣei̯]
Uztaritze hiruetan ogoi híruetan ógoi 1: [híruetan óɣoi̯]
Zaratamo irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Zeanuri irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Zeberio irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Zegama irurogei irúrogéi 1: [irúroɣéi̯]
Zilbeti iruetanogei iruétanogéi 1: [irwétanoɣéi̯]
Zollo (Arrankudiaga) irurogei irurogéi 1: [iruroɣéi̯]
Zornotza irurogei irúrogei 1: [irúroɣei̯]
Zugarramurdi iruetanogoi íruetanógoi 1: [írwetanóɣoi̯]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper