Bilatzailea

Euskera 1968,1

Euskera 1968,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1968
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 El vascuence en los actuales niños de Guipúzcoa

Laburpena: Idazlan hau "Así está la enseñanza primaria : hablan los maestros" liburuaren atal bat da.

73 Etimología de Xabier Lopez Mendizabal, Ixaka

83 Navarra, edo Naparroa ote da? Damaso Intzakoa

87 "Di", botanika-atzizti?: Andoain'en 1967'gn. dagonilla'k 25 Lekuona, Manuel

93 -Di, botanika atzizkia? Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1967-VII-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

103 Abandoko Jose Paulo Ulibarri eta Durangoko Abarrategui-ren artean eguñikoak (1826): XIX gizaldiko euskal-eskutizak Ulibarri Galindez, Jose Paulo

107 Jovellanos Garate, Justo

119 El segundo trabajo de Aizkibel Garate, Justo

127 Hika eta zuka-ko aditz-joko edo konjugazioaz Txillardegi

137 Arantzazu-ko Biltzarrak: 1968 urriaren 3, 4 eta 5-ean.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Manuel Lekuona, euskaltzainburua ; Luis Villasante ; Salbador Garmendia ; Ambrosio Zaratain ; Koldo Mitxelena. Txostenen ondoren sortutako elkarrizketak ere argitaratu dira.

139 Euskararen batasuna: [biltzar-hasierako hitzak]

Laburpena: Euskaltzaindiaren VII. Biltzarrean egindakoa.

142 Literatura euskararen batasunari buruzko biltzar nagusiak Arantzazun.

145 Batasunari buruz: bibliografia Villasante, Luis

Laburpena: Euskaltzaindiaren VII. Biltzarrean irakurritako txostena.

151 Deklinazio Garmendia, Salbador.

Laburpena: Euskaltzaindiaren VII. Biltzarrean irakurritako txostena.

163 Euskerazko itz berriak: (Batasun-Batzordeak agindutako lana) Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Euskaltzaindiaren VII. Biltzarrean irakurritako txostena.

175 Antziñako euskal hitzen formaz Villasante, Luis

Laburpena: Euskaltzaindiaren VII. Biltzarrean irakurritako txostena.

203 Ortografia Mitxelena, Koldo

Laburpena: Euskaltzaindiaren VII. Biltzarrean irakurritako txostena.

221 Batasunari batzuk agurka eta beste batzuk aurka: Arantzazuko Batzarrera eldu ziren txostenen berri.

Laburpena: Edukia:
- Euskera osotuaren beharra aipatuko dut lehenik ... / Txillardegi
- Nire ustez, derrigorrezkoa da Literatura euskeraren batasuna ... / Xabier Gereño
- Batasun billa gabiltza ... / J. M. Lojendio
- Eskuararen batasunari buruz lan egitea ... / Iratzeder
- Euskeraren etorkizunak orren bearrezkoa duala diozue beraz "batasuna"? ... / Justo Mari Mokoroa
- Euskera idatziaren batasuna premiñazkoa degu ... / Aita Onaindia
- Euskeraren batasuna euskalkien eriotza da ... / Kamiñazpi
- Literatura-euskeraren batasuna irixteko, denok dakigun bezala, punturik nagusietako bat da , noski, "h" letra honartu behar ote dugun ala ez ... / Jon Etxaide
- Nik ez diot "h" oni ezerren garrantzirik arkitzen, ta iruditzen zait euskera idaztea ta irakurtzea zallagua biurtzen dula ... / Ramon Murua
- H-ko listan "kh-z" eta "ph-z" izkiriatzen diren hitzak ere sartuak ditut ... / F. Krutwig
- Ezin ukatu Garmendia jaunaren idazlana ondo ta egoki egon zana ... / Kerexeta
- Antziñako euskal-hitzen arteko batasunerako Euskaltzaindiaren eginkizun batzuek ... / Carlos Santamaria

249 Azken-itz: [Arantzazuko biltzarraren azken hitzak]

Laburpena: Euskaltzaindiaren VII. Biltzarrean egindakoa.

250 Literatura euskeraren batasunari buruz Euskaltzaindiaren agiria: Arantzazu-Oñati, 1968-urrilaren 5-ean.

Laburpena: Euskaltzaindiaren VII. Biltzarrean onartutako erabakia.

251 Batasunerako hiztegia.

Laburpena: Euskaltzaindiaren VII. Biltzarreko erabakien ondorioz sortutako hiztegia.

267 Al Excmo. Ministro de Educación y Ciencia.

Laburpena: Edukia:
- Al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia : a 15 de noviembre de 1966 / el Presidente en funciones José María Lojendio. Donostian , 1966-XI-25ean hileroko batzarrean sinatu zen eta abenduaren 20an entregatu ministerioan
- Ministerio de Educación y Ciencia : ... acusar recibo de su escrito fecha 15 de noviembre último : Madrid, 11 de enero de 1967 / el secretario General Técnico, M. Tena Artigas. Bilbon, 1967-I-27an hileroko batzarrean irakurri zen erantzuna
- Visita al Ministro de Educación y Ciencia : la comisión de la Academia de la Lengua Vasca ... visitó el 13 de septiembre de 1967 al Sr. Ministro de Educación y Cultura. Donostian, 1967-IX-29an hileroko batzarrean eman zuten honen berri

270 Euskaltzaindiaren euskal-iztegiaz Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donostian, 1966-VIII-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

271 Euskaltzaindiko nere lendabiziko lagunak Damaso Intzakoa

Laburpena: Irunean, 1968-XII-4ean hileroko batzarrean esandakoak.

273 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

280 Migel Arrutza Egia (1890-1966) Erkiaga, Eusebio

Laburpena: Donostian, 1966-V-27an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen.

280 Zirilo Arzubiaga (1874-1966).

Laburpena: Donostian, 1966-VII-29an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen.

281 Aita Kandido Izagirre (1913-1967) Villasante, Luis

Laburpena: Donostian, 1966-IX-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

281 Andima Ibinagabeitia Idoyaga (1907-1967) San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1967-XI-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

282 Julian Barandiaran Kortazar "Aita Emiliano" (1904-1967) San Martin, Juan

Laburpena: Irunean, 1967-XII-20an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zuen euskaltzainburuak.

283 Toribio Etxebarria Ibarbia (1887-1968) San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1968-IV-26an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zuen euskaltzainburuak.

283 Pierre Duhour (1890-1968) Larzabal, Piarres

Laburpena: Donostian, 1968-II-23an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

284 Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) San Martin, Juan

Laburpena: Irunean, 1968-XII-4an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zuen euskaltzainburuak.

285 Bizente Amezaga Aresti (1901-1969) Erkiaga, Eusebio

Laburpena: Donostian, 1969-V-30ean hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zuen euskaltzainburuak.

285 Joxe Olaizola joan zaigu (G.B.) (1883-1969): irurogei ta bi urte Santa Maria'ko organu-joille, euskaltzaindiko laguntzailletakoa Etxaniz, Nemesio

287 Indeterminazioari datxekon aditza singularrean Garmendia, Salbador.

290 Jazinto Carrasquedo Olarra 1965 urteko "Toribio Alzaga" teatro sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1965-IX-24an hileroko batzarrean emandakoa.

290 Gabriel Aresti 1965 urteko "Lizardi" poesia sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1966-II-25ean hileroko batzarrean emandakoa.

290 Manuel Matxain 1965 urteko "Xenpelar" sariaren irabazle [Salbatore Mitxelena zanari jarritako bertsoakatik].

Laburpena: Donostian, 1966-IV-29an hileroko batzarrean emandakoa. Bertsoak "Uste gabean" liburuan bildu ziren.

291 Iñigo Urroz de Heredia "Gernika" ensayo sarietan aurrena eta Sabino Alonso ipuietan.

Laburpena: Donostian, 1966-XI-25ean hileroko batzarrean emandakoak.

291 Ibon Sarasola 1966 urteko "Lizardi" poesia sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1967-III-25ean hileroko batzarrean emandakoa.

291 Dominique Peillen 1966 urteko "Domingo Agirre" sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1966-XI-25ean hileroko batzarrean emandakoa.

291 Inozenzio Olea 1966 urteko "Xenpelar" sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1967-III-25ean hileroko batzarrean emandakoa.

292 1967 urteko "Lizardi" poesia saria.

Laburpena: Donostian, 1968-IV-26an hileroko batzarrean hutsik uztea erabaki zen.

292 Juan Antonio Letamendia "Kirikiño" sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1967-II-24an hileroko batzarrean emandakoa.

292 Agustin Zubikaray 1967 urteko "Toribio Alzaga" teatro sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1967-VIII-25an hileroko batzarrean emandakoa.

292 Euskal-herriko bertsolarien azken txapelketa nagusia Donostiako Anoeta frontoian 1967 urteko garagarrilaren 11-an.

292 Manuel Matxain 1967 urteko "Xenpelar" sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1968-III-29an hileroko batzarrean emandakoa.

293 1968 urteko "Txomin Aguirre" nobela saria Txillardegiren "Elsa Scheelen" nobelari.

Laburpena: Donostian, 1968-XI-3an hileroko batzarrean emandakoa.

293 Agustin Zubikaray 1969 urteko "Toribio Alzaga" teatro sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1969-X-31an hileroko batzarrean emandakoa.

293 Bodas de oro de la Academia de la Lengua Vasca

293 Kalonge 1968 urteko "Xenpelar" sariaren irabazle.

Laburpena: Donostian, 1969-IV-25ean hileroko batzarrean emandakoa.

299 Donostian, 1965-I-29.

300 Donostian, 1965-II-26.

302 Donostian, 1965-III-26.

303 Donostian, 1965-IV-30.

304 Donostian, 1965-V-28.

306 Donostian, 1965-VII-30ean.

306 Donostian, 1965-VI-25.

307 Donostian, 1965-VIII-27-an.

308 Donostian, 1965-IX-24-ean.

309 Donostian, 1965-X-29.

310 Donostian, 1965-XII-31-an.

312 Donostian, 1966 ilbeltzaren 28-an.

313 Donostian, 1966 otsaillaren 25-ean.

314 Donostian, 1966-III-25.

315 Donostian, 1966 apirillaren 29-an.

317 Donostian, 1966 maiatzaren 27-an.

318 Donostian, 1966-VI-24.

319 Donostian, 1966-VII-29.

320 Donostian, 1966-VIII-21 [i.e. 1966-VIII-26].

321 Loiola-n, 1966-IX-25.

322 Mañaria-n, 1966-X-23.

322 Donostian, 1966-XI-25.

324 Donostian, 1966-XII-30.

325 Bilbao, 1967-ko ilbeltzaren 27-an.

328 Donostian, 1967-ko otsaillaren 24-an.

330 Donostia, 1967-ko epaillaren 25-ean.

334 Donostia, 1967-ko jorraillaren 28'an.

335 Donostia, 1967-ko maietzaren 26-an.

337 Donostia, 1967-ko garagarrillaren 30-ean.

339 Donostia, 1967-ko uztaillaren 28-an.

342 Donostia, 1967-ko dagonillaren 25-ean.

344 Donostia, 1967-ko iraillaren 29-an.

346 Donostian, 1967-ko urrillaren 27-an.

348 Donostia, 1967-ko azaroaren 24-an.

350 Iruñean, 1967-ko abenduaren 20-an: "Manezaundi"-ren gorazarrez agirizko biltzar eta itzaldiak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper