Bilatzailea

Euskera 2013,2 (ikerketa zenbakia)

Euskera 2013,2 (ikerketa zenbakia)

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2014
 • 24 x 16 cm; 590 or.; azal arrunta
 • Hizkuntza: euskara

17,10€ 18,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Eusebio Maria Azkueren jaiotze-urtearen bigarren mendeurrena (jardunaldia); Euskal Literaturaren Historiografiari buruzko II. Jardunaldia; Beste ikerketa artikulu batzuk.

Aurkibidea

373 Eusebio Maria Azcueren jaiotzaren bigarren mendeurren-jardunaldiaLekeition, 2013ko irailaren 20an.

Laburpena:

Jardunaldian parte hartu zuten: Jon Kortazar, K. Josu Bijuesca, Xabier Altzibar Aretxabaleta.

377 Eusebio Maria Azcueren bizitzari buruzko zertzelada berriak Kortazar, Jon

Laburpena:

Artikulu honetan Eusebio Maria Azcue (Lekeitio, 1813-1873) idazlearen bizitzari buruz-ko berriak aurkezten dira. Artxibategietan lana egin ondoren dokumentu ezezagunak aurkezten zaizkio irakurleari eta ikerlariari. Batez ere, Bizkaiko Foru Artxibategia eta Bermeo, Mundaka eta Lekeitioko Udal Artxibategiak arakatu dira. Alaba ezezagun baten berri emateaz gain, artikuluan bere bizitza pribatuari eta profesionalari buruzko notizia berriak ematen dira ezagutzera. Haren poesiak utzitako ekarpena aztertuz bukatzen da lana.

Gako-hitzak: Eusebio Maria Azcue, Biografia, Nautika Eskolak, Poesia erromantikoa.
Resumen:

En este artículo se dan noticias de la vida de Eusebio Maria Azcue (Lekeitio, 1813-1873). Tras documentarse en los archivos, se presentan documentos inéditos al lector y al investigador. Esta labor de documentación se ha llevado a cabo básicamente en el Archivo Foral de Bizkaia y en los Archivos municipales de Bermeo, Mundaka y Lekeitio. Además de dar noticia de una hija desconocida hasta ahora, se dan a conocer aspectos inéditos de la vida privada y profesional de él. El artículo finaliza estudiando la aportación de la poesía de Eusebio Azcue.

Palabras clave: Eusebio Maria Azcue, biografía, clases de naútica, Poesia romántica.
Résumé:

Cet article nous donne des informations sur la vie d’Eusebio Maria Azcue (Lekeitio, 1813-1873). Après des recherches dans les archives, des documents inédits sont présentés ici au lecteur et au chercheur. Ce travail de recherche documentaire a été mené principalement aux Archives Forales de Biscaye et aux Archives municipales de Bermeo, de Mundaka et de Lekeitio. Il parle d’une fille inconnue jusqu’ici et montre des aspects inédits de la vie privée et professionnelle d’Eusebio Maria Azcue. L’article étudie en fin l’apport de la poésie d’Eusebio Azcue.

Mots-clés: Verse, poem, writer, popular literature, music.
Abstract:

Information is provided on the life of the author Eusebio Maria Azcue (Lekeitio, 1813-1873). As a result of archival research, previously unpublished documents are presented to the reader and researcher. The research has been carried out primarily in the Biscay Foral Archives and in the municipal archives of Bermeo, Mundaka and Lekeitio. As well as informing of a daughter whose existence was unknown until now, new information is provided on various aspects of his private and professional life. The article ends with a study of the contribution made by Eusebio Azcue’s poetry.

Keywords: Eusebio Maria Azcue, biography, navigation classes, romantic poetry.

395 Parnasotik "Euzkadia"-ra: Eusebio M. Azkueren poesiagintza eta nazio identitatea Bijuesca, K. Josu

Laburpena:

Eusebio Maria Azkueren poesiagintzari eskainitako artikulu hau atal bitan dago banatu-ta. Lehenengoan XIX. mendeko euskal identitatearen ezaugarriak E. M. Azkueren diskurtso poetikoan arakatu eta ezaugarri horietako bat, abertzaletasun bikoitza iritzi izan zaiona, berrikusi da subjektu melankoliko euskaldunaren argitan. Bigarren atalean Azkueren ideia metapoetikoak arakatu dira, batez ere Euzka musaren alegoriaren bitartez adierazitakoak, alegoria horrek sortzen duen subjektibazio prozesua aztertzen den bitartean.

Gako-hitzak: Eusebio Maria Azkue, Euzkadia, Parnasoa, alegoria, subjektu euskaldun melankolikoa, nazio identitatea, patriarkalismoa.
Resumen:

Este artículo dedicado a la obra poética de Eusebio María Azkue está dividido en dos partes. La primera, investiga los rasgos de la identidad vasca del siglo XIX en el discurso poético de Azkue, y reinterpreta uno de esos rasgos en relación al sujeto melancólico vasco, lo que se ha venido definiendo como doble patriotismo. En la segunda parte, se han estudiado las ideas meta-poéticas, sobre todo las representadas por la alegorías de la musa Euzka, analizando a su vez el proceso de subjetivacion que genera dicha alegoría.

Palabras clave: Eusebio Maria Azkue, Euzkadia, El Parnaso, alegoría, sujeto vasco melancólico, identidad nacional, patriarcalismo
Résumé:

Cet article consacré à l’oeuvre poétique d’Eusebio María Azkue est divisé en deux parties. La première s’intéresse aux traits de l’identité basque du XIXe siècle dans le discours poétique d’Azkue ; il réinterprète l’un de ces traits en relation avec le sujet mélancolique basque qui a été défini comme double patriotisme. La seconde partie s’intéresse aux idées métapoétiques, surtout celles qui sont représentées par l’allégorie de la muse Euzka ; elle analyse alors le processus de subjectivation généré par cette allégorie.

Mots-clés: Eusebio Maria Azkue, Euzkadia, Le Parnasse, allégorie, sujet basque mélancolique, identité nationale, patriarcalisme.
Abstract:

This article on the poetry of Eusebio Maria Azkue is divided into two parts. The first investigates the features of 19th century Basque identity in Azkue’s poetic discourse and reinterprets one of those features, which has come to be defined as double patriotism, in the light of the Basque melancholic subject. In the second part his metapoetic ideas have been studied, especially those represented by the allegory of the muse Euzka, together with the process of subjectivation generated by that allegory.

Keywords: Eusebio Maria Azkue, Euzkadia, Parnassianism, allegory, Basque melancholic subject, national identity, patriarchalism.

433 Eusebio Maria Azkueren nortasunaz eta harreraz argitasun batzuk:harenak ote dira "Carlistenac" bertsoak? Altzibar, Xabier

Laburpena:

Ikerlan honek, alde batetik, Eusebio M. Azkueren alde biografiko batzuk erakusten ditu, Lekeitioko Nautika Eskolako irakasle izan zen garaikoak (1862-1873). Esaterako, katedrak lan zama handia ezarri ziola baina soldatari esker kitatu ahal izan zituela zorrak, eta, bestalde, aita familiako gisa arduraz jokatu zuela bere bi ezkontzetako seme-alaben arteko batasuna eta elkar laguntza bilatuz. Bestetik, Eusebio M. Azkueren hizkuntza, idazkera eta metrika beste testu batzuetakoekin konparatuta, ikerlanak ondorioztatzen du «Carlistenac» bertsoak, Eusebio M. Azkueren poemen biltzaile eta argitaratzaile batzuek Eusebio M. Azkueren izenpean agerrarazten dituztenak, ez diratekeela harenak, Bizenta Mogelenak baizik.

Gako-hitzak: Bertsoak, «Carlistenac», autoretza, Bizenta Mogel, Lekeitioko Nautika Es-kola, Azkue aita-semeei omenaldia (1936)
Resumen:

Este artículo, por una parte, muestra unos datos biográficos de Eusebio M. Azkue, de la época que fué profersor de la Escuela de Naútica de Lekeitio (1862–1873). Por ejemplo, que la cátedra le supuso gran carga de trabajo, pero que gracias al sueldo pudo saldar sus deudas. Como padre de familia actuó con responsabilidad, promoviendo la armonía entre los hijos e hijas de sus dos matrimonios. Por otro lado, comparando el lenguaje, la escritura y la métrica de Eusebio M. Azkue, el artículo concluye que los versos «Carlistenac», que algunos recopiladores de poesias y editores atribuyen a Eusebio M. Azkue, nos son suyos, sino de Bizenta Mogel.

Palabras clave: Versos, «Carlistenac», autoria, Bizenta Mogel, Escuela de Naútica de Lekeitio, homenaje a Azkue padre e hijo (1936).
Résumé:

Cet article présente d’une part des données biographiques sur Eusebio M. Azkue, à l’époque où il était professeur à l’Ecole de Navigation de Lekeitio (1862–1873). Que par exemple sa chaire supposa une grande charge de travail, mais que grâce à son salaire il put solder ses dettes. Qu’en tant que père de famille il se montra responsable, instaurant l’harmonie entre ses fils et ses filles de ses deux mariages. D’autre part, en comparant le langage, l’écriture et la métrique d’Eusebio M. Azkue, l’article conclut que les vers «Carlistenac», attribués à Eusebio M. Azkue par de quelques chercheurs, ne sont pas de lui mas de Bizenta Mógel

Mots-clés: Vers, «Carlistenac», paternité, Bizenta Mogel, Ecole de Navigation de Lekeitio, hommage à Azkue père et fils (1936).
Abstract:

On the one hand, various biographical data relating to Eusebio M. Azkue are presented, from the period when he was a teacher at the Lekeitio navigation school (1862-1873). For example, that the post was a source of considerable hard work, but that the income allowed him to pay off his debts. As a father he acted responsibly, promoting harmony between the sons and daughters of his two marriages. On the other hand, based on a comparison of the language, style of writing and metrics with other texts by Eusebio M. Azkue, the conclusion is reached that the verses entitled “Carlistenac”, which many poetry anthologists and editors attribute to Eusebio M. Azkue, are not his but Bizenta Mogel's.

Keywords: Verse, “Carlistenac”, authorship, Bizenta Mogel, Navigation school of Lekeitio, hommage to Azkue father and son (1936)

485 Euskal Literaturaren Historiografiari buruzko II. Jardunaldia.

Laburpena:

Jardunaldian parte hartu zuten: Ana M. Toledo Lezeta, Lourdes Otaegi Imaz, Jon Casenave, K. Josu Bijuesca, Joseba Gabilondo.

487 Aurkezpena Toledo Lezeta, Ana Maria

489 Aldiak mugatuz euskal literaturan: eredu bila Toledo Lezeta, Ana Maria

Laburpena:

Literaturaren historiak aldietan antolatzeko irizpide desberdinak erabili dira: dela kronologikoa, dela sozio-politikoa, dela generoen nahiz belaunaldien araberakoa... Euskal literaturarako irizpide sozio-politikoa baztertzea hobesten da euskaldungoak inoiz ez dituelako gertaera sozio-politiko berdinak bizi izan eta irizpide literarioetan oinarritzearen alde egiten da, garai batean indarrean dagoen arau literarioen sisteman berritasunen bat ekartzea bihurtuz mugarriak finkatzeko euskarri. Dena den, azken finean, euskal literaturaren historia periodizatzerako bi aukera nagusi daude: edo inguratzen duten hizkuntza ofizialetan egindako literaturetara jo erreferentzia bila edo eremu urriko hizkuntzetan garatutakora.

Gako-hitzak: Aldia, mendea, generoa, arau literarioa, berritasuna, botere politikoa, hizkuntza ofiziala, eremu urriko hizkuntza.
Resumen:

La historia literaria no solamente debe seleccionar los textos que la conformarán, debe establecer también un criterio de periodización. Habitualmente recurren a razones cronológicas, socio-políticas, generacionales, género del texto... En relación a la historia de la literatura en lengua vasca este artículo propone descartar el criterio socio-político, porque la comunidad vascohablante nunca ha vivido acontecimientos socio-políticos compartidos y optar por criterios literarios, adoptando la renovación del sistema de normas literarias como fundamento para determinar los períodos. En cualquier caso, el historiador de la literatura en lengua vasca ha de buscar su modelo en el ámbito de las literaturas desarrolladas en las lenguas oficiales de la Europa Occidental o en las desarrolladas en las lenguas minorizadas.

Palabras clave: Período, siglo, género, sistema de normas literarias, novedad, poder político, lengua oficial, lengua minorizada.
Résumé:

L’histoire littéraire ne doit pas uniquement sélectionner les textes qui la constitueront mais elle doit aussi établir un critère de périodisation. Habituellement on recourt à des arguments chronologiques, socio-politiques, générationnels, au genre du texte... En ce qui concerne l’histoire de la littérature en langue basque, cet article propose d’écarter le critère socio-politique, car la communauté bascophone n’a jamais vécu d’événements socio-politiques communs, et d’opter pour des critères littéraires en adoptant le renouvellement du système de normes littéraires comme base pour déterminer les périodes. Quoi qu’il en soit, l’historien de la littérature en langue basque doit chercher son modèle dans le domaine des littératures des langues officielles d’Europe Occidentale ou dans celles des langues minoritaires.

Mots-clés: Période, siècle, genre, système de normes littéraires, nouveauté, pouvoir politique, langue officielle, langue minoritaire.
Abstract:

Various criteria have been used to establish literary periods: chronological, sociopolitical, text-genre or generational... In the case of Basque language literature, the sociopolitical approach is ruled out, as Basque speakers have not shared the same sociopolitical events, and literary criteria have been preferred, taking contributions which renew the system of literary norms as the basis for determining periods. In the final analysis there are two options available for establishing the periods of Basque literature: by referring either to literatures in surrounding official languages or to those in minoritized languages.

Keywords: Period, century, genre, system of literary norms, novelty, political power, official language, minoritized language.

515 Gudaosteko euskal poesiaren antologiak: poetikak eta irakurketa soziokulturalak Otaegi, Lurdes

Laburpena:

Poesia antologiek euskal literaturaren historian eta kanonean jokatu duten funtzioa har-tu da aztergaitzat artikulu honetan, bereziki antologien hezkuntza funtzioaz eta literaturaren balioak irakurleengana helburu didaktikoez helarazteko zeregin bitartekariaz. XX. mendeko poesia antologia garrantzitsuenen inguruko hausnarketak agirian ezarriko du literatur testuen balioaren epaiketan hizkuntza ereduari loturiko irizpideak izan duen garrantzi handia, poesia modernoaren kanonizazioan indar gehienez jokatu duen bektorea bilakatzeraino. Bestalde, euskal literaturaren sisteman jokatzen duten balio irizpideetan, hizkuntzaren egoera soziolinguistikoak duen indar grabitazionalaren inguruan hausnartzen da, bai gizarte mailan bizi duen egoera diglosikoari buruz, bai estandarizazio prozesu berankorraren ondorioei buruz.

Gako-hitzak: Antologia, kanona, poesia modernoa, diglosia, euskara batua
Resumen:

Este artículo analiza la función que han desempeñado las antologías poéticas en la historia y el canon de la literatura vasca. Más en concreto, la función educativa de las antologías, y su función mediadora, en tanto que transmite los valores literarios a los lectores. El estudio de las principales antologías poéticas del siglo XX, deja bien a las claras la centralidad de los criterios sujetos al modelo lingüístico, a la hora de enjuiciar el valor de los textos literarios. Podemos considerarlo como el vector mas potente en la canonización de la poesía moderna. Por otra parte, se reflexiona sobre la fuerza gravitatoria que tiene la situación sociolingüística, dentro de los criterios de valor que juega esta en el sistema de la literatura vasca. Tanto por la situación de disglosia en la que vivimos, como por las consecuencias de las estandarización tardía.

Palabras clave: Antología, canon, poesía moderna, diglosis, euskara unificado.
Résumé:

Cette article analyse la fonction occupée par les anthologies poétiques dans l’histoire et le canon de la littérature basque. Plus concrètement, la fonction éducative des anthologies et leur fonction médiatrice, puisqu’elle transmet les valeurs littéraires aux lecteurs. L’étude des principales anthologies poétiques du XXe siècle montre bien le caractère central des critères sujets au modèle linguistique, lorsque l’on étudie la valeur des textes littéraires. Nous pouvons le considérer comme le vecteur le plus puissant en matière de canonisation de la poésie moderne. Par ailleurs, on réfléchit à la force gravitationnelle que représente la situation sociolinguistique parmi les critères de valeur qu’elle utilise dans le système de la littérature basque autant par la situation de diglossie dans laquelle nous vivons que par les conséquences de la standardisation tardive.

Mots-clés: Anthologie, canon, poésie moderne, diglossie, basque unifié.
Abstract:

The part played by poetry anthologies in the history and canon of Basque literature is examined, in particular the educational function of anthologies and their role in mediating in the transmission of literary values to readers. Reflection on the major 20th century poetry anthologies brings out the importance of criteria based on models of language in judgments on the value of literary texts, to the point where they constitute the prime vector in forming the canon of modern poetry. In addition, the force of attraction caused by the sociolinguistic situation in the matter of evaluative criteria within the system of Basque literature is also a focus of reflection, both with regard to the diglossic situation at present experienced and to the consequences of a belated standardization.

Keywords: Anthology, canon, modern poetry, diglossia, unified Basque

557 Euskal literaturaren periodizazioa: gune itsuak eta eskasak Casenave, Jon

Laburpena:

XX. mendeko hirurogeiko hamarkadatik hona, eredu historiografiko amankomun bat eraikia izan da euskal literaturari buruz. Laburki erranez, Europan XIX. mendeko erditik hara zabaldu den «eredu nazionala» erakarria izan da euskal eremu kulturalera. Gure kasuan, Koldo Mitxelenaren Historia de la literatura vasca-tik (1960) abiatzen da. Geroztik, 40 urtez, aditu gehienak eredu horren osatzen ari izan dira, kanpoan agertu metodologia berriak erakarriz, euskal literaturaren gorakada gaitza kontuan hartuz, publiko eta eskaera berriei kasu emanez. Halere, azken hamarkada honetan, eredu horren inguruan piztu dira lehen eztabaidak premiazko galdera hauen inguruan – Zein dira periodizazio eredu iraunkor baten finkatzeko egin behar diren indarrak eta urratsak? – Eredu «nazional» adostasunezkoa osatu eta hobetu behar ote da, trantsiziozko eredu batua proposatuz eta Iparraldeko eta Hegoaldeko arteka emeki-emeki mendretuz? – Eredu nazionalaren gaineko mailatik abiatu behar ote da?

Gako-hitzak: Euskal literaturaren historia, Historiografia, Periodizazioa, Adostasunezko eredua.
Resumen:

Desde la década de los sesenta del pasado siglo, se ha construido un modelo historiográfico común sobre la literatura vasca. Dicho en pocas palabras, se ha importado el «modelo nacional» que se instauró en Europa a mediados del siglo XIX. En nuestro caso, comienza con la obra de Koldo Mitxelena Historia de la literatura vasca (1960). Posteriormente, la mayoría de los expertos han complementado ese modelo, aportando nuevas metodologías que han surgido en el exterior, y teniendo en cuenta el auge de la literatura vasca y la llegada de nuevo público y nuevas demandas. Aún así, estas últimas décadas han surgido las primeras controversias sobre este modelo, siempre en torno a estas preguntas:– ¿Cual es la fuerza y los pasos a seguir para establecer un modelo permanente de periodización?– ¿Hay que complementar y mejorar este modelo «nacional», proponiendo un modelo unificado de transición que vaya, poco a poco, abarcando de manera conunta la realidad de Iparralde y Hegoalde?– ¿Hay que partir desde el nivel del modelo nacional?

Palabras clave: Historia de la literatura vasca, Historiografía, Periodización, Modelo de consenso.
Résumé:

Depuis les années soixante-dix, un modèle historiographique propre à la littérature basque a été progressivement élaboré. Il a été établi à partir du “modèle national” instauré en Europe au milieu du XIXe siècle. Koldo Mitxelena en a jeté les bases dans son Historia de la literatura vasca (1960). Au cours des décennies suivantes, dans leur grande majorité, les historiens de la littérature basque ont adopté puis complété ce modèle en y ajoutant l'apport des nouvelles méthodes critiques et en prenant en tenant compte de l’essor de la littérature basque contemporaine. Au cours des dernières années, les premières controverses à propos de ce modèle sont apparues ; elles tournent autour des questions suivantes :– Quelle voie faut-il suivre pour établir un modèle durable en matière de périodisation ?– Faut-il compléter et améliorer le modèle “national” actuel, en proposant un modèle de transition qui engloberait progressivement les approches historiographiques (souvent diver-gentes) d’Iparralde et d’Hegoalde ?– Doit-on prendre comme point de départ un niveau au-dessus du modèle national ?

Mots-clés: Histoire de la littérature basque, Historiographie, Périodisation, Modèle de consensus.
Abstract:

Since the decade of the 1960's up until the present, a single historiographical model about Basque literature has been constructed: to put it briefly, the “national model” which spread through Europe from the mid-nineteenth century onwards has been transferred to the Basque cultural sphere. In our case, it starts with Koldo Mitxelena's 1960 Historia de la literatura vasca. Since then, for 40 years, most specialists have worked to complete that model, introducing new methodologies from outside, taking into account the difficult development of Basque literature, paying attention to new audiences and demands. Even so, in the last decade the first critical discussions of that model have arisen around the following urgent questions: – What efforts and steps need to be taken to establish a stable model of periodisation? – Should an agreed “national” model be created and improved, by proposing a common interim model and gradually reducing the gap between the northern and southern parts of the Basque Country? – Should one begin from a level above that of the national model?

Keywords: History of Basque literature, Historiography, Periodisation, agreed model.

577 "Euskara" eta "vascuence" hitzen metriko-poetikoaz: katebegi ostenduak, aroen mitoa eta periodizazio irizpideak euskal literaturaren historian Bijuesca, K. Josu

Laburpena:

Artikulua hiru partetan dago banatuta. Lehenengoak euskara eta vascuence hitzen adiera metriko-poetikoa (oraindik hiztegietan jaso gabea) aztertuz, adiera hori Larramendik Mikoletarengandik jaso zezakeelako hipotesia aurkezten du. Bigarrenak Larramendiren euskara poetiko bat arakatzen du urrezko eta burdin aroen mitoek Monarkia Hispanikoaren formazio diskurtsibo inperialean zuten egitekoaren harira. Hirugarrenean euskaldunei egotzitako burdin aro hori euskal literaturaren ezagutzarako episteme gisa erabiltzeko proposamena eskaintzen da, ohiko periodizazio kategorien ordez.

Gako-hitzak: euskara, vascuence, adiera metriko-poetikoa, Mikoleta, Larramendi, episteme.
Resumen:

El artículo está dividido en tres partes. La primera analiza el significado métrico-poético de las palabras euskara y vascuence, aún no recogido en los diccionarios. El autor presenta la hipótesis de que Larramendi pudo tomar esa acepción de Mikoleta. La segunda parte indaga en el euskara poético de Larramendi, en conexión con la función que desempeñaron los mitos de la edad de oro y de hierro en la formación discursiva imperial de la Monarquía Hispánica. En la tercera parte, se propone utilizar esa edad de hierro que se ha atribuido a los vascos como episteme para el conocimiento de la literatura vasca, en sustitución de las tradicionales categorias de periodización.

Palabras clave: Euskara, vascuence, significado métrico-poético, Mikoleta, Larramendi, episteme.
Résumé:

Cet article se divise en trois parties. La première partie analyse le sens métrico-poétique des mots euskara et vascuence, lorsqu’il ne figure pas encore dans les dictionnaires. L’auteur présente l’hypothèse que Larramendi ait pu emprunter cette acception à Mikoleta. La seconde partie enquête sur l’euskara poétique de Larramendi, en lien avec la fonction qu’occupèrent les mythes de l’âge d’or et de fer dans la formation discursive impériale de la Monarchie Hispanique. La troisième partie propose d’utiliser cet âge de fer que l’on a attribué aux Basques comme épistémê pour la connaissance de la littérature basque, en remplacement des catégories traditionnelles de périodisation.

Mots-clés: Euskara, vascuence, sens métrico-poétique, Mikoleta, Larramendi, épistémê.
Abstract:

The article is divided into three parts. In the first part, the metrical-poetical meaning of the words euskara and vascuence is discussed, even though it has not been registered in the dictionary. The author offers the hypothesis that Larramendi could have taken the meaning from Mikoleta. In the second part Larramendi’s poetical euskara is analyzed in the context of the function of the golden and iron age myths in the development of the Spanish monarchy’s imperial discursive formation. In the third part, a proposal is developed to use that iron.

Keywords: Euskara, Basque, metrical-poetical meaning, Mikoleta, Larramendi, episteme.

609 Literatur historia postnazionala :mende-genero-belaunaldi-autore zatiketaren ideologia filologiko hilaren ondoko historiografiaz Gabilondo, Joseba

Laburpena:

Artikuluak euskal literatur historiaren tradizio filologikoa eta soziologikoa aztertzen ditu bere mugatasunak azaltzeko. Muga horiek gainditzeko, artikuluak lau proposamen egiten ditu. Euskal literaturaren historiak postnazionala izan behar du, bi literaturen historia baita, klase subalternoen literaturarena, zeina oro har ahozkoa eta euskaraz gauzatua den, eta, eliteko klaseena, zeinek beti estatu hizkuntzak baliatu dituzten. Era berean euskal literaturaren historiak biopolitikoa behar luke bilakatu. Hirugarrenik, euskal literatur historia post-nazional eta biopolitiko bat ezin da mendeka eratu, baizik eta Europako eta Ameriketako inperialismoen talkan kokatzen den historia gisa. Azkenik, eta nazionalismoak ezartzen duen kontinentalismoa dela medio, Ameriketako diasporako literatura gehienak kontuan hartu behar ditu.

Gako-hitzak: Euskal literatur historia, postnazionalismoa, biopolitika, inperialismoa, diaspora.
Resumen:

El artículo analiza la tradición filológica y sociologica de la historia de la literatura vasca, con el fín de explicar los límites de dicha tradición. Con el fín de superar esos límites en el artículo se hacen cuatro propuestas. La historia de la literatura vasca ha de ser postnacional, porque es la historia de dos literaturas: la de la clase subalterna, oral y en euskera; y la de las elites, literatura escrita en las lenguas de los Estados. Esta historia ha de ser a su vez biopolítica, y una historia postnacional y biopolítica no se puede clasificar por siglos, sino dentro de un contexto histórico de conflicto entre pueblos y los imperialismos de Europa y América. Para finalizar, y por medio del continentalismo que fija el nacionalismo, ha de tener en cuenta la mayoría de las diasporas literarias de América.

Palabras clave: Historia de la literatura vasca, postnacionalismo, biopolítica, diaspora.
Résumé:

L’article analyse la tradition philologique et sociologique de l’histoire de la littérature basque, afin d’expliquer les limites de cette tradition. A fin de dépasser ces limites, cet article fait quatre propositions.L’histoire de la littérature basque doit être postnationale, car il s’agit de l’histoire de deux littératures, celle de la classe inférieure, orale et en langue basque, et celle de l’élite, c’est-à-dire la littérature écrite dans les langues des Etats. Cette histoire doit devenir biopolitique, et une histoire postnationale et biopolitique ne peut être classée par siècle mais à l’intérieur d’un contexte historique de conflit entre les peuples et les impérialismes d’Europe et d’Amérique. Pour terminer, et par l’intermédiaire du continentalisme qui fixe le nationalisme, il faut tenir compte de la majorité des diasporas littéraires d’Amérique.

Mots-clés: Histoire de la littérature basque, postnationalisme, biopolitique, diaspora
Abstract:

The philological and sociological traditions of Basque literary history are examined in order to show their limits. Four proposals are made to overcome those limits. Basque literary history needs to be postnational as it is the history of two literatures, that of subaltern literature, on the whole realized orally and in Basque, and that of the elites, who have always made use of the state languages. At the same time Basque literary history needs to become biopolitical. Thirdly, a postnational biopolitical Basque literary history cannot be ordered by century, but as a history situated in the clash between European and American imperialisms. Finally, bearing in mind the 'continentalism' imposed by nationalism, most of the literatures of the American diaspora need to be taken into account.

Keywords: History of Basque literature, postnacionalism, biopolitics, diaspora.

631 Intertestualitatea abiaburu: Haranburu Materren harrobian Salaberri Muñoa, Patxi.

Laburpena:

Originaltasun-eskalarik finkatzeko xede orotatik at bada ere, honako lan honek intertes-tualitatearen problematikari heltzeko talaia egokitzat iritzi dio Joanes Haranburuk 1635ean argitaratu zuen Debocino escuarra, mirailla eta oracinoteguia liburuari. Izan ere, lar gibelatua da gure literatura klasikoan idazlanen arteko lotura eta filiazio-lerroak azaleratzeko jarduera. Bestelako iturburuen azterketa saihestu gabe, bereziki Haranburuk Estebe Materreren harrobiarekin dituen zorretan sakontzea eta haietako funtsezkoenak nabarmentzea izan da oraingo artikulu honen ahalegin nagusia.

Gako-hitzak: Euskal Literatura, XVII. mendea, Intertestualitatea, Haranburu
Resumen:

Este artículo, alejado de toda pretensión de fijar escalas de originalidad, considera que el libro que publicó Joanes Haranburu en 1635 Debocino escuarra, mirailla eta oracinoteguia, puede ser una atalaya adecuada desde donde afrontar la problemática de la intertestualidad. En nuestra literatura clásica se ha demorado demasiado el trabajo de poner en relación los trabajos que se publicaron en aquella época y las filiaciones de sus autores. Sin descartar otro tipo de fuentes, la pretensión de este artículo ha sido investigar lo que debe Haranburu a la obra de Estebe Mater y destacar los aspectos mas importantes de esa influencia.

Palabras clave: Literatura Vasca, siglo XVII, Intertestualidad, Haranburu.
Résumé:

Cet article, loin de prétendre fixer des échelles d’originalité, considère que le livre que publia Joanes Haranburu en 1635, Debocino escuarra, mirailla eta oracinoteguia, peut être la tour de guêt adéquate depuis laquelle ont peut affronter la problématique de l’intertextualité. Dans notre littérature classique on a trop tardé à mettre en relation les travaux publiés à cette époque et les filiations de leurs auteurs. Sans écarter d’autres sources, la prétention de cet article a été d’étudier ce que doit Haranburu à l’oeuvre d’Estebe Mater et de souligner les aspects les plus importants de cette influence.

Mots-clés: Littérature Basque, XVIIéme siècle, Intertextualité, Haranburu.
Abstract:

Without any pretensions to establishing degrees of originality, the book Debocino escuarra, mirailla eta oracinoteguia published by Joanes Haranburu in 1635 could be an appropriate vantage-point from which to consider the issue of intertextuality. We have been excessively slow to elucidate the links and derivations between works of our classical literature. Without rejecting the possibility of other sources the primary effort in the present article has been that of clarifying what Haranburu owes to the work of Esteban Materre and highlighting the most important features of his debt.

Keywords: Basque literature, 17th century, intertextuality, Haranburu.

687 "Literatura Unibertsala" bildumako hitzaurreen azterketa Ibarluzea, Miren.

Laburpena:

Literatura Unibertsala itzulpen-bildumaren paratestuen azterketan, nabarmentzekoa da liburuek itzultzaileak idatzitako hitzaurrea dakartela. Lan honetan bildumaren lehen bi aroetako 152 hitzaurreak aztertu ditugu, Genetteren (1987) eta Risterucci-Roudnickyren (2008) sailkapenei jarraikiz: hitzaurreon zenbait nolakotasun agerian jarri ditugu, bai eta itzultzaileen diskurtsoa aztertu ere, bildumaren azterketarako eta aurrerantzeko literatur itzulpen-lanen balizko hitzaurregileen bidelagun.

Gako-hitzak: Itzulpen-ikasketak, Paratestuaren azterketa, Itzulpenen hitzaurreak, Literatura Unibertsala bilduma
Resumen:

Las traducciones literarias de la colección Literatura Unibertsala cuentan entre sus paratextos con un prólogo escrito por el traductor. En el presente artículo se analizan las 152 introducciones de las primeras dos etapas de la colección, en base a las clasificaciones de Genette (1987) y Risterucci-Roudnicky (2008). Se describen algunas de las características de los prólogos así como el discurso de los traductores, con el fin de analizar la colección y servir a futuros prologuistas de traducciones literarias.

Palabras clave: Estudios de traducción, Análisis paratextual, Prólogos de traducciones, Colección Literatura Unibertsala.
Résumé:

Les traductions littéraires de la collectiuon Literatura Unibertsala comportent dans leurs paratextes une préface écrite par le traducteur. Cet article analyse les 152 introductions des deux premières étapes de la collection et sert de base aux classifications de Genette (1987) et de Risterucci-Roudnicky (2008). Il décrit quelques-unes des caractéristiques des préfaces ainsi que le discours des traducteurs, afin d’analyser la collection et de servir à de futurs rédacteurs de préfaces de traductions littéraires

Mots-clés: Etudes de traduction, Analyse paratextuelle, Préfaces de traductions, Collection Literatura Unibertsala
Abstract:

When the paratext of the collection of translations entitled Literatura Unibertsala is exa-mined, the fact that the translations include a foreword written by the translator is worthy of note. The 152 introductions corresponding to the first two phases of the collection have been analyzed, on the basis of the classifications established by Genette (1987) and Riste-rucci-Roudnicky (2008). Some of the features of the forewords have been highlighted to-gether with the translators’ discourse, with the aim of analyzing the collection and of assisting future writers when providing forewords for collections of literary translations.

Keywords: Translation studies, paratextual analysis, translation forewords, Literatura Unibertsala collection

721 Modernismoaren zantzuak Antonio Arrutiren poesian Gurrutxaga Muxika, Alexander.

Laburpena:

Lan honen helburua Antonio Arrutiren poesia Modernismoaren atarian dagoela frogatzea da. Azterketa testualaren bidez erakutsi nahi da Arrutiren poesian hautematen direla Pizkundean gauzatuko den poesiaren zantzu zenbait. Era berean, poetak lirika kultuaren bidea abiatu eta gero estilo hori baztertu egiten duen neurrian, Arrutiren ibilbide poetikoa poesia modernistak bere sorreran izan zituen zailtasunen adibide paradigmatikotzat aurkeztu nahi da lan honetan.

Gako-hitzak: Lirika, Pizkundea, Modernismoa, Semiotika.
Resumen:

El objetivo de este trabajo es demostrar que la poesía de Antonio Arruti se sitúa en el umbral del Modernismo. A través del análisis textual, se quiere mostrar que en la poesía de Arruti se ven algunos trazos de lo que será la poesía del Renacimiento vasco. A su vez, en la medida que el poeta avanza en la lírica culta, para luego abandonarla, este trabajo quiere demostrar que la trayectoria poética de Antonio Arruti es un ejemplo paradigmático de las dificultades que tuvo la poesía modernista en sus inicios.

Palabras clave: Lírica, Renacimiento, Modernismo, Semiótica.
Résumé:

L’objectif de ce travail est de démontrer que la poésie d’Antonio Arruti se situe au seuil du Modernisme. A travers son analyse textuelle, on veut montrer que l’on trouve dans la poésie d’Arruti les prémices de ce que sera la poésie de la Renaissance basque. Ainsi, à mesure que le poète avance dans la poésie lyrique savante, pour ensuite l’abandonner, ce travail veut démontrer que le parcours poétique d’Antonio Arruti est un exemple paradigmatique des difficultés que rencontra la poésie moderne à ses débuts.

Mots-clés: Poésie lyrique, Renaissance, Modernisme, Sémiotique
Abstract:

The object of this piece of work is to prove that Antonio Arruti’s poetry is on the threshold of Modernism. By means of textual analysis the aim is to show that certain features of modern Basque Renaissance poetry can be observed in Arruti’s poetry. Similarly, in so far as the poet first adopts highbrow lyricism only to abandon that style subsequently, Arruti’s poetic career is shown to be a paradigmatic example of the difficulties that modernist poetry encountered in its beginnings.

Keywords: Lyrical poetry, Basque Renaissance, Modernism, Semiotics.

753 Genero eta sexuaren berridazketa: Itxaro Borda eta polizia eleberrien kasua Lasarte, Gema.

Laburpena:

Euskal literaturaren historian emakume detektibe eta lesbiana bakarra Amaia Ezpeldoi da, eta artikulu honen hautua pertsonaia horren garrantzia eta ekarpena kontuan hartuta egin da. Itxaro Bordak munduaren ikuskera emakume baten begietatik eskaini digu. Artikulu hau, lehenik, polizia eleberriaren baitan maneiatzen diren kontzeptuen ingu-ruan arituko da, gainetik bada ere. Historia horren garapena emakume idazleek polizia ele-berriari egindako ekarpenean oinarritu da; detektibe femeninoen sorreran parentesia eginez, betiere emakume idazleen sorkuntza lagun. Azkenik, Bordak bere bost polizia eleberrietan sortutako Amaia Ezpeldoi detektibe emakumezkoa aztertuko da.

Gako-hitzak: Itxaro Borda, polizia eleberria, queer, Amaia Ezpeldoi, generoa
Resumen:

Amaia Ezpeldoi es la única detective lesbiana en la historia de de la literatura vasca, y la elección de este artículo, se ha hecho teniendo en cuenta la importancia y la aportación de este personaje. Itxaro Borda nos ofrece una cosmovisión desde los ojos de una mujer. Este artículo, lo primero y aunque de modo superficial, abordara los conceptos que se utilizan en las novelas policíacas. El desarrollo se cimentará en el estudio de la aportación de las escritoras femeninas al género policiaco. Para finalizar, se estudiará la figura de Amaia Ezpeldoi, mujer detective y protagonista de cinco novelas escritas por Itxaro Borda.

Palabras clave: Itxaro Borda, novela policiaca, queer, Amaia Ezpeldoi, genero.
Résumé:

Amaia Ezpeldoi est la seule détective lesbienne dans l’histoire de la littérature basque et le choix de cet article a été fait en tenant compte de l’importance et de l’apport de ce per-sonnage. Itxaro Borda nous offre ici une vision du monde depuis les yeux d’une femme. Cet article, tout d’abord et bien que de façon superficielle, abordera les concepts utilisés dans les romans policiers. Le déroulement de cette histoire se basera sur l’étude de l’apport des écrivains femmes au roman policier. Pour terminer, on étudiera le personnage d’Amaia Ezpeldoi, femme détective et protagoniste de cinq romans écrits par Itxaro Borda.

Mots-clés: Itxaro Borda, roman policier, queer, Amaia Ezpeldoi, genre.
Abstract:

Amaia Ezpeldoi is the only lesbian detective in the history of Basque literature and has been chosen for this article in view of the importance and the contribution of her character. Itxaro Borda offers us a view of the world through the eyes of a woman. First of all, the concepts dealt with in detective stories are discussed briefly. The development is based on the study of the contribution of women writers to the crime genre. Finally, the figure of Amaia Ezpeldoi, female detective and protagonist of five novels written by Itxaro Borda, is discussed.

Keywords: Itxaro Borda, detective novel, queer, Amaia Ezpeldoi, gender.

785 Sobre el topónimo Guillarte (Guillarte) Mugurutza Montalban, Felix.

Laburpena:

Kuartango (Araba) udalerrian eta Gibillo mendialdearen magaletan Gillarte herrixka dugu. Lehenbizikoz Guibigioarrate moduan dokumentatu izanak testigantzarik utzi ez duen «Gibillo harrate» batean pentsatzera garamatza. Hala ere, izendapen zahar hartatik eboluzionatutako Gillarte formaren erabilera erabat normalizatua zegoen alde hori euskaldun elebakarra zenean. Hori dela-eta, euskarazkotzat hartu behar da Gillarte izena.

Gako-hitzak: Gillarte, Guillarte, Gibillo, Guibijo, Kuartango toponimia
Resumen:

Dentro del municipio de Kuartango (Álava) y en las laderas de la sierra de Guibijo se encuentra el pueblecillo de Gillarte (Guillarte). El hecho de que se documente por primera vez como Guibigioarrate nos hace pensar en un «Gibillo harrate» que sin embargo no documentamos. En cualquier caso, de aquella forma arcaica surgió la actual Guillarte y su uso parece normalizado cuando aquella zona era vascohablante monolingüe. Por ello se ha de tomar el nombre Gillarte como la forma eusquérica de Guillarte.

Palabras clave: Gillarte, Guillarte, Gibillo, Guibijo, Toponimia de Kuartango.
Résumé:

Sur la municipalité de Kuartango (Alava) et sur les flancs du mont Guibijo se trouve le petit village de Gillarte (Guillarte). Le fait qu’on en ait trouvé les premiers témoignages écrits sous le nom de Guibigioarrate nous fait penser à un «Gibillo harrate» dont pourtant nous n’avons pas pu trouver de trace. Quoi qu’il ensoit, c’est de cette forme archaïque qu’est né le Guillarte actuel et son usage semble normalisé à l’époque où cette zone était unique-ment bascophone; C’est pourquoi ce petit village doit prendre le nom de Gillarte comme forme basque du nom Guillarte.

Mots-clés: Gillarte, Guillarte, Gibillo, Guibijo, Toponymie de Kuartango.
Abstract:

The hamlet of Gillarte/Guillarte is situated on the slopes of the sierra of Gibillo/Guibijo within the council area of Kuartango (Araba). The fact that the first written occurrence is in the form Guibigioarrate leads us to postulate the undocumented form Gibillo harrate. In any case, Gillarte has evolved from that archaic form and was completely standardised when that area was monolingual Basque-speaking. For this reason Gillarte should be treated as Basque.

Keywords: Gillarte, Guillarte, Gibillo, Guibijo, Kuartango place-names.

803 Estudio lingüístico del nombre Berantevilla González de Viñaspre, Roberto

Laburpena:

Berantevilla buru zuen Soportilla izenaz ezagutua izan zen eskualdeko toponimia txikia-ren historian euskararen presentzia egiaztatzen da. Hortik ondorioztatzen da, Aro Modernoan -garaia zehaztu ezin badaiteke ere- eskualde honetan euskaraz hitz egiten zela, eta, beraz, bertako bizilagunek Berantevilla eta beste populazio guneei euskal izenak eman behar izan zizkietela. Herrixka haien izenen, bereziki Berantevilla makrotoponimoaren, lekukotza dokumentalak jasotzen dira. Horretaz gain, izenaren jatorri etimologiko posiblea, eta bere aldaera desberdinen eboluzioa aztertzen da. Hau eginik, azken helburua, Berantevilla izena-ren euskal ordaina zein izan zen aurkitzea izango litzateke

Gako-hitzak: Berantevilla, Soportilla, toponimia historikoa, euskara.
Resumen:

Se constata la presencia de la lengua vasca en la microtoponimia histórica de la antigua comarca de Soportilla, cuya cabeza fue la villa de Berantevilla. De ahí se deduce que el euskera fue lengua hablada en la zona con una cronología imprecisa dentro de la Edad Moderna y que, por tanto, Berantevilla y los demás núcleos de población tuvieron necesariamente denominaciones eusquéricas en boca de aquellos vascohablantes. Se recogen los testimonios documentales de los nombres de aquellas poblaciones y, en particular, los referidos al macrotopónimo Berantevilla. Además, se atiende, entre otras cuestiones, a su probable origen etimológico y a la evolución de sus distintas variantes. Todo ello con el propósito de averiguar, si fuera posible, cuál fue el nombre de Berantevilla en lengua vasca

Palabras clave: Berantevilla, Soportilla, toponimia histórica, lengua vasca
Résumé:

On constate une présence de la langue basque dans la microtoponymie historique de l’-ancienne région de Soportilla, dont la capitale fut Berantevilla. On en déduit que la langue basque fut la langue parlée dans cette zone avec une chronologie imprécise dans l’Age Moderne et que donc Berantevilla et les autres noyaux de population portèrent nécessaire-ment des noms basques dans la bouche des bascophones. On a recueilli les témoignages écrits des noms de ces peuplements et en particulier ceux du macrotoponyme Berantevilla. De plus on étudie, parmi de nombreuses autres questions, son origine étymologique probable et l’évolution de ses différentes variantes. Tout cela dans le but de vérifier, si possible, quel fut le nom basque de Berantevilla.

Mots-clés: Berantevilla, Soportilla, toponymie historique, langue basque
Abstract:

The presence of Basque can be observed in the history of minor place-names in the district once known as Soportilla, which had Berantevilla as its main place. From that information the conclusion can be drawn that Basque was spoken in that area during the modern age (though exactly when cannot be determined) and, hence, locals must have given Basque names to Berantevilla and other centers of population. Documentary evidence of the names of those centers and, in particular, that of the major place-name Berantevilla has been collected. In addition, the possible etymological origin and evolution of its variants is also discussed. The ultimate object of this process is to establish the Basque version of the name Berantevilla.

Keywords: Berantevilla, Soportilla, historical place-names, Basque language.

867 Hommage à Jon Mirande (1925-1972) organisé à la Mairie de Mauleón le samedi 19 janvier 2013 par l'Académie de la Langue Basque et la Mairie de Mauléon Angelié, Christian.

873 Teatrogileek teatroaz: Maite Agirre, Antton Luku eta Ander Lipus Valverde, Jaime.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper