Bilatzailea

Euskera 2012, 3

Euskera 2012, 3

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2013
 • 24 x 16 cm; 444 or.; azal arrunta
 • Hizkuntza: euskara

17,10€ 18,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Ikerketa zenbakia. Bi jardunaldietan aurkeztutako artikuluak bildu dira: "Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa" eta Eusebio Erkiaga euskaltzain eta idazlearen mendeurrena ospatzeko egin zena. Horretaz gain, beste hainbat ikerketa artikulu.

Aurkibidea

465 Hitz-ordena: Erabilera estrategikoa Jardunaldia, Donostia, 2013-II-24.

Laburpena:

Jardunaldian parte hartu zuten: Andres Iñigo, Pello Esnal, Xabier Mendiguren Bereziartu, Xabier Aristegieta Okiñena eta Karlos del Olmo.

467 Sarrera Iñigo, Andres

Laburpena:

Donostian, 2013-II-24an Hitz-ordena: erabilera estrategikoa Jardunaldian esandakoak.

471 Hitz-ordena: erabilera estrategikoa Esnal, Pello

Laburpena:

Donostian, 2013-II-24an Hitz-ordena: erabilera estrategikoa Jardunaldian esandakoak.

495 Mende erdi batez euskalgintzan irakasle, idazle eta itzultzaile gisa Mendiguren Bereziartu, Xabier

Laburpena:

Donostian, 2013-II-24an Hitz-ordena: erabilera estrategikoa Jardunaldian esandakoak.

505 Zenbait ohar euskarazko hitz-ordenari buruz Ariztegieta Okiñena, Xabier.

Laburpena:

Artikulu honetan Pello Esnalen «Hitz­ordena. Erabilera estrategikoa» liburuaren aztergaia-ren inguruko ikuspegi pertsonal bat jasotzen da. Euskarazko testuek euskaldunoi ulergarritasun­ problemak ematea alienatzailetzat jotzen du egileak, eta testuen komunikagarritasunaren ideia oinarri­-oinarrizkoa azpimarratzen. Gogoetagai hartzen da ea testuaren komunikagarritasuna testugilearen estrategien baitan bete-­betean utzi beharreko kontua den ala gramatikak ere horretan zeresanik ba ote duen. Ildo horretatik, esaldien hitz­-ordena ezartzeko irizpide gisa perpaus txertatu baten agerpena proposatzen du autoreak. Halaber, atzerakargaren fenomenoa laburki aztertu eta horren kasu batzuk zuzentzeko zenbait bide baliagarri proposatzen ditu.

Gako-hitzak: alienazioa, komunikagarritasuna, hitz­ordena, gramatika, estrategiak, atzerakarga.
Resumen:

En este artículo se recoge una visión personal del libro de Pello Esnal «Hitz­-ordena. Erabilera estrategikoa». El autor percibe como alienante que textos escritos en euskera sean dificiles de comprender para los euskaldunes. Cree que debe primar la función comunicativa. Plantea si la comunicabilidad de un texto ha de basarse en su totalidad en las estrategias comunicativas del autor, o si la gramática tambien tiene algo que decir al respecto. De ese modo, propone la aparición de una oración subordinada como criterio para la fijación del orden de las palabras. Analiza a su vez la excesiva posposición semántica de las frases en euskera, las cuales se hacen entendibles sólo al llegar al final de la frase. Propone unas medidas para corregir dicho fenómeno.

Palabras clave: Alienación, comunicabilidad, orden de las palabras, gramática, estrategias, postposición semántica.
Résumé:

Cet article montre une vision personnelle du livre de Pello Esnal "Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa". L'auteur considère aliénant le fait que des textes écrits en basque soient difficiles à comprendre pour les Basques. Il considère que la fonction communicative doit primer. Il se demande si la transmission d'un texte doit être basée entièrement sur la stratégie communicative de l'auteur, ou si la grammaire a aussi son mot à dire. Ainsi, il suggère la proposition subordonné comme critère de fixation de l'ordre des mots. Il analyse la posposition sémantique des phrases en basque, qui ne peuvent être comprises que lorsque l'on arrive à la fin de la phrase. Il propose certaines mesures pour corriger ce phénomène.

Mots-clés: Aliénation, communicabilité, ordre des mots, grammaire, stratégies, postposition sémantique.
Abstract:

A personal vision of the topic of Pello Esnal’s book «Hitz­ordena. Erabilera estrategikoa» is recorded in this article. The author considers the fact that Basque texts cause comprehension problems for Basque speakers to be a form of alienation and emphasizes the importance of the very basic notion of the comprehensibility of texts. Whether a text’s comprehensibility is a matter to be left wholly in the hands of its creator’s strategies or whether grammar also has something to say on the topic is discussed. Following on from that the author proposes taking the presence of a subordinate clause as a criterion for establishing sentence word order. In addition, the phenomenon of semantic postponement is briefly examined and a number of valid ways to correct such cases proposed.

Keywords: Alienation, comprehensibility, word order, grammar, strategies, semantic postponement

523 Berbak Antolatzen Olmo, Karlos del

Laburpena:

Hona hemen Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa liburua aurkezteko antolatu ekitaldiko mahai ­ingururako prestaturiko gogoeten funtsa. Berbak antolatzeko modua aztertzean kontuan izan beharreko kontzeptu bikote batzuk aurkezten ditu: aukera eta beharkizuna, sintaxiaren malgutasuna eta eduki semantikoaren zurruntasuna, konbentzioa eta komunikagarritasuna, estilistikaren dinamikotasuna eta eboluziozko izatea. Itzulpen teoria gaia aztertzeko ontsu gertatzen dela adierazi gura du egileak.

Gako-hitzak: sintaxia, estilistika, itzulpengintza, komunikazioa, Aitagurea.
Resumen:

Presenta unos conceptos duales que han de ser muy tenidos en cuenta a la hora de organizar las palabras: oportunidad y obligación, flexibilidad de la sintaxis y rigidez del contenido semántico, convención y comunicabilidad, dinamismo estilístico y evolución. El autor considera que los estudios de traducción pueden ser útiles a la hora de analizar el uso estratégico del orden de las palabras.

Palabras clave: Sintaxis, estilística, traducción, comunicación, Padre Nuestro.
Résumé:

Il présente des concepts duels dont il faut surtout tenir compte dans l’organisation des mots : opportunité et obligation, flexibilité de la syntaxe et rigidité du contenu sémantique, convention et communicabilité, dynamisme stylistique et évolution. L’auteur considère que les études de traduction peuvent être utiles à l'heure d'analyser l'emploi stratégique de l'ordre des mots.

Mots-clés: Syntaxe, stylistique, traduction, communication, Notre Père.
Abstract:

Some paired concepts which must be borne in mind when analyzing word organization are presented: option and obligation, syntactical flexibility and semantic content rigidity, convention and comprehensibility, stylistic dynamics and being evolutionary. The author considers that translation theory is helpful in studying this topic.

Keywords: Syntax, stylistics, translation, communication, Lord’s Prayer.

539 Eusebio Erkiagaren mendeurren-jardunaldia: Bilbo, 2012-XI-30.

Laburpena:

Literatura Ikerketa batzordeak antolatutako jardunaldiak. Jardunaldietan parte hartu zuten: Andres Urrutia, Ana M. Toledo, Igone Etxebarria, Miren Agur Meabe eta Jean Haritxelhar.

541 Sarrera Urrutia, Andres

Laburpena:

Bilbon, 2012-XI-30ean Eusebio Erkiagaren mendeurren-jardunaldian esandakoak.

543 "Araibar zalduna" tradizioan sustraiturik Toledo Lezeta, Ana Maria

Laburpena:

Eusebio Erkiagaren Araibar zalduna (1962) eleberriak tradizioan ditu sustraiak. Mende erdi luzean euskal eleberrigintzak erabilitako konta­-teknikez baliatuz, ezaguna zen mundu­ikuskera adierazten du. Alabaina, bada osagai berririk: tradizio horrek ezkutuan gordea zuen gai bati heltzen dio, pertsonaia nagusia hirian kokatzen du, ereduzkoa ez denak kontakizuna harrapatzen du: hala gertatzen da pertsonaia nagusiaren izaerarekin eta istorioaen berri emateko erabilitako hizkerarekin. Osagaiok aski izan ziren garai hartako euskaltzaleren batzuk asaldatzeko: dirudienez, ordu arteko euskal eleberrigintzak erakutsitako decorum­etik urruntzen atzematen zuten.

Gako-hitzak: bizimodu lizuna, giro hiritarra, pertsonaia­tipoa, landa­giroa, birjintasuna, izen ona, berrerosi.
Resumen:

La novela Araibar zalduna (1962) de Eusebio Erkiaga hunde sus raíces en la novelística tradicional vasca. Haciendo uso de las mismas técnicas narrativas que ha empleado dicha novela desde finales del siglo XIX, sigue manifestando la misma cosmovisión. Sin embargo, algunos elementos novedosos hacen su aparición: recurre a un tema que llevaba siglos postergado, sitúa al protagonista en un ambiente urbano, lo modélico deja de ser dominante en la narración: ni la naturaleza del personaje protagonista, ni el lenguaje utilizado en el relato discurren por ese cauce. Estos ingredientes fueron suficientes para generar cierto malestar entre algunos vascófilos de la época: al parecer la veían desviándose del decoro que hasta entonces había caracterizado a la novela vasca.

Palabras clave: Vida lujuriosa, ambiente urbano, personaje­tipo, ambiente rural, virgini-dad, fama, redimir
Résumé:

Le roman Araibar zalduna (1962) d’Eusebio Erkiaga plonge ses racines dans le roman traditionnel basque né à la fin du XIXe siècle. L’auteur en utilise les techniques narratives et montre la même vision du monde. Pourtant quelques éléments nouveaux font leur apparition : il recourt à un thème mis à l’écart pendant des siècles, il situe le personnage en milieu urbain, le modèle n’est plus dominant dans le récit : ni la nature du personnage ni le langage utilisé dans le récit. Ces ingrédients furent suffisants pour provoquer un malaise chez certains bascophiles de l’époque : il semble qu’ils voyaient là un changement de décor dans ce qui avait jusque là caractérisé le roman basque.

Mots-clés: Vie luxieuse, milieu urbain, personnage­type, milieu rural, virginité, renommée, rachat.
Abstract:

Eusebio Erkiaga’s novel Araibar zalduna (1962) has its roots in tradition. Using techniques honed by novelists over half a century, it presents us with what was a well­known world­view. However, there is a new component: he tackles a topic the tradition had kept hidden away. He places the main character in a city. What is not exemplary dominates the story: this occurs with the main character’s nature and the language used to tell the story. These components were enough to anger some Basque enthusiasts of the time: it seems they considered that the decorum shown by the Basque novel until then was being abandoned.

Keywords: Ewd living, urban setting, stereotypical character, rural setting, virginity, good reputation, redemption.

571 Eusebio Erkiaga Olerkari Etxebarria Zamalloa, Igone

Laburpena:

Eusebio Erkiaga idazle ugaria izan da, XX. mende ia osoan genero guztiak landu zituen, baina olerkari sena izan da haren idatzietan gehien azpimarratu izan den ezaugarria. Hala ere, olerkiak soltean baino ez zituen argitaratu bere bizian, hil ostean agertu zen haren poesia-lanen bilduma, Goizean eta arratsean. Eskubete neurtitz izenburupean. Artikuluaren egileak atondu zuen edizioa eta artikulu honetara ekarri ditu lan horretako ezaugarriak, idazlearen olerkari ­ibilbidea, olerkien gaiak eta gainerako zehaztasunak.

Gako-hitzak: neurtitz, olerki, idazle, herri literatura, musika.
Resumen:

Siendo Eusebio Erkiaga un escritor prolífico, cultivó muchos géneros literarios durante todo el siglo XX, pero es especialmente el sentido poético lo más característico de toda su obra. Aún así solo publicó poesías sueltas en vida, y posterior a su fallecimiento se publicaron sus poemas en una sola obra bajo el título Goizean eta arratsean. Eskubete neurtitz. Es la autora de este artículo la que preparó la edición, y por consiguiente trae a este artículo las características de esa obra, la trayectoria poética de Erkiaga, los principales temas que abordó y otras consideraciones

Palabras clave: Verso, poesia, escritor, literatura popular, música.
Résumé:

Eusebio Erkiaga qui fut un écrivain prolifique cultiva de nombreux genres littéraires pendant tout le XXe siècle, mais c’est surtout le sens poétique qui caractérise l’ensemble de son œuvre. De son vivant il ne publia que des poésies isolées, ce n’est qu’après sa mort que furent publiés des recueils de ses poèmes sous le titre Goizean eta arratsean. Eskubete neurtitz. C’est l’auteur de cet article qui en a préparé l’édition, elle présente par conséquent dans cet article les caractéristiques de l’œuvre, la trajectoire poétique d’Erkiaga, les principaux thèmes qu’il aborda, ainsi que d’autres considérations.

Mots-clés: Verse, poem, writer, popular literature, music.
Abstract:

Eusebio Erkiaga was a prolific writer. He worked on all genres throughout almost the whole of the twentieth century, but the characteristic of his writing most emphasized is his sense of poetry. Even so, he published only occasional poems while alive; the collection of his poetic work under the title Goizean eta arratsean. Eskubete neurtitz did not appear until after his death. The author of the article, who prepared the edition, reviews the features of Erkiaga’s work, his poetic development, the topics of the poems and a number of other details

Keywords: Verse, poem, writer, popular literature, music.

585 Kresalaren goramina Meabe, Miren Agur

Laburpena:

Bilbon, 2012-XI-30ean Eusebio Erkiagaren mendeurren-jardunaldian irakurritako txostena.

603 Eusebio Erkiagaren omenaldia: hondar hitz Haritxelhar, Jean

Laburpena:

Bilbon, 2012-XI-30ean Eusebio Erkiagaren mendeurren-jardunaldian esandakoak.

607 Birformulazio eta birformulatzaile esplikatiboak hizkera juridikoan Alberdi Larizgoitia, Xabier.

Laburpena:

Ikerlan honetan ‘birformulazioa’ eta ‘diskurtso juridikoa’ aztergaiak uztartu ditugu. Zehatzago esanda, euskarazko diskurtso juridikoan azalpenezko birformulazioak zer­nola-ko pisua duen eta birformulatzaile esplikatiboak (alegia, hau da, hots...) nola erabiltzen diren ikertu dugu. Artikuluaren lehen atalean ikerlanaren nondik norakoak aurkeztu ditugu. Bigarren atalean, birformulazioa zer den, nola gauzatzen den eta zer egitura duen azaldu dugu; orobat azaldu dugu zein diren birformulazio mota nagusiak eta zein diren euskarazko birformulatzaile nagusiak. Hirugarren atalean, corpus zabal batean oinarriturik, estatistikoki eta kualitatiboki aztertu da nola erabiltzen diren hizkera juridikoan (lege ­testuetan eta testu akademikoetan) eta hizkera orokorrean birformulatzaile esplikatiboak. Laugarren atala, azkenik, ondorioei eskainita dago: azalpenezko diskurtso juridikoan (testu akademikoetan, bereziki) maiz jotzen da birformulaziora eta birformulatzaile esplikatiboak erabiltzera; egiaztatu dugunez, birformulatzaile jakin batzuk dira erabilienak eta haien agerpen maiztasuna aldatu egiten da alorraren arabera eta generoaren arabera; bestalde, birformulatzaile esplikatiboen agerpena eta eginkizun diskurtsiboak aldatu egiten dira testu motaren arabera (hots, lege-testuetatik testu akademikoetara).

Gako-hitzak: birformulazioa, birformulatzaile esplikatiboak, diskurtso-markatzaileak, hizkera juridikoa, testu akademikoak, lege­testuak, alegia, hau da, hots.
Resumen:

En este artículo analizaremos conjuntamente la `reformulación ́ y el discurso jurídico. Dicho con más detalle, estudiaremos el peso que tienen los reformuladores explicativos el es discurso jurídico en euskera e investigaremos como se utilizan los reformuladores explicativos (alegia, hau da, hots...). En el primer apartado del artículo, presentamos las características de la investigación. En el segundo apartado, explicamos qué es la reformulación, cómo se realiza y qué estructura tiene; explicamos cuáles son principales tipos de reformulación y cuáles son los reformuladores principales en euskera. En el tercer apartado, basándonos en un amplio corpus, hemos analizado cómo se utilizan los reformuladores explicativos en el lenguaje jurídico (textos legales y textos académicos) y en la lengua general. El cuarto apartado está dedicado a las conclusiones: en el discurso jurídico explicativo se recurre mucho a la reformulación y al uso de reformuladores explicativos; hemos comprobado que algunos reformuladores son los más utilizados, y que su grado de utilización cambia en función de la disciplina y del genero; por otro lado, la aparición de los reformuladores explicativos y sus funciones discursivas cambian dependiendo del tipo de texto (es decir, de los textos legales a los textos académicos).

Palabras clave: Reformulación, reformuladores explicativos, marcadores del discurso, lenguaje jurídico, textos académicos, textos legales, alegia, hau da, hots.
Résumé:

Au premier point de l’article nous présentons les caractéristiques de la recherche. Au second point nous expliquons ce qu’est la reformulation, comment elle est faite et quelle est sa structure ; nous expliquons quels sont les types principales de reformulation de base et quelles sont les principaux reformulateurs en langue basque. Au troisième point, nous basant sur un vaste corpus, nous avons analysé comment sont utilisés les reformulateurs explicatifs dans la langue juridique (textes légaux et textes académiques) et dans la langue générale. Le quatrième point est consacré aux conclusions : dans le discours juridique explicatif on recourt très souvent à la reformulation et à l’usage des reformulateurs explicatifs ; nous avons constaté que certains reformulateurs sont plus utilisés que d’autres et que leur niveau d’usage change en fonction de la discipline et du genre ; par ailleurs l’apparition des reformulateurs explicatifs et leurs fonctions discursives changent selon le type de texte (c’est­à­dire des textes légaux aux textes académiques).

Mots-clés: Reformulation, reformulateurs explicatifs, marqueurs de discours, langue juridique, textes explicatifs, textes légaux, alegia, hau da, hots.
Abstract:

In this piece of research we have connected the topics of ‘reformulation’ and ‘legal language’. To be more precise, we have examined the weight given to explanatory reformulators in legal discourse and how the reformulators (alegia, hau da, hots...) are used. In the first section of the article we present the main features of the research. In the second section we explain what constitutes reformulation, how it is effected and how it is structured; we also present the major types of reformulation and the main reformulators used in Basque. In the third section, based on a broad corpus, a statistical and qualitative analysis of the way explanatory reformulators are used in ordinary and legal language (legal and academic texts) is carried out. Finally, part four is concerned with the results: in explanatory legal discourse (especially in academic texts) reformulation and explanatory reformulators are widely used; we have been able to show that certain reformulators are the most widely used and that their frequency of appearance changes according to subject matter and genre; in addition, the presence of explanatory reformulators and their discursive functions change according to text type (e.g. from legal to academic texts).

Keywords: Reformulation, explanatory reformulators, discourse markers, legal language, academic texts, legal texts, alegia, hau da, hots.

659 "Dena dela", "dena den", "edonola ere", balio askotariko diskurtso-markatzaileak Garcia Azkoaga, Ines Mª.

Laburpena:

Dena dela, dena den, edonola ere eta edozelan ere birformulatzaile urruntzaileen balioak eta erabilerak aztertzen dira lan honetan. Azterketa hurbilbide diskurtsibo­pragmatiko batetik egiten da. Horretarako behar diren hizkuntza ­ekoizpen enpirikoak eskuratzeko, euskarazko corpus zabala osatzen duten testuetatik ateratako adibideak baliatzen dira. Erabilerari erreparatuz gero, emaitzek erakusten dute, kontzesiozko eta argudiozko balioez gain, markatzaile hauek balio diskurtsibo anitz bereganatzen dituztela eta, bestalde, lau birformulatzaileek elkarren baliokide moduan funtziona dezaketela.

Gako-hitzak: Diskurtso-markatzaileak, birformulazioa, kontzesioa, diskurtsoa, lokailuak, testua.
Resumen:

En este trabajo se estudian los usos y valores de los marcadores de discurso polivalentes dena dela, dena den, edonola ere. El estudio se ha realizado desde una aproximación discursivo-­pragmática y para los casos lingüísticos empíricos que demanda tal aproximación, se han utilizado ejemplos de los textos que componen el amplio corpus lingüístico vasco. Los resultados demuestran que estos marcadores, a parte de tener un valor concesivo, se apoderan a su vez de un valor argumentativo y múltiples valores discursivos. Hay que añadir, además, que estos reformuladores pueden funcionar como equivalentes entre si.

Palabras clave: Marcadores de discurso, reformulación, concesión, discurso, conectores, texto.
Résumé:

Ce travail étudie les usages et les valeurs des marqueurs polyvalents de discours dena dela, dena den, edonola ere. L’étude a été réalisée à partir d’un rapprochement discursivo-pragmatique et pour les productions linguistiques empiriques qui requièrent un tel rapprochement, on a utilisé des exemples de textes qui constitue le vaste corpus linguistique basque. Les résultats démontrent que ces marqueurs, mis à part le fait d’avoir une valeur concessive, prennent alors une valeur argumentative et de multiples valeurs discursives. Ces reformulateurs peuvent fonctionner comme équivalents entre eux.

Mots-clés: Marqueurs de discours, reformulation, concession, discours, connecteurs, texte.
Abstract:

This piece of work examines the values and uses of the distancing reformulators dena dela, dena den, edonola ere, and edozelan ere. This is done from a discursive­-pragmatic approach; examples taken from texts constituting the broad Basque language corpus have been used to obtain the necessary empirical examples of language production. The results show these markers also assume an argumentative value in addition to their concessive value; they further take on a number of discursive values. The four reformulators can function as equivalents of each other

Keywords: Discourse markers, reformulation, concession, discourse, connectors, text.

681 (Changing) polarity in additive connectors Odriozola, Juan Carlos.

Laburpena:

Emendiozko lokailuak harreman estuetan daude polaritatearekin. Hala izanik ere, testu­antolakuntza eta polaritatea, oso ikuspegi desberdinetatik aztertu dira maiz. Izan ere, lo-kailuak bete betean sartuta daude pragmatika esparruan aztergai hartzen diren kontuen artean, baina beste alde batetik, ohikoa da polaritatea pragmatikaren ikuspegitik urrun arakatzea. Euskal Bibliografian, ere osagaia lokailu gisa azaltzen da eta batzuetan anafora gisa ere. Lan honetan, zorrotz aztertu eta zedarriztatuko ditugu euskal osagai honen lokailu ­ezaugarriak, eta anafora direlako zereginetatik urrun islatuko dugu ere. Horretaz gain, osagai honek esparru polarretan egiten duen lana aztertuko dugu. Euskal tradizioan oso jorratuak ez dauden egiazko presuposizioak aztertzeari eutsiko diogu, kontu hauek guztiak eredu formal batean biltzeko asmotan. Lehenik, emendiozko egia ­presuposizioa formalizatuko dugu. Bigarrenik, ikusi beharko dugu bestelako hizkuntzetan foku­presuposizioa deitu izan denak gurean zer ­nolako isla duen. Hirugarrenik, emendiozko egia­presuposizioak eta egia presuposizio eskalarrak alderatuko ditugu. Laugarrenik, euskarara zein bestelako hizkuntzetara jota, egiaztatuko dugu polaritateak hiru alderdi dituela giza hizkuntzetan zehar: alderdi semantikoa, alderdi sintaktikoa eta alderdi lexikoa. Fenomeno unibertsal gisa aurkeztuko ditugu beraz emendiozko harremana eta polaritatea, baina aipatu presuposizio motak, era desberdinetara gauzatu eta elkartuko dira giza hizkuntzetan zehar eta giza hizkuntza bakoitzeko hiztegi­ sarreretan zehar.

Gako-hitzak: Emendiozko lokailuak, egia­presuposizioak, polaritatea.
Resumen:

Los conectores aditivos están directamente relacionados con la polaridad, aunque los trabajos sobre la conexión textual muestran a menudo unos puntos de vista muy distintos a los de los trabajos que exploran la polaridad en el entorno estrictamente clausal. Por medio de una nueva formalización de diversos tipos de presuposición de veracidad, este trabajo pretende analizar bajo un solo punto de vista la conexión aditiva y los diversos tipos de polaridad. El trabajo se basa en el constituyente ere de la lengua vasca, que se une a diversos elementos clausales dando lugar a complejos similares a los españoles también/tampoco o incluso /ni siquiera. Los elementos polares que contienen ere pueden mostrar una polaridad negativa, positiva o incluso alternantes. En el ámbito de la polaridad, se une a una lista cerrada de elementos clausales, cuyas características comunes son otro de los principales objetos de estudio de este trabajo.

Palabras clave: Conectores aditivos, presuposiciones de veracidad, polaridad.
Résumé:

Les conjonctions d'addition sont en étroite relation avec la polarité. Pourtant elles ont souvent été étudiées selon des points de vue très différents. Les conjonctions entrent tota-lement dans le domaine d’étude de la pragmatique, mais par ailleurs la polarité en est très éloignée. Dans la Bibliographie basque, la particule ere a été étudiée comme conjonction et parfois comme anaphore. Ce travail analyse attentivement les caractérístiques conjonction-nelles de cette particule, laissant de côté les particularités qu’elle pourrait avoir en tant qu’anaphore. Puis nous étudierons la fonction que cette particule remplit dans les domaines de la polarité. Nous étudierons attentivement les présuppositions de verité, peu analysées jusque là dans la tradition basque, dans le but ultime de regrouper tout cela dans un modèle formel unique. Nous formaliserons tout d’abord la présupposition véritable additionnelle. Puis nous verrons quelle influence a eu dans la langue basque ce qu’en d’autres langues on a appelé la présupposition focale. Nous comparerons ensuite les présuppositions de verité d'addition avec les présuppositions véritables graduées. Enfin, analysant la langue basque comme les autres langues, nous constaterons que la polarité a trois points de vue dans les langues : le sémantique, le syntaxique et le lexical. Nous présenterons comme phénomène universel la relation entre les conjonctions et la polarité. Mais ces présuppositions vont se concrétiser et se regrouper de différentes façons selon les langues, et donc dans les entrées du dictionnaire de chaque langue.

Mots-clés: Conjonctions d'addition, présuppositions de verité, polarité
Abstract:

Additive connectors are closely related to polarity, although the fields that explore the text level connection between clauses and the ones that explore polarity inside clauses belong to very different points of view in today’s linguistics. The aim of this paper is to develop a unified approach to these phenomena by providing a set of truth presuppositions to bring together additive connection, and both negative and positive polarity. The paper is based on data concerning Basque ere, which appears attached to several clausal elements and gives rise to units that are similar to English also, any and even. Ere bearing polar elements may be negative, positive or even alternating. Ere only attaches to a closed list of items within the set of Basque polarity items. The main aim of this paper is to explore the features shared by all these units, which are only related by means of the particle ere.

Keywords: Additive connectors, truth presuppositions, polarity.

705 "Koaderno gorria", aitortza baten bidaia Retolatza Gutierrez, Iratxe.

Laburpena:

Artikulu honetan Koaderno gorria nobelako pertsonaia literario femeninoak aztertzen dira, eta baita horien artean sorturiko harreman ­sarea ere. Kontuan hartuko ditugun alderdiak honako hauek izango dira: ahots narratiboak; pertsonaien nortasuna eta haien arteko komunikazioa; pertsonaien, memoriaren eta idazketaren arteko harremanak; kolore gorriaren erabilera sinbolikoa; eta azkenik, Peneloperen mito literarioarekiko lotura.

Gako-hitzak: memoria, polifonia, Bildungsroman, Peneloperen mitoa.
Resumen:

En este artículo se estudian los personajes literarios femeninos de la novela Koaderno gorria, y la red de relaciones que surge entre ellos. Estos serán los aspectos que tendremos en cuenta: voces narrativas; la personalidad de los personajes y la comunicación que se establece entre ellos; la relación entre personajes, memoria y escritura; la utilización simbólica del color rojo; y para finalizar, el nexo con el mito literario de Penélope.

Palabras clave: Memoria, polifonía, Bildungsroman, el mito de Penélope.
Résumé:

Cet article étudie les personnages littéraires féminins du roman Koaderno gorria et le réseau de relations qui existent entre eux. Voici les aspects que nous aborderons: voix narratives ; personnalité des personnages et communication entre eux ; relation entre les personnages, la mémoire et l’écriture ; utilisation symbolique de la couleur rouge ; et pour terminer lien avec le mythe littéraire de Pénélope.

Mots-clés: Mémoire, polyphonie, Bildungsroman, le mythe de Pénélope.
Abstract:

In this article the literary characters appearing in the novel Koaderno gorria are examined, together with the relationship network created between them. The aspects taken into account include the following: narrative voices; character identities and the communication between them; relations between characters, memory and the writing process; the symbolic use of the colour red; and, finally, the connection with the literary myth of Penelope.

Keywords: Memory, polyphony, Bildungsroman, myth of Penelope.

735 Arantxa Urretabizkaiaren narrazio lanetako amatasunak: genero arteko harreman berrien paradigma Lasarte, Gema.

Laburpena:

Artikulu honen bidez, Arantxa Urretabizkaiak amatasuna bere narratiban nola jorratu duen agerian jarri nahi da. Horrela, Zergatik panpox (1979), Koaderno gorria (1998) eta Hiru Mariak (2010) eleberrietako, eta Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik (1983) ipuin bildumako amak aztertu dira artikulu honetan. Lehenik, amatasunaren inguruan es parru teorikoa eraiki da. Hortaz, egun teoria feministak amatasunaren inguruan zedarriturikoa eta esanikoa aurkeztu da. Ondoren, kritika feminista metodologia gisa harturik, aipaturiko narrazioetako literatur protagonistak aztertu dira. Ondorio nagusi gisa esan daiteke aztertutako amatasunaren irudikapenak ez direla hegemonikoak, bestelakoak edota emergenteak baizik. Ama bakarrak, helduak, lan munduan nahiz politikan dihardutenak aurkitu ditugu literatur testu hauetan, hitz batean, harreman berriak sorrarazi dituzten literatur pertsonaiak. Harreman berri horiek, hain justu ere, genero arteko harreman berrien paradigma lirateke.

Gako-hitzak: Arantxa Urretabizkaia, generoa, amatasuna, literatur pertsonaiak
Resumen:

Este articulo analiza cómo ha tratado Arantxa Urretabizkaia el fenómeno de la materni dad en su narrativa. Se han estudiado las madres que protagonizan las novelas Zergatik panpox (1979), Koaderno gorria (1998) y Hiru Mariak (2010); y la colección de relatos Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik (1983). Primero, construimos el marco teórico de la maternidad. En ese contexto, se presenta lo dicho y acotado por las teorias feministas en torno a la maternidad. A posteriori, teniendo como metodología la crítica feminista, se han estudiado las protagonistas de las citadas narraciones. Como conclusión principal, se puede decir que las representaciones de las figuras maternas no son las hegemónicas de su tiempo, sino las alternativas o emergentes. En estos escritos, encontramos madres solteras, maduras, protagonistas en la vida laboral y en la política. En resumidas cuentas, personajes literarios que crean nuevas relaciones. De este tipo de nuevas relaciones deriva el nuevo paradigma de la relación entre géneros.

Palabras clave: Arantxa Urretabizkaia, género, maternidad, personajes literarios.
Résumé:

Cet article analyse comment dans son récit Arantxa Urretabizkaia a traité le phénomène de la maternité. Nous avons étudié les mères qui figurent dans les romans Zergatik panpox (1979), Koaderno gorria (1998) et Hiru Mariak (2010), et dans le recueil de récits Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik (1983). Tout d’abord, nous construisons le cadre théorique de la maternité. Dans ce contexte nous présentons ce qui a été dit et admis par les théories féministes à propos de la maternité. Puis, prenant comme méthodologie la critique féministe, nous avons étudié les personnages de ces récits. En guise de principale conclusion, on peut dire que les représentations des figures maternelles ne sont pas celles qui dominent à leur époque, mais qu’elles sont plutôt alternatives ou émergentes. Dans ces écrits nous trouvons des mères célibataires, mûres, personnages de la vie active et de la vie politique. En résumé, il s’agit de personnages littéraires qui créent de nouvelles relations. Ce type de nouvelles relations est le nouveau paradigme de la relation entre les genres.

Mots-clés: Arantxa Urretabizkaia, gender, motherhood, literary characters.
Abstract:

The object of this article is to highlight how Arantxa Urretabizkaia has treated the topic of motherhood in her narrative work. Thus the mothers appearing in the novels Zergatik Panpox (1979), Koaderno gorria (1998) and Hiru Mariak (2010) and in the collection of short stories titled Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik (1983) have been studied. First of all, we have constructed a theoretical framework of motherhood. In this respect, we have presented what present day feminist theory has said and established in relation to maternity. Subsequently, taking the feminist critique as our methodology, we have studied the literary protagonists of the narratives mentioned above. As the main result we can say that the representations of motherhood we have studied are not hegemonic, but rather alternative or emergent. We have found single mothers, older mothers, working or politically active mothers in these literary texts, in short, literary characters who have created new relationships. It is precisely those new relationships which could constitute a paradigm of new relationships between genders.

Keywords: Arantxa Urretabizkaia, gender, motherhood, literary characters

761 "Yuri Sam: Otoitza": Sorginaren berpiztea Valverde, Jaime.

Laburpena:

Artikulu honetan Yuri Sam: Otoitza (2003) antzezlana aztertzen da, Ander Lipus eta Antzerkiola Imaginarioaren obrarik adierazgarriena. Yuri Sam Noh teatroa, Kathakali, Baliko dantzak eta maputxeen zeremoniak euskal sustraiekin nahasiz sorturiko xamana dugu; heriotzatik bueltatzen dena bizitza aldarrikatzeko erritu baten bidez. Antzerti­ antropologiaren eragina duen obra hau teatroa ulertzeko modu iraultzaile baten isla da eta azken urteotako euskal antzezlanik interesgarrienetakoa dugu.

Gako-hitzak: Lipus, Antzerkiola, antzertia, antropologia, erritua, interkulturala.
Resumen:

En este artículo se analiza la obra teatral Yuri Sam: Otoitza (2003), la pieza más representativa de Ander Lipus y la Fábrica de Teatro Imaginario. Yuri Sam es un chamán creado de la mezcla del teatro Noh, el Kathakali, las danzas balinesas y las ceremonias de los mapuches con las raíces vascas. El chamán vuelve de la muerte mediante un rito para hacer un llamamiento a la vida. Esta obra, influenciada por la antropología­teatral, representa una forma revolucionaria de entender el teatro y es una de las representaciones teatrales más interesantes de los últimos años.

Palabras clave: Lipus, Antzerkiola, teatro, antropología, rito, intercultural.
Résumé:

Cet article analyse l'œuvre théâtrale Yuri Sam: Otoitza (2003), œuvre la plus représentative d’Ander Lipus et Antzerkiola Imaginarioa. Yuri Sam est un chaman qui réunit le théâtre kathakali, les danses de Bali et les cérémonies des mapuches avec les racines basques. Le chaman revient de la mort grâce à un rite où il fait un appel à la vie. Cette œuvre, influencée par l’anthropologie théâtrale, présente une façon révolutionnaire de voir le théâtre ; il s’agit de l’une des représentations théâtrales les plus intéressantes de ces dernières années.

Mots-clés: Lipus, Antzerkiola, théâtre, anthropologie, rite, interculturel.
Abstract:

In this piece of work the play Yuri Sam: Otoitza (2003), the most representative piece of Ander Lipus and the Imaginary Theatre Factory, is examined. Yuri Sam is a shaman based on Noh theatre, Kathakali, Bali dances and Mapuche ceremonies mixed with Basque roots; he returns from death by means of a life­affirming rite. This play which is influenced by theater anthropology reflects a revolutionary way of understanding theater and is the most interesting Basque play of the last few years.

Keywords: Lipus, Imaginary theater factory, theater, anthropology, rite, intercultural.

801 "Aberastarzun guzien giltz bakotxa": (Zuberoa XVIII. mendea) Peillen, Txomin

Laburpena:

Liburu baten asmoa baizik ez zen aurkitu. Jose Angel Irigarairi zor diogu, aitaren liburutegian aurkitu baitzuen, behin Mitxelenak aipatu zuen Jusef Egiategiren eskuidatzia. Frantsesetik etxeko ekonomiaz idatzitako liburu baten itzulpena izan behar zuen, hitzaurrea eta itzulpenari buruzko eztabaida bat baizik ez dira aurkitu. Lan jakingarria da, zeren erkatzen baititu Zuberoan, XVIII. mende hasierako eta mendearen azkeneko ohiturak. Ondoren, beste egile batzuek Egiategiren itzulpen hori berridatzi zuten: bata hemeretzigarren mendekoa, eta bestea, osoago, hogeigarrenekoa, orduko grafiarekin «Aberastarzun guzien giltz bakhotcha»

Gako-hitzak: Etxeko ekonomia, Itzulpena, Zuberoa, ohiturak, zorrak, auziak.
Resumen:

Sólo se encontró el voceto del libro. Y eso, se lo debemos a Jose Angel Irigarai, que halló en la libreria paterna el manuscrito de Jusef Egiategi que una vez le citó Koldo Mitxelena. Es un texto relativo a la economia familiar traducido del francés, del que solo se han salvado el prólogo y una reflexión acerca de la traducción. Aún asi es un trabajo de gran valor, debido a que describe las costumbres en Zuberoa a principios y finales del siglo XVIII. A posteriori otros autores copiaron la traducción de Egiategi: uno del siglo XIX; y otro más completo del siglo XX, con la grafía de aquella época «Aberastarzun guzien giltz bakhotcha».

Palabras clave: Economia familiar, traducción, Zuberoa, costumbres, deudas, litígios.
Résumé:

Seule une partie du livre a pu être sauvée. Nous devons ce sauvetage à Jose Angel Irigarai qui a trouvé dans la bibliothèque de son père ce manuscrit de Jusef Egiategi qu’avait cité Koldo Mitxelena. Il s’agit de la traduction d’un texte écrit initialement en français et traitant d’économie domestique, dont n’ont pu être sauvés que la préface et un commentaire sur la traduction. C’est un texte de grand valeur car il décrit les coutumes de la Soule au début et à la fin du XVIIIème siècle. Plus tard, d’autres auteurs ont réécrit cette traduction d'Egiategi ­l’un datant du XIXème siècle et un autre plus complet datant du XXème siècle, avec la graphie de l’époque «Aberastarzun guzien giltz bakhotcha».

Mots-clés: Economie domestique, traduction, La Soule, coutumes, dettes, procès.
Abstract:

No more than an outline for a book was found: we owe it to Jose Angel Irigarai who found Jusef Egiategi’s manuscript, mentioned once by Mitxelena, in his father’s library. It was to be the translation from French of a book about home economics, but only the preface and a discussion about the translation have come down to us. It is a piece of interest because it compares customs at the beginning and end of the 18th century in Zuberoa. Afterwards, some other authors rewrote Egiategi’s translation: one in the 19th century and another, more complete, in the 20th, with the spelling of the time «Aberastarzun guzien giltz bakhotcha» (‘The only key to all wealth’).

Keywords: home economics, translation, Zuberoa, customs, debts, problems.

823 Antonio Arrue: Euskaltzaindiaren eta Francoren erregimenaren laguntzaile Sudupe, Pako

Laburpena:

Liburuak argitaratzeko, eta Euskaltzaindiaren biltzarrak eta bertso txapelketak antolatzeko laguntza eman zuen. Eta gastronomiaz idatzi zuen euskaraz eta zenbait literatur kritika ere egin zituen; karlista tradizionalista euskaltzalea izan genuen. Era berean, azpijokoan aritu zen Nemesio Etxaniz edo On Manuel Lekuona bezalako jeltzaleen aurka, haien merituak ezkutatzen eta haien jarduera publiko euskaltzalea oztopatzen. Alde biei erreparatu gabe, Antonio Arrueren jardueraren irudi faltsua gera liteke gure kultur memorian. Eta bidegabea litzateke!

Gako-hitzak: Euskaltzaindia, Egan, zentsura, Nemesio Etxaniz
Resumen:

Ayudó a la hora de organizar reuniones de Euskaltzaindia, competiciones de bertsolaris y publicar libros. Escribió sobre gastronomía y realizó algunas críticas literarias; fue un carlista tradicionalista y vasquista. Pero a su vez, conspiró contra miembros del PNV, tales como Nemesio Etxaniz o Don Manuel Lekuona, tapando/ocultando sus méritos o dificultando su labor en pro del euskera. Si no nos fijamos en las dos vertientes, puede quedar en nuestra memoria una imagen falsa de la labor de Antonio Arrue. Cosa que sería injusta.

Palabras clave: Euskaltzaindia, Egan, censura, Nemesio Etxaniz.
Résumé:

Il apporta sa contribution dans l’organisation de réunions d’Euskaltzaindia, de joutes de bertsolaris et dans la publications de livres. Il écrivit des ouvrages de gastronomie et plusieurs critiques littéraires ; il fut carliste traditionaliste et bascophile. Pourtant il conspira contre des membres du PNV, comme Nemesio Etxaniz ou Manuel Lekuona, en occultant leurs mérites et en entravant leurs travaux en faveur de la langue basque. Si nous ne considérons pas le deux aspects de sa personne, nous pouvons garder une image fausse du travail d’Antonio Arrue et ce serait injuste.

Mots-clés: Euskaltzaindia, Egan, censure, Nemesio Etxaniz.
Abstract:

Arrue gave assistance in publishing books and organising’s meetings and bersolari contests. He wrote in Basque on gastronomy and also wrote a number of pieces of literary criticism. He was a traditionalist Carlist Basque language loyalist. At the same time, he was active in plotting against PNV members such as Nemesio Etxaniz or Manuel Lekuona, silencing their merits and hindering their public activity in support of Basque. Unless we bear in mind both of these aspects, we will create a deceptive image of the activity of Antonio Arrue in our cultural memory. And that would be unjust.

Keywords: Euskaltzaindia, Egan, censorship, Nemesio Etxaniz

841 Joana Albreten biografia bat ... Gartzia, Pruden

Laburpena:

Liburu-iruzkina.

851 Jesü Kristen Imitazionea ... Rebuschi, Georges

Laburpena:

Liburu-iruzkina.

865 Rebuschi jaunaren ekarpenaz ene oharra Davant, Jean Louis

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper