Bilatzailea

Euskera 2011, 3

Euskera 2011, 3

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea:
 • Argitaratze urtea: 2012
 • 24 x 16 cm; 422 or.; azal arrunta
 • Hizkuntza: euskara

14,25€ 15,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Ikerketa zenbakia. Bi jardunaldietan aurkeztutako artikuluak bildu dira: Jagon jardunaldietan, euskararen egoera Araban izan zen aztergai. Literatura Ikerketa jardunaldietan ordea, Agosti Chahoren eragina aztertu zen. Horretaz gain, Euskaltzaindiaren ikerketa esparruko lau artikulu argitaratu dira.

Aurkibidea

517 XVI. Jagon Jardunaldiak: Arabatik Arabara euskaraz, Gasteiz, 2011-XI-11.

Laburpena:

Jardunaldietan parte hartu zuten: Andres Iñigo, Manu Ruiz Urrestarazu, Jon Aizpurua, Olatz Altuna, Miel A. Elustondo, Iñaki Martinez de Luna eta Sagrario Aleman.

519 Sarrera Iñigo, Andres

Laburpena:

Gasteizen, 2011-XI-11n XVI. Jagon Jardunaldietan esandakoak.

523 Izena, izana Ruiz Urrestaratzu, Manu

Laburpena:

Mendeetan zehar, euskarak Araban izenetan iraun du; leku eta landare izenetan batez ere, Euskal izen horien bitartez, Araba euskalduna izan dela agerian dugu. Horra hor Gasteiz hiria: XII. mendean Antso VI.ak Gasteizi Victoria izena ematen dionean, bertakoek Bitoria ahoskatzen dute euskaldunak zirelako. Araba osoa ere euskal izenen sorta ederraren jabea da eta izen horietan euskararen hitzen bilakaera ikus dezakegu

Gako-hitzak: Arabako izenak, historia; toponimia, fitonimia, hizkuntzen harremanak, euskararen iraupena.
Resumen:

Durante siglos, en Álava, el euskera ha perdurado en los nombres; sobre todo en los nombres de la flora y los topónimos. A través de estos nombres vascos queda constancia de que Álava ha sido euskaldun. Como ejemplo la ciudad de Gasteiz: cuando en el siglo XII Sancho VI da a Gasteiz el nombre de Victoria, los lugareños lo pronunciarán Bitoria, debido a que son euskaldunes. Toda Álava es dueña de un gran patrimonio de nombres euskaldunes y es mediante esos nombres que queda reflejada la progresión de los nombres vascos.

Palabras clave: Nombres de Álava, historia, toponimia, fitonimia; relaciones entre lenguas, perduración del euskera.
Résumé:

En Alava la langue basque a survécu dans les noms pendant des siècles, surtout dans les domaines de la flore et de la toponymie. Ces noms basques ont fait que l’Alava est resté basque. Prenons pour exemple la ville de Gasteiz : lorsqu’au XIIème siècle Sanche VI donna à Gasteiz le nom de Victoria, les habitants du lieu étant basques le prononcèrent Bitoria. La province d’Alava possède un riche patrimoine de noms basques et c’est grâce à ces noms que l’on peut observer la progression des noms basques.

Mots-clés: Noms d’Alava, histoire, toponymie, phytonymie, relations entre langues, sur-vie de la langue basque
Abstract:

In Araba (Álava) down the centuries Basque has survived in names; in the names of places and flora, in particular. These Basque names confirm that Araba has been Basque. The city of Gasteiz is an example of this: in the 12th century King Sancho VI gave Gasteiz the name Victoria, which the local people pronounced Bitoria, because they were Basque speakers. The whole of Araba is also the owner of a beautiful collection of Basque names which bear witness to the evolution of Basque words.

Keywords: Names of Araba, history, place-names, phytonymy, relations between languages, conservation of Basque.

539 Azken 25 urteotako euskararen bilakaera Araban Aizpurua, Jon.

Laburpena:

Araba izan da euskararen indarberritzeari dagokionez bizitasun handien erakutsi duen lurraldea. Euskararen ezagutzari, transmisioari eta, zeresanik ez, erabilerari dagokionez, abiapuntua oso apala izan bada ere, Arabako biztanleen euskalduntzea erritmo bizian ari da hazten azken urteotan. Euskararen ezagutzari dagokionez, azken 25 urteotan Arabak bizi izan duen aldaketa nabarmena izan da. Hala ere, aldaketarik esanguratsuena adinaren arabera gertatu da. Elebidunak gero eta gehiago dira adin­talde guztietan, baina hazkundea gazteen artean gertatu da bereziki. Araban euskara transmititzeko bide nagusia hezkuntza­ sistema eta helduen euskalduntzea izan da. Hortaz, gaur egun Arabako elebidun gehienak euskaldun berriak dira. Arabako elebidunek dituzten ezaugarrien artean, azpimarratzekoa da harreman­ sarea, bereziki gertukoa, erdalduna dutela eta, oro har, hobeto moldatzen direla erdaraz euskaraz baino. Ezaugarri horiek erabat baldintzatuko dute euskararen erabilera.

Gako-hitzak: Araba, euskara, erabilera, transmisioa, bilakaera
Resumen:

Álava ha sido el territorio que mayor dinamismo ha mostrado en cuanto a la recuperación de dicha lengua. Aunque es cierto que el nivel de conocimiento, transmisión y, sobre todo, de uso del euskera era muy bajo, la euskaldunización de los habitantes alaveses está creciendo a un gran ritmo en los últimos años. El conocimiento del euskera presenta un cambio destacable en Álava en los últimos 25 años, siendo éste aún más significativo en determinadas franjas de edad. Pero el crecimiento se ha producido especialmente entre los jóvenes. El sistema educativo y la euskaldunización de adultos son las principales vías de transmisión del euskera; por tanto, en la actualidad la mayoría de los euskaldunes de Álava son euskaldunberris. Entre los rasgos que caracterizan a los euskaldunberris alaveses es reseñable que su entorno, especialmente el más cercano, es erdaldun y que se desenvuelven mejor en castellano que en euskera. Dichas características condicionan de manera determinante el uso del euskera.

Palabras clave: Álava, euskera, uso, transmisión, evolución
Résumé:

L’ Araba est le territoire qui a fait preuve de plus de dynanisme en matière de réappropriation de la langue basque. Il est certain qu’en matière de connaissance, de transmission et d’usage du basque, l’Araba avait une base très fragile, pourtant l’euskaldunisation des habitants d’Araba croît à un rythme très rapide ces dernières années. Au cours des 25 dernières années l’Araba a connu une évolution très significative en matière de connaissance du basque, elle est d’autant plus importante dans certaines tranches d’âge. Les personnes bilingues sont de plus en plus nombreuses dans toutes les tranches d’âge mais l’augmentation se fait surtout sentir chez les plus jeunes. Sur ce territoire le plus important vecteur de transmission du basque est le système éducatif et le réseau d’alphabétisation des adultes. C’est ainsi que la plupart des bascophones d’Araba sont des euskaldunberris (ou nouveaux basco-phones). Les principales caractéristiques des bascophones alavais est que leur environnement immédiat est erdaldun (non bascophone) et qu’ils s’expriment mieux en espagnol qu’en basque. Ces caractéristiques vont conditionner de façon très significative l’évolution de l’usage de la langue basque.

Mots-clés: Araba, langue basque, usage, transmission, évolution.
Abstract:

Araba has been the province that has displayed the greatest vitality with respect to the revival of Basque. Even though the starting point has been very modest with respect to the knowledge, transmission and use of Basque, the Basquisation of the inhabitants of Araba has, however, been expanding at a lively pace over the last few years. With respect to knowledge of Basque, the transformation Araba has undergone over the last 25 years has been considerable. Nevertheless, the most significant change has taken place as far as age is concerned. There are more and more bilingual people across all age groups, but growth has taken place mainly among young people. In Araba the main channel for transmitting Basque has been the education system and the Basquisation of adults. So today most of the bilinguals of Araba learn Basque as a second language. The most salient feature of Basque bilinguals is the network of relationships, in particular the close one, which is Spanish­speaking and, on the whole, they manage better in Spanish than in Basque. These features determine the use of Basque completely.

Keywords: Araba, Basque, use, transmission, evolution.

557 Euskararen kale erabilera Gasteizen Altuna, Olatz.

Laburpena:

Euskararen Kale-Erabileraren Neurketa ibilbide luzeko ikerketa-lan zabala da, Siadeco-ren eskutik abiatu, eta gaur egun, hogeita bi urteren ostean, Soziolinguistika Klusterrak egiten duena. Neurketaren I. edizioa 1989an egin zen, eta azkena, VI.a, 2011n burutu da. Hogeita bi urtetan sei argazki atera zaizkio euskararen erabilerari Euskal Herri osoan. Argazki horiek aukera ematen dute une jakin bateko egoera zertan den jakiteko, eta, batez ere, urteotako bilakaera nolakoa den ezagutzeko. Bilakaerari erreparatuz gero, joera bat nabarmendu behar da: oro har goraka egin du euskararen erabilerak, baina oso modu apalean. Gainera, ez da antzematen gorakako eboluzio hori bizkortzeko joerarik. Herrialdez herrialde, Gipuzkoan indartu da gehienbat euskararen erabilera. Hego Euskal Herriko beste herrialdeetan egonkor dago. Iparraldean, berriz, behera egin du. Gasteizi gagozkiola, euskararen erabilera bere horretan mantendu da gorabehera esanguratsurik gabe. Bilbon edo Iruñean jasotako datuen antzerakoak dira Gasteizkoak: euskararen erabilera %3 ingurukoa da hiru hiriburuetan gaur egun. Haurren eta gazteen artean nabaritu da gorakako joera, eta horrek esperantzarako leiho bat irekitzen du. Edonola ere, joera hori eten egin da azken urteotan, gaztetxoek gero eta azkarrago egiten baitute erdararen aldeko hautua.

Gako-hitzak: soziolinguistika, kale­-erabilera, ahozko erabilera, neurketa­metodologia.
Resumen:

La medición del uso del euskera, es un amplio y profundo trabajo de investigación. Co-menzó de la mano de Siadeco, y hoy en día lo realiza el Cluster de Sociología. La primera medición se realizó en 1989, y la última, la VI, se ha culminado en 2011. En 22 años se han tomado seis fotos al uso del euskara en toda Euskal Herria. Dichas fotografías nos dan la oportunidad de saber cuál es la realidad actual y cuál ha sido su evolución. Si nos fijamos en la evolución, una tendencia es clara: en general ha aumentado el uso del euskera, pero de modo muy modesto. Y lo que es peor, no parece que se pueda acelerar ese crecimiento. Por territorios, es en Gipuzkoa donde el aumento es más significativo, en el resto de Hego Euskal Herria se mantiene estable y en Iparralde decrece. En lo referido a Vitoria, el uso se ha mantenido estable, sin muchos sobresaltos. Los datos son parecidos a los de Bilbao o Pamplona, es decir alrededor del 3 % habla euskera en las calles de estas ciudades. El mayor uso se da entre los niños y jóvenes, lo que abre una puerta a la esperanza, si bien es cierto que esta tendencia se ha ralentizado los últimos años, debido a que los jóvenes apuestan por el castellano a una edad cada vez más temprana.

Palabras clave: Sociolingüística, uso del euskera en la calle, uso del euskera hablado, metología de la medición.
Résumé:

Mesurer l’usage du basque représente un vaste et profond travail de recherche. Ce travail a été commencé par le Siadeco et aujourd’hui le Cluster de Sociologie a pris le relais. La première enquête a été réalisée en 1989 et la dernière – la VIème– date de 2011. En 22 ans on a pris six photos de l’usage du basque dans tout le Pays Basque. Ces photos nous donnent la possibilité de connaître la réalité actuelle et quelle a été son évolution. Si nous observons cette évolution, une tendance se révèle clairement : de manière générale l’usage du basque a progressé mais de façon très modeste cependant. Et le pire est qu’il ne nous semble pas que cette croissance puisse s’accélérer. Selon les territoires c’est au Guipuzcoa que la croissance est la plus significative, sur le reste du Pays Basque Sud la croissance est stable et en Iparralde l’usage du basque décroît. En ce qui concerne Vitoria, l’usage du basque reste stable, sans trop de sursauts. Les données sont les mêmes que pour Bilbao et Pampelune où environ 3% des personnes parlent en basque dans la rue. L’usage le plus important se constate chez les enfants et les jeunes, ce qui laisse entrevoir un espoir, bien qu’il soit certain que cette tendance a ralenti ces dernières années, les jeunes glissant à l’espagnol à un âge de plus en plus précoce.

Mots-clés: Sociolinguistique, usage du basque dans la rue, usage du basque parlé, méthodologie de l’enquête.
Abstract:

The Measurement of Street­use of Basque is a long­standing, broad piece of research begun by Siadeco and today, twenty ­two years later, is conducted by the Sociolinguistics Cluster. The 1st Edition of the Measurement was carried out in 1989 and the most recent, the 6th, was done in 2011. Over twenty-two years six photos have been taken of Basque use all over the Basque Country. These photos provide an opportunity to find out what the situation is at a specific moment and, in particular, to know how Basque use has evolved over the years. As regards the evolution, a trend needs to be highlighted: on the whole, Basque use has increased but only very slightly. What is more, it is not possible to spot any trend in the speeding up of that upward evolution. By province, it is in Gipuzkoa where Basque use has intensified the most. It remains steady in the other provinces of the Southern [Peninsular or Spanish ­administered] Basque Country. In the Northern [Continental or French­ administered] Basque Country, it has fallen. As far as Vitoria-­Gasteiz is concerned, Basque use has remained the same without any significant changes. Data for Gasteiz are similar to those gathered in Bilbao or Iruñea­/Pamplona. Current Basque use is about 3% in the capital cities. There has been a significant upward trend among children and young teenagers, and that opens up a window of hope. However, that trend has stagnated in recent years, because teenagers earlier and earlier opt for Spanish first.

Keywords: Sociolinguistics, street use, oral use, measurement methodology.

577 Euskara eta herrigintza joan deneko 25 urtean Elustondo, Miel Anjel

Laburpena:

Ondoko artikuluak euskarak Araban 60ko hamarkadatik hona egin duen bideari begira-tzea du helburu. Gerra ondoan hasitako mugimenduak gaurdaino irauten du, era batera zein bestera, eta hainbat modu ezberdinetan. 50eko hamarkadaren hastapeneko euskarazko eskolak, Andoni Urrestarazu «Umandi» eta Peli Presaren eskutik etorri zirenak. 60ko hamarkadako lehenbiziko ikastola eta lehenbiziko andereñoa, hau da, Izaskun Arrue; 70eko hamarkadako Euskaltzaindiaren babespeko eskolak Henrike Knorr-en ingurukoak, eta Alfabetatze­ Euskalduntze mugimenduaren abiatzea Araban. Olabide ikastolaren sorrera eta, 80ko hamarkadan eta Arabako Ikastolen Elkartearen eraginez, ikastola sarearen hedatzea lurralde osoan. HABE, AEK eta IKAren lana. Euskara Elkarteen ekimena, Bertsozale Elkartearen jarduna eta, finean, hezkuntza sistemak eta euskalgintzak ekarri duen elebidun kopuruaren emendatze azkarra Horien gaineko panorama eskaintzen du artikuluak, gaurko datuen argitan.

Gako-hitzak: Euskarazko eskolak, Andoni Urrestarazu, Ikastolak, Izaskun Arrue, Alfabetatze­ Euskalduntze mugimendua, Henrike Knorr.
Resumen:

El objetivo de este artículo, es realizar una mirada retrospectiva al camino que ha hecho el euskera en Álava desde la década de los 60. El camino emprendido en la posguerra llega hasta hoy de muy diferentes maneras. Las primeras clases de euskera de los años 50, que vinieron de la mano de Andoni Urrestarazu «Umandi» y de Peli Presa. La primera ikastola y la primera andereño, Izaskun Arrue, en la década de los 60. En los 70 Henrike Knörr y Euskaltzaindia impulsaron clases para aprender euskera, y se puso en marcha en Álava el movimiento de alfabetización de adultos. En los 80 en cambio surge la Ikastola Olabide y la red se expande por todo el territorio. HABE, AEK, IKA, las asociaciones para el fomento del euskera, la asociación de bertsolaris, y en general, el sistema educativo y la red de apoyo al euskera es lo que ha impulsado el rápido crecimento del número de euskaldunes. Este artículo analiza todo esto, al albor de los datos actuales.

Palabras clave: Clases de euskera, Andoni Urrestarazu, Ikastolas, Izaskun Arrue, Movimiento de alfabetización de adultos, Henrike Knörr.
Résumé:

L’objectif de cet article est de proposer un regard rétrospectif sur le chemin parcouru par la langue basque en Alava depuis les années 60. Le chemin emprunté à l’après­guerre par-vient jusqu’à nous de différentes manières. Les premiers cours de basque des années 50 furent dispensés par Andoni Urrestarazu «Umandi» et Peli Presa. La première ikastola et la première andereño, Izaskun Arrue, datent des années 60. Au cours des années 70 Henrike Knörr et Euskaltzaindia lancèrent des cours de basque et en Alava le mouvement d’alphabétisation des adultes se mit en marche. Au cours des années 80 naquit l’Ikastola Olabide et le réseau s’étendit sur tout le territoire. HABE, AEK, IKA, les associations pour la promotion de la langue basque, l’association des bertsolaris, et de façon générale le système éducatif et le réseau d’aide à la langue basque ont tous participé à la croissance rapide du nombre de bascophones. Cet article analyse tout cela à la lumière des données actuelles.

Mots-clés: Cours de basque, Andoni Urrestarazu, Ikastolas, Izaskun Arrue, Mouvement d’alphabétisation des adultes, Henrike Knörr.
Abstract:

This paper sets out to look at the progress made by Basque in Araba (Alava) since the 1960s. The movement begun during the years following the Spanish Civil War [1936-­39] in one way or another persists until today: the first Basque classes of the 1950s run by Andoni Urrestarazu «Umandi» and Peli Presa; the first ikastola or Basque-medium school in the 1960s, and its first teacher Izaskun Arrue; the schools set up by Henrike Knörr under the auspices of the Euskaltzaindia in the 1970s; and the start of the Literacy­ Basquisation movement in Araba. The 1980s saw the founding of the Olabide ikastola and the network of Ikastolas spread throughout the province as a result of the work of the Federation of Ikastolas of Araba. The work of HABE, AEK and IKA. The initiative of the Associations in favor of Basque, the activity of the Association of Extempore Verse Making Devotees, and last, but not least, the rapid increase in the number of bilinguals brought about by the education system and activities fostering the Basque language and culture... In the light of current data the paper offers an overview of all these things.

Keywords: Basque-medium schools, Andoni Urrestarazu, Ikastolas, Izaskun Arrue, the Literacy­ Basquisation movement, Henrike Knörr

589 Euskararen inguruko diskurtso berria Arabarako: gogoeta eta proposamenak Martinez de Luna Perez de Arriba, Iñaki.

Laburpena:

Euskarak aurrera egingo badu gizartearen babesarekin izango da, orain arte izan dituen babesguneak sendotuz eta uzkur izan zaizkion sektoreak ere bereganatuz, bereziki Araban. Horretarako euskararen inguruko diskurtso berri eta egokia eraikitzea ezinbestekoa da, oraindik indarrean dagoen diskurtsoaren mugak gainditu ahal izateko. Besteak beste Hizkuntzen Ekologiak oinarri sendoak eskaintzen ditu asmo hori aurrera eramateko, baina egungo planteamenduetatik ere badago zer gorde eta erabili.

Gako-hitzak: Euskara, hizkuntzen ekologia, Araba.
Resumen:

Si el euskera ha de avanzar, será gracias al apoyo social. Reforzando su presencia en áreas donde se ha mostrado históricamente fuerte, y a su vez, insertándose en aquellos sectores no muy propicios hasta la fecha, sobre todo en Álava. Para ello, es necesario construir un nuevo y adecuado discurso, que supere los límites del actual discurso. Hizkuntzen Ekologiak nos ofrece una buena base para llevar a cabo este deseo, pero reconociendo a su vez la validez de ciertos aspectos de los planteamientos actuales.

Palabras clave: Euskera, ecología de las lenguas, Álava.
Résumé:

Si la langue basque doit progresser ce sera grâce à une volonté sociale, en renforçant sa présence dans des zones où historiquement elle s’est toujours montré forte mais également en investissant des secteurs jusque là peu propices, surtout en Alava. Il est pour cela nécessaire d’élaborer un discours neuf et adéquat, qui dépasse les limites du discours actuel. L’écologie des langues nous offre une bonne base pour mener à bien ce souhait tout en reconnais-sant la validité d’une partie des discours actuels.

Mots-clés: Langue basque, écologie des langues, Alava
Abstract:

If Basque is to progress, it will be with the support of society, through the consolidation of the spheres of protection it has had so far, and by attracting the sectors that have resisted it, in Araba (Alava), in particular. For this purpose, it is crucial to build a fresh, appropriate discourse around Basque to be able to overcome the limits of the discourse in force until now. Among other things, Language Ecology offers firm bases for taking this project forward, but there are things that can be preserved and used from today’s approaches.

Keywords: Basque, language ecology, Araba (Alava).

637 Agosti Chahoren obraz eta bere eraginaz Urkizu, Patri

Laburpena:

Agosti Chaho (Atharratze 1811-Baiona 1858) euskal erromantiko lehenetarikoa dugu. Parisen Legeak ikasi zituen eta Charles Nodierren eskolakotzat zeukan bere burua. Bere adimen sutsu eta luma zorrotzaren frogak eman zituen lehenik La France Littéraire-n (1834) artikulugile gisa eta gero liburutan: Azti-begia (1834), Paroles d’un voyant (1834), Philosophie des révelations (1835), – azken biok Indexean ezarri zituenak Vaticanok –, Lettre à M. Xavier Raymond sur les analogies qui existent entre la langue basque et le sanscrit (1836), Lélo (1851), Safer ou les houris espagnoles (1854) eta beste. Baionan ARIEL aldizkaria (1844-1852) zuzen-du zuen bere ideiengatik erbesteratua izan zen arte. Arrakasta handiko obrak izan ziren Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques (1830-1835), eta Aitor, Légende Cantabre, gaztelaniaz eta euskaraz itzuli izan dena eta Aitor patronimiko zabaldua sortu duena.

Gako-hitzak: Agosti Chaho, Erromantizismoa, Aitor, Euskal kantak.
Resumen:

Agosti Chaho (Atharratze 1811- Baiona 1858) es uno de los primeros románticos vascos. Estudió Leyes en París y se consideraba a sí mismo como perteneciente a la escuela de Charles Nodier. Dio muestras de su fina inteligencia y su perspicaz pluma; primero, como articulista en La France Littéraire (1834); y posteriormente en sus libros: Azti-begia (1834), Paroles d’un voyant (1834), Philosophie des révelations (1835) –el Vaticano puso los dos últimos en el Índice–, Lettre à M. Xavier Raymond sur les analogies qui existent entre la langue basque et le sanscrit (1836), Lélo (1851), Safer ou les houris espagnoles (1854), etc. En Baiona dirigió la revista ARIEL (1844-1852) hasta que debido a sus ideas tuvo que exiliarse. Fueron obras de gran éxito Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques (1830-1835), y Aitor, Légende Cantabre, traducida al euskera y al castellano y que dio origen al extensamente difundido patronómico Aitor.

Palabras clave: Agosti Chaho, Romanticismo, Aitor, Canciones vascas.
Résumé:

Agosti Chaho (Tardets 1811-Bayonne 1858) est l’un des premiers romantiques basques. Il étudia le Droit à Paris et il se considérait lui-même comme appartenant à l’école de Charles Nodier. Il fit montre de son intelligence fine et de sa plume acérée, d’abord comme chroniqueur dans La France Littéraire (1834) ; et plus tard dans ses livres : Azti-begia (1834), Paroles d’un voyant (1834), Philosophie des révélations (1835) –le Vatican mit ces deux derniers à l’Index–, Lettre à M. Xavier Raymond sur les analogies qui existent entre la langue basque et le sanscrit (1836), Lélo (1851), Safer ou les houris espagnoles (1854), etc. À Bayonne il dirigea la revue ARIEL (1844-1852) jusqu’à ce qu’il soit obligé de s’exiler à cause de ses idées. Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques (1830-1835) et Aitor, Légende Cantabre connurent un grand succès. Ce dernier ouvrage traduit en basque et en espagnol, fut à l’origine du prénom très courant Aitor.

Mots-clés: Agosti Chaho, Romantisme, Aitor, Chansons basques.
Abstract:

Agosti Chaho (Atharratze-Tardets 1811-Bayonne 1858) is one of the first Basque Romantics. He studied law in Paris and regarded himself as a member of the Charles Nodier school. He provided proof of his high intelligence and sharp pen first as a contributor to La France Littéraire Azti-begia (1834), Paroles d’un voyant (1834), Philosophie des révelations (1835) –the latter two were added to the Vatican Index–, Lettre à M. Xavier Raymond sur les analogies qui existent entre la langue basque et le sanscrit (1836), Lélo (1851), Safer ou les houris espagnoles (1854), and others. In Bayonne he was the editor of the ARIEL magazine (1844-1852) until he had to go into exile because of his views. Highly successful works were Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques (1830-1835), and , which has been translated into Spanish and Basque and which led to the origin of the popular patronymic Aitor.

Keywords: Agosti Chaho, Romanticism, Aitor, Basque songs.

653 Azken hitzak Aleman, Sagrario

Laburpena:

Gasteizen, 2011-XI-11n XVI. Jagon Jardunaldietan esandakoak.

657 Agosti Chaho eta erromantizismoa Euskal Herrian: Baiona, 2011-XII-16.

Laburpena:

Joseph Augustin Xahoren bigarren mendeurrena ospatzeko antolatutako jardunaldiak. Jardunaldietan parte hartu zuten: Xabier Kintana, Beñat Oihartzabal, Txomin Peillen, Ana Toledo, Jean Haritxelhar eta Patri Urkizu.

659 Sarrera Kintana, Xabier

Laburpena:

Joseph Augustin Xahoren bigarren mendeurrena ospatzeko antolatutako jardunaldietan esandakoak.

663 "Grammaire euskarienne" delakoaz Oihartzabal, Beñat

Laburpena:

Artikulu honetan Chahoren Grammaire euskarienne delakoa (1836) aztertzen da. Lanaren argitaratzeko modua azaldu ondoan, haren egitura aurkezten da, eta dituen hiru partee-tako edukia argitzen. Chahok hizkuntzaz eta euskaraz zituen ideiak garaikoak baziren (na-turaltasuna bereziki), ez da dudarik lan originala dela. Ondoko hamarkadetan guziz arrakastatsua izanen zen aditz bakarraren teoriak Chahoren azterketan hartzen du itxura garbia. Eskaintzen dituen hizkuntza datuak ere, aditz paradigmak eta hauen sailkapena bereziki, harenak dira, eta zubereran oinarrituak.

Gako-hitzak: Chaho, euskal gramatika, aditz bakarra, zuberera.
Resumen:

En este artículo se analiza el Grammaire euskarienne (1836) de Chaho. Después de explicar el modo de publicación de la obra, se presenta la estructura de la misma, aportando luz sobre el contenido de sus tres partes. Si las ideas que tenía Chaho sobre la lengua y el euskera (sobre todo la naturalidad), son contemporáneas, no cabe duda que es un trabajo original. La teoria del único verbo, que fue totalmente exitosa en posteriores décadas, se presenta de forma nítida en el análisis de Chaho. Los datos lingüísticos que se ofrecen, especialmente los paradigmas verbales y la clasificación de éstos, también son de él, extraídos del dialecto suletino.

Palabras clave: Chaho, gramática vasca, verbo único, dialecto suletino
Résumé:

Cet article analyse la Grammaire euskarienne (1836) de Chaho. Après une explication du type de publication de cette oeuvre, on en explique la structure et le contenu de ses trois parties. Si les idées qu’avait Chaho sur la langue basque sont contemporaines, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un travail original. La théorie du verbe unique, qui eut beaucoup de succès au cours des décennies postérieures, est présentée de façon très claire dans l’analyse de Chaho. Les données linguistiques, et plus particulièrement les paradigmes verbaux et leur classification, sont aussi de lui et viennent du dialecte souletin.

Mots-clés: Chaho, grammaire basque, verbe unique, dialecte souletin.
Abstract:

This paper examines Chaho’s “Grammaire euskarienne” (1836). After explaining how the work was published, its structure is presented and the content of its three parts is explained. Even though Chao’s ideas about languages and Basque are contemporary (above all their natural aspect), there is no doubt that this is an original work. The theory of the single verb, which became highly successful over the decades to come, is clearly presented in Chaho’s analysis. The linguistic data offered, in particular the verb paradigms and their classification, are his and are based on the dialect of Zuberoa (Soule).

Keywords: Chaho, Basque grammar, single verb, dialect of Zuberoa (Soule)

687 Agosti Chahoren hiztegiko aitzin solasean hitzen iturriak Peillen, Txomin

Laburpena:

Chahok hegoaldeko hiztegi egile eta batik bat Larramendigan garbizalekeria eta hitz gaizki eginak ikusi ditu, aitortu ere jakintza berriek horrelako hitzak eskatzen dituztela. Baina berak ez du askoz hobeki egin Euskararen jatorriari buruz idatziz bi iturri ematen dizkio, bata kantabro edo euskarien hispanique izenarekin eta bestea euskarien hindustani. Zuzenez latina iturri serioa da, baina idaztea euskarak sanskritoa eman duela urrunxko joatea da.

Gako-hitzak: hitz berriak, garbizaleak, larramendismo, kantabrismo, sanskrito, latin.
Resumen:

Chaho observa entre los lexicógrafos, sobre todo en Larramendi, un exceso de purismo y una mala construcción de las palabras, aun a sabiendas que los nuevos conocimientos demandan de dichas palabras. Tendencia que manifiesta el mismo Chaho, cuando al hablar del origen del euskera, cita dos fuentes: una denominada kantabro edo euskarien hispanique y la otra euskarien hindustani. Ciertamente, el latín es una fuente seria, pero escribir que el euskera parece sánscrito es ir demasiado lejos.

Palabras clave: Nuevas palabras, puristas, larramendismo, cantabrismo, sánscrito, latín.
Résumé:

Chaho constate chez les lexicographes, et surtout chez Larramendi, un excès de purisme et une mauvaise construction des mots, sachant d’autant plus ce que les nouvelles connaissances attendent de ces mots. Tendance dont fait preuve Chaho lui-même lorsqu’en parlant de l’origine de la langue basque il cite deux sources : l’une qu’il appelle kantabro ou euskarien hispanique et l’autre euskarien hindustani. Il est certain que le latin est une source sérieuse mais il va trop loin lorsqu’il écrit que la langue basque ressemble au sanscrit.

Mots-clés: nouveaux mots, puristes, larramendisme, cantabrisme, sanscrit, latin.
Abstract:

Chaho observes an excess of purism and poor construction of words among Southern [Peninsular] lexicographers, in Larramendi especially, but is also aware that the new disciplines call for such words. However, he does not do much better when providing two sources for writing about the origin of Basque: the so­called kantabro or euskarien hispanique, and the other, the euskarien hindustani. Latin is undoubtedly a serious source, but writing that Basque looks like Sanskrit is going a little bit too far.

Keywords: New words, purists, Larramendi­sm, Cantabrism, Sanskrit, Latin.

697 Tubalengandik Aitorrengana Toledo Lezeta, Ana Maria

Laburpena:

Errenazimenduan historiaren barrutian jaio zen Tubalen ondotik dator Erromantizismoan legenda jaioleku izan zuen Aitor. Ez ditu bakarrik jaiotze­ garaiak eta jaiolekuak bereizten. Baita iturri desberdinetatik edanaz sortuak izateak ere. Haatik, Garibayk moldatutako Tubalek eta Xahoren eskutik datorren Aitorrek euskaldunen jatorria eraikitzen dute, asmo jakinari erantzunez: giza komunitate honen identitate ­ezaugarriak definitu gainerako komunitateen aurrean.

Gako-hitzak: identitatea, Errenazimendua, Erromantizismoa, historia, legenda, biblistak, euskara.
Resumen:

Tubal hunde sus raíces en la historia de la época renacentista, mientras Aitor lo hace en la leyenda de la época romántica. Además de la época y el tipo de texto en el que se conforman, las diferencian las fuentes a las que acudieron sus respectivos autores. Sin embargo, comparten fines. Tanto Garibay al acudir al Patriarca Tubal como Xaho al Patriarca Aitor pretenden presentar los rasgos de identidad de un pueblo en relación a los demás

Palabras clave: Identidad, Renacimiento, Romanticismo, historia, leyenda, biblistas, euskara.
Résumé:

Tubal plonge ses racines dans l’histoire de la Renaissance, alors qu’Aitor a les siennes dans la légende de l’époque romantique. Mis à part l’époque et le type de texte dans lesquels ils naissent, leurs différences viennent des sources auxquelles leurs auteurs respectifs ont fait appel. Ils ont pourtant les mêmes buts. Garibay, lorsqu’il évoque le Patriarche Tubal et Xaho, lorsqu’il évoque le Patriarche Aitor, veulent tous les deux montrer des traits d’identité d’un même peuple par rapport aux autres.

Mots-clés: Identité, Renaissance, Romantisme, histoire, légende, biblistes, langue basque.
Abstract:

Tubal was born in the midst of the history of the Renaissance while Aitor does so in the legend of the Romantic period. These two legends are not only distinguished from each other by the eras and places of birth, but also because they were created by feeding from different sources. However, Tubal adapted by Garibay and Aitor by Xaho construct the origin of the Basques by addressing one aim: to define the identity features of this human community before the rest of the communities.

Keywords: Identity, Renaissance, Romanticism, history, legend, Biblists, Basque.

719 Euskal Herria Chahoren begietan Haritxelhar, Jean

Laburpena:

Erromantikoa izanez Euskal Herriaren ikuspegi erromantikoa agertzen du Chahok idatzi dituen Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques (1830-1835) eta Biarritz entre les Pyrénées et l’océan. Itinéraire pittoresque bi liburutan (1855).Bazter zoragarriak, arraza zaharreko jende zuzena, bere askatasunari atxikia, hizkuntza eta kultura berezien jabea. Laudorioz betea den lekukotasuna.

Gako-hitzak: erromantizismoa, euskaldun jendea, euskara eta euskal kultura
Resumen:

Romántico, Chaho ostenta una imagen romántica del País Vasco en los dos libros titulados Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques (1830-1835) y Biarritz entre les Pyrénées et l’océan. Itinéraire pittoresque (1855). Paisaje maravilloso, pueblo de muy antigua estirpe, atento a su independencia, dueño de una lengua y una cultura específicas, tal es el testimonio idílico dado por Chaho.

Palabras clave: Romanticismo, pueblo vasco, lengua y cultura vascas.
Résumé:

En vrai romantique Chaho dévoile une image romantique du Pays Basque dans les deux ouvrages intitulés Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques (1830-1835) et Biarritz entre les Pyrénées et l’océan. Itinéraire pittoresque (1855). Paysage merveilleux, peuple d’une race très ancienne, soucieux de son indépendance, possesseur d’une langue et d’une culture spécifiques, tel est le témoignage idyllique apporté par Chaho

Mots-clés: Romantisme, peuple basque, langue et culture basques.
Abstract:

As a Romantic, a Romantic perspective emerges in the two books written by Chaho and entitled “Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques” (1830-1835) and “Biarritz entre les Pyrénées et l’océan. Itinéraire pittoresque (1855)”. Wonderful landscapes, upright people from an ancient race, attached to their freedom, and owners of their unique language and culture. A testimony full of praise.

Keywords: Romanticism, Basque­speaking people, Basque and Basque culture.

791 Koldo Mitxelenak bere diskurtsoan estrategikoki integratzen ditu enuntziatu parentetikoak Azpeitia, Agurtzane

Laburpena:

Lan hau ikerketa zabalago baten zati da, Koldo Mitxelenaren euskal prosako diskurtso-estrategiak: enuntziatu parentetikoak (A. Azpeitia, 2010) izenburua daraman doktore­tesiko ataltxo baten zati laburtu eta birformulatua, hain zuzen. Artikulu honetan, Koldo Mitxelenaren euskarazko liburu­ eta zinema kritiketan enuntziatu parentetikoen kokapena edo integrazio­gunea zein den aztertzen saiatuko gara, bai alderdi sintaktikoa kontuan hartuz eta baita mintzagai­ egiturari edo alderdi komunikatibo ­diskurtsiboari erreparatuz ere. Hondarrean, artikuluaren jomuga nagusiak honako hauek dira: Koldo Mitxelenaren diskurtsogintzan modu sistematikoan errepikatzen diren erregularitateak formulatu eta hortik ondorioztatzea Koldo Mitxelenak enuntziatu parentetikoak ez dituela edonon eta edonola tartekatzen; hau da, horien kokagunea edo distribuzioa komunikazio estrategia batzuen zerbitzura dagoela ohartzea.

Gako-hitzak: enuntziatu parentetikoa, distribuzioa, egitura komunikatiboa, egitura sintaktikoa.
Resumen:

Este artículo es parte de una investigación más profunda y de mayor envergadura; precisamente, se basa en una sección resumida y reformulada de la tesis doctoral titulada como Estrategias discursivas de la prosa vasca de Koldo Mitxelena: estudio de los enunciados parentéticos (A. Azpeitia, 2010). En el presente estudio se pretende analizar la distribución o el punto de integración de los enunciados parentéticos en los artículos literarios y cinematográficos del lingüista vasco Koldo Mitxelena, y para ello se tendrán en cuenta tanto la estructura sintáctica como la comunicativa. El objetivo principal del artículo es remarcar las regularidades que en el discurso del lingüista se repiten sistemáticamente y de ahí concluir que la disposición de los enunciados parentéticos en la prosa vasca de Koldo Mitxelena no es arbitraria sino que responde a unas estrategias comunicativas concretas.

Palabras clave: Enunciados parentéticos, distribución, estructura comunicativa, estructura sintáctica.
Résumé:

Cet article fait partie d’une recherche particulièrement approfondie et de grande envergure qui se fonde sur un chapitre résumé et reformulé de la thèse doctorale intitulée Stratégies discursives de la prose basque de Koldo Mitxelena: étude sur les énoncés entre parenthèses (A. Azpeitia, 2010). Cette étude prétend analyser la répartition ou le niveau d’utilisation des énoncés entre parenthèses dans les articles littéraires et cinématographiques du linguiste basque Koldo Mitxelena prenant à cet effet en considération la structure syntaxique mais aussi l’aspect communicatif. L’objectif principal de cet article est de souligner les régularités qui se répètent systématiquement dans le discours du linguiste pour en conclure que la disposition des énoncés entre parenthèses dans la prose basque de Koldo Michelena n’est pas arbitraire mais répond plutôt à des stratégies concrètes de communication.

Mots-clés: Énoncés entre parenthèse, répartition, structure de communication, structure syntaxique.
Abstract:

This paper is part of a broader research project. Precisely, it is based on a section of the doctoral thesis entitled: Discursive Strategies in the Basque Prose of Koldo Mitxelena: A Study of Parenthetical Statements. The article revises the syntactic position of interpolative statements in the cinema and literature reviews of the Basque linguist Koldo Mitxelena. The study considers both syntactic and communicative aspects. The main objectives of this paper comprise the following: 1) to draw conclusions from the systematic recurrence in the position of parenthetical statements 2) to highlight the fact that interpolative statements are not positioned arbitrarily, but rather they encompass a communicational purpose

Keywords: Parenthetical statements, distribution, syntactic structure, communicative structure.

833 "Amorosen disputa" Haritxelhar, Jean

Laburpena:

«Potaren galdatzia» lehenik, «Amorez errekeritzia» gero, bi olerki horiek erakusten dute nola ausartzen den mutila edo gizona. Urrats bat gehiago «Amorosen disputa» deritzan olerkiarekin mutikoak, azkenean bortxatzen baitu neskatila. Etxepareren X. eta XI. olerkiak batu behar dira XI.a X.aren segida izanez, erakusten duela zein gaizki, nausa, mespretxua eta mehatxuak baliatuz, portatzen den mutila.

Gako-hitzak: hurrantze, parti, utzi nazazu, bortxatu, ahalgeizuna, maradikatzen.
Resumen:

Después de la «Petición de beso» y del «Requerimiento de amor» el hombre o joven se atreve más y la «Disputa de amantes» se termina por la violación de la chica. Sin embargo, los poemas X y XI de la obra del poeta Etxepare no son más que un solo poema, el XI siendo la continuación de la actitud grosera del varón que añade al escarnio el desprecio y la amenaza.

Palabras clave: hurrantze, parti, utzi nazazu, bortxatu, ahalgeizuna, maradikatzen.
Résumé:

Après la «Demande du baiser» et la «Requête d’amour» l’homme s’enhardit et «La dispute des amoureux» se termine par un viol. Toutefois les pièces X et XI du recueil du poète Etxepare n’en forment qu’une, la XI n’étant que la suite de l’attitude grossière de l’homme qui mêle à la dérision le mépris et la menace.

Abstract:

These two poems, «Demand for a kiss» first, and then «Love requirement» both show how daring a boy or man is. In another development or step in the poem called «Lovers’ quarrel», the boy finally rapes the girl. Nevertheless, poems X and XI of the work of the poet Etxepare have to be put together, XI being the continuation of X, to show how badly the man behaved, thus adding to the scorn and contempt.

Keywords:

847 Antonio Arrue, el carlista que colaboró en el relanzamiento de Euskaltzaindia Martorell, Manuel

Laburpena:

Antonio Arrue, euskal ikasketa eta ikerketan esparruan pertsonai nahiko ezezaguna izan da. Modu desegokian frankistatzat hartua izan da, aitzitik, 50 eta 60. hamarkada zailetan, karlismoak Euskaltzaindiari eman zion bultzadaren isla izan zen. Arantzazuko Biltzar historikoan ekarpen garrantzitsua egin zuen, bertsolaritzaren garapenenan lagundu zuen, eta oro har, Euskaltzaindiaren lana eragozten zuten oztopo administratiboak gainditzen lagundu zuen.

Gako-hitzak: Antonio Arrue, carlismo, franquismo, Guerra Civil, fueros vascos, con-greso de Aranzazu
Resumen:

Antonio Arrue tal vez sea una de las figuras más desconocidas en los ambientes dedicados al estudio, conservación y fomento del euskera. Considerado erróneamente franquista, representó en los difíciles años 50 y 60 del pasado siglo la contribución del carlismo al renacimiento de Euskaltzaindia, realizando una gran aportación a la misma en la celebración del histórico congreso de Aranzazu, en el desarrollo del bertsolarismo y para resolver las trabas administrativas que lastraban su actuación.

Palabras clave: Antonio Arrue, carlismo, franquismo, Guerra Civil, fueros vascos, congreso de Aranzazu.
Résumé:

Antonio Arrue est peut-­être l’une des figures les moins connues dans les domaines de l’étude, de la préservation et de la promotion de la langue basque. Considéré à tort comme franquiste, au cours des difficiles années 50 et 60 du siècle dernier il représenta la contribution du carlisme à la renaissance d’Euskaltzaindia, effectuant un apport important à Euskaltzaindia lors du congrès historique d’Aranzazu, apportant sa contribution dans le développement du bertsolarisme et participant à la résolution des obstacles administratifs qui gênaient ses activités.

Mots-clés: Antonio Arrue, carlisme, franquisme, Guerre Civile, fors basques, congrès d’Aranzazu.
Abstract:

Antonio Arrue is a somewhat unfamiliar figure in the sphere of Basque studies and research. He has been inappropriately regarded as a Francoist; yet during the difficult decades of the 1950s and 1960s he did in fact reflect the contribution of Carlism to the Euskaltzaindia. He made a key contribution to the historic Arantzazu Assembly, assisted in the development of extempore Basque verse making, and in general helped to overcome the administrative obstacles that were hampering the work of the Euskaltzaindia.

Keywords: Antonio Arrue, Carlism, Spanish Civil War [1936-1039], Basque charters, Arantzazu Assembly.

873 Los nombres vascos de los meses en una obra de 1621: "Fábrica universal y admirable de la composición del Mundo" Zulaika Hernandez, Josu M.

Laburpena:

1621ean, Ardevines Aragoiko medikuak bere Fabrica universal lanean, euskal hilabeteen izenak jaso zituen. Modu horretan hauek inprimatuak ageri diren hirugarren liburuki inprimatua bilakatu zen. Ardevinesek, hilabete batzuen transkripizioari, hauen, etimologia nahiko oinarritua gaineratu zuen. Ez dakigu zein izan zen Ardevinesen iturria, ahozko komunikazio hutsa izan zen edo eta gaur egun desagertua dagoen lanen bat. Dena dela, nahiko argi dago, ia ezagutzen ez den zerrenda honen egilea euskara oso ongi menperatzen zuen norbait behar zuela izan.

Gako-hitzak: Ardevines, euskara, hilabeteak, hizkuntza historiografia, etimologia, euskalkiak.
Resumen:

En 1621, el médico aragonés Ardevines incluyó los nombres vascos de los meses en su obra Fabrica universal, que se constituye así en el tercer libro impreso en el que aquellos aparecen reproducidos. Ardevines acompañó a la transcripción de algunos de los meses la etimología, bastante fundada, de los mismos. Ignoramos cuál pudo ser la fuente de Ardevines, ni si esta fue una mera comunicación oral o alguna obra hoy desaparecida. Pero, en cualquier caso, parece claro que el autor intelectual de este prácticamente desconocido listado hubo de ser alguien con un muy correcto dominio del euskara

Palabras clave: Ardevines, euskera, meses, historiografía lingüística,etimología, dialectos vascos.
Résumé:

En 1621, le médecin aragonais Ardevines inclua les noms basques des mois dans son oeuvre Fabrica universal, qui fut le troisième livre imprimé où ils apparaissaient. Ardevines accompagna la transcription de certains de ces mois de leur étymologie bien documentée. Nous ignorons quelle put être la source utilisée par Ardevines, ni si cette source fut un simple témoignage oral ou une oeuvre aujourd’hui disparue. Quoi qu’il en soit, il semble évident que l’auteur de cette liste pratiquement inconnue devait être quelqu’un ayant une maîtrise très correcte de la langue basque.

Mots-clés: Ardevines, langue basque, mois, historiographie linguistique,étymologie, dialectes basques.
Abstract:

In 1621 the Aragonese doctor Ardevines included the Basque words for the months in his work Fabrica universal. So this became the third work in which they are printed. To the transcription of some of the months Ardevines added a fairly well­founded etymology. It is not known what Ardevines’ source was, nor whether it was mere oral communication or a piece of work no longer extant today. Nevertheless, it is fairly clear that the author of this virtually unknown list must have been someone who mastered Basque very well.

Keywords: Ardevines, Basque, months, language historiography, etymology, Basque dialects.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper