ANAITASUNA

VI URTEA - N.º 67

Suplemento de la Hoja ANAITASUNA de Guipúzcoa

Abendua (12) 1959


Bizkaiko Bertsolarien Bigarren Sariketako Azken-Txapelketa Nagusia

 Bilboko Arenalean, aurtengo iraillaren 6-an egin zan Bizkaiko Bertsolarien Azken Txapelketa Nagusiaren gora beerak oso osorik emoten doguz ANAITASUNA-ren irakurleentzat. Bertsoak ukutu txikiren batzuk besterik eztaukiez neurriak eta utsuneak betetako egin direanak.

Alfonso Irigoyen: Agur jaunak. Arratsalde eder eta zoragarri onetan emen gagoz guztiok pozez beterik Bizkaiko bertsolarien azken-txapelketa nagusia egiteko. Laster emongo deutsagu asierea, eta, emon baiño leen, eskerrak biotz barru barrutik Bizkaiko bertsolarien sariketa onetan lagundu deuskuen guztieri, bai Bizkaiko Diputaziño, Bizkaiko Ahorro-Kaxa, —dirutan eta kopatan ainbat laguntasun eder emon deusku— eta bai Bizkaiko errietako alkate jaun, Bilboko Ayuntamentu, bertsolari, eta zelanbait lagundu daben guztieri. Euskaltzaindia prest daukazue oso osoan euskerea zainduteko, gordetako, aberastuteko, eta orretan beti gogoz ekiteko.

Laster emongo deutsagu asierea txapelketeari. Baiña lenago esan bear deutsuet zelan Bizkaiko errietatik zear ibili garean bertsoak zabalduten, eta zelan ainbat bertso-liburu zabaldu doguzan "Euskal kantak" izenagaz. Orregaz gure gogoa da Euskalerri osoan, eta orain Bizkaian, bertsoak zabaldutea, al dala gazte-jenteak ikasi, buruz ikasi, eta bertsolariak ugaritu daitezan. Ain zuzen be, bertsook ikasten dabezan Bizkaiko neska mutil gazteak, datorren urtean Euskaltzaindiak egiten dauen esamiña batera etorri leitekez. Esamina orretan itanduko jakiez: bertsook buruz ikasita, kristiñau dotriñea, eta beste gauzatxu batzuk, eta sari ederrak emongo jakiez ondo ikasten badabez. Alegiñak egin jente gazteak ikasi daien. Orain emen eztaukaguz liburuak, baiña iñok gura baditu, gero, au amaituta gero, joan daitela Euskaltzaindira, orra Erribera kalera, ortxe bertan dago, eta antxe emongo deutsaguz. Bost peseta besterik eztau balio, eta bertan ainbat bertso eder datoz, bai bertso zarrak eta bai bertso barriak, emen dagozan bertsolari batzuk be ipiñi dituezanak.

Beste gauza bat oraindiño: Luzio Elorza bertsolari jaunari kopa eder bat emongo deutsagu. Ain zuzen bebera da sariketa onetara etorri dan bertsolaririk zarrena. Bermeon agertu zan eta bigarren gelditu, baiña apurtxo bat gazteagoa izan balitz buruko min andiak emongo eutsezan gazteeri. Ikusten da zelan bere gazte denporan bertsolari ona izan dan, baiña orain, bere zaartzaroagatik, apurtxo bat gortuten asia da, baiña merezimentu asko ditualako, eta, ya, denpora asko izango eztauelako sariak irabazteko, kopa eder bat emotea erabagi dogu Bizkaiko bertsolarien aitona izentaurik. Oleaga jaunak oraintxe bertan emongo deutso kopea, eta berak bertso batzuk esango deutsuez.

Luzio Elorza Jauna, urreratu aurrera eta D. Nazario Oleaga Euskaltzaindiko sekretario jaunak emongo deutsu kopea.

1

Arratsaldeon eman deigula

Santu ta Birjiñak

Mundu nai zerurako

Lagun atsegiñak.

2

Kantuan eingoitugu

Geure aleginak

Eztu oin balioko

Leen uts egiñak.

3

Emen esango deutset

Euskaldun daneri

Zela tokaten jatan

Egun au gaur neri

4

Zartuta nago ia

Oindikan agiri

Gerokuari begitu barik

Oraintxe nabil ni.

5

Ainbat lagun on emen

Aurrean gaur dia

Bilbon ainbat euskaldun

Ortxe batu dia.

6

Neure lagun batzuek

Ere gaur badia

Balentin Enbeita ta

Irigoyen jauna ta

Don Jose Etxeandia

7

Ia naikua det nik

Samia galduta

Len ona nintzan baiña

Oin nago zartuta

8

Geiagorik ez artu

Gaurko au artuta

Neure ofeziyua

Daukat ugartuta.

9

Munduko gauza asko

Onela oi dia

Neri pasatu jatan

Gazte denporia

10

Lengo kontuak akordatzia

Alperrikan dia

Berriz ikusi orrek

Gaitz izango dia.

11

Lenengotik artu det

Emen propiñia

Gero eztakit zer dan

Oin baukat kopia

12

Zer etorri badago

Men edango dia

Gitxi baino ezpada

Kabiduko dia

13

Au da lenengotatik

Daukadan lan ori

Gaizkirik esatera

Ez nua iñori

14

Atzo pasau jatana

Pentsatzen det neri

Eskerrik asko orain

Plubiko danari.

Irigoyen: Bertsolari onen izenean ohore andi bat egiten deutsegu orainarte Euskalerrian izan direan bertsolari andieri. Asko, bear bada, gitxi ezagunak izango dira, baiña eurari eskerrak, orainarte iraun dau Euskalerrian doai eder eta zoragarri onek. Txaloak Luzio Elorza jaunari! bere izenean, orainarte izan direan bertsolari guztieri ohore egiñik!

Eta beste barik asierea emongo deutsagu azken-txapelketa nagusiari. Lenengo sorteoa egingo dogu. Gaiak juraduak guztiz ixilean izan ditu orainarte, eta bertsolariak eztakie zer itanduko jakien. Ain zuzen be, puntuak eta gaiak txapel baten sartuko doguz eta bakotxak bereak aterako ditu eta areri erantzun bearko deutso. Orain sorteoa egingo dogu.

Tokau jakie: 1. Alberdi; 2. Azpillaga; 3. Enbeitia; 4. Ormaetxe; 5. Pujana; 6. Sardui.

Lenengo emen zagozien guztiori bakotxak agurrezko bertso bana botako deutsue. Jose Alberdi jauna izango da lenengo. Erdu ona.

Alb.

Arratsaldeon eman ondoren

Asi nai nuke lanian

Eztakit zelan moldauko naizen

Ainbeste jente aurrian

Azi ederrak erain dituez

Euskalzalien artian

Landarak ere ikusten nago

Gaur emen Arenalian

Aspertu gabe jarraitu daigun

Bakotxak bere zallian

Euskal oiturok bizi daitezan

Uri eta baserrian

Diferentziok utzi daiguzan

Jetxi ta alde batian

Gorroto biziz ikusi gendun

Zer igaro zan lenian

Amaika anai errubakuak

Estaldu ziran lurpian

Mundu onetan bizi gaitezan

Anaikor maitasunian

Jesus Maisuak lagundu deiskun

Zeruetako atian.

Azp.

Ondarruako gazte apal bat

Zugana dator kantari

Bilbo maitea zu ikusita

Sentitzen naiz ameslari

Aurre aldera begiratzea

Benetan da zoragarri

Zar eta gazte andre ta gizon

Kaletar nai nekazari

Bizkai guzitik etorri dira

Jarraituz zure deiari

Batasun onek itxaropenak

Eman bear Bizkaiari

Esaten datoz prest dagozala

Oratuteko lanari

Uzteko bide okerrari

Lotuteko zuzenari

Ta euren biotzak oso eskeintzeko

Geure ama euskerari.

Enb.

Igazko urtian emen ginian

Zazpi bertsolari txiki

Aurtengo urtian banan banango

Sei txapeldun gara etorri

Pujana Ormaetxe Sardui Azpillaga

Enbeita eta Alberdi

Igaztik ona bertsolariak

Bizkaian dira ugari

Eskerrak emon bear deutsaguz

Gure Euskaltzaindiari

Urte betian berak ein dauen

Lan goragarriagaitik

Eta zuontzat anai ta arreba

Eleizgizon ta agintari

Bertsolarien besarkadarik

Anaikorrena danori

Txapelketa au izan dagigun

Guztiorentzat pozgarri

Biotzez otoi egin deiogun

Geure Begoñako Amari.

Orm.

Arratsaldeon opa deutsuet

Etorri zeratenari

Biotz barruti agur eder bat

Bizkaiko Euskaltzaindiari

Ezertxu ere kendu egin gabe

Araba Nafarroari

Besarkada bat Gipuzkoako

Anaia ta arrebari.

Puj.

Gure artian sarri izan dira

Samiñak eta illunak

Zorionean poz apurtxo bat

Badeusku gaurko egunak

Ume txikia poztuten dunez

Amaren berba bigunak

Zuen biotzak poztu daizala

Guk emen esangogunak

Ondo etorriak izan zaiteze

Orain emen zagozenak

Epaikariak Obispo jaun ta

Bai beste entzule danak

Agur gozo ta besarkada bat

Opa deutsue Pujanak

Ta Jaungoikoak gorde zaizela

Biotzeko euskaldunak.

Sard.

Ainbeste zar ta ainbat jakitun

Ikusiz nere aurrian

Lotsaren lotsaz jarriten naiz ni

Ia mutu biarrian

Baina onera etorri ezkero

Jarraitu biar lanian

Zarrak parkatu baiña ni noa

Gaztea orren sasoian

Emen badago etorkizuna

Eurak gura dutenian

Gazteok ekin zeuen lanetan

Jarrai zintzo bidian

Gure euskera sendotu daiten

Jarraitu gogor lanian.

Irig.: Agurra egin ostean beste bertso bana botako dabe. Bana banaka. Bilboko Atletikoa zelan zuzendu eta indartu leitekean. Lenengo Alberdi Mañarikoak.

Alb.

Zuzentza ori ez al daukagu

Begien aurrean argi

Dudatxoren bat zure aldez badao

Alpontso belarriak zoli

Batzar artako agintariak

Ondo dakielako ori

Ona erbestetik iñortxo bere

Eztabe egiten ekarri

Naikoa ere dirazelako

Urtenekoak bertati

Geuria izanda zeiñek ez maite

Biotzetikan Atleti.

Azp.

Nik esan nai det zer bear duan

Bilbo Ateletikuak

Adar ederrak ematen ditu

Zugaitz sustrai onekuak

Beste errietan or ostikoka

Dabiltz atzerritakuak

Onuntz etorri ta emen dagoz

Guziak apurtzekuak

Guk kanpotarrik ez degu bear

Naiko dira etxekuak.

Enb.

Oizko beliak esaten dabe

Oizera nai dau beti

Zetan esan bez begiak argi

Danak bere kabiari

Erri guztiak euren jokoak

Gaur arte dituez euki

Geuk be alantxe pelotariak

Palankari ta aizkolari

Euskaldun utsez izatekotan

Gaur arte zein dan nagusi

Dudarik barik mundu guztian

Bilboko gure Atleti.

Orm.

Maitagarria gure Atleti

Bizkai guztiarentzako

Ederragorik lur onetara

Iñoiz etorri ez dalako

Gaur bere goitik egongo leite

Dirautsuet entzuteko

Zorioneko maitagarria

Ezauna dana dalako

Naiago neuke gaurkoan bere

Zarra gaztiao balego.

Puj.

Gure Atletik orain badauka

Emen zuzendu biarra

Emen daukagu gaur Joma jauna

Ezta zuzendari txarra

Atletik baki nondik dadukan

Garaitzarako izarra

Ta orainarte lez beti izango da

Nagusi Atletitarra.

Sard.

Ezta erreza loka dagoan

Ormia sendotutia

Aspalditxuon gure Atleti

Daukagu naiko lokia

Martxa orretan kostako jako

Gauza andirik egitia

Sendotzeko nere ustez beintzat

Onen onen txuletia.

Irig.: Eta orain, biñaka agertuko dira. Lenengoa bigarrenagaz. Irugarrena laugarrenagaz, eta bosgarrena seigarrenagaz. Lenengo, puntu bana ipiñiko deutsegu. Nik asi ta eurak amaitu bear dabe bertsoa. Eta gero temarako gaia emon. Eta azkenez alkarreri puntua ipiñiko deutsie. Lenengo agertuko dira Alberdi eta Azpillaga.

Irig.

Zelan ibili zara Lekeitio aldetik?

Alb.

Guztiz dotore etorri naiz ni ona bertatik

Jan eta edan egin det iñoren lepotik

Baita txurruta bere zedorrenagatik.

Irig.

Euskaldunak begira eta gu kantari

Azp.

Zerbait esan beaiot gaur Arenalari

Kanpotik etorri dan jente guziari

Biozkadak ematen dizkiet danari.

Irig.: Teman ekingo deutsie. Bost bertso bakotxak. Alberdi izango da argi kobratzaillea, eta Azpillaga ugazabandrea, etxekoandrea.

Alb.

Zetanbaitetik jan bear eta

Naiz ni errukarria

Alper alperrik joatelako

Mundu ontako denporia

Ara ta ona aspertu gabe

Badet jira ta bueltia

Alperreko da etxekoandra oni

Sasoz atea jotia.

Azp.

Onek esan dun lizunkeria

Ez iñork goguan artu

Etortzen da ta ateik jo gabe

Igual etxera sartu

Ez det nik ezer entenitzen da

Berak nai duna kobratu

Zuzentxuago ibili bear

Nai ez badek kondenatu.

Alb.

Dotore samar esan ditu onek

Txaloz berotu dozue

Baiña oindio kobratzailleak

Argirik dauka gogue

Itaun txiki bat ziaro bertan

Bero ni egiten nue

Nun eta dauka ori ola bada

Onek an errezibue.

Azp.

Zuk emandako errezibuak

Etxian nik aintxen ditut

Etorri eta pare bat duro

Geiago kobratzen ditu

An artutako diruarekin

Tabernak pasatzen ditu

Daukan jornalez zelan ibili

Onek ostuko ez balitu.

Alb.

Badakizute lenaoko zorra

Ez ein ainbeste zarata

Erri ta erbeste aspalditxotik

Ondo zagoz ezaututa

Nere biotza lenago bere

Baita orain bere galanta

Orain osua parkauko deutsut

Emen erdia pagauta.

Azp.

Bere burua gezurrak esan

Ta jarri nai du apaiña

Etzaitez izan orrelakua

Etzak jenderik engaiña

Au etortzen da nere etxera

Ustean alako fiña

Falta orretxek ditu bakarrik

Bestela formal da baiña.

Alb.

Etxeko andra eskasak ere

Atxakia dau ugari

Baiña ez uste engaño barririk

Emangoustezula neri

Berbaz asi ta lagun aurrian

Onek zerbait badiruri

Artu emanetan geiao gurutso

Onrrai baiño diruari.

Azp.

Nik esandako egi au beintzat

Zuk eztezu ukatuko

Lendik guztiak kobrauta dezuz

Berriz ez dek kobratuko

Au emen dabil nun edo andik

Niri ziria sartuko

Nik emandako baso erdirik

Berriro ez dek artuko.

Alb.

Erdika emen ibili gabe

Esan bear da guzia

Gauza ederra azken orduan

Izango garbi egotia

Ez det eskatu orain artian

Izan eztana neria

Gauza ederra dalako emen

Bakotxarentzat beria.

Azp.

Au esan arren jendiarentzat

Ez da ba izango kalte

Zuen moduko kristauagandik

Obe da bizi aparte

Aurrian zauden emakumeak

Gaur enteratu zaitezte

Argi kobratzen zabiltzatenak

Denok bardiñak zerate.

Irig.: Orain puntua alkarreri ipiñiko deutsie.

Alb. Zer da biarrekuena zerura joateko?

Azp. Obispo ta apaizak daude ori esateko

Alb. Amar mandamentuak ikasi lenengo

Azp. Oindio biar ori zagoz egiteko.

Azp. Arenaleko jentia zer zatzu iruri?

Alb. Geienak ikusten det dagozala argi

Azp. Danok belarri alerta aditzeko guri

Alb. Eskerrak eman bear euren txaloari.

Irig.: Onegaz amaitu dabe Alberdi-k eta Azpillaga-k, eta orain Enbeita eta Ormaetxe-k ekingo dabe.

Irig.

Gure euskerea sendo biziko da beti

Enb.

Orretako lanian jarraitu gogoti

Gaurko antzera ainbat badaitez etorri

Bultz egingo deutsagu euskera zarrari.

Irig.

Txoria izatekotan zer gura zeunke izan?

Orm.

Mundu onetan obeto bizi izar gisan

Asieratik danak or balira olan

Geure antzeko guztiok ori izango ziran.

Irig.: Temarako gaia. Enbeita izango da neskatilla galant baten aita eta Ormaetxe mutil zarra.

Enb.

Ainbat urtian arturik daukat

Neure ezkon buztarria

Jainko bidetik ekarririkan

Baita ederra sendia

Semeak baitut gaiñera barriz

Dotorea alabia

Mutil zar onek oraintxe egin deust

Beretzat eskabidia.

Orm.

Nola izan lei eskari ori

Sobran dunari egitia

Eneuke gura opazka daonai

Artutia alabia

Neronen ustez ak eukiko dau

Aren batian tranpia

Oba izango da beste bateri

Al badot jarraitutia.

Enb.

Mutil zarretan beti egoten da

Barren barrendik tranpia

Orrexegaitik igarri barik

Etorten jake zartzia

Onek gura dau neskatxa polit

Bikaiña or billatzia

Mutil zarrentzat neure ustian

Joan da ortako sasoia.

Orm.

Ez det uste nik oraindikarren

Daguazanik belurik

Oindinokarren zar edo gazte

Topateko ez det bildurrik

Baiña barruan gogo bat daukat

Biotzeraiño sarturik

Zar ein ezkero zetan artukot

Ez badaukia dirurik.

Enb.

Gauza ederra da mundu onek

Onek diñonez dirua

Diru ta emazte bietan dauka

Baiña sarturik burua

Dirua nai dau ondo eroateko

Berarentzat zartzarua

Zartzaro ontan andrea barik

Izango kanposantua.

Orm.

Sekula bere gaur arte beintzat

Ez det pentsau olakorik

Zarra naiz baiña oindiño ez det

Uste nik il egiterik

Mundu ontara etorri gera

Jaungoikuak ekarririk

Nora arraio juango naiz ni

Berak deitu egin barik

Enb.

Aitu gura ta aitu be eziña

Au da daukagun penia

Mutil zar onek nere ustian

Gaur dauka naiko tranpia

Ezkondu gura ezkondu ezin

Ezin billatu andria

Andria baiño naiago du onek

Tabernan txurrut eitia.

Orm.

Danak dirade bardiñeko olan

Nai bada ulertutia

Beronek bere laster aurrian

Amaitu egin dau kopia

Ze gauza ederra ainbesten aurren

besten erru ematia

Uste ete dezu nere adiskide

Orregaz engañetia.

Enb.

Ardauan eta diruan onek

Gaur egiten deusku amets

Zartuta egonda ez zara olan

Ezkondu izango errez

Zulangoari jasoten jako

Mutil zar askori legez

Etxe ondokua iñok eruan

Eta kanpuan topau ez.

Orm.

Uste dau onek berba orregaz

Ni ikaratu egitia

Nai dauena da igarkozue

Emon niri alabia

Igual izao da eztakit baiña

Bera edari zalia

Oba egingozu nire adiskide

Beste bateri ematia.

Irig. Puntua alkarreri:

Enb. Zetan etorri gara gaur Arenalera?

Orm. Bakotxak egitera al dauen erara

Enb. Bigarren txapelketa pozik jokatzera

Orm. Naiago lengo lepua eruan etxera.

Orm. Zetan etorri zara gaur Enbeita ona?

Enb. Txapelketan jokatzen emen al doguna

Orm. Ai banenduke nik an len euki nuena

Enb. Laster ikusiko da zein garen onena.

Irig.: Amaitu dabe Enbeita eta Ormaetxe-k, eta orain Pujana Zeanuriztarrak eta Sardui Muxikakoak ekingo deutsie.

Irig.

Lurretik zeruraiño zeinbat metro dira?

Puj.

Oraindiño ez dot neurtu on arren begira

Gu ara eldu orduko luzatuko dira

Pozik joango nintzake ni garbitokira.

Irig.

Gura izango zeunke txapela irabazi?

Sard.

Ortako bertsoetan biar da ikasi

Gero onena zein dan juezak ikusi

Buru txikia daukat ta eingo dau igesi.

Irig.: Temarako gaia au da. Pujana izango da ugazabandrea, etxekoandrea, eta Sardui neskamea, kriadea.

Puj.

Gazte ta indartsu nintzanian ni

Eneukan biar izenik

Eta orduan nire etxean

Bear be ezan neskamerik

Baiña oragin daukadazanez

Indarrak be urriturik

Etorri zaitez neskame ona

Gogoan ondo arturik.

Sard.

Bata bestien biar izenez

Beterik dago mundua

Uzabandriak nere ustian

Ointxe dau sekulakua

Gazte irudiz sendo gorputzez

Neskametzat modukua

Onek ta nik gaur laster eingogu

Aurrerantzako tratua.

Puj.

Zorionean ondo asi gara

Ta sartu gara nastean

Zu ondo izaten baldin bazara

Egongo zara etxean

Ezaitut iñoz bialdu egingo

Nire etxetik eskean

Nire etxean salda beroa

Eukiko dodan artean.

Sard.

Gaztea naz ta burutasunak

Dodaz aurrerantzerako

Ez da sasoia lan egiteko

Bere janen trukerako

Zerbait biar dot nere zartzia

Al ondoen pasetako

Diru konturik eztau atara

Uzabandra ona izateko.

Puj.

Andra ona lez entzun dot eta

Oragin esan dabena

Bildur bagarik egin eidazu

Nire etxean dan lana

Laguntasuna emongo deutsut

Al dodanetik al dana

Bakarrik naiz ni etxean eta

Gero zeuretzako dana.

Sard.

Lartxo eskeintzen dator au emen

Ni lanian ikus barik

Ez du nai izango artzia beonek

Or kriedarik alperrik

Dana neuretzat izango bada

Dudan jarriten dot ba nik

Ez ete dauka loba edo olako

Ni baiño aurreragokorik.

Puj.

Oin be errazoia esan dozu ta

Au da goguan artzeko

Onek agoan eztau bizarrik

Lan ein barik eskatzeko

Dirua gura bozu etorri

Etxean lan egiteko

Eta len legez izango zara

Laguna zu niretzako.

Sard.

Zure azken itzak ez dauke lagun

Nere ustez bape indarrik

Ez dot nai izan zure etxian

Beti ibilteko ondarrik

Len dirua ta etxia ere

Eskiñi bildurrik barik

Oragindiño lagun izan da

Naikua dala bakarrik.

Puj.

Beti berera joaten da ta

Nik esan deutsat naikua

Biotza apur bat bigunduizu

Ta ez izan orrelakua

Erdi gexorik andria eta

Zapaldu lagun urkua

Emen ez dago biotzik eta

Erruki izan Jaungoikua.

Sard.

Baten bateri onen errukik

Egingo eutsan naiko miñik

Baiña neskame onek orgaitik

Ez du egiten zirkiñik

Emen erruki danok daukagu

Baiña geuriak egiñik

Eta bestiak or konpon eta

Konpondu euren aldetik.

Irig.: Alkarreri puntua.

Puj. Aitatuko ete dogu oraingo gazterik?

Sard. Erdiak dagoz orain ia zoraturik

Puj. Neskatxatan eztago arpegi garbirik

Sard. Danak dabiltzaz-eta urunez beterik.

Sard. Adiskide egizu gazteria aitatu

Puj. Zeuk, aurretik eginda ezin nei ukatu

Sard. Geiao danari beti baezpadan parkatu

Puj. Andiak daozanian burua makurtu.

Irig.: Amaitu dabe Pujana-k eta Sardui-k. Orain Juraduak erabagia artu bear dau. Sei bertsolari oneitatik bik gelditu bear dabe lenengo saria eta bigarrena eroateko. Orreik biak emen azkenez ekingo deutsie. Eta juraduak erabagia artuten dauen bitartean Dindirrikoak dantzan egingo dabe emen aurrean.

Dindirriko mutil gazte eta neska galant oneik euren dantzak egin ostean Juraduak emon dauen erabagia esango dot. Azkenerako gelditu dira Azpillaga ta Enbeita. Ona aurrera agertuko dira eta biak burrukan egin bearko dabe ia nok eroan Bizkaiko txapel aundia eta izena. Erdu ona mesedez.

Irig.

Berriotxoa santu noz egingo dabe?

Azp.

Oingo eginda balego askozaz e obe

Bizkaian santuakin gera onen probe

Zelan gaude Bizkaiko patroirikan gabe.

Irig.

Saria jasoteko baukazu biotza?

Azp.

Animua emoteko ori bada itza

Kopa ederra dago daukagu bakoitzak

Ta emango diote obia danentzat.

Irig.

Bertsolari onari euskaldunak txalo

Enb.

Txarrai zetan esan bez deitzen deutse malo

Ondo egin bearra etor dan ezkero

Zerbait atondukogu astiro astiro

Irig.

Norentzat izango da aurtengo txapela?

Enb.

Zuk bakizu naizela naikoa umilla

Txapela onenentzat gaur izan dedilla

Naiz dala ezkondua naiz izan mutilla.

Irig.: Temako bertsoak. Azpillaga izango da andregai diruduna eta motza daukana eta Enbeita galanta baiña dirubakoa daukana.

Azp.

Au da guretzat alako zailla

Urren ipiñi diguna

Usterik gabe ezkontziakin

Etorriko zat fortuna

Nere andregeia itxusia da

Baño guztiz diruduna

Ederra izanda zertarako det

Doterik ez dadukana.

Enb.

Gauza ederra mundu onetan

Gizonentzat maitasuna

Maitasun orrek emoten deusku

Etxietan poztasuna

Andrea barriz galant on arren

Ezpadau gura izena

Nai izan arren ezta ondo or

Ibili izango gizona.

Azp.

Nere lagunak zer esan duan

Danak dezue aditu

Andregei ona dadukala ta

Barruan ezin kabitu

Nik itxusia baño ederki

Aiga baten paseatu

Diru bearrez arkitzen bada

Neri ez beintzat eskatu.

Enb.

Diru artian aiskide maite

Egiten dozu zuk amets

Gaur egunian beste askotxok

Egin oi daben legez

Zuk nai badezu bizi ni legez

Maitasun ta zorionez

Diruaz barik ezkondu adi

Maite zaitunaz biotzez.

Azp.

Nere lagunak andrageientzat

Badu arrazoi legunik

Baiña guri gaur ezin esan du

Diruen jabea danik

Ezta munduan sortu oraindik

Ezta sortuko geroztik

Diru ederra edukitzia

Baño obekiyo danik.

Enb.

Nere laguna ikusten juat

Diru zaletxu bat dana

Diruagaitik alde batera

Itxiten dau maitasuna

Gogoan artu eik Azpillaga

Enbeitak gaur dirautsuna

Ezkonduteko maitasuna da

Diru lagunik onena.

Azp.

Onen epoka etorri zaten

Dirua du gogotikan

Nere andregeia itxusia da

Eztago zer esanikan

Baño nik ez det bat ikusitzen

A baño politaorikan

Diruagatik ez da bakarrik

Maite det biotzetikan.

Enb.

Nere laguna astiro astiro

Bidia artuten dua

Lentxuago or diruarekin

Egin dau ames gozua

Maitasun billa asi da eta

Neure ustez ondo dua

Onek nai ditu maitasuna ta

Bigarrentzako dirua.

Azp.

Dirua alde batera artuta

Ez det saltzen maitasunik

Zuei etzaizuela gaur aztu

Nik esaten ditudanik

Nere andregeia laster artuko

Det emaztetzat urrendik

Ez da munduan sortu gizonik

Ni añan biziko danik.

Enb.

Gauza erreza da mundu onetan

Neskari begiratzia

Orren erreza ezta adiskide

Gustokoa aurkitzia

Nai nukena da andria aurkitu

Nere biotzen jaubia

Geure bizitzan izan dagigun

Zoriona ta bakia.

Irig.: Puntua alkarreri:

Azp. Nik andregei itxusia ta Enbeita-k ona

Enb. Ortarakoxe beintzat etorri gara ona

Azp. Naikoa da nerekin daukadan fortuna

Enb. Zuretzat motza eta nitzat galant ona.

Enb. Ainbat milla daukagu gaur guri begira

Azp. Bertsuak entzutera etorriak dira

Enb. Euskalzaliak beintzat dagoz zenbat gura

Azp. Pozik egin dezatela gaur Bilboko jira.

Irig.: Eta onegaz amaitu dabe. Orain momentu baten juraduak erabagia artuko dau nor dan Bizkaiko txapelduna. Egon zai apurtxo baten.

Artu da erabagia. Bata besteagandik ezta diferentzi andirik egon. Baiña puntu bategaitik Enbeita-k irabazi dau. Oraintxe bertan D. Nazario Oleaga Euskaltzaindiko sekretario jaunak emongo deutso kopea, eta gaiñera iru milla peseta Bizkaiko Ahorro Kaxearenak eta txapela ipiniko deutso. Txapela ipinten deutsan bitartean, gaiñerako guztiak erantsi egin bear dogu bertsolari andiaren aurrean.

Ia ba, erdu ona aurrera Enbeita jauna Bizkaiko Diputaziñoaren kopea artzen, eta baita iru milla peseta ta txapela.

Oleaga jaunak txapela ipiñi deutso. Guztiak erantsi bere aurrean.

Bigarren saria, Bizkaiko Ahorro Kaxearen kopea eta milla peseta, Azpillaga bertsolari andiari.

Eta orain bertso bana botako deutsue agurrezkoa, gaiñerako bertsolari guztieri milla peseta bakotxari emonda gero.

Enb.

Aspertu gura ta ezin aspertu

Biotza daukat erdi bi

Ainbeste milla anai arreba

Emen adi ikusirik

Bizkai Gipuzko Araba Napar

Emen dira gaur baturik

Anaitasunik ederrenian

Alkarraz besarkaturik

Ginebran ere ezta izango

Era ontako batasunik

Andik bakia egin nai dabe

Besterenaz jaubeturik

Eztagolako Arenalian

Dagoan anaitasunik

Gure biotzak gañezka dagoz

Euskeraz dana egiñik

Mundu onetan bakerik ezta

Bakotxai beria emon barik

Eta egizko maitasun barik

Ez dagolako bakerik

Agur danori jarraitu daigun

Alkar maite maite izanik.

Azp.

Bertso onekin Bizkaitar danak

Maitekor ditut agurtzen

Ta Euskaltzaindiko agintaria

Biotzetikan eskertzen

Ikusmen motza euki badegu

Asi gerade argitzen

Ikusten degu euskera dala

Gure premiñan aurkitzen

Amatasuna deutsagulako

Aspalditikan ukatzen

Guri Jainkuak emandakua

Arinka doiala galtzen

Geure errua ezaguturik

lanari goiaz oratzen

Bide onetik jokatzen

Gaxo dagona osatzen

Danok lenbailen ikusi daigun

Gure euskera loratzen.

Irig.: Eta beste laurak bana banaka agurra botako dabe. Ezta berezi lauretatik nor gelditu dan aurrenengo.

Sard.

Gauza onena momentu ontan

Dot nik txapela kentzia

Ta esker beroak Euskaltzaindiai

Biotzetik emotia.

Gaztiak gera aurretik dogu

Oindik bizitza luzia

Gure buruai txarto etxatorko

Emen guk gaur ikasia

Biotzetikan agurtzen joat

Kanpeoi nere osabia

Datorren urtez ikusikogu

Zein ete garen obia.

Puj.

Bertan txapela jarri deutse ta

Geien egin dabenari

Agur eginda itxi deiogun

Ekarri dogun lanari

Agur entzule biotzekuak

Lagun eta epaikari

Agur abade fraile guztiak

Eta agur bertsolari

Sarri askotan biotz biotzez

Eskatu Goiko Jaunari

Era ontako egun gozoak

Bialdu deiskuzan sarri

Guk euskaldunok biotz biotzez

Maite deutsagu alkarri

Besarkada bat artu guztiok

Maitasunen ezaugarri.

Alb.

Gaztetan nintzan ni ere umezurtz

Guraso onak galduta

Geroztik geiao nere barrena

Emen dabil urratuta

Sarri ta askotan aurkitua naiz

Prezio gabe salduta

Gaur be daroat txoko ontatik

Biotza erdibituta.

Orm.

Politikiai erru emanda

Danak erderaz bakarrik

Lotsagarria baiño ezta ikusten

Baserrietan besterik

Ez al dakie gure euskerak

Ez dauela orren errurik

Esan leiteke dagozala gaur

Danak emen zoraturik.

Irig.: Eta onegaz amaitu da gaur Bizkaiko bertsolarien bigarren sariketea. Datorren urtean alegiñak egingo doguz irugarrena aurten baiño oraindiño obeto egiteko, ia euskerea, Etxepare idazle zarrak esaten eban legez, plazara ateraten dan. Ia ba datorren urterako guztiak errietan euskeraz bakarrik egiten dogun. Eta beste barik guztiori agur eta datorren urterarte.