Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

231 emaitza tako bilaketarentzat

625: pezuña / sabot / hoof

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): pezuña
 • Galdera (fr): sabot
 • Galdera (en): hoof
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ezkio-Itsaso tako takó 1: [takó] -
 

694: tabla del carnicero / billot du boucher / butcher's block

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): tabla del carnicero
 • Galdera (fr): billot du boucher
 • Galdera (en): butcher's block
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Laukiz tako táko 1: [táko] -
 

1095: -o + tako / -o + tako / -o + tako / (-o bukaera + leku genitibo mugagabea)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + tako
 • Galdera (fr): -o + tako
 • Galdera (en): -o + tako
 • Galdera (lat): -o bukaera + leku genitibo mugagabea
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta itsasoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Abaurregaina / Abaurrea Alta itsásoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Abaurregaina / Abaurrea Alta itsaso(re)n itxásoen 2: [itʃáśoen]
Ahetze pagótako besótakó 1: [βeśótakó]
Aia pagótako pagótako 1: [paɣótako]
Aia itsásotako itxásotako 1: [itʃáśotako]
Aldude itsásotako itsásotako 1: [itśáśotako]
Alkotz pagótako besótakó 1: [beśótakó]
Altzai itxasótako itxazútako 1: [itʃasútako]
Altzai pagóko kilóko 2: [kilóko]
Altzürükü pagóko kilóko 1: [kilóko]
Altzürükü kilótako kilótako 2: [kilótako]
Amezketa kilótakó sorótakó 1: [śorótakó]
Andoain itsásotakó ítsasotakó 1: [ítśaśotakó]
Aniz kilotáko kampotáko 1: [kampotáko]
Aramaio itsásotako itxésotako 1: [itʃéśotako]
Araotz (Oñati) pagóko soróko 1: [śoróko]
Arbizu pagótako fagótako 1: [faɣótako]
Arboti itsasoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Arboti itsásoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Arboti kíloko kíloko 2: [kíloko]
Armendaritze itsásoko itsásoko 1: [itśáśoko]
Armendaritze kilokó kilokó 2: [kilokó]
Arnegi itsásotako itsásotako 1: [itśáśotako]
Arnegi pagóko kilóko 2: [kilóko]
Arrangoitze pagóko kilóko 1: [kilóko]
Arrangoitze kilótakó kilótakó 1: [kilótakó]
Arrasate itsásoko itxésuko 1: [itʃéśuko]
Arrazola (Atxondo) itxasótako etxasótako 1: [etʃaśótako]
Arrieta págotako págotako 1: [páɣotako]
Arroa (Zestoa) itsaso(re)n páguen 1: [páɣwen]
Arroa (Zestoa) págotako págotako 1: [páɣotako]
Arrueta kíloko kíloko 1: [kíloko]
Arrueta kilótakó kilótakó 2: [kilótakó]
Asteasu itxasotakua itxasotakua 1: [itʃaśotakua]
Asteasu kilótakó sorótakó 2: [śorótakó]
Ataun kilótako paótakó 1: [paótakó]
Azkaine itsasoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Azkaine itsásoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Azkaine kilokó kilokó 2: [kilokó]
Azkoitia itsásotakó itxésutakó 1: [itʃéśutakó]
Azpeitia kilótakó pagótakó 2: [paɣótakó] -
Baigorri itsaso(re)n itsasón 1: [itśaśón]
Baigorri itsaso(re)n pagorén 2: [paɣorén]
Baigorri itsaso(re)n beson 3: [beśon]
Bakio itxasótako itxosótako 1: [itʃośótako]
Bardoze kíloko kíloko 1: [kíloko]
Barkoxe pagoetako besuétako 1: [βeśuétako]
Bastida kiloko kiloko 1: [kiloko]
Beasain kilótako sorótago 1: [śorótaɣo]
Behorlegi kilótakó pagúetakó 1: [paɣúetakó]
Behorlegi kiloko kiloko 2: [kiloko]
Beizama itsasoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Beizama itsásoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Bergara itxasótako itxasótako 1: [itʃaśótako]
Bermeo pagoetako solúetako 1: [śolúetako]
Berriz itsásotako itxósotako 1: [itʃóśotako]
Beruete itsasotáko itxásotáko 1: [itʃáśotáko]
Beskoitze itsásoko itsásoko 1: [itśáśoko]
Bidarrai itsásotako itsásotako 1: [itśáśotako]
Bidarrai kilokó kilokó 2: [kilokó]
Bolibar itsásoko itxósoko 1: [itʃóśoko]
Bolibar itxásokó itxásokó 2: [itʃáśokó]
Busturia itxosotako itxosotako 1: [itʃośotako]
Deba itsasotáko itxásotáko 1: [i̯tʃáśotáko]
Dima itsasóko itxosóko 1: [itʃośóko]
Domintxaine kíloko kíloko 1: [kíloko]
Domintxaine págotako kílotako 2: [kílotako]
Donamaria soroteko sóroteko 1: [śórotœko]
Donibane Lohizune pagótako besótako 1: [βeśótako]
Donostia itsásotako itxásotakoak 1: [itʃáśotakoak]
Dorrao / Torrano itsásoko itxésoko 1: [itʃéśoko]
Dorrao / Torrano itsásotakó itxésotakó 2: [itʃéśotakó]
Eibar kilótako sulótako 1: [śulótako]
Elantxobe itxasótako itxasótako 1: [itʃaśótako]
Elduain kilótako sorótako 1: [śorótako]
Elgoibar kilótako SZoótago 1: [s̟oótaɣo]
Elorrio kilótako solótako 1: [śolótako]
Erratzu pagoetako ziloétako 1: [siloítako]
Errezil pagótako pagótako 1: [paɣótako]
Errigoiti itsásoko itxósoko 1: [itʃóśoko]
Eskiula itsasotáko itxasotáko 1: [itʃaśotáko]
Etxalar itsásotako itsásotAEko 1: [itśáśotạko]
Etxarri (Larraun) itsásotakó itxásotakó 1: [i̯tʃáśotakó]
Etxebarri itsásoko itzósoko 1: [itsóśoko]
Etxebarria itsásotako itxásotako 1: [itʃáśotako]
Eugi itsásotako itsésotako 1: [itśéśotako]
Ezkio-Itsaso itsásotako itxásotako 1: [itʃáśotako]
Ezkurra itsásotako itsásotako 1: [itśáśotako]
Ezterenzubi kiloko kiloko 1: [kiloko]
Ezterenzubi kilótako zilótako 1: [silótako]
Gaintza pagótako pagótako 1: [paɣótako]
Gamarte pagóko kilóko 1: [kilóko]
Gamarte kilótako kilótako 1: [kilótako]
Gamiz-Fika itsásoko itxósoko 1: [itʃóśoko]
Garrüze kilokó kilokó 1: [kilokó]
Garrüze kilótako kilótako 1: [kilótako]
Getaria págotako págotakuak 1: [páɣotakuak]
Getaria itsásotako itxásotako 1: [itʃáśotako]
Getxo itxosotako itxosotako 1: [itʃośotako]
Getxo itsasotáko itxosotákok 2: [itʃośotákok]
Gizaburuaga itsásotako itxósotako 1: [itʃóśotako]
Goizueta itsásotako belásotako 1: eláśotako]
Hazparne kilokó kilokó 1: [kilokó]
Hazparne kilótako kilótakoa 1: [kilótakoa]
Hendaia pagóko kilóko 1: [kilóko]
Hendaia kilótakó kilotakó 1: [kilotakó]
Hernani pagóko soróko 1: [śoróko]
Hernani básoko básoko 2: [báśoko]
Hondarribia itsásoko itsásoko 1: [itśáśoko]
Ibarruri (Muxika) solotako solotako 1: [śolotako]
Igoa itsásotakó itxásotakó 1: [itʃáśotakó]
Ikaztegieta kilótako zulótako 1: [sulótako]
Irisarri pagoetako paguétako 1: [paɣwétako]
Irisarri kilokó kilokó 2: [kilokó]
Itsasu pagoetako besóetakó 1: [βeśóetakó] -
Izturitze itxasotako itxasotako 1: [itʃaśotako]
Izturitze pagóko kilóko 2: [kilóko]
Jaurrieta itxasoetako itxásoetako 1: [itʃáśoetako]
Jutsi itxasotako itxasotako 1: [itʃaśotako]
Kortezubi itxasótako itxosótako 1: [itʃośótako]
Landibarre pagótako besótako 1: [beśótako]
Larrabetzu itsásotako itxósotako 1: [itʃóśotako]
Larraine itsasóko itsasóko 1: [itśaśóko]
Larraine kilotáko bagotáko 2: [baɣotáko]
Larzabale pagóko kilóko 1: [kilóko]
Lasarte-Oria itsásoko itzásoko 1: [itsáśoko]
Lasarte-Oria kilótakó sórotakó 2: [śórotakó]
Laukiz itsasóko itxasóko 1: [itʃaśóko]
Laukiz págotako fágotako 2: [fáɣotako]
Legazpi itsasoko itsasoko 1: [itśaśoko]
Leintz Gatzaga itxasótako itxasótako 1: [itʃaśótako]
Leintz Gatzaga itxasuétakuak itxasuétakuak 2: [itʃaśwétakuak]
Leioa kilotáko solotáko 1: [śolotáko]
Leitza itsasotáko bélatsotáko 1: [bélatśotáko]
Lekaroz itsásotako itsésotakoak 1: [itśéśotakoak]
Lekeitio itxasoetako itxasúetako 1: [itʃaśúetako]
Lemoa itsasóko itxosóko 1: [itʃośóko]
Lemoiz itsasoko itxosoko 1: [itʃośoko]
Luzaide / Valcarlos itsasotáko itsásotáko 1: [itśáśotáko]
Makea pagoetako besóetako 1: [βeśóetako]
Mañaria itsasoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Mañaria itsásoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Mendaro itsásotako itxásotako 1: [itʃáśotako]
Mendata pagoetako sóloatako 1: [śóloatako]
Mezkiritz pagótako bagótakó 1: [βaɣótakó] -
Montori kilotáko kílotáko 1: [kílotáko]
Mugerre itxasotako itxasotako 1: [itʃaśotako]
Mungia itxasoetako itxósoatako 1: [itʃóśoatako]
Oderitz itxásokó itxásokó 1: [i̯tʃáśokó]
Oderitz págotako págotako 1: [páɣotako]
Oderitz itsásotakó itxásotakó 2: [i̯tʃáśotakó]
Oiartzun pagoetako págoetako 1: [páɣoetako]
Oñati itsásotako itxásotako 1: [itʃáśotako]
Ondarroa itsasotáko itxosotáku 1: [itʃośotáku]
Ondarroa itsasóko itxosókuk 2: [itʃośókuk]
Ondarroa itxasótako itxosótako 3: [itʃośótako]
Orexa kilótako sorótako 1: [śorótako]
Orio itsasoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Orio itsásoko itxásoko 1: [itʃáśoko]
Orio kilótako pagótakok 1: [paɣótakok]
Orio pagóko pagóko 2: [paɣóko]
Otxandio itsásotako itzásotako 1: [itsáśotako]
Pagola itsasotáko itxásotáko 2: [itʃáśotáko]
Pagola pagóko kilóko 3: [kilóko] -
Pasaia itsásotakó itzásotakó 1: [itsáśotakó]
Santa Grazi kilotáko kilotáko 1: [kilotáko]
Sara kíloko kíloko 1: [kíloko]
Senpere pagóko kilóko 1: [kilóko]
Sohüta kilótako kilótako 1: [kiló:tako]
Sohüta pagóko kilóko 1: [kilóko]
Sondika itsasóko itzosóko 1: [itsośóko]
Sondika kilotáko solotáko 2: [śolotáko]
Suarbe itsásoko itxésoko 1: [itʃéśoko]
Suarbe itsásotako itxésotako 2: [i̯tʃéśotako]
Sunbilla soroteko soróteko 1: [śorótœko]
Tolosa itsásotako itxásotako 1: [itʃáśotako]
Tolosa kilótako sorótago 2: [śorótago]
Uharte Garazi itsásoko itsásoko 1: [itśáśoko]
Uharte Garazi kilokó kilokó 2: [kilokó]
Urdiain págotako básotakó 1: [βáśotakó]
Urdiñarbe pagóko kilóko 1: [kilóko]
Urketa págotako kílotako 1: [kílotako]
Urretxu itsásotako itxásotako 1: [itʃáśotako]
Ürrüstoi itsasotáko itxasotáko 1: [itʃaśotáko]
Ürrüstoi bagotako bagotako 2: [baɣotako]
Uztaritze kíloko kíloko 1: [kíloko]
Uztaritze kilotáko kilotáko 1: [kilotáko]
Zaratamo itsásoko itzásoko 1: [itsáśoko]
Zeanuri itsasóko itzesóko 1: [itseśóko]
Zeberio itxasótako itzasótako 1: [itsaśótako]
Zegama itsásotako itxásotako 1: [itʃáśotako]
Zilbeti kilotáko bagotáko 1: [βaɣotáko]
Zollo (Arrankudiaga) itsásoko itzásoko 1: [itsáśoko]
Zornotza itxasótako itxosótakuek 1: [itʃośótakuek]
Zornotza soloko soloko 2: [śoloko]
Zugarramurdi págotako bésotakoág 1: [béśotakoáɣ]
 

1615: zapata (del freno) / sabot / brake shoe

 • Gaia: Garraiogintza
 • Galdera (es): zapata (del freno)
 • Galdera (fr): sabot
 • Galdera (en): brake shoe
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia tako takó 2: [takó] -
Aramaio tako táko 1: [táko] -
Arrazola (Atxondo) tako táko 1: [táko] -
Arroa (Zestoa) tako takó 1: [takó] -
Asteasu tako takó 1: [takó] -
Azkoitia tako táko 1: [táko] -
Bakio tako táko 1: [táko] -
Beasain tako takó 1: [takó] -
Beizama tako táko 1: [táko] -
Bermeo tako táko 1: [táko] -
Dima tako táko 1: [táko] -
Elduain tako takó 1: [takó] -
Elgoibar tako táko 2: [táko] -
Elorrio tako táko 1: [táko] -
Ezkio-Itsaso tako táko 1: [táko] -
Getaria tako takó 1: [takó] -
Gizaburuaga tako táko 1: [táko] -
Hondarribia tako táko 1: [táko] -
Ibarruri (Muxika) tako táko 1: [táko] -
Igoa tako takó 1: [takó] -
Ikaztegieta frenun tako frenún takó 1: [frenún takó] -
Kortezubi tako táko 1: [táko] -
Laukiz tako táko 1: [táko] -
Mendata tako táko 1: [táko] -
Mungia tako táko 1: [táko] -
Oñati tako táko 2: [táko] -
Ondarroa tako táko 1: [táko] -
Tolosa tako táko 1: [táko] -
Urdiain tako táko 1: [táko] -
Zollo (Arrankudiaga) tako táko 2: [táko] -
 

1629: cuña (del arado) / coin (de l'araire) / beam (of plow)

 • Gaia: Goldea
 • Galdera (es): cuña (del arado)
 • Galdera (fr): coin (de l'araire)
 • Galdera (en): beam (of plow)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Andoain tako takó 1: [takó] -
 

1903: estaca / piquet / stake

 • Gaia: Mahastia
 • Galdera (es): estaca
 • Galdera (fr): piquet
 • Galdera (en): stake
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Etxebarria tako táko 1: [táko] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper