Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

130 emaitza plantain bilaketarentzat

593: llantén / plantain / plantain / (Plantago major)

  • Gaia: Basalandareak
  • Galdera (es): llantén
  • Galdera (fr): plantain
  • Galdera (en): plantain
  • Galdera (lat): Plantago major
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze ardimihi ardímíhi 1: [aRðímíhi] -
Aia plantillabelar plantíllabelár 1: [plantíʎaβelár̄] -
Altzai ardimihi ardimihi 1: [ar̄dimĩhĩ] -
Altzürükü ardimihi árdimihí 1: [ár̄dimihi] -
Andoain plantiñabelar plantiyobelár 1: [plantiǰoβelár̄] -
Aniz plantillabelar plantíllbelar 2: [plantíʎbɛlar̄] -
Aramaio sambedar sámbedar 1: [śámbeðar̄] -
Aramaio bedarrorrisabal bedárrorrisabal 3: [βeðár̄or̄iśaβal] -
Araotz (Oñati) bedarsabal bearsábal 1: [βear̄śáβal] -
Arbizu lantreimbelar lántreimbélar 1: [lántrei̯mbélar] -
Arboti ardimihi árdimíhi 1: [ár̄dimíhi] -
Armendaritze ardimihi ardimihí 1: [arðimihí] -
Arnegi ardimihi ardímíhi 1: [ar̄ðímihi] -
Arrangoitze ardimihi ardímihí 1: [aRðímihí] -
Arrazola (Atxondo) sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Arrieta sambedar sambedár 3: [śambeðár] -
Asteasu plantillabelar plantíllabelár 1: [plantíʎaβelár̄] -
Ataun belarluze belárluzé 1: [belár̄lusé] -
Baigorri ardimihi ardimihí 1: [aRðimihi] -
Bakio sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Bardoze ardimihi árdimihia 1: [árdimihia] -
Bardoze aphezbelhar aphézbelhár 2: [aphésbelhár̄] -
Barkoxe ardimihi ardimíhi 1: [ar̄dimihĩ] -
Bastida zenizu zenizú 1: [senisṹ] -
Beasain ebagibelar ebágibelar 1: [eβágiβelar] -
Behorlegi ardimihi ardímihi 1: [ar̄dímihi] -
Beizama zaimbelar záimbelár 3: [sái̯mbelár̄] -
Bergara illuntzibedar ílluntzibedár 1: [íʎuntsiβedár̄] -
Bermeo persianabedar persiánabedar 1: [per̄śjánaβeðar̄] -
Bermeo sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Beruete ostobeltz óstobéltz 1: [óśtoβɛ́lts] -
Beskoitze xoribelar xóribélar 1: [ʃóriβélaR] -
Bidarrai zaimbelhar záimbélhar 3: [sái̯mbélhar̄] -
Bolibar piperbedar pipérbedár 3: [pipɛ́r̄βeðár̄] -
Deba konejobelarri konéjobelárri 1: [konéxoβelár̄i] -
Domintxaine ardimihi árdimihía 1: [ár̄dimihía] -
Donamaria plantillabelar plantílle - belár 1: [plantíʎə - βelár] -
Donibane Lohizune ardimii ardimíi 1: [aRdimíi] -
Donostia plantiñabelar plantiñabelar 1: [plantiɲaβelar̄] -
Eibar ebagibelar ebáibedar 1: [eβáiβeðar] -
Elduain plantillabelar plantíllebelarrá 1: [plantíʎeβelar̄á] -
Elorrio sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Elorrio santigitubedar santígitubedar 2: [śantíɣituβeðar̄] -
Erratzu lantañebelar lantáñebélar 1: [lantáɲɛβélar̄] -
Errigoiti piperbedar piperbédar 4: [piper̄βéðar̄] -
Eskiula ardimihi ardimíhi 2: [ar̄dimihĩ] -
Etxalar plantaimbelar plantáimbelar 1: [plantái̯mbɛlar] -
Etxalar ardimingain arrdímingáiñ 1: [ar̄ðímĩŋgái̯ɲ] -
Etxarri (Larraun) belarbeltz bélarbéltz 1: [βélar̄βélts] -
Etxebarri sambedar sambedár 1: [śambeðár̄] -
Etxebarria santiratubedar santíratúbedár 2: [śantíratúβeðár̄] -
Ezkio-Itsaso bozaimbelar bozáimbelár 1: [bosái̯mbelár̄] -
Ezkio-Itsaso ebagibelar ebágibelár 2: [eβáɣiβelár̄] -
Ezkurra plantillabelar plantillábelár 1: [plantiʎáβelár̄] -
Ezkurra ebakibelar ebákibelár 2: [ebákibelár̄] -
Ezterenzubi ardimihi ardimihí 1: [ar̄dimihí] -
Ezterenzubi pealapa péalapa 3: [péalapa] -
Gaintza barrotilore barrótiloré 1: [βar̄ótiloré] -
Gamarte ardimii ardímii 2: [ar̄dímii] -
Gamiz-Fika santigitubedar santíitubedár 1: [śantíituβeðár] -
Getxo sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Goizueta plantiñabelar plantíñabelarrá 1: [plantíɲaβelar̄á] -
Goizueta ebakibelar ebákibelarrá 2: [eβákiβelar̄á] -
Hendaia ardimingain ardimingáin 1: [aRðimiŋgái̯n] -
Hernani plantiñabelar plantíñabelár 1: [plantíɲaβelár̄] -
Hondarribia ardimingaiñ ardímingáiñ 1: [ar̄ðímiŋgái̯ɲ] -
Ibarruri (Muxika) sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Ikaztegieta zaimbelar zaimbelar 1: [sai̯mbelar̄] -
Irisarri ardimii ardímií 1: [aRðímií] -
Itsasu ardimihi ardímihí 3: [ar̄ðímihi] -
Izturitze ardimihi ardimíhi 1: [ar̄dimíhi] -
Jaurrieta plantaina plantáina 1: [plantái̯na] -
Jutsi ardimihi ardimihi 1: [ar̄dimihi] -
Landibarre ardimihibelar árdimíhibelár 1: [ár̄dimíhiβelár̄] -
Larraine ardimihi ardimíhi 1: [ar̄dimihĩ] -
Larzabale ardimihi ardimihi 1: [ardimihi] -
Laukiz grillubedar grillubédar 1: [ɣriʎuβéðar̄] -
Legazpi zaimbelar zaimbélar 1: [sai̯mbélar̄] -
Leintz Gatzaga sambedar sambédar 2: [śambéðar̄] -
Leioa sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Leitza plantillabelar plantillébelár 1: [plantiʎébelár̄] -
Leitza plantiñabelar plántiñebélarra 2: [plántiɲeβélar̄a] -
Lekaroz lantañabelar lantáñabélar 1: [lantáɲaβélar̄] -
Lemoiz bedarsabal bedársabal 1: [βeðár̄śaβal] -
Lemoiz sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Luzaide / Valcarlos ardimihi ardímihí 1: [ar̄ðímihí] -
Makea ardimihi ardimíhi 1: [ar̄ðimíhi] -
Mañaria usta ústa 1: [úśta] -
Mendaro espatabedar espátabedár 1: [eśpátaβeðár̄] -
Mendata sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Montori ardimihi árdimihía 2: [árdimĩhia] -
Mugerre ardimihi ardimihi 1: [ar̄dimihi] -
Mungia piperbedar piperbédar 1: [piper̄βéðar̄] -
Oderitz zaimbelar záimbelár 2: [sái̯mbelár] -
Oiartzun emplastubelar emplástubelár 1: [empláśtuβelár̄] -
Oiartzun plantinobelar plantíñobelárr 2: [plantíɲoβelár̄] -
Oñati sambedar sambéar 1: [śambéar̄] -
Ondarroa sambedar sambédar 2: [śambéðar̄] -
Orexa plantillabelar plántillabélar 1: [plántiʎaβélar̄] -
Orio plantillabelar plantíllabelár 1: [plantíʎaβelár̄] -
Orozko sambedar sámbedar 1: [śámbeðar̄] -
Orozko santiritubedar santirítubedar 1: [śantirítuβeðar̄] -
Otxandio sambedar sámbedar 1: [śámbeðar̄] -
Otxandio santigitubedar santigítubedar 2: [śantiɣítuβeðar̄] -
Pagola iphular iphulár 1: [iphulár̄] -
Pasaia ardimingain ardímingáin 1: [ar̄ðímiŋgái̯n] -
Santa Grazi ardimihi ardimihí 1: [ar̄dimihi] -
Santa Grazi plantaabelhar plantaabélhar 2: [plantaaβélhar̄] -
Sara ardimii ardímí 1: [ar̄ðímí] -
Senpere ardimi arrdími 1: [ar̄ðími:] -
Sohüta ardimihi ardimihí 1: [ar̄dimihi] -
Sondika sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Sunbilla plantaimbelar plantáimbelár 1: [plantái̯mbelár] -
Tolosa ostobelar ostóbelár 1: [ośtóβelár̄] -
Uharte Garazi ardimihi ardímíhi 1: [ar̄ðímíhi] -
Urdiñarbe ardimihi ardimihi 1: [ar̄dimĩhĩ] -
Urketa irimihi írimihía 1: [írimihía] -
Urretxu maxingrabedar maxíngrabedár 1: [maʃíŋgraβeðár̄] -
Urretxu maxingrabedar maxímbra bedár 2: [maʃímbra beðár̄] -
Ürrüstoi ardimihi ardimihi 1: [ar̄dimihi] -
Uztaritze ardimii ardimiía 1: [ar̄ðimiía] -
Zaratamo sambedar sambédar 1: [śambéðar] -
Zeanuri sisbedar sisbedár 1: [śiśβeðár̄] -
Zeberio santigitubedar santigítubedár 1: [śantiɣítuβeðár̄] -
Zeberio sambedar sambédar 2: [śambéðar̄] -
Zilbeti ardimii ardímía 1: [ar̄ðímía] -
Zollo (Arrankudiaga) sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Zornotza sambedar sambédar 1: [śambéðar̄] -
Zugarramurdi bortz orriko belar bórtz orríko belárra 1: [bórts or̄íko βelár̄a] -
Zugarramurdi ardimii ardímíi 4: [ardímíi] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper