Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

16383 emaitza la bilaketarentzat

212: osa mayor / la Grande Ourse / the Big Dipper

 • Gaia: Zerua eta eguzkia
 • Galdera (es): osa mayor
 • Galdera (fr): la Grande Ourse
 • Galdera (en): the Big Dipper
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta karro kárroa 1: [kár̄oa] -
Aia zazpi izar zazpí izár 1: [saspí isár̄] -
Aldude erregen izar errégen izár 1: [er̄éɣen isár] -
Altzürükü txariota txarióta 2: [tʃarjóta] -
Andoain karro kárruá 1: [kár̄uá ] -
Aramaio burdi búrdi 1: [βúr̄ði] -
Aramaio bost izar bost ísar 1: [bośt íśar̄] -
Aramaio karro kárro 2: [kár̄o] -
Arrangoitze kariota karíota 2: [karíota] -
Arrasate iru iserrak iru íserrak 1: [iru íśer̄ak] -
Arrazola (Atxondo) burdi búrdi 1: [βúr̄ði] -
Arrazola (Atxondo) aingeruen burdi aingéruburdi 1: [ai̯ŋgéruβur̄ði] -
Arroa (Zestoa) karro karró 1: [kar̄ɔ́] -
Asteasu karrua ta zaldiyak karruá (ta) zaldík 1: [kar̄uá (ta) saldík] -
Azkaine artzaña bere ardiekin artzaña bere ardiekin 1: [ar̄tsaɲa bere ar̄ðiekin] -
Azkaine olloa bere zitoekin olloa bere zitoekin 2: [oʎoa bere sitoekin] -
Azkoitia gurdi gurdí 1: [ɣur̄ðí] -
Baigorri zazpi itzaur zazpi itzaurrak 1: [saspi itsau̯Rak] -
Baigorri zazpi izar zazpi izarrak 2: [saspi isaRak] -
Bakio frantzesburdi frantzésburdi 1: [frantséśβur̄ði] -
Bakio saspixer saspixér 2: [śaśpiʃér̄] -
Behorlegi kaxa kaxá 1: [kaʃá] -
Bergara zazpi izar zazpízar 1: [saspí sar̄] -
Bermeo osa mayor osa mayor 1: [ośa maǰor̄] -
Beruete illargin kamio íllargín kamió 1: [íʎar̄ɣíŋ kamió] -
Bolibar bost izar bost íser/bost ízer 1: [bośt ís̟ɛr̄] -
Deba burdi búrdi 1: [βúr̄ði] -
Deba karro kárro 2: [kár̄ɔ] -
Dima burdi búrdi 1: [βúr̄ði] -
Dorrao / Torrano karro kárro 1: [kár̄ɔ] -
Eibar zartaña zartáña 1: [sar̄táɲa] -
Elantxobe osa nagosi ósa nagósi 1: [óśa naɣóśi] -
Elantxobe karro kárro 5: [kár̄o] -
Elantxobe burdi búrdi 6: [βúr̄ði] -
Elduain karro kárro 1: [kár̄o] -
Elorrio aingeruen burdi aingéruen burdi 1: [ai̯ŋgérwen bur̄ði] -
Elorrio aingeruen karro aingéruen karro 2: [ai̯ŋgérweŋ kar̄o] -
Errigoiti ixar erregiñe ixárr errégiñe 1: [iʃár̄ er̄éɣiɲe] -
Errigoiti guarda guardá 1: [ɣwar̄ðá] -
Etxebarri bost izar bost íxarrak 1: [βośt íʃar̄ak] -
Ezkurra karrua ta zaldiyak kárro ta zaldí 1: [kár̄o ta saldí] -
Ezterenzubi zazpi izar zazpi izárrak 1: [saspi isár̄ak] -
Ezterenzubi zazpi izar zazpi izar 2: [saspi isar] -
Gamiz-Fika gurdi gúrdi 1: [ɣúr̄ði] -
Gamiz-Fika karro kárro 2: [kár̄o] -
Getaria osa mayor ósa mayor 1: [óśa maǰor̄] -
Gizaburuaga karro kárro 1: [kár̄o] -
Goizueta zazpi izar zazpí izarrák 1: [saspíisar̄ák] -
Hazparne erregen izar errégeízarr 4: [eRéɣeísaR] -
Hendaia xarrioa xárrióa 1: [ʃáRióa] -
Hernani bost izar bóst izar 1: [bóśt isar] -
Hernani bost izar bostízarra 3: [bośtísar̄a] -
Ibarruri (Muxika) bost izar bost íxer 1: [βośt íʃer̄] -
Irisarri karrosa karrosá 1: [kaRośá] -
Izturitze karro haundia karro haundía 1: [kar̄o hau̯ndía] -
Jutsi ollo kooka zitoekin ollokooka zitoekin 1: [oʎokooka sitoekin] -
Kortezubi karro kárro 1: [kár̄o] -
Larrabetzu bosteko ixar bósteko ixar 1: [βóśteko i̯ʃar] -
Larraine xariota xariota 1: [ʃariota] -
Larzabale bost izar bost izar 1: [bośt isar] -
Lasarte-Oria gurdizarra gúrdizarra 3: [gúr̄di sar̄a] -
Legazpi zazpi ollo zazpí ollo 1: [saspí oʎo] -
Legazpi karro kárro 1: [kár̄o] -
Legazpi zazpi izar zazpizarra 2: [saspisar̄a] -
Leintz Gatzaga karro kárro 1: [kár̄o] -
Leintz Gatzaga sei isar sei ísar 3: [śei̯ íśar̄] -
Lekaroz zazpi izar zazpízerrak 1: [saspísɛr̄ak] -
Lekeitio seruko karro seruko kárro 1: [śeruko kár̄o] -
Lekeitio karro haundia kárro andi 2: [kár̄o andi] -
Lemoiz bost izar bost íxer 1: [βośt íʃer̄] -
Luzaide / Valcarlos zazpi ohoin zazpí ohóin 2: [saspí ohói̯n] -
Mungia bost izar bost íxer 1: [βośt íʃer] -
Oderitz gurdi gúrdí 1: [gúr̄di´] -
Oiartzun zaldizkuak záldizkúak 1: [sáldiskúak] -
Oiartzun karrua ta zaldiyak kárrua zaldíyakín 1: [ká r̄ua saldíǰakín] -
Oiartzun karrua ta zaldiyak kárrua ta záldíyá 2: [kár̄ua ta sáldíǰá] -
Oñati saspixer saspísar 1: [śaśpí śar] -
Ondarroa karro kárru 1: [kár̄u] -
Orio karro kárro 1: [kár̄o] -
Orozko bost izar bost íxer 2: [βośt íʃer̄] -
Otxandio iru errege iru errége 1: [iru er̄éɣe] -
Pasaia karrua perrillakin kárrua pérrillakin 1: [kár̄ua pɛ́r̄iʎakin] -
Pasaia karrua ta zaldiyak kárrua ta zaldiyák 2: [kár̄ua ta saldiǰák] -
Santa Grazi ollo loka ollo loká 1: [oʎoloká] -
Urdiñarbe xariota xarióta 1: [ʃarjóta] -
Ürrüstoi lau karako karusa eta zaldiak lau karako karusa eta zaldiak 1: [lau̯ karako karuśa eta saldiak] -
Zeanuri burdi búrdi 1: [βúr̄ði] -
Zeanuri bost izar bost íxer 1: [βośt íʃer̄] -
Zeanuri saspixer saspíxer 2: [śaśpíʃer̄] -
Zeberio artza nausi artza náusi 1: [ar̄tsa náu̯śi] -
Zeberio bost izar bost íxer 1: [βośt íʃer̄] -
Zollo (Arrankudiaga) bost izar bost íxer 1: [βośt íʃer] -
Zornotza santi¡agon karro santí¡agon kárro 1: [śantíʒaɣoŋ kár̄o] -
 

230: abrigo de la lluvia (al) / abri (à l'abri de la pluie) / rain shelter

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): abrigo de la lluvia (al)
 • Galdera (fr): abri (à l'abri de la pluie)
 • Galdera (en): rain shelter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Ahetze leior leiór 1: [lei̯óR] -
Ahetze geriza urigeríza 1: [uriɣerísa] -
Ahetze aterbe aterbé 2: [ateRβé] -
Aia aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Aia legor leorpé 1: [leor̄pé] -
Aia babes babéx 2: [βaβéʃ] -
Aldude leior léior 1: [léi̯or̄] -
Aldude aterbe aterbé 1: [ater̄βé] -
Alkotz estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Alkotz kubierto kubiérto 2: [kuβjér̄to] -
Altzai atherbü atherbü 1: [ather̄by] -
Altzürükü atherbe atherbé 1: [ather̄bé] -
Altzürükü atherbü athérbü 2: [athér̄by] -
Amezketa aterpe atérpé 1: [atɛ́r̄pɛ́] -
Andoain babes babés 1: [baβéś] -
Andoain aterpe áterpe 1: [átɛr̄pɛ] -
Andoain estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Aniz legor legór 1: [leɣór̄] -
Aramaio aizpe áxpe 1: [áʃpe] -
Aramaio aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Araotz (Oñati) aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Araotz (Oñati) legor liórpe 2: [liór̄pe] -
Arbizu estalpe éstalpeá 1: [éśtalpeá] -
Arboti atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Arboti haizoble háizoblia 2: [hái̯soblia] -
Arboti kapena kápena 3: [kápena] -
Armendaritze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Arnegi aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Arnegi leior léihor 1: [léi̯hor̄] -
Arrangoitze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Arrangoitze leior léior 2: [léi̯oR] -
Arrangoitze leior leiórpe 2: [lei̯óRpe] -
Arrangoitze geriza geríza 3: [ɣerísa] -
Arrasate arbolape arbólape 1: [ar̄βólape] -
Arrasate aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Arrazola (Atxondo) aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Arrieta aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Arrieta eskutu eskútuúne 2: [eśkútuúne] -
Arroa (Zestoa) aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Arroa (Zestoa) estalpe estalpé 1: [eśtalpé] -
Arroa (Zestoa) legor leorpé 2: [leor̄pé] -
Arrueta atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Arrueta eürimalda éürimáldan 2: [éy̯rimáldan] -
Asteasu aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Ataun legor leorpé 1: [leor̄pé] -
Ataun legor leór 2: [leɔ́r̄] -
Azkaine geriza geiza 1: [geisa] -
Azkaine aterbe aterbe 1: [ater̄βe] -
Azkaine geriza geiz 2: [geis] -
Azkoitia aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Azkoitia legor leórpe 2: [leɔ́r̄pe] -
Azpeitia aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Azpeitia estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Azpeitia legor leórpe 2: [leɔ́r̄pe] -
Baigorri aterbe euriaterbe 1: [eu̯riateRβe] -
Baigorri aterbe aterbe 2: [ateRβe] -
Bakio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Bardoze atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Barkoxe atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Bastida atherbe athérbe 1: [athéRβe] -
Beasain aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Behorlegi aterbe aterbé 1: [ater̄βé] -
Beizama aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Beizama legor léorpé 2: [léɔr̄pé] -
Bergara aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Bergara estalpe estalpe 1: [eśtalpe] -
Bergara legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Bermeo aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Berriz aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Beruete aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Beskoitze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Bidarrai leior léyor 1: [léǰor̄] -
Bidarrai aterbe aterbé 1: [ater̄βé] -
Bolibar aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Bolibar estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Bolibar eurioste euríosté 3: [eu̯ríośté] -
Busturia aterpe atertúleku 1: [ater̄túleku] -
Deba aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Deba legor leórpe 1: [leɔ́r̄pe] -
Dima aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Dima estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Dima legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Domintxaine atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Donamaria estalpe estálpi/estálpe 1: [eśtálpẹ] -
Donamaria idor idór 2: [iðór̄] -
Donibane Lohizune geriza geizá 1: [geisá] -
Donibane Lohizune aterbe atérbe 2: [atéRβe] -
Donostia aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Donostia estalpe estalpia 1: [eśtalpia] -
Donostia legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Dorrao / Torrano estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Eibar aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Elantxobe aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Elduain aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Elgoibar estalpe estálpe 1: [eśtálpe ] -
Elorrio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Erratzu aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Erratzu legor léor 2: [lɛ́ɔr̄] -
Errezil legor leorpé 1: [leɔr̄pé] -
Errezil aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé ] -
Errezil estalpe estalpé 2: [eśtalpé ] -
Errigoiti aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Errigoiti estalpe estálpa 1: [eśtálpa] -
Eskiula aterbe atérbe 1: [atér̄be] -
Etxalar idor ídor 1: [íðɔr̄] -
Etxalar geriza geríziyan 2: [ɣerísiǰan] -
Etxaleku idor ídorrá 1: [íðor̄á] -
Etxarri (Larraun) legor leór 1: [leɔ́r̄] -
Etxebarri aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Etxebarri estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Etxebarri legor liórpe 2: [liór̄pe] -
Etxebarria aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Eugi legor legórra 1: [leɣór̄a] -
Ezkio-Itsaso legor léor 1: [léɔr̄] -
Ezkurra estalpe estalpé 1: [eśtalpé] -
Ezkurra aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Ezterenzubi atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Ezterenzubi geriza gériza 1: [gérisa] -
Gaintza legor leór 1: [leɔ́r̄] -
Gaintza aizpe áizpe 2: [ái̯spe] -
Gamarte hegazpe hegázpian 1: [heɣáspjan] -
Gamarte atherbe athérbe 2: [athér̄be] -
Gamiz-Fika aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Gamiz-Fika estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Gamiz-Fika legor leórpe 2: [leór̄pe] -
Gamiz-Fika etxape etxápe 3: [etʃápe] -
Garrüze aterbe atérbe 1: [atér̄βø] -
Getaria geriza keréxea 1: [keréʃea] -
Getaria aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Getxo aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Gizaburuaga arbolape arbólape 1: [ar̄βólape] -
Gizaburuaga aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Goizueta estalpe estalpé 1: [eśtalpɛ́] -
Goizueta aterpe atérpé 1: [atɛ́ r̄pɛ́] -
Goizueta estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Hazparne aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Hendaia leior leiór 1: [lei̯óR] -
Hendaia geriza geíz 1: [ge ís] -
Hernani babes ebíbaésa 1: [eβíβaéśa] -
Hernani aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Hernani legor léorpia 2: [léor̄pia] -
Hondarribia geriza giríziya 1: [girísiǰa] -
Hondarribia aterpe aterpia 1: [ater̄pia] -
Hondarribia babes babésa 2: [baβéśa] -
Ibarruri (Muxika) exkape exkápe 1: [eʃkápe] -
Igoa aterpe áterpé 1: [átɛr̄pé] -
Igoa estalpe éstalpé 2: [éśtalpé] -
Ikaztegieta babes babés 1: [baβéś] -
Ikaztegieta aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Ikaztegieta legor leórra 2: [leór̄a] -
Irisarri aterbe áterbe 1: [áteRβe] -
Irisarri leior leihorrá 1: [lei̯hoRá] -
Itsasu leior leiórrean 1: [lei̯ór̄ean] -
Itsasu aterbe atérbe 1: [atɛ́r̄βe] -
Izturitze geriza geriza 1: [gerisa] -
Izturitze atherbe athérbe 2: [athér̄be] -
Jaurrieta aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Jutsi atherbe atherbe 1: [ather̄be] -
Kortezubi aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Landibarre aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Larrabetzu legor líor 1: [líor̄] -
Larrabetzu aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Larraine atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Larraine haizoble axólbe 2: [aʃólbe] -
Larzabale atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Lasarte-Oria estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Laukiz aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Legazpi babes babésa 1: [baβéśa] -
Legazpi eurigorde gordéa 2: [gor̄ðéa] -
Legazpi eurigorde eurígordea 3: [eu̯ríɣor̄ðea] -
Leintz Gatzaga aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Leioa aterpe atertúleku 1: [ater̄túleku] -
Leitza aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Leitza estalpe estalpé 2: [eśtalpé] -
Lekaroz legor légor 1: [léɣɔr̄] -
Lekeitio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Lemoa legor léor 1: [léor̄] -
Lemoiz eskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Lemoiz aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Luzaide / Valcarlos aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Makea aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Makea leior leiorra 2: [lei̯or̄a] -
Mañaria aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Mendaro aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Mendata eskutu eskútu 1: [eśkútu] -
Mendata aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Mezkiritz aterbe atérbe 1: [atér̄βe] -
Montori atherbü átherb´ü 1: [áther̄bý] -
Mugerre aterbe atérbe 1: [atér̄be] -
Mungia aterpe áterpe 1: [áter̄pe] -
Mungia estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Oderitz aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Oderitz legor léorpé 2: [léɔr̄pé] -
Oiartzun aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Oiartzun legor leorpé 1: [lɛor̄pé] -
Oiartzun lezoi lezói 2: [lesói̯] -
Oñati aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Oñati estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Oñati legor liórpe 2: [liór̄pe] -
Ondarroa aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Orexa estalpe éstalpé 1: [éśtalpé] -
Orio aterpe atérki 1: [atér̄ki] -
Orio estalpe estalpe 2: [eśtalpe] -
Orio legor leórpe 3: [leɔ́r̄pe] -
Orozko aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Orozko legor leór 1: [leór̄] -
Otxandio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Pagola atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Pasaia aterpe aterpé 1: [ater̄pé] -
Santa Grazi atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Santa Grazi atherbe atherbé 2: [ather̄bé] -
Santa Grazi harpe harphe 3: [har̄phe] -
Santa Grazi estalpe estáupe 4: [eśtáu̯pe] -
Sara aterbe atérbé 1: [atér̄βé] -
Sara leior leiór 1: [lei̯ór̄] -
Senpere geriza geíza 1: [geísa] -
Senpere aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Sohüta atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Sondika tejabanape tejabánape 1: [texaβánape] -
Sondika legor leór 1: [leór̄] -
Sondika aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Suarbe aterpe atérpe 1: [atɛ́r̄pe] -
Sunbilla idor idór 1: [iðór̄] -
Tolosa estalpe estalpé 1: [eśtalpé] -
Tolosa aterpe áterpé 1: [áter̄pé] -
Uharte Garazi aterbe áterbe 1: [áter̄βe] -
Urdiain legor líyor 1: [líǰor̄] -
Urdiñarbe atherbü athérbü 1: [athér̄by] -
Urketa atherbe athárbian 1: [atháRβjan] -
Urretxu legor leórpe 1: [leɔ́r̄pe] -
Urretxu aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Ürrüstoi atherbe athérbe 1: [athér̄be] -
Uztaritze geriza geríza 1: [gerísa] -
Uztaritze aterbe atérbe 1: [atéRβe] -
Uztaritze leior léior 2: [léi̯oR] -
Zaratamo legor légor 1: [léɣor̄] -
Zaratamo aterpe atérpé 1: [atér̄pé] -
Zaratamo estalpe estálpe 2: [eśtálpe] -
Zeanuri legor légor 1: [léɣor̄] -
Zeberio legor léor 1: [léor̄] -
Zeberio aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Zegama aterpe aterpé 1: [atɛr̄pé] -
Zegama legor leorpé 1: [leor̄pé] -
Zegama estalpe estalpé 2: [eśtalpé] -
Zilbeti estalpe estálpe 1: [eśtálpe] -
Zollo (Arrankudiaga) legor líor 1: [líor̄] -
Zollo (Arrankudiaga) aterpe atérpe 2: [atér̄pe] -
Zornotza arbolape arbólape 1: [ar̄βólape] -
Zornotza aterpe atérpe 1: [atér̄pe] -
Zornotza lugampe lugámpe 2: [luɣámpe] -
Zugarramurdi geriza úri keríza 1: [úri kerísa] -
Zugarramurdi leior léyorrá 2: [léǰor̄á] -
Zugarramurdi aterpe atérpeá 3: [atér̄peá] -
 

266: fundirse / fondre (la neige) / melt (the snow) (to)

 • Gaia: Elurra eta hotza
 • Galdera (es): fundirse
 • Galdera (fr): fondre (la neige)
 • Galdera (en): melt (the snow) (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Ahetze urtu urtú 1: [uRtú] -
Aia urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Aldude urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Aldude gesaldu gésaldu 2: [géśaldu] -
Alkotz urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Altzai hurtü húrtü 1: [húr̄ty] -
Altzürükü hurtü húrtü 1: [húr̄ty] -
Amezketa lurmendu lurméndú 1: [lur̄méndú] -
Andoain urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Andoain lurmendu lúrméndú 2: [lúr̄méndú ] -
Aniz urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Aramaio urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Araotz (Oñati) urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Arbizu urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Arboti urtu úrtzen 1: [úr̄tsen] -
Arboti hurtü húrtü 2: [húr̄ty] -
Armendaritze hurtü hurtú 1: [hur̄tú] -
Arnegi hurtü húrtu 1: [húr̄tu] -
Arnegi gesaldu gesaldú 1: [geśaldú] -
Arrangoitze urtu urtú 1: [uRtú] -
Arrasate urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Arrazola (Atxondo) urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Arrieta urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Arroa (Zestoa) urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Arrueta hurtü húrtü 1: [húr̄ty] -
Asteasu urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Asteasu lurmendu lurméndu 1: [lur̄méndu] -
Asteasu mendebaldu mendébaldu 2: [mendéβaldu] -
Ataun urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Azkaine urtu urtu 1: [ur̄tu] -
Azkoitia urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Azpeitia urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Baigorri urtu urtu 1: [uRtu] -
Bakio urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Bardoze hurtü húrtu 1: [húrtu] -
Barkoxe hurtü hurtü 1: [hur̄ty] -
Bastida urtu urtu 1: [uRtu] -
Beasain urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Beasain lurmendu lurméndu 1: [lur̄méndu] -
Behorlegi hurtü hurtú 1: [hur̄tú] -
Behorlegi gesaldu gesáldu 1: [geśáldu] -
Beizama urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Bergara urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Bermeo urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Berriz urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Beruete urtu úrtó 1: [úr̄tó] -
Beruete gesaldu kesál 1: [keśál] -
Beskoitze urtu urtú 1: [uRtú] -
Bidarrai urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Bolibar urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Busturia urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Deba urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Dima urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Domintxaine hurtü húrtü 1: [húr̄ty] -
Donamaria urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Donamaria beratu berátu 2: [berátu] -
Donibane Lohizune urtu urtú 1: [uRtú] -
Donibane Lohizune gesaldu yesaldú 1: [ddeśaldú] -
Donostia urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Dorrao / Torrano urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Eibar urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Eibar lurmendu lurbéndu 1: [lur̄βéndu] -
Elantxobe urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Elduain urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Elduain lurmendu lúrméndu 1: [lúr̄méndu] -
Elgoibar lurmendu lurméndu 1: [lur̄méndu] -
Elorrio urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Erratzu urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Errezil urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Errigoiti urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Eskiula hurtü hurtü 1: [hur̄ty] -
Etxalar urtu urtú 1: [ur̄tú ] -
Etxaleku urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Etxarri (Larraun) urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Etxebarri urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Etxebarria urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Eugi urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Ezkio-Itsaso urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Ezkurra mendebaldu méndealdú 1: [méndealdú] -
Ezterenzubi urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Gaintza urtu úrtó 1: [úr̄tó] -
Gamarte hurtü hurtu 1: [hur̄tu] -
Gamiz-Fika urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Garrüze urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Getaria urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Getxo urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Gizaburuaga urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Goizueta urtu urtú 1: [ur̄tú ] -
Hazparne urtu urtú 1: [uRtú] -
Hazparne gesaldu gésaldu 1: [géśaldu] -
Hendaia urtu urtú 1: [uRtú] -
Hernani urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Hernani lurmendu lúrmendú 2: [lúr̄mendú] -
Hondarribia urtu urtu 1: [ur̄tu] -
Ibarruri (Muxika) urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Igoa urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Ikaztegieta urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Irisarri urtu úrtu 1: [úRtu] -
Itsasu urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Izturitze urtu urthu 1: [ur̄thu] -
Jaurrieta elurra fan elúrra fán 1: [elúr̄a fán] -
Jutsi hurtü hurtu 1: [hur̄tu] -
Jutsi gesaldu gesalt 2: [geśalt] -
Kortezubi urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Landibarre hurtü húrtu 1: [húr̄tu] -
Larrabetzu urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Larraine hurtü húrtü 1: [húr̄ty] -
Larzabale urtu urtu 1: [ur̄tu] -
Lasarte-Oria urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Lasarte-Oria txiurtu txiúrtu 1: [tʃiúr̄tu] -
Laukiz urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Legazpi urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Leintz Gatzaga urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Leioa urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Leitza urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Leitza lurmendu lurméndu 1: [lur̄méndu] -
Leitza beazune béazuné 2: [béasuné] -
Lekaroz urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Lekeitio urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Lemoa urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Lemoiz urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Luzaide / Valcarlos hurtü hurtú 1: [hur̄tú] -
Luzaide / Valcarlos gesaldu gesáldu 2: [ɣeśáldu] -
Makea urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Mañaria urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Mendaro urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Mendata urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Mezkiritz urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Montori hurtü húrtü 1: [húr̄ty] -
Mugerre urtu urtu 1: [ur̄tu] -
Mungia urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Oderitz urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Oiartzun urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Oñati urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Ondarroa urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Orexa urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Orexa lurmendu lurméndú 1: [lur̄méndú] -
Orio urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Orozko urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Orozko galdatu galdátu 1: [galðátu] -
Otxandio urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Pagola hurtü húrtü 1: [húr̄ty] -
Pasaia urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Santa Grazi hurtü húrtü 1: [húr̄ty] -
Sara urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Senpere urtu urtú 1: [uRtú] -
Sohüta urtu ur 1: [ur̄] -
Sondika urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Suarbe urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Sunbilla urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Sunbilla mendebaldu mendébeldu 2: [mendéβeldu] -
Tolosa urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Tolosa lurmendu lúrmendú 2: [lúr̄mendú] -
Uharte Garazi urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Urdiain urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Urdiñarbe hurtü hurtü 1: [hur̄ty] -
Urketa urtu urtu 1: [uRtu] -
Urketa hurtü húrtu 2: [húRtu] -
Urretxu urtu urtú 1: [ur̄tú] -
Ürrüstoi hurtü hurtü 1: [hur̄ty] -
Uztaritze urtu urtú 1: [uRtú] -
Zaratamo urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Zeanuri urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Zeberio urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Zegama urtu úrtú 1: [úr̄tú] -
Zilbeti urtu úrtzen dá 1: [úr̄tsen dá] -
Zollo (Arrankudiaga) urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Zornotza urtu úrtu 1: [úr̄tu] -
Zugarramurdi urtu urtú 1: [ur̄tú] -
 

311: mañana (la) / matinée / morning

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): mañana (la)
 • Galdera (fr): matinée
 • Galdera (en): morning
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta goiz góiz 2: [ɣói̯s] -
Ahetze goiz goiz 1: [goi̯s] -
Ahetze goizteri goiztéri 1: [goi̯stéri] -
Aia eguerdiarte eguárdiarté 1: [eɣwár̄ðjar̄té] -
Aia goizparte kóizparté 1: [kói̯spar̄té] -
Aldude goiz goiz 1: [ɣoi̯s] -
Alkotz goiz góiz 1: [gói̯s] -
Alkotz goiztiri góizirié 2: [gói̯sirié] -
Alkotz eguerdibittarte eguárdibittartián 3: [eɣwár̄ðiβittar̄tján] -
Altzai goiz goiz 1: [goi̯s] -
Altzai goizaldi goizáldi 2: [goi̯sáldi] -
Altzürükü goiz góiz 1: [gói̯s] -
Altzürükü goizaldi goizáldi 2: [goi̯sáldi] -
Amezketa goiz góiz 1: [gói̯s] -
Amezketa eguerdiarte eguárdiarté 2: [eɣwár̄diar̄té] -
Andoain goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Andoain eguerdiarte éguarté 2: [éɣwar̄té] -
Aniz goiz góiz 1: [gói̯s] -
Aramaio gox góx 1: [ɣóʃ] -
Araotz (Oñati) eguerdiarte eguárte 1: [eɣwár̄te] -
Araotz (Oñati) gois góis 2: [ɣói̯ś] -
Araotz (Oñati) goizparte goispárte 3: [ɣoi̯śpár̄te] -
Arbizu goiz goizá 1: [ɣoi̯sá] -
Arboti goiz goiz 1: [goi̯s] -
Armendaritze goiz góiz 1: [gói̯s] -
Arnegi goiz goíz 1: [ɣoís] -
Arrangoitze goiz goiz 1: [ɣoi̯s] -
Arrangoitze goizondo góizondo 1: [ɣói̯sondo] -
Arrasate gox góx 1: [ɣóʃ] -
Arrazola (Atxondo) gox góx 1: [ɣóʃ] -
Arrazola (Atxondo) eguerdiaurre eguérdiaurre 2: [eɣwér̄ðjau̯r̄e] -
Arrieta goix goixá 1: [goi̯ʃá] -
Arrieta eguerdiarte eguérdate 2: [eɣwér̄ðate] -
Arroa (Zestoa) goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Arroa (Zestoa) eguerdiarte egúarté 2: [eɣúar̄té] -
Arrueta goiz góiz 1: [gói̯s] -
Asteasu goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Ataun goiz góiz 1: [gói̯s] -
Ataun bazkalarte bázkalarté 2: [báskalar̄té] -
Azkaine goizteri goiztei 1: [goi̯stei̯] -
Azkoitia goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Azkoitia eguerdiarte eguárdarté 2: [eɣwár̄ðar̄té] -
Azkoitia eguerdiarte eguárdi arté 3: [eɣwár̄ðjar̄té] -
Azpeitia goiz góiz 1: [gói̯s] -
Azpeitia eguerdiarte eguárdiarté 2: [eɣwár̄ðjar̄té] -
Baigorri goiz goiz 1: [goi̯s] -
Bakio goix góixa 1: [ɣói̯ʃa] -
Bakio eguerdiarte egúrdate 2: [eɣúr̄ðate] -
Bardoze goiz góiz 1: [gói̯s] -
Barkoxe goiz goiz 1: [goi̯s] -
Bastida goiz goiz 1: [goi̯s] -
Beasain eguerdiarte égurdiarte 1: [éɣur̄ðiar̄te] -
Behorlegi goiz góiz 1: [gói̯s] -
Beizama goiz góiz 1: [gói̯s] -
Beizama eguerdiarte eguárdiarté 2: [eɣwár̄ðjar̄té] -
Bergara goiz goiz 1: [ɣoi̯s] -
Bergara eguerdiarte eguérdarte 1: [eɣwér̄ðar̄te] -
Bermeo goix góix 1: [ɣói̯ʃ] -
Bermeo eguerdiarte egurrárte 1: [eɣur̄ár̄te] -
Berriz gox gox 1: [ɣoʃ] -
Beruete goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Beruete eguerdiarte egórdearté 2: [eɣór̄ðear̄té] -
Beskoitze goiz goiz 1: [ɣoi̯s] -
Bidarrai goiz goiz 1: [ɣoi̯s] -
Bolibar gox góx 1: [góʃ] -
Busturia goix góix 1: [ɣói̯ʃ] -
Deba gois góis 1: [gói̯ś] -
Deba eguerdiarte eguárte 2: [eɣwár̄te] -
Dima gox gox 1: [ɣoʃ] -
Dima eguerdiarte eguérrarte 1: [eɣwér̄ar̄te] -
Domintxaine goiz góiza 1: [gói̯sa] -
Donamaria goiz góiz 2: [gói̯s] -
Donibane Lohizune goizteri goiztéi 1: [ɣoi̯stéi] -
Donibane Lohizune goizalde goizaldé 1: [ɣoi̯saldé] -
Donostia goiz góiz 1: [góis] -
Dorrao / Torrano goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Dorrao / Torrano goizteri góiztéi 2: [ɣói̯stéi̯] -
Eibar gois góis 1: [ɣói̯ś] -
Elantxobe gois góis 1: [ɣói̯ś] -
Elduain eguerdiarte eguérdiarté 1: [eɣwɛ́r̄ðiar̄té] -
Elduain goiz góiz 1: [gói̯s] -
Elgoibar gois góis 1: [gói̯ś] -
Elgoibar eguerdiarte eguárdiarte 2: [eɣwár̄ðiar̄te] -
Elorrio gois góis 1: [ɣói̯ś] -
Erratzu goiz goizé 1: [ɣoi̯sé] -
Errezil goizparte góizparté 1: [ɣói̯spar̄té] -
Errezil goiz góiz 2: [ɣói̯s] -
Errigoiti goix goixá 1: [ɣoi̯ʃá] -
Errigoiti eberdiarte ebérdate 2: [eβér̄ðate] -
Eskiula goiz goiz 2: [goi̯s] -
Eskiula goizaldi goizaldi 3: [goi̯saldi] -
Etxalar goiz góiz 1: [gói̯s] -
Etxaleku goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Etxaleku eguerdibittarte egúrdibíttarteá 2: [eɣúr̄ðiβíttar̄teá] -
Etxaleku bazkalaurre bázkalaurreá 3: [báskalau̯r̄eá] -
Etxarri (Larraun) goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Etxarri (Larraun) eberdiarte ebérdearté 2: [eβɛ́r̄ðear̄té] -
Etxebarri gox gox 1: [ɣoʃ] -
Etxebarri eguerdiarte egúrdarte 2: [eɣúr̄ðar̄te] -
Etxebarria goix góixa 1: [gói̯ʃa] -
Etxebarria goizparte góixpárte 2: [góʃpár̄te] -
Eugi goiz góize 1: [ɣói̯se] -
Ezkio-Itsaso eguerdiarte eguárdiarté 1: [eɣwár̄ðjar̄té] -
Ezkurra goiz góiz 1: [gói̯s] -
Ezkurra eguerdiarte éguardiarté 2: [éɣwar̄ðjar̄té] -
Ezterenzubi goiz goiz 1: [goi̯s] -
Gaintza goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Gamarte goiz goiz 1: [goi̯s] -
Gamiz-Fika eguerdiarte eguérdate 1: [eɣwér̄ðate] -
Gamiz-Fika gox góxa 1: [ɣóʃa] -
Garrüze goiz góiz 1: [gói̯s] -
Getaria gois góisa 1: [gói̯śa] -
Getxo gox goxá 1: [goʃá] -
Getxo eguerdiarte egúrdiarte 1: [eɣúr̄ðiar̄te] -
Gizaburuaga eberdiarte eberdíarte 1: [eβer̄ðíar̄te] -
Gizaburuaga gox góxa 1: [ɣóʃa] -
Gizaburuaga eberdiarte eberdíaurre 2: [eβer̄ðíau̯r̄e] -
Goizueta goiz góiz 1: [gói̯s] -
Goizueta eguerdiarte egúrdiarte 2: [eɣúr̄ðiar̄te] -
Hazparne goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Hendaia goizteri goiztegí 1: [ɣoi̯steɣí] -
Hernani goiz goizá 1: [goi̯sá] -
Hernani eberdiarte ébarte 2: [éβar̄te] -
Hondarribia goiz góiz 1: [gói̯s] -
Ibarruri (Muxika) goix góix 1: [ɣói̯ʃ] -
Igoa goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Igoa eguerdiarte eguérdearté 2: [eɣwér̄ðear̄té] -
Ikaztegieta goiz góize 1: [gói̯se] -
Ikaztegieta eguerdiarte eguárte 2: [eɣwár̄te] -
Irisarri goiz goiz 1: [goi̯s] -
Itsasu goiz goiz 1: [goi̯s] -
Izturitze goiz goiz 1: [goi̯s] -
Jaurrieta goiz góiz 1: [gói̯s] -
Jutsi goiz goiz 1: [goi̯s] -
Kortezubi eberdiarte eberdiáurre 1: [eβer̄ðiáu̯r̄e] -
Kortezubi gox goxé 1: [ɣoʃé] -
Landibarre goiz góiz 1: [gói̯s] -
Larrabetzu gox gox 1: [ɣoʃ] -
Larrabetzu eguerdiarte égurdiarte 2: [éɣur̄ðiar̄te] -
Larraine goizaldi goizáldi 1: [goi̯sáldi] -
Larzabale goiz goiz 1: [goi̯s] -
Lasarte-Oria goiz góiz 1: [gói̯s] -
Lasarte-Oria goizaldi góizaldiya 1: [gói̯saldiǰa] -
Laukiz gox goxa 1: [goʃa] -
Laukiz eguerdiarte egúrdate 2: [eɣúr̄ðate] -
Legazpi eguerdiarte eguárdiarte 1: [eɣwár̄ðiar̄te] -
Leintz Gatzaga gox góx 1: [ɣóʃ] -
Leioa gox góxa 1: [ɣóʃa] -
Leioa gois gos 2: [goś] -
Leitza goiz góiz 1: [gói̯s] -
Leitza eguerdiarte eguerdiarté 2: [eɣwɛr̄ðiar̄té] -
Lekaroz goiz góiz 1: [gói̯s] -
Lekeitio goix góix 1: [ɣói̯ʃ] -
Lemoa gox gox 1: [ɣoʃ] -
Lemoa eguerdiarte égurdate 2: [éɣur̄ðate] -
Lemoiz gox goxá 1: [ɣoʃá] -
Lemoiz eguerdiarte egúrdiarte 2: [eɣúr̄ðjar̄te] -
Luzaide / Valcarlos goiz goiz 1: [goi̯s] -
Makea goiz goiz 1: [goi̯s] -
Makea goizondo goizóndo 2: [ɣoi̯sóndo] -
Mañaria gox góxa 1: [góʃa] -
Mañaria eguerdiaurre eguérdiáurre 2: [eɣwér̄ðiáu̯r̄e] -
Mendaro gois góis 2: [gói̯ś] -
Mendaro goizparte goispárte 3: [goi̯śpár̄te] -
Mendata gox góx 1: [ɣóʃ] -
Mezkiritz goiz góiz 1: [gói̯s] -
Montori goiz góiz 1: [gói̯s] -
Mugerre goiz goiz 1: [goi̯z] -
Mungia gox goxá 1: [ɣoʃá] -
Mungia eguerdiarte egúrdate 2: [eɣúr̄ðate] -
Oderitz goiz góiz 2: [gói̯s] -
Oderitz gosalarte gosálarté 3: [gośálar̄té] -
Oderitz gosalarte gosálerté 4: [gośáler̄té] -
Oderitz gosalaurri gósalaurrí 5: [ɣóśalau̯r̄í] -
Oderitz gosalondo gósalondó 6: [góśalondó] -
Oiartzun goiz góiz 2: [gói̯s] -
Oñati goix goix 1: [ɣoi̯ʃ] -
Ondarroa gox góxe 1: [ɣóʃe] -
Ondarroa eguerdibittarte eguerdibittarte 2: [eɣwer̄ðiβittar̄te] -
Orexa eguerdiarte eguárdiárte 1: [egwár̄diár̄te] -
Orexa goiz góiz 1: [gói̯s] -
Orio goiz goiza 1: [goi̯sa] -
Orio eguerdiarte eguárdiartiá 2: [eɣwár̄ðiar̄tiá] -
Orozko gox góxa 1: [ɣóʃa] -
Orozko eguerdiaurre egurdiaurre 1: [eɣur̄ðiau̯r̄e] -
Otxandio gox góx 1: [ɣóʃ] -
Pagola goiz goiz 1: [goi̯s] -
Pasaia goiz góiz 1: [gói̯s] -
Santa Grazi goiz goiz 1: [goi̯s] -
Santa Grazi goizaldi goizaldí 2: [goi̯saldí] -
Sara goiztiri goiztíri 1: [ɣoi̯stíri] -
Senpere goiz goiz 1: [ɣoi̯s] -
Senpere goizondo goizóndo 1: [ɣoi̯sóndo] -
Senpere goiztiri goiztíri 2: [ɣoi̯stíri] -
Sohüta goiz góiza 1: [gói̯sa] -
Sohüta goizaldi goizáldi 2: [goi̯sáldi] -
Sondika gox góx 1: [ɣóʃ] -
Suarbe goiz góiz 3: [gói̯s] -
Sunbilla goiz góiz 1: [gói̯s] -
Sunbilla eguerdibittarte eguerdibittárti 2: [eɣwør̄ðiβittár̄ti] -
Tolosa goiz góiz 1: [gói̯s] -
Tolosa eguerdiarte eguárdiarté 2: [eɣwár̄diar̄té] -
Uharte Garazi goiz goiz 1: [goi̯s] -
Urdiain goiz goizién 1: [goi̯sién] -
Urdiain eguerdiarte eguérdiartiá 2: [eɣwér̄ðjar̄tiá] -
Urdiñarbe goizaldi goizáldi 1: [goi̯sáldi] -
Urketa goiz góiz 1: [gói̯s] -
Urretxu goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Urretxu eguerdiarte eguárdiarté 2: [eɣwár̄ðjar̄té] -
Ürrüstoi goiz goiz 1: [goi̯s] -
Uztaritze goiz goiz 1: [ɣoi̯s] -
Zaratamo eguerdiarte egúrdaté 1: [eɣúr̄ðaté] -
Zaratamo goix góixa 1: [ɣói̯ʃa] -
Zeanuri gox góxa 1: [ɣóʃa] -
Zeanuri eguerdiarte egúrdarte 1: [eɣúr̄ðar̄te] -
Zeberio gox góxa 1: [ɣóʃa] -
Zeberio eguerdiarte eguerdiárte 2: [eɣuer̄ðiár̄te] -
Zegama goiz góiz 1: [ɣói̯s] -
Zegama eguerdiarte eguérdiarté 2: [eɣwér̄ðjar̄té] -
Zilbeti goiz góize 2: [ɣói̯se] -
Zollo (Arrankudiaga) gox gox 1: [ɣoʃ] -
Zollo (Arrankudiaga) eguerdiaurre egúrdiáurre 2: [eɣúr̄ðiáu̯r̄e] -
Zornotza goix góixe 1: [ɣói̯ʃe] -
Zornotza eguerdiarte eguérdiarte 2: [eɣwér̄ðjar̄te] -
Zugarramurdi goiz góiz 1: [gói̯s] -
 

313: tarde (la) / après-midi / afternoon

 • Gaia: Eguna
 • Galdera (es): tarde (la)
 • Galdera (fr): après-midi
 • Galdera (en): afternoon
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta atsalde ástsaldeá 2: [áśtśaldeá] -
Ahetze arratsalde arátsalde 1: [arátśalde] -
Aia aatsalde aátsalde 1: [aátśalde] -
Aia arratsalde arratsaldé 2: [ar̄atśaldé] -
Aldude arratsalde arrátsaldé 1: [ar̄átśaldé] -
Aldude atsalde atsálde 2: [atśálde] -
Alkotz atsalde átsaldiá 1: [átśaldjá] -
Altzai arrasti arrasti 1: [ar̄aśti] -
Altzürükü arrasti arrésti 1: [ar̄éśti] -
Amezketa aatsalde aátsaldé 1: [aátśaldé] -
Amezketa atsalde atsálde 2: [atśálde] -
Andoain arratsalde arrátsaldé 1: [ar̄átśaldé] -
Andoain bazkalondo bazkálondó 2: [baskálondó] -
Aniz atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Aramaio atzalde atzálderdi 1: [atsálðer̄ði] -
Aramaio baskaloste baskáloste 2: [βaśkálośte] -
Araotz (Oñati) atzalde átzalde 1: [á:tsalde] -
Araotz (Oñati) bazkalondo baskálondo 2: [βaśkálondo] -
Araotz (Oñati) baskaloste baskálosté 3: [βaśkálośté] -
Arbizu arratsalde arrátsaldé 1: [ar̄átśaldé] -
Arboti atsalde atsálde 2: [atśálde] -
Armendaritze atsalde átsalde 1: [átśalde] -
Arnegi arratsalde arrátsalde 1: [ar̄átśalde] -
Arrangoitze arratsalde arrasálde 1: [aRaśálde] -
Arrasate arratzalde arratzálde 1: [ar̄atsálðe] -
Arrasate atzalde atzálde 2: [atsálðe] -
Arrazola (Atxondo) arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalðe] -
Arrieta atzalde átzalde 1: [átsalde] -
Arroa (Zestoa) arratsalde arratsaldé 1: [ar̄atśaldé] -
Arroa (Zestoa) bazkalondo báskalondó 1: [βáśkalondó] -
Arrueta atsalde atsálde 2: [atśálde] -
Asteasu arratsalde arrátsaldé 1: [ar̄átśaldé] -
Ataun aatsalde aatsaldé 1: [aatśaldé] -
Azkaine arratsalde arratsalde 1: [aRatśalde] -
Azkoitia atzalde átzaldé 1: [átsaldé] -
Azkoitia bazkalondo bazkálondó 2: [βaskálɔndó] -
Azpeitia arratsalde arrátsaldé 1: [ar̄átśaldé] -
Baigorri arratsalde arratsalde 1: [aRatśalde] -
Baigorri aastiri aastiri 2: [aaśtiri] -
Baigorri aatsalde aatsalde 3: [aatśalde] -
Bakio arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalðe] -
Bakio atzalde átzalde 2: [átsalðe] -
Bardoze atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Barkoxe arrasti arrésti 1: [ar̄éśti] -
Barkoxe arratsalde arratsálde 2: [ar̄atśálde] -
Bastida aatsalde aatsálde 1: [aatśálde] -
Beasain atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Behorlegi atsalde átsalde 1: [átśalde] -
Beizama atsalde átsaldé 1: [átśaldé] -
Beizama bazkalondo bázkalondó 2: [báskalondó] -
Bergara atzalde átxalde 1: [átʃalde] -
Bergara bazkalondo bazkálondo 2: [βaskálondo] -
Bergara atzalde átzaldía 3: [átsaldía] -
Bermeo arratzalde arratxálde 1: [ar̄atʃálðe] -
Berriz arrasti arrásti 1: [ar̄áśti] -
Berriz arratzalde arrátzalde 2: [ar̄átsalde] -
Beruete atsalde átsaldé 1: [átśaldé] -
Beruete bazkalondo bázkalondó 2: [βáskalondó] -
Beskoitze atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Bidarrai arratsalde arrátsalde 1: [ar̄átśalde] -
Bolibar arratzalde arrátzaldé 1: [ar̄átsaldé] -
Bolibar baskaloste bazkálosté 2: [bas̟kálośté] -
Bolibar atzalde atzálde 3: [atsálde] -
Busturia arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalðe] -
Deba arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalde] -
Deba bazkalondo báskalóndo 2: [βáśkalóndo] -
Dima arrasti árrasti 1: [ár̄aśti] -
Dima bazkalondo baskálondo 1: [βaśkálondo] -
Domintxaine atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Donamaria atsalde atsálde 2: [atśálde] -
Donibane Lohizune atsalde atsaldé 1: [atśaldé] -
Donostia atzalde átzalde 1: [átsalde] -
Dorrao / Torrano atsalde atsaldé 1: [atśaldé] -
Dorrao / Torrano bazkalondo bázkalondóre 2: [βáskalondóre] -
Eibar atzalde átzalde 1: [átsalde] -
Elantxobe arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalðe] -
Elduain atsalde átsaldé 1: [átśaldé] -
Elduain bazkalondo bazkálondó 2: [baskálondó] -
Elgoibar atzalde atzálde 1: [atsálde] -
Elorrio arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalðe] -
Elorrio baskaloste baskáloste 2: [βaśkálośte] -
Erratzu atsalde átsalde 1: [átśalde] -
Errezil arratsalde arrátsaldé 1: [ar̄átśaldé] -
Errezil bazkalondo bazkalondó 1: [βaskalondó] -
Errezil atsalde atsaldé 2: [atśaldé] -
Errigoiti arratzalde arratzálde 1: [ar̄atsálde] -
Errigoiti eberdioste ebérdiosté 2: [eβér̄ðiośté] -
Eskiula arrasti arrésti 1: [ar̄éśti] -
Etxalar arratsalde arrátsalde 1: [ar̄átśalde] -
Etxaleku atsalde atsaldé 1: [atśaldé] -
Etxarri (Larraun) atsalde átsaldé 1: [átśaldé] -
Etxarri (Larraun) bazkalondo bazkálondó 2: [βaskálondó] -
Etxebarri arrasti arráste 1: [ar̄áśte] -
Etxebarria arratzalde arrátzaldé 1: [ar̄átsaldé] -
Eugi atsalde atsáldia 1: [atśáldja] -
Eugi atsalde atsálde 2: [atśálde] -
Ezkio-Itsaso aatsalde aátsaldé 1: [aátśaldé] -
Ezkurra atsalde átsaldé 1: [átśaldé] -
Ezterenzubi atsalde atsalde 1: [atśalde] -
Ezterenzubi eguerdiondo eguérdiondó 2: [eɣwér̄diondó] -
Gaintza atsalde átsaldé 1: [átśaldé] -
Gamarte atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Gamiz-Fika arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalde] -
Gamiz-Fika arrastegi arrástegi 2: [ar̄áśteɣi] -
Garrüze atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Getaria arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalde] -
Getxo atzalde átzalde 1: [átsalðe] -
Getxo arrastegi arrástegi 2: [ar̄áśteɣi] -
Gizaburuaga arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalðe] -
Gizaburuaga eberdioste eberdíoste 2: [eβer̄ðíośte] -
Goizueta arratsalde arrásalde 1: [ar̄áśalde] -
Hazparne aatsalde aátsalde 1: [aátśalde] -
Hendaia arratsalde arratsaldé 1: [aRatśaldé] -
Hernani atsalde átsalde 1: [átśalde] -
Hondarribia arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalde] -
Ibarruri (Muxika) arratzalde arratzálde 1: [ar̄atsálðe] -
Ibarruri (Muxika) baskaloste baskalóste 2: [βaśkalóśte] -
Igoa atsalde átsaldé 1: [átśaldé] -
Ikaztegieta atsalde átsalde 1: [átśalde] -
Irisarri arratsalde arrátsalde 1: [aRátśalde] -
Itsasu arratsalde aratsálde 1: [aratśálde] -
Izturitze arratsalde arratsálde 1: [ar̄atśálde] -
Jaurrieta arratsalde artsáldiá 1: [ar̄tśáldiá] -
Jutsi atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Kortezubi arratzalde arratzálde 1: [ar̄atsálðe] -
Landibarre atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Larrabetzu arrasti árrasti 1: [ár̄aśti] -
Larraine arrasti arrestí 1: [ar̄eśtí] -
Larzabale atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Lasarte-Oria atzalde átzaldé 1: [átsaldé] -
Laukiz arrastegi arrástegi 1: [ar̄áśteɣi] -
Legazpi aatsalde aátsalde 1: [aátśalde] -
Leintz Gatzaga atzalde atzálde 1: [atsálðe] -
Leintz Gatzaga baskaloste baskáloste 2: [βaśkálośte] -
Leioa arrasti arrásti 1: [ar̄áśti] -
Leitza atsalde átsaldé 1: [átśaldɛ́] -
Lekaroz atsalde atsaldé 1: [atśaldɛ́] -
Lekeitio arratzalde arratzálde 1: [ar̄atsálðe] -
Lemoa arrasti árrasti 1: [ár̄aśti] -
Lemoa baskaloste baskalduóste 2: [βaśkaldwóśte] -
Lemoiz atzalde átzalde 1: [átsalðe] -
Lemoiz baskaloste béskarioste 2: [βéśkarjośte] -
Luzaide / Valcarlos arratsalde arrátsalde 1: [ar̄átśalde] -
Makea aatsalde aatsálde 1: [aatśálde] -
Mañaria arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalde] -
Mañaria baskaloste eguérdiosté 2: [eɣwér̄ðiośté] -
Mendaro arratzalde arrátzaldé 2: [ar̄átsaldé] -
Mendaro bazkalondo baskalóndo 3: [baśkalóndo] -
Mendata atzalde atzálde 1: [atsálðe] -
Mendata baskaloste báskaloste 1: [βáśkalośte] -
Mendata eberdioste eberdíoste 2: [eβer̄ðíośte] -
Mezkiritz atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Montori arrasti arrésti 1: [ar̄éśti] -
Mugerre aatsalde aatsalde 2: [aatśalde] -
Mungia atzalde átzalde 1: [átsalde] -
Mungia baskaloste béskalóste 2: [βéśkalóśte] -
Oderitz atsalde átsaldé 1: [átśaldé] -
Oderitz bazkalondo bázkalondó 2: [βáskalondó] -
Oiartzun arratsalde arrátsaldé 1: [ar̄átśaldé] -
Oiartzun bazkalondo bazkalondó 2: [βaskalondó] -
Oñati arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalde] -
Ondarroa arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalde] -
Orexa arratsalde árratsaldé 1: [ár̄atśaldɛ́] -
Orio arratzalde arrátzaldiá 1: [ar̄átsaldiá] -
Orio atzalde átzaldiá 2: [átsaldiá] -
Orozko arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalðe] -
Orozko baskaloste baskáloste 1: [βaśkálośte] -
Otxandio arratzalde arratzálde 1: [ar̄atsálðe] -
Otxandio bazkalondo baskalondua 1: [baśkalondua] -
Pagola arrasti arrásti 1: [ar̄áśti] -
Pasaia arratzalde ártzáldé 1: [ár̄tsáldé] -
Santa Grazi arrasti arrésti 1: [ar̄éśti] -
Sara atsalde atsaldé 1: [atśaldé] -
Senpere aatsalde aatsálde 1: [aatśálde] -
Sohüta arrasti arrésti 1: [ar̄éśti] -
Sohüta arrestialdi arrestiáldi 2: [ar̄eśtiáldi] -
Sondika arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalðe] -
Suarbe atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Suarbe bazkalondo bazkalóndo 1: [βaskalóndo] -
Sunbilla atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Tolosa atsalde átsaldé 1: [átśaldé] -
Uharte Garazi atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Urdiain atsalde asálde 1: [aśálde] -
Urdiñarbe arrasti arrésti 1: [ar̄éśti] -
Urketa atsalde atsálde 1: [atśálde] -
Urretxu arratsalde arrátsaldé 1: [ar̄átśaldé] -
Urretxu bazkalondo bazkálondó 2: [βaskálondó] -
Ürrüstoi arrasti arrásti 1: [ar̄áśti] -
Ürrüstoi arratsalde arratsálde 2: [ar̄atśálde] -
Uztaritze arratsalde arratsálde 1: [aRatśálde] -
Zaratamo arrastegi arrástei 1: [ar̄áśte] -
Zeanuri arrasti arrásti 1: [ar̄áśti] -
Zeberio arrasti arrásti 1: [ar̄áśti] -
Zegama arratsalde arrátsaldé 1: [ar̄átśaldé] -
Zilbeti atsalde atsálde 2: [atśálde] -
Zollo (Arrankudiaga) arrasti árrasti 1: [ár̄aśti] -
Zollo (Arrankudiaga) baskaloste báskarioste 1: [βáśkariośte] -
Zollo (Arrankudiaga) eguerdioste éguerdiostei 2: [éɣwer̄ðiośtei̯] -
Zornotza arratzalde arrátzalde 1: [ar̄átsalðe] -
Zornotza baskaloste beskáloste 2: [βeśkálośte] -
Zugarramurdi atsalde átsaldéa 1: [átśaldéa] -
Zugarramurdi aatsalde aátsaldeá 2: [aátśaldeá] -
 

356: Asunción de la Virgen / Assomption Vierge / the feast of Assumption

 • Gaia: Urteko jaiegunak
 • Galdera (es): Asunción de la Virgen
 • Galdera (fr): Assomption Vierge
 • Galdera (en): the feast of Assumption
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta amabirjinegun áma bérkin eguná 1: [áma βér̄kin eɣuná] -
Ahetze andredenamaria andrédenamaría 1: [andRéðenamaría] -
Aia amaberjiña agoztuko amáberjiñá agúztukoeuná 1: [amáβɛr̄xiɲá aɣústukoeu̯ná] -
Aldude andremarieun andrémari euná 1: [andrémari euná] -
Alkotz amabirjinegun amábirjín euné 1: [amáβir̄xín euné] -
Alkotz andramari egun andrá marí euné 2: [andrá marí eu̯né] -
Altzai andredenamaria andédamáia 1: [andé:ðamája] -
Altzai andredonamaria andedonamáia 2: [ande:ðonamája] -
Altzürükü andredonamariagorrilako andédenamaíagórrilekúa 1: [andéðenamaíaɣór̄ilekúa] -
Altzürükü andredenamaria ándedenamáiez 2: [ándeðenamájes] -
Amezketa amaberjiña agoztuko amáberjíñagóztukó 1: [amáβɛr̄xíɲaɣóstukó] -
Amezketa amaberjiñegun amáberjíñéuné 2: [amáβɛr̄xíɲéu̯né] -
Andoain amaberjiña agoztuko amáberjiñagóztukó 1: [amáβɛr̄xiɲaɣóstukó] -
Aniz amaberjiñegun amabéjiñeuné 1: [amaβɛ́xiɲeu̯né] -
Aniz amabirjinegun amebérjiñeune 2: [amɛβɛ́xiɲeu̯ne] -
Aramaio andramaria andrámari¡e 1: [andrámariʒe] -
Aramaio amabirjinegun amabírjiñienserúreigóera 2: [amaβír̄xiɲienśerúreiɣóera] -
Araotz (Oñati) andramaixa andramáixa 1: [andramái̯ʃa] -
Arbizu amaberjiñegun amáberjiñáren eguná 1: [amáβer̄xiɲáren eɣuná] -
Arboti andredenamaria ándredénamária 1: [ándreðénamária] -
Armendaritze andredenamari ándredenamári 1: [ándreðenamári] -
Arnegi andredenamari andrédenamári 1: [andréðenamári] -
Arrangoitze andredenamaria andrédenamaría 1: [andRéðenamaría] -
Arrasate andramari andrámari 1: [andrámari] -
Arrasate andramariagostuko andrámari¡e agóstokue 2: [andrámariʒe aɣóśtokue] -
Arrazola (Atxondo) andramari egun andramáriegun 1: [andramárjeɣun] -
Arrieta andramariabustuko andramariabostúko 1: [andramariaβośtúko] -
Arroa (Zestoa) amaberjiñegun amáberjiñéun 1: [amáβɛr̄xiɲéu̯n] -
Arrueta andremaria ándremária 1: [ándremárja] -
Asteasu amaberjiñegun amáberjiñéuná 1: [amáβɛr̄xiɲéu̯ná] -
Ataun amaberjiñegun amáberjiñéun 1: [amáβɛr̄xiɲéu̯n] -
Azkaine andremaria andremaria 1: [andremaria] -
Azkoitia andramari andráma¡ék 1: [andrámaʒék] -
Azkoitia andramari andrámái 2: [andrámái̯] -
Azpeitia amaberjiñegun amáberjiñéun 1: [amáβɛr̄xiɲéu̯n] -
Baigorri andredenamaria anderdenamari 1: [andeRðenamari] -
Baigorri andredenamari andredenamari 2: [andreðenamari] -
Bakio andramari andramári 1: [andramári] -
Bakio andramariagostuko andramariagostúko 2: [andramariaɣośtúko] -
Bardoze andredenamaria ándredénamaria 1: [ándreðénamaria] -
Barkoxe andredonamariagorrilako andredónamáriagorrilakúa 2: [andreðónamáriaɣor̄ilakúa] -
Bastida andredenamaria andrédenamaria 1: [andréðenamaria] -
Beasain amaberjiña agoztuko amáberjiñaaóztugo 1: [amáβɛr̄xiɲaaɔ́stuɣo] -
Beasain amaberjiña agoztuko amáberjiñaóztukoá 2: [amáβɛrxiɲaóstukoá] -
Behorlegi andredonamaria andrédonamariá 1: [andréðonamariá] -
Beizama amaberjiña agoztuko amáberjiñá agóztukuá 1: [amáβɛr̄xiɲá aɣóstukwá] -
Beizama abuztuko amabirjiña agúztuko amáberjiñá 2: [aɣústuko amáβɛr̄xiɲá] -
Bergara andramariagostuko andamári agostúko 1: [andamári aɣośtúko] -
Bermeo amaberjiñegun birjiñenegún 1: [βir̄xiɲeneɣún] -
Berriz andramaria andrámarí¡ek 1: [andrámaríʒek] -
Beruete amabirjina abuztuko amáerjiñ aóztukó 1: [amáer̄xiɲ aóstukó] -
Beskoitze andredenamaria andrenamaría 1: [andRenamaría] -
Beskoitze andredenamaria andredenamaría 2: [andReðenamaría] -
Bidarrai andredenamariambesta andrédenamariámbestá 1: [andréðenamariámbeśtá] -
Bolibar andramari egun andrámariégun 1: [andr̄ámarjéɣun] -
Busturia andramari egun andramariegún 1: [andramarieɣún] -
Deba amabirjina abuztuko amáerjiñá agóstokó 1: [amáer̄xiɲá aɣóśtokó] -
Deba andramari andrámarí 2: [andrámarí] -
Dima andramari egun andrámariégun 1: [andrámariéɣun] -
Dima andramariagostuko andrámari agostúko 2: [andrámari aɣośtúko] -
Domintxaine andredenamaria ándredénamária 1: [ándreðénamárja] -
Donamaria amabirjinegun amáerjinegúna 1: [amáer̄xineɣúna] -
Donibane Lohizune andremari andremári 1: [andRemári] -
Donibane Lohizune andredonamaria andrédonamari 1: [andRéðonamari] -
Donostia amabirjinegun amábirjiñeuná 1: [amáβir̄xiɲeu̯ná] -
Donostia agustuko amabirjiña agústuko amábirjiña 1: [aɣúśtuko amáβir̄xiɲa] -
Dorrao / Torrano amabirjina abuztuko amárjiña abúztukuá 1: [amár̄xiɲa aβústukwá] -
Dorrao / Torrano abuztuko amabirjiña abúztukoamábirjíñ 2: [aβústukoamáβir̄xíɲ] -
Eibar andramariagostuko andrámaixaagóstuko 1: [andrámai̯ʃaaɣóśtuko] -
Elantxobe andramari egun andramariegún 1: [andramarjeɣún] -
Elduain agoztukoamaberjiña aóztukoamáberjiñé 1: [aóstukoamáβɛr̄xiɲé] -
Elgoibar andramaixaeun ándramaixaeuna 1: [ándramai̯ʃaena] -
Elorrio andramariagostuko andramári¡a agóstoko 1: [andramáriʒa aɣóśtoko] -
Erratzu amabirjinegun améerjineune 1: [amɛ́ɛr̄xineu̯nɛ] -
Errezil amaberjiña agoztuko amáberjiñáagóztukuá 1: [amáβɛr̄xiɲáaɣóstukwá] -
Errigoiti andramariagostuko andramarí agostúko 1: [andramarí aɣośtúko] -
Eskiula andredonamaria andredonamari 1: [andreðonamari] -
Eskiula andredonamaria ándedonomaria 2: [ándeðonomaria] -
Etxalar amaberjiñegun amáberjíneguná 1: [amáβɛr̄xíneɣuná] -
Etxaleku amabirjina abuztuko amábirjínabúztukó 1: [amáβir̄xínaβústukó] -
Etxarri (Larraun) amaberjiña agoztuko amáberjíñaóztukó 1: [amáβer̄xíɲaóstukó] -
Etxebarri amaberjiñegun amabérjinienegún 1: [amaβér̄xinieneɣún] -
Etxebarria andramari andrámarí 1: [andrámarí] -
Eugi amaberjiñegun amabérjineguné 1: [amaβér̄xineɣuné] -
Ezkio-Itsaso andramari egun andrámariéun 1: [andrámariéu̯n] -
Ezkurra amaberjiñegun amáberjiñeuné 1: [amáβɛr̄xiɲené] -
Ezterenzubi andredonamariagorrilako andredenamariáagórlekua 1: [andreðenamariáaɣór̄lekwa] -
Gaintza amaberjiña agoztuko amáberjíñ aúztukó éun 1: [amáβɛr̄xíɲ aústukó éu̯n] -
Gamarte anderemaria ánderemária 1: [ánderemária] -
Gamiz-Fika andramariagostuko andrámariagostúko 1: [andrámariaɣośtúko] -
Garrüze amabersinaimpesta ámabersináimpestá 1: [ámaβerźinái̯mpeśtá] -
Garrüze andredenamaria anderdénamaria 1: [anderdénamaria] -
Getaria amabirjina abuztuko amábirjiña agústukoa 1: [amáβir̄xiɲa aɣúśtukoa] -
Getxo andramari andrámari 1: [andrámari] -
Gizaburuaga andramariagostuko andramáriagóstuko 1: [andramáriaɣóśtuko] -
Goizueta amabirjinegun amáerjinéuná 1: [amáɛr̄xinéu̯ná] -
Goizueta amaerjinauzteko eun amáerjinaúztekoéuná 2: [amáɛr̄xinaústøkoéu̯ná] -
Hazparne andremaria andremaría 1: [andRemaría] -
Hendaia andremari andrémarí 1: [andRémarí] -
Hernani amabirjinegun amáirjiñe eúna 1: [amáir̄xiɲe eúna] -
Hondarribia amabirjinegun amabírjiña serúratako egúna 1: [amaβír̄xiɲa śerúratako eɣúna] -
Ibarruri (Muxika) andramari andramári 1: [andramári] -
Igoa amabirjina abuztuko amáerjiñaóztokó 1: [amáer̄xiɲaóstokó] -
Ikaztegieta agoztukoamaberjiña agóztukoamaberjiñe 1: [aɣóstukoamaβer̄xiɲe] -
Irisarri andredenamaria ándredénamária 1: [ándreðénamárja] -
Itsasu andramaria andramaría 1: [andramaría] -
Izturitze andramaria andrámaria 1: [andrámaria] -
Izturitze andremaria andrémária 2: [andrémária] -
Jaurrieta amaberjinara amáberjinará 1: [amáβer̄xinará] -
Jutsi andramaria andramaria 1: [andramaria] -
Kortezubi andramari egun andramariégun 1: [andramariéɣun] -
Landibarre andredonamaria ándredonamária 1: [ándreðonamária] -
Larrabetzu andramari andramári 1: [andramári] -
Larraine andredonamaria andedonamaria 1: [andeðonamarja] -
Larzabale andredenamaria andredenamaría 1: [andreðenamaría] -
Lasarte-Oria amabirjinegun amá birjíña eúna 1: [amá βir̄xíɲa eúna] -
Lasarte-Oria agustuko amabirjiña agústuko amá birjíña 1: [aɣúśtuko amá βir̄xíɲa] -
Laukiz andramari andrámari 1: [andrámari] -
Legazpi andramariagostuko andrámari agúztukoa 1: [andrámari aɣústukoa] -
Leintz Gatzaga amabirjina abuztuko amabírjiñaagústuko 1: [amaβír̄xiɲaaɣúśtuko] -
Leioa andramari andramári 1: [andramári] -
Leitza amab(i/e)rjiña abuztuko amáerrjiñágóztukó 1: [amáer̄xiɲá:ɣóstukó] -
Lekaroz amaberjiñegun amáberjinegúne 1: [amáβer̄xineɣúne] -
Lekeitio andramari egun andrámariegún 1: [andrámarieɣún] -
Lemoa andramari andramári 1: [andramári] -
Lemoiz andramari egun andramáriegun 1: [andramárjeɣun] -
Luzaide / Valcarlos andredonamariagorrilako agórrileko andredenamári 1: [aɣór̄ileko andreðenamári] -
Makea andremaria andréemaría 1: [andréemaría] -
Mañaria andramari egun andramáriégun 1: [andramáriéɣun] -
Mendaro andramaixa andrámaixá 1: [andrámaʃá] -
Mendaro andramari andrámaí 2: [andrámaí] -
Mendata andramari andramári 1: [andramári] -
Mendata andramari egun andramariégun 2: [andramarjéɣun] -
Mendata andramariagostuko andramariagostúko 2: [andramariaɣośtúko] -
Mezkiritz amaberjiñegun amabéjiñegúne 1: [amaβéxiɲeɣúne] -
Mezkiritz agoztukoamaberjiña agóztukoamáberjiñá 2: [aɣóstukoamáβer̄xiɲá] -
Montori andredenamaria andrédenamaría 1: [andréðenamaría] -
Mugerre andremari andreamaria 1: [andreamaria] -
Mugerre andredenamaria andredenamaria 2: [andreðenamaria] -
Mungia andramariabustuko andrámariabustúko 1: [andrámariaβuśtúko] -
Mungia amabirjinegun amabirjíñean egúne 2: [amaβir̄xíɲean eɣúne] -
Oderitz amabirjinegun amárjiñéun 1: [amár̄xiɲéu̯n] -
Oiartzun amaberjiñegun amáberjiñéuná 1: [amáβɛr̄xiɲéu̯ná] -
Oiartzun amabirjina abuztuko amáberjiñaúztukuá 2: [amáβɛr̄xiɲaústukwá] -
Oñati andramariagostuko ándrámarixa agostúkoa 1: [ándrámariʃa aɣośtúkoa] -
Ondarroa amabirjinegun amabirjinégun 1: [amaβirxinéɣun] -
Ondarroa andramari andrámari 2: [andrámari] -
Orexa andremarieun andrémaríeuná 1: [andrɛ́maríená] -
Orio agustuko amabirjiña agústuko amábirjiñá 1: [aɣúśtuko amáβir̄xiɲá] -
Orozko andramari andrámari 1: [andrámari] -
Orozko andramariagostuko andrámari agustúkoa 1: [andrámari aɣuśtúkoa] -
Orozko iasokunde iasókunde 2: [jaśókunde] -
Otxandio andramari ándramari 1: [ándramari] -
Pagola andredenamaria anderdenamaia 1: [ander̄denamaja] -
Pasaia amabirjina abuztuko amáerjiñáagóstokoeguná 1: [amáɛr̄xiɲáaɣóśtokoeɣuná] -
Santa Grazi andredenamaria andredenamaría 1: [andreðenamaría] -
Santa Grazi andredenamaria andredenamaía 2: [andreðenamaía] -
Sara andremari andrémári 1: [andrémári] -
Senpere andredenamaria andrédélamaría 1: [andréðélamaría] -
Sohüta andredenamaria andedénamária 1: [andeðénamária] -
Sondika andramari andramári 1: [andramári] -
Suarbe amabirjinegun amábirjiñéun 1: [amáβir̄xiɲéu̯n] -
Sunbilla amabirjinegun amábirjineguná 1: [amáβirxineɣuná] -
Tolosa amaberjiña agoztuko amáberjiñaneuná 1: [amáβɛr̄xiɲaneu̯ná] -
Uharte Garazi andredenamari ándredenamarí 1: [ándreðenamarí] -
Urdiain amabirjina abuztuko amábirjiná abúztukuá 1: [amáβir̄xiná aβústukwá] -
Urdiñarbe andredenamari ándredenamái 1: [ándreðenamái̯] -
Urketa andredenamaria andrédenamária 1: [andréðenamária] -
Urketa anderemaria ándemariétan 2: [ándemarjétan] -
Urretxu andramariabustuko andrámaríabúztukuá 1: [andrámaríaβústukuá] -
Ürrüstoi andredenamaria andredenamária 1: [andreðenamárja] -
Uztaritze andredenamaria andrédenamaría 1: [andRéðenamaría] -
Zaratamo andramari andrámarí 1: [andrámarí] -
Zeanuri andramariagostuko andrámari agostúko 1: [andrámari aɣośtúko] -
Zeberio andramari andrámari 1: [andrámari] -
Zeberio andramariagostuko andrámariagostúkoa 2: [andrámariaɣośtúkoa] -
Zegama andremari andrémarí 1: [andrɛ́marí] -
Zilbeti agoztukoamaberjiña agóztokó amabérjin eguné 1: [aɣóstokó amaβér̄xin eɣuné] -
Zollo (Arrankudiaga) andramari andrámari 1: [andrámari] -
Zornotza andramari andramári 1: [andramári] -
Zugarramurdi agoztukoamaberjiña agóztoko amáberjína 1: [aɣóstoko amáβer̄xína] -
 

443: al quinto infierno / au diable vauvert / in the boondocks

 • Gaia: Bidea
 • Galdera (es): al quinto infierno
 • Galdera (fr): au diable vauvert
 • Galdera (en): in the boondocks
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Orozko a la porra a la pórra 1: [a la pór̄a] -
 

548: cáscara de la nuez / coquille / walnut shell

 • Gaia: Zuhaixkak eta fruituak
 • Galdera (es): cáscara de la nuez
 • Galdera (fr): coquille
 • Galdera (en): walnut shell
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta azal ázala 1: [ásala] -
Ahetze kosko kósku 1: [kóśku] -
Ahetze krosko krósko 2: [kRóśko] -
Aia intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Aia kaskal kaskál 2: [kaśkál] -
Aldude azal azál 1: [asál] -
Alkotz kaskal kaxkála 1: [kaʃkála] -
Altzai küskü küskü 1: [kyśky] -
Altzai intzaurküskü intzaurküskü 2: [intsau̯r̄kyśky] -
Altzürükü küskü k'üxkü 5: [kýʃky] -
Amezketa intxaurkaskara íñtxaurkaskará 1: [íɲtʃau̯r̄kaśkará] -
Andoain azal azál 1: [asál] -
Aniz gilltxaurrazal gilltxáurrazál 1: [ɣiʎtʃáu̯r̄asál] -
Aramaio moskol móskol 1: [móśkol] -
Aramaio intxaurrasal íntxaurrasal 1: [íntʃau̯r̄aśal] -
Araotz (Oñati) kaskara kaskára 1: [kaśkára] -
Arbizu kaskal káxkalá 2: [káʃkalá] -
Arboti küskü k'üxkia 1: [kýʃkja] -
Armendaritze kusku kuskú 1: [kuśkú] -
Armendaritze kokaan kokáana 1: [kokáana] -
Arnegi intzaurkusku intzáurkuskú 1: [intsáu̯r̄kuśkú] -
Arrangoitze kosko koxkóa 1: [koʃkóa] -
Arrasate moskol moskól 1: [mośkól] -
Arrasate kaskara kaskára 2: [kaśkára] -
Arrasate asal ásal 3: [áśal] -
Arrazola (Atxondo) asal ásal 1: [áśal] -
Arrieta intxurrasal íntxurrásal 1: [íntʃur̄áśal] -
Arroa (Zestoa) azal azál 1: [asál] -
Arroa (Zestoa) intxaurrazal iñtxáurrazál 2: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Arrueta küskü küxk'ü 1: [kyʃký] -
Asteasu azal azál 1: [asál] -
Ataun intxaurrazal iñtxaurrazál 1: [iɲtʃau̯r̄asál] -
Azkaine kosko koskúa 1: [kośkúa] -
Azkaine kusku kuskú 2: [kuśkú] -
Azkoitia intxaurrazal iñtxaurrázal 1: [iɲtʃau̯r̄ásal] -
Azpeitia intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Baigorri intzaursoka intzaursóka 1: [intsau̯Rśóka] -
Bakio intxaurrasal íntxaurrasal 1: [íntʃau̯r̄aśal] -
Bardoze küskü k'üskia 1: [kýśkja] -
Bardoze untzi untzia 2: [untsia] -
Bardoze intzaurruntzia íntzaurruntzía 3: [íntsau̯r̄untsía] -
Barkoxe küskü k'üxkü 1: [kýʃky] -
Bastida kusku kusku 1: [kuśku] -
Bastida küskü kusk'üa 2: [kuśkýa] -
Beasain kaskara kaskará 1: [kaśkará] -
Behorlegi intzaurkusku intzáurkuskú 1: [intsáu̯r̄kuśkú] -
Beizama intxaurrazal íñtxaurrázal 1: [íɲtʃau̯r̄ásal] -
Bergara intxaurkaskal intxaurkáskal 1: [intʃau̯r̄káśkal] -
Bermeo asal asál 1: [aśál] -
Bermeo kaskara káskara 2: [káśkara] -
Beruete kaskal kaskál 1: [kaśkál] -
Bidarrai intxaurrazal intzáurráxal 1: [intsáu̯r̄áʃal] -
Bolibar iñtxaurroskol iñtxáurroskól 1: [iɲtʃáu̯r̄ośkɔ́l] -
Busturia asal asál 1: [aśál] -
Deba asal asál/azál 1: [as̟ál] -
Dima asal ásal 1: [áśal] -
Domintxaine küskü k'üxkü 1: [kýʃky] -
Donamaria gilltxaurrazal gilltxáurrazál 1: [giʎtʃáu̯r̄asál] -
Donibane Lohizune eltzaurkosko élltxaurkoskó 1: [éʎtʃaRkośkó] -
Donostia intxaurrazal intxor azal 1: [intʃor̄ asal] -
Dorrao / Torrano intxaurkaskal iñtxórrokáskal 1: [iɲtʃór̄okáśkal] -
Eibar iñtxaurroskol iñtxaurróskol 1: [iɲtʃau̯r̄óśkol] -
Eibar oskol oskól 2: [ośkól] -
Elantxobe asal ásal 1: [áśal] -
Elduain intxaurrazal iñtxáurrazál 2: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Elgoibar intxaurrazal iñtxaurrázal 1: [iɲtʃar̄ásal] -
Elorrio kaskara káskara 1: [káśkara] -
Elorrio intxaurrasal intxáurrasal 2: [intʃáu̯r̄aśal] -
Erratzu azal ázal 1: [ásal] -
Errezil intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Errigoiti intxurrasal íntxurrásal 1: [íntʃur̄áśal] -
Eskiula giltxaurrenezurre intzagorrezür 1: [intsaɣor̄esyr̄] -
Etxalar eltzaurrazal elltxáurrazál 1: [eʎtʃáu̯r̄asál] -
Etxaleku kaskal káskalá 1: [káśkalá] -
Etxarri (Larraun) kaskal kaskál 1: [kaśkál] -
Etxebarri kaskara káskara 1: [káśkara] -
Etxebarri intxurrasal intxúrrasal 1: [intʃúr̄aśal] -
Etxebarria iñtxaurroskol iñtxáurroskól 1: [iɲtʃáu̯r̄ośkɔ́l] -
Eugi giltxaurrenezurre giltxáurrezurré 1: [giltʃáu̯r̄esur̄é] -
Eugi giltxaurrenezurre giltxáurrenezúrre 2: [giltʃáu̯r̄enesúr̄e] -
Ezkio-Itsaso azal ázal 1: [ásal] -
Ezkio-Itsaso intxaurrazal iñtxáurrazál 2: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Ezkurra akal akál 1: [akál] -
Ezterenzubi kusku kúxku 1: [kúʃku] -
Ezterenzubi intzaurkusku intzáurkuxkú 2: [intsáu̯r̄kuʃkú] -
Gaintza intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Gamarte kusku kuskú 2: [kuśkú] -
Gamiz-Fika intxur íntxur 1: [íntʃur] -
Garrüze kusku kúxku 1: [kúʃku] -
Getaria intxaurkaskara iñtxáurkazkár 1: [iɲtʃáu̯r̄kaskár] -
Getaria intxaurkaskara iñtxáurkazkará 2: [iɲtʃáu̯r̄kaskará] -
Getxo intxaurrasal íntxaurrasal 2: [íntʃau̯r̄aśal] -
Gizaburuaga intxaurrasal intxaurrásal 1: [intʃau̯r̄áśal] -
Goizueta intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Hazparne intzaurkusku híntzaurkúsko 1: [híntsau̯r̄kúśko] -
Hendaia kosko kósko 1: [kóśko] -
Hernani intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Hondarribia intxaurrazal intxáurrazal 1: [intʃáu̯r̄asal] -
Ibarruri (Muxika) oskol óskol 1: [óśkol] -
Ibarruri (Muxika) moskol móskol 2: [móśkol] -
Igoa kaskal kaskál 1: [kaśkál] -
Ikaztegieta intxaurkaskara intxaurkaskar 1: [intʃau̯r̄kaśkar] -
Ikaztegieta intxaurrazal intxáurrazal 2: [intʃáu̯r̄asal] -
Irisarri kusku kúsku 1: [kúśku] -
Irisarri intzaurkusku intzáurkúsku 2: [intsáu̯Rkúśku] -
Itsasu kusku kúsku 1: [kúśku] -
Izturitze kusku kúsku 1: [kúśku] -
Jaurrieta kazkila kazkíla 1: [kaskíla] -
Jutsi kusku kúsku 1: [kúśku] -
Kortezubi asal asál 1: [aśál] -
Landibarre kusku kuskú 1: [kuśkú] -
Larrabetzu intxurrasal intxúrrasal 1: [intʃúr̄aśal] -
Larraine küskü k'üskü 1: [kýśky] -
Larzabale kusku kúsku 1: [kúśku] -
Larzabale intzaurkusku intzáurkúsku 2: [intsáu̯r̄kúśku] -
Lasarte-Oria azal azál 1: [asál] -
Lasarte-Oria iñtxaurrasal iñtxáurrasál 2: [iɲtʃáu̯r̄aśál] -
Laukiz asal asál 1: [aśál] -
Legazpi kaskal kaskal 1: [kaśkal] -
Leintz Gatzaga intxaurkaskara intxáurkaskára 1: [intʃáu̯r̄kaśkára] -
Leioa kaskara káskara 1: [káśkara] -
Leitza intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Lekaroz azal axál 1: [aʃál] -
Lekeitio intxaurrasal íntxaurrasal 1: [íntʃau̯r̄aśal] -
Lemoa kaskara káskara 1: [káśkara] -
Lemoiz asal asál 1: [aśál] -
Mañaria asal ásal 1: [áśal] -
Mendaro iñtxaurrasal iñtxáurrasál 1: [iɲtʃáu̯r̄aśál] -
Mendata intxaurrasal íntxaurrasal 1: [íntʃau̯r̄aśal] -
Mezkiritz koskil koskíle 1: [kośkíle] -
Montori küskü küxk'ü 1: [kyʃký] -
Mugerre kokilla kokilla 1: [kokiʎa] -
Mungia intxurrasal íntxurrásal 1: [íntʃur̄áśal] -
Oderitz kaskal kaskál 1: [kaśkál] -
Oiartzun intxaurrazal iñtxaurrazál 1: [iɲtʃau̯r̄asál] -
Oñati intxaurkaskal intxáurkaskal 1: [intʃáu̯r̄kaśkal] -
Ondarroa kaskara káxkara 1: [káʃkara] -
Orexa intxaurrazal iñtxaurrázal 1: [iɲtʃau̯r̄ásal] -
Orio intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Orozko kaskara káskara 1: [káśkara] -
Orozko intxaurrasal intxaurrásal 1: [intʃau̯r̄áśal] -
Otxandio koskol kóskol 1: [kóśkol] -
Otxandio intxaurrasal intxaurrásal 1: [intʃau̯r̄áśal] -
Pagola küskü küskü 1: [kyśky] -
Pasaia intxaurkaskara iñtxáurkaskará 1: [iɲtʃáu̯r̄kaśkará] -
Pasaia azal azál 1: [asál] -
Pasaia iñtxaurrasal iñtxáurrasál 2: [iɲtʃáu̯r̄aśál] -
Santa Grazi küskü k'üskü 1: [kýśky] -
Sara eltzaurkosko eltzáurkósko 1: [eltsáu̯r̄kóśko] -
Senpere kusku kúsku 1: [kúśku] -
Sohüta küskü k'üskü 1: [kýśky] -
Sondika kaskara káskara 1: [káśkara] -
Suarbe kaskal kaskál 1: [kaśkál] -
Sunbilla eltzaurrazal illtxáurrazál 1: [iʎtʃáu̯r̄asál] -
Tolosa intxaurrazal iñtxorrázal 1: [iɲtʃor̄ásal] -
Urdiain kaskal káskal 1: [káśkal] -
Urdiñarbe intzaurküskü intzaurk'üskü 1: [intsau̯r̄kýśky] -
Urketa kokilla kokílla 1: [kokíʎa] -
Urretxu intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Urretxu kaskal kaskál 2: [kaśkál] -
Ürrüstoi küskü küskü 1: [kyśky] -
Uztaritze kusku kúsku 1: [kúśku] -
Uztaritze azal azal 2: [asal] -
Zaratamo intxurrasal intxúrrasál 1: [intʃúr̄aśál] -
Zeanuri kaskara káskara 1: [káśkara] -
Zeanuri intxaurrasal intxáurrasal 1: [intʃáu̯r̄aśal] -
Zeberio intxurrasal intxurrásal 1: [intʃur̄áśal] -
Zegama intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Zilbeti koskil koskíl 1: [kośkíl] -
Zollo (Arrankudiaga) intxurrasal intxúrrasal 1: [intʃúr̄aśal] -
Zornotza intxurrasal intxúrrasal 1: [intʃúr̄aśal] -
Zugarramurdi eltzaurrazal eltzáurrazála 1: [eltsáu̯r̄asála] -
 

549: corteza de la nuez / écale / nutshell

 • Gaia: Zuhaixkak eta fruituak
 • Galdera (es): corteza de la nuez
 • Galdera (fr): écale
 • Galdera (en): nutshell
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta azal azálak 1: [asálak] -
Aia sokoliñ sokolíñ 1: [śokolíɲ] -
Aldude sokaan sóka 1: [śóka] -
Alkotz azal azála 1: [asála] -
Altzai sokhan sókhan 1: [śókhan] -
Altzürükü sokhan sókhan 1: [śókhan] -
Altzürükü intxaurrazal intzáurrazál 2: [intsáu̯r̄asál] -
Altzürükü azal áxal 3: [áʃal] -
Amezketa zokoten zokotén 1: [sokɔtɛ́n] -
Andoain azal azál 1: [asál] -
Aniz koskaran koskarán 1: [kośkarán] -
Aramaio kaskara kaskára 1: [kaśkára] -
Araotz (Oñati) sokaan sokáan 1: [śokáan] -
Arbizu azal azál 1: [asál] -
Arboti pela péla 1: [péla] -
Arnegi koskol kóskal 1: [kóśkal] -
Arrasate koskol koskól 1: [kośkól] -
Arrazola (Atxondo) moskol móskol 1: [móśkol] -
Arrieta asal ásal 1: [áśal] -
Arroa (Zestoa) sokoliñ sokolíñ 1: [śokolíɲ] -
Asteasu zokoten zokótíñ 1: [sokótíɲ] -
Ataun sokaan sokán 1: [śoká:n] -
Azkoitia sokoliñ sokóliñ 1: [śokóliɲ] -
Azpeitia sokoliñ sokóliñ 1: [śokóliɲ] -
Baigorri intxaurrazal intzaurrazal 1: [intsau̯Rasal] -
Bakio intxaurrazal íntxaurrasal 1: [íntʃau̯r̄aśal] -
Bardoze berde phérde 1: [phérde] -
Bastida azal axál 1: [aʃál] -
Beasain azal azal 1: [asal] -
Beizama sokoliñ sokólíñ 1: [śokólíɲ] -
Bergara moskaran móskan 1: [móśkan] -
Bermeo oskol íntxorróskol 1: [íntʃor̄óśkol] -
Berriz kaskara káxkara 1: [káʃkara] -
Beruete kaskal kaskál 1: [kaśkál] -
Beskoitze intxaurrazal intzáurráxal 1: [intsáu̯Ráʃal] -
Bidarrai kokot kokót 1: [kokót] -
Bolibar moskaran óskan 1: [óśkan] -
Bolibar moskaran boskána 2: [bośká:na] -
Busturia oskol óskol 1: [óśkol] -
Deba sokoliñ sokóliñ 1: [śokóliɲ] -
Dima intxaurrazal intxurrásal 1: [intʃur̄áśal] -
Domintxaine azal azála 2: [asála] -
Donamaria koskaran koskána 1: [kośkána] -
Donostia azal azala 1: [asala] -
Dorrao / Torrano azal azál 1: [asál] -
Eibar moskaran móskan 1: [móśkan] -
Elantxobe asal ásal 1: [áśal] -
Elantxobe moskaran móskal 1: [móśkal] -
Elduain zokoten zókoté 1: [sókotɛ́] -
Elgoibar sokoliñ zokóliñ 1: [sokóliɲ] -
Elgoibar oskol oskól 2: [ośkól] -
Elorrio arrakaldo arrákaldo 1: [ar̄ákaldo] -
Erratzu berde azálbérde 1: [asálβɛ́r̄ðɛ] -
Errezil sokoliñ sokolíñ 1: [śokolíɲ] -
Errigoiti lokotz lókotz 1: [lókots] -
Eskiula azal axála 1: [aʃála] -
Etxalar koskaran koskána 1: [kośkána] -
Etxalar koskaran koskámén 2: [kośkámén] -
Etxaleku azal ázalá 1: [ásalá] -
Etxarri (Larraun) azal azál 1: [asál] -
Etxebarria moskaran móskan 1: [móśkan] -
Eugi azal azála 1: [asála] -
Ezkio-Itsaso koskol kóskol 1: [kóśkol] -
Ezkurra kaskolin kaskolín 1: [kaśkolín] -
Ezkurra berde berdél 2: [bɛr̄ðɛ́l] -
Ezterenzubi kuxku kúxku 1: [kúʃku] -
Gaintza azal gañékoazál 1: [ɣaɲékoasál] -
Gamiz-Fika intxaurrazal íntxurrásal 1: [íntʃur̄áśal] -
Garrüze kuxku kúxku 1: [kúʃku] -
Getaria intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Getxo moskol móskola 1: [móśkola] -
Gizaburuaga moskol móskol 1: [móśkol] -
Gizaburuaga moskaran moskáran 2: [mośkáran] -
Goizueta zeketon zekétoná 1: [seké:toná] -
Hazparne intxaurrazal intzáurrazal 1: [intsáu̯Rasal] -
Hernani intxaurrazal iñtxáurrazál 1: [iɲtʃáu̯r̄asál] -
Hondarribia azal azál 1: [asál] -
Ibarruri (Muxika) intxaurrazal intxaurrásal 1: [intʃau̯r̄áśal] -
Igoa akal akál 1: [akál] -
Ikaztegieta azal intxaurrazal 1: [intʃau̯r̄asal] -
Itsasu azal azál 1: [asál] -
Izturitze intzaurmanthar intzaurmanthár 1: [intsau̯r̄manthár̄] -
Jaurrieta kazkil kazkíl 1: [kaskíl] -
Kortezubi moskol moskól 1: [mośkól] -
Landibarre berde intzáurpherde 1: [intsáu̯r̄pher̄ðe] -
Larrabetzu intxaurrazal intxúrrasal 1: [intʃúr̄aśal] -
Larraine sokhan sókhan 1: [śókhan] -
Larraine sokhan intzagor sókhan 2: [intsaɣor śókhan] -
Larzabale maskoi maskoi 2: [maśkoi̯] -
Larzabale intzaurmaskoll intzaurmaskólla 3: [intsau̯r̄maśkóʎa] -
Lasarte-Oria intxaurrazal iñtxorrazala 1: [iɲtʃor̄asala] -
Lasarte-Oria intxaurrazal iñtxaurrasala 2: [iɲtʃau̯r̄aśala] -
Laukiz moskol móskola 1: [móśkola] -
Legazpi sokaan sokána 1: [śokána] -
Leintz Gatzaga intxaurmoro intxáurmoro 1: [intʃáu̯r̄moro] -
Leioa asal asal 1: [aśal] -
Leitza kurkil kurkíl 1: [kur̄kíl] -
Lekaroz kaskara kaskára 1: [kaśkára] -
Lekeitio moskol moskól 1: [mośkól] -
Lemoa asal ásal 1: [áśal] -
Lemoiz moskol móstol 1: [móśtol] -
Luzaide / Valcarlos intxaurrazal intzáurkóskala 1: [intsáu̯r̄kóśkala] -
Makea kuxku intzáurkuskú 1: [intsáu̯r̄kuśkú] -
Mañaria moskaran móskaran 1: [móśkaran] -
Mendaro sokoliñ sokóliñ 1: [śokóliɲ] -
Mendata moskol móskol 1: [móśkol] -
Mezkiritz intxaurrazal etxáur azála 1: [etʃáu̯r̄ asála] -
Montori sokhan sókhan 1: [śókhan] -
Montori sokhan sokhána 2: [śokhá:na] -
Mugerre azal azal 1: [asal] -
Mungia moskol móskol 1: [móśkol] -
Oderitz azal azál 1: [asál] -
Oiartzun zeketon zekétén 1: [sekétén] -
Oñati sokaan sokáan 1: [śokáan] -
Ondarroa moskaran móskan 1: [móśkan] -
Orexa zokoten zókotén 1: [sókotén] -
Orio sokoliñ sokóliñ 1: [śokóliɲ] -
Orozko intxaurrazal intxaurrásal 1: [intʃau̯r̄áśal] -
Orozko oskol intxaurróskol 1: [intʃau̯r̄óśkol] -
Otxandio asal ásal 1: [áśal] -
Pagola sokhan sokhán 1: [śokhán] -
Santa Grazi sokhan sokhan 1: [śokhan] -
Sara intxaurrazal eltzáurrazála 1: [eltsáu̯r̄asála] -
Sohüta sokhan sokhan 1: [śokhan] -
Sohüta sokhan intzaurtsokhána 2: [intsau̯r̄tśokhána] -
Sondika koskol kóskola 1: [kóśkola] -
Suarbe azal azál 1: [asál] -
Sunbilla koskaran koskán 1: [kośkán] -
Tolosa zokoten zokoté 1: [sokoté] -
Uharte Garazi intxaurrazal inzáurraxál 1: [insáu̯r̄aʃál] -
Uharte Garazi kuxku kúsku 1: [kúśku] -
Urdiñarbe sokhan zokhán 1: [sokhán] -
Urretxu sokoliñ sokóliñ 1: [śokóliɲ] -
Ürrüstoi sotana sotána 1: [śotána] -
Uztaritze kuxku kúsku 1: [kúśku] -
Zaratamo intxaurrazal intxúrrasál 1: [intʃúr̄aśál] -
Zeanuri asal ásal 1: [áśal] -
Zeanuri oskol óskol 1: [óśkol] -
Zeberio intxaurrazal intxurrásal 1: [intʃur̄áśal] -
Zegama sokaan sakán 1: [śakán] -
Zilbeti azal azála 1: [asála] -
Zollo (Arrankudiaga) intxaurrazal intxúrrasal 1: [intʃúr̄aśal] -
Zornotza moskaran móskan 1: [móśkan] -
Zugarramurdi intxaurrazal eltzáurrazála 1: [eltsáu̯r̄asála] -
 

552: erizo (de la castaña) / bogue / burr (of chestnut)

 • Gaia: Zuhaixkak eta fruituak
 • Galdera (es): erizo (de la castaña)
 • Galdera (fr): bogue
 • Galdera (en): burr (of chestnut)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta azal erízoazála 2: [erísoasála] -
Ahetze kurkutxa kurkútxa 1: [kuRkútʃa] -
Ahetze karlo karló 1: [kaRló] -
Aia lakatz gaztáñalakátz 1: [ɣastáɲalakáts] -
Aldude kormots kornútx 1: [kor̄nútʃ] -
Alkotz morkots morkótsa 1: [mor̄kótśa] -
Altzai mardots mardóts 1: [mar̄dótś] -
Altzürükü mardots mardóts 2: [mar̄dótś] -
Amezketa morkots morkóts 1: [mɔr̄kótś] -
Andoain morkots mórkóts 1: [mór̄kótś] -
Aniz morkots morkóts 1: [mɔr̄kótś] -
Aramaio koskol kóskol 1: [kóśkol] -
Araotz (Oñati) koskol kóskol 1: [kóśkol] -
Arbizu morkots gaztéimorkóts 1: [ɣastéi̯mor̄kótś] -
Arboti garbots garbóts 1: [gar̄bótś] -
Armendaritze garbots garbóts 1: [ɣar̄bótś] -
Armendaritze garbots kharpútsa 2: [khar̄pútśa] -
Armendaritze garbots kharbótsa 3: [khar̄bótśa] -
Arnegi kormots kórmots 1: [kór̄motś] -
Arrangoitze karlo karló 1: [kaRló] -
Arrasate moskol moskól 1: [mośkól] -
Arrazola (Atxondo) oskol óskol 1: [óśkol] -
Arrieta moskol móskol 1: [móśkol] -
Arroa (Zestoa) lakatz lakátz 1: [lakáts] -
Arrueta garbots garbúts 1: [ɣar̄bútś] -
Asteasu morkots morkóts 1: [mor̄kótś] -
Ataun morkots morkótx 1: [mor̄kótʃ] -
Azkaine karlo karlúa 1: [kar̄lúa] -
Azkaine karlo astakarlúa 2: [aśtakar̄lúa] -
Azkoitia morkol mórkol 1: [mɔ́r̄kɔl] -
Azpeitia morkol kaztáñemorkól 1: [kastáɲemɔr̄kɔ́l] -
Baigorri kormots kormúts 1: [koRmútś] -
Baigorri kormots khorbutx 2: [khoRβutʃ] -
Bakio oskol óskola 1: [óśkola] -
Bardoze garbots garbótsa 1: [garbótśa] -
Bardoze garbots gáztañgarbóts 3: [gástaɲgarbótś] -
Barkoxe mardots márdots 1: [már̄dotś] -
Bastida peloka pelóka 1: [pelóka] -
Beasain morkots mórkots 1: [mɔ́r̄kotś] -
Behorlegi garbots gaztáñakarnóts 1: [ɣastáɲakar̄nótś] -
Behorlegi sokal sokál 2: [śokál] -
Beizama morkol morkól 1: [mɔr̄kɔ́l] -
Bergara koskol kóskol 1: [kóśkol] -
Bermeo oskol óskol 1: [óśkol] -
Beruete morkots morkóts 1: [mor̄kɔ́tś] -
Beskoitze gaztenaxixta gáztenaxíxta 1: [gástenaʃíʃta] -
Bidarrai morkots mókots 1: [mókotś] -
Bolibar lakatz gastáñalakátz 1: [gaśtáɲalakáts] -
Bolibar lakatz lákatz 1: [lákats] -
Busturia oskol óskol 1: [óśkol] -
Deba lakatz gastáñalakátz/gaztáñalakátz 1: [ɣas̟táɲalakáts] -
Dima kirikiño kirikíño 1: [kirikíɲo] -
Domintxaine garbots barbútsa 1: [bar̄bútśa] -
Domintxaine garbots garbúts 3: [gar̄bútś] -
Domintxaine garbots garmútsa 4: [gar̄mútśa] -
Donamaria morkots morkóts 1: [mɔr̄kótś] -
Donibane Lohizune morkots morkótz 1: [moRkóts] -
Donostia morkots morkotz 1: [mor̄kots] -
Dorrao / Torrano molkots mólkots 1: [mólkotś] -
Eibar lokotz gastáñalókotz/gaztáñalókotz 1: [gas̟táɲalókots] -
Elantxobe lakatz lákatz 1: [lákats] -
Elduain molkots molkóts 1: [molkótś] -
Elduain molkots molkó 2: [molkó] -
Elgoibar lakatz lákatz 1: [lákats] -
Elorrio oskol óskol 1: [óśkol] -
Erratzu morkots murkuts 1: [mur̄kutś] -
Errezil morkol morkól 1: [mɔr̄kɔ́l] -
Errigoiti oskol óskol 1: [óśkol] -
Eskiula mardots márdots 1: [már̄dotś] -
Etxalar morkots morkóts 1: [mɔr̄kótś] -
Etxaleku morkots gaztáimmorkóts 1: [ɣastái̯mmor̄kótś] -
Etxarri (Larraun) morkots morkóts 1: [mɔr̄kɔ́tś] -
Etxebarri kaskara káskara 1: [káśkara] -
Etxebarri kirikiño kiríkiño 1: [kiríkiɲo] -
Etxebarria lakatz lákatz 1: [lákats] -
Eugi morkots morkótsa 1: [mor̄kótśa] -
Ezkio-Itsaso morkots mórkotx 1: [mór̄kotʃ] -
Ezkurra morkots morkóts 1: [mɔr̄kótś] -
Ezterenzubi kormots kormots 1: [kor̄motś] -
Ezterenzubi sokal xokhála 3: [ʃokhála] -
Ezterenzubi sokal gaztaintxokál 4: [gastai̯ntʃokál] -
Gaintza morkots moskóts 1: [mɔśkɔ́tś] -
Gamarte garbots kardóts 2: [kar̄dótś] -
Gamiz-Fika moskol móskol 1: [móśkol] -
Garrüze garbots gárbots 1: [ɣár̄βotś] -
Getaria lakatz gaztáinlakátz 1: [ɣastái̯nlakáts] -
Getxo azal kastáñasal 1: [kaśtáɲaśal] -
Gizaburuaga lakatz gastañélakatz 1: [ɣaśtaɲélakats] -
Goizueta morkotsa morrkótsá 1: [mɔr̄kó:tśá] -
Goizueta morkots morkós 2: [mor̄kóś] -
Hazparne garbots gaztenárros 1: [ɣastenáRoś] -
Hendaia gaztaiñmulko gaztáiñmulkó 1: [ɣastái̯ɲmulkó] -
Hernani morkots morkóts 1: [mor̄kótś] -
Hondarribia triku trikua 1: [trikua] -
Ibarruri (Muxika) oskol óskol 1: [óśkol] -
Ibarruri (Muxika) moskol móxkol 3: [móʃkol] -
Igoa morkots morkóts 1: [mɔr̄kɔ́tś] -
Irisarri garbots kárbots 1: [káRβotś] -
Itsasu karlo kárlo 1: [káRlo] -
Izturitze garbots arbóts 1: [ar̄bótś] -
Izturitze garbots gaztenarbóts 2: [gastenar̄bótś] -
Jaurrieta kazkil kázkil 1: [káskil] -
Jutsi garbots gardóts 1: [gar̄dótś] -
Kortezubi lakatz lakátz 1: [lakáts] -
Landibarre garbots gardóts 1: [ɣar̄dótś] -
Larrabetzu kirikiño kiríkio 1: [kiríkio] -
Larrabetzu moskol móskola 1: [móśkola] -
Larraine mardots márdots 1: [már̄dotś] -
Larzabale garbots erdótsa 1: [erdótśa] -
Larzabale garbots gaztañaerdótsa 2: [gastaɲaerdótśa] -
Larzabale sokal gaztañtsokhála 3: [gastaɲtśokhála] -
Larzabale sokal sokhála 4: [śokhála] -
Larzabale garbots gardóts 5: [gardótś] -
Lasarte-Oria morkots gaztáinmorkótz 1: [gastái̯nmor̄kóts] -
Laukiz moskol móskola 1: [móśkola] -
Legazpi morkots gaztáñamorkóts 1: [gastáɲamor̄kótś] -
Leintz Gatzaga koskol gastáñakoskol 1: [ɣaśtáɲakośkol] -
Leioa azal asal 1: [aśal] -
Leitza morkots mórkó 1: [mɔ́r̄kó] -
Lekaroz morkots morkóts 1: [mɔr̄kɔ́tś] -
Lekeitio lakatz lákatz 1: [lákats] -
Lemoa kirikiño kirikíño 1: [kirikíɲo] -
Lemoiz moskol gastáñemostol 1: [ɣaśtáɲemośtol] -
Luzaide / Valcarlos morkots mokótsa 1: [mokótśa] -
Makea garbots árbots 1: [ár̄βotś] -
Mañaria oskol gastáña óskol 1: [gaśtáɲa óśkol] -
Mañaria kirikiño kiríkiño 1: [kiríkiɲo] -
Mendaro lakatz lakátz 1: [lakáts] -
Mendata lokotz lókotz 1: [lókots] -
Mezkiritz morkots morkóts 1: [mor̄kótś] -
Montori mardots mardóts 1: [mardótś] -
Mugerre gaztenazalkho gaztenazalkho 1: [gastenasalkho] -
Mungia moskol móskol 1: [móśkol] -
Oderitz morkots morkóts 1: [mɔr̄kɔ́tś] -
Oiartzun morkots morkóts 1: [mor̄kótś] -
Oñati koskol koskól 1: [kośkól] -
Ondarroa lakatz lákatz 1: [lákats] -
Orexa molkots mólko 1: [mól̤ko] -
Orio lakatz gaztáñalakátz 1: [ɣastáɲalakáts] -
Orozko kirikiño kirikíño 1: [kirikíɲo] -
Otxandio kirikiño kíriki¡o 1: [kírikiʒo] -
Pagola margots margóts 1: [mar̄gótś] -
Pasaia morkots gastáinmókótz 1: [gaśtái̯nmókóts] -
Santa Grazi mardots márdots 1: [már̄dotś] -
Sara karlo gaztáinkárlo 1: [ɣastái̯ŋkár̄lo] -
Senpere gaztainkusku gaztáinkúsku 1: [ɣastái̯ŋkúśku] -
Sohüta mardots mardóts 1: [mar̄dótś] -
Sondika koskol kóskola 1: [kóśkola] -
Suarbe morkots morkóts 1: [mor̄kótś] -
Sunbilla morkots morkóts 1: [mɔr̄kótś] -
Tolosa morkots morkóts 1: [mɔr̄kótś] -
Uharte Garazi kormots kórmots 1: [kór̄motś] -
Urdiain morkots mórkotsá 1: [mór̄kotśá] -
Urdiñarbe margots margots 1: [mar̄gotś] -
Urretxu morkol gaztáñamorkól 1: [ɣastáɲamɔr̄kɔ́l] -
Ürrüstoi margots margots 1: [mar̄gotś] -
Uztaritze karlo kárloa 1: [káRloa] -
Zaratamo kirikiño kiríkiñó 1: [kiríkiɲó] -
Zeanuri kirikiño kirikíño 1: [kirikíɲo] -
Zeberio kirikiño kiríkiño 1: [kiríkiɲo] -
Zegama morkots morkóts 1: [mor̄kótś] -
Zilbeti morkots morkóts 1: [mor̄kótś] -
Zollo (Arrankudiaga) kirikiño kiríkiño 1: [kiríkiɲo] -
Zornotza lokotz gastañálokotz 1: [ɣaśtaɲálokots] -
Zugarramurdi karlo gaztáinkárlo 1: [ɣastái̯ŋkárlo] -
Zugarramurdi karlo kárloá 2: [kárloá] -
 

615: planta de la patata / fane / potato plant

 • Gaia: Patata
 • Galdera (es): planta de la patata
 • Galdera (fr): fane
 • Galdera (en): potato plant
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta planta patákaim plantá 1: [patákai̯m plantá] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta osto óstoa 2: [óśtoa] -
Ahetze zangar zangár 1: [saŋgáR] -
Ahetze aien aién 1: [ai̯én] -
Ahetze muskil muskíl 2: [muśkíl] -
Aia arba patátaarbá 1: [patátaar̄βá] -
Aldude ondo patátondó 1: [patátondó] -
Alkotz lasto patáta lástoa 1: [patáta láśtoa] -
Altzai zankho zankho 1: [saŋkho] -
Altzürükü zankho zánkho 2: [sáŋkho] -
Amezketa zuztar zuztár 1: [sustár̄] -
Andoain zuztar pátatazuztár 1: [pátatasustár̄] -
Andoain arba patátarbá 2: [patátar̄βá] -
Aniz kaskie kaskié 1: [kaśkjé] -
Aramaio lasto patátalasto 1: [patátalaśto] -
Aramaio mastra patátamastra 1: [patátamaśtra] -
Araotz (Oñati) mastra patátamastra 1: [patátamaśtra] -
Araotz (Oñati) kaña káña 1: [káɲa] -
Arbizu lasto pátetan lástuá 1: [pátetan láśtuá] -
Arboti lits lits 2: [litś] -
Armendaritze zango lúsaartzángo 1: [lúśaar̄tsáŋgɔ] -
Armendaritze lits lusaarlíts 2: [luśaar̄lítś] -
Arnegi osto lursáarrostó 1: [lur̄śáar̄ośtó] -
Arrangoitze aien áien 1: [ái̯en] -
Arrasate orri patátaorri 1: [patátaor̄i] -
Arrazola (Atxondo) orri patátaorri 1: [patátaor̄i] -
Arrazola (Atxondo) patatatrinko patátatrinko 2: [patátatriŋko] -
Arrieta aien pátatai¡én 1: [pátata:i̯ʒén] -
Arroa (Zestoa) gara gará 1: [ɣará:] -
Arroa (Zestoa) asta ásta 2: [áśta] -
Arrueta zango zangó 1: [saŋgó] -
Asteasu zuztar patatazuztár 1: [patatasustár̄] -
Ataun osto patataostó 1: [patataośtó] -
Azkaine aien ayéna 1: [aǰéna] -
Azkoitia mastra mástra 1: [máśtra] -
Azkoitia aien á¡en 1: [áʒen] -
Azkoitia ostro patátaostró 2: [patátaośtró] -
Azpeitia ostro patátaostró 1: [patátaośtró] -
Baigorri zangar zangár 1: [saŋgár̄] -
Baigorri aihen lusagarraihen 1: [luśaɣaRai̯hen] -
Bakio errama patátaerrama 1: [patátaer̄ama] -
Bakio aien patátai¡en 1: [patátai̯ʒen] -
Bardoze zango lusártzángua 1: [luśártsáŋgwa] -
Barkoxe zankho pumatertzánkho 1: [pumater̄tsáŋkho] -
Barkoxe adar ádar 2: [áðar̄] -
Bastida lursaarbuztan lutsaarbuztán 1: [lutśaaRβustán] -
Beasain zuztar zúztar 1: [sústar̄] -
Behorlegi zango lusaárzangó 1: [luśaár̄saŋgó] -
Beizama ostro patátaostró 1: [patátaośtró] -
Bergara mastra mástra 1: [máśtra] -
Bermeo orri patátaorri 1: [patátaor̄i] -
Bermeo brasure brasúre 2: [βraśúre] -
Berriz mastra mástra 1: [máśtra] -
Beruete lasto lastó 1: [laśtó] -
Beskoitze ondo lúsaarrondó 1: [lúśaaRondó] -
Beskoitze osto lúsaarrósto 2: [lúśaaRóśto] -
Bidarrai landare lúsaárlandaré 1: [lúśaárlandaré] -
Bolibar ostro patátaóstro 1: [patátaóśtro] -
Busturia aien patatái¡en 1: [patatái̯ʒen] -
Busturia aien ai¡én 1: [ai̯ʒén] -
Deba mastra patátamástra 1: [patátamáśtra] -
Deba ostro patátaostró 2: [patátaośtró] -
Dima aien áien 1: [ái̯en] -
Domintxaine lits líts 1: [lítś] -
Donamaria osto patátosto 1: [patátośto] -
Donibane Lohizune muskil múskil 1: [múśkil] -
Donibane Lohizune arba arbá 2: [aRβá] -
Donostia zuztar zuztar 1: [sustar̄] -
Donostia aien ayén 1: [aǰén] -
Dorrao / Torrano lasto lastó 1: [laśtó] -
Eibar osto patátaosto 1: [patátaośto] -
Elantxobe aien patáta ai¡en 1: [patáta ai̯ʒen] -
Elduain osto pátatostó 1: [pátatośtó] -
Elduain zuztar pátatazuztár 2: [pátatasustár̄] -
Elgoibar mastra mástra 1: [máśtra] -
Elorrio mastra patatámastra 1: [patatámaśtra] -
Erratzu oian óian 1: [ói̯an] -
Errezil zuztar zuztár 1: [sustár̄] -
Errezil kirten kertén 2: [ker̄tén] -
Errezil ostro patátaostró 3: [patátaośtró] -
Errigoiti aien ai¡én 1: [ai̯ʒén] -
Eskiula thalika thalika 1: [thalika] -
Etxalar patatazurten patátazurrtén 1: [patá:tasur̄tén] -
Etxarri (Larraun) osto pátataostó 1: [pátataośtó] -
Etxarri (Larraun) lasto patátalastó 2: [patátalaśtó] -
Etxebarri pastajo pastájo 1: [paśtáxo] -
Etxebarri aien patáta ái¡en 2: [patáta ái̯ʒen] -
Etxebarria ostro patáta óstro 1: [patáta óśtro] -
Eugi lasto patátalásto 1: [patátaláśto] -
Ezkio-Itsaso lasto patátalastó 1: [patátalaśtó] -
Ezkurra osto patátostó 1: [patátośtó] -
Ezkurra patatazoztor patátazoztór 2: [patátasostɔ́r̄] -
Ezterenzubi zango lusárzangó 1: [luśár̄saŋgó] -
Gaintza osto patátaostó 1: [patátaośtó] -
Gaintza zuztar zúztár 2: [sústár̄] -
Gamarte zango lurrsáarrzángo 1: [luśáar̄sáŋgo] -
Gamiz-Fika aien pátatái¡en 1: [pátatái̯ʒen] -
Garrüze zango zangóa 1: [saŋgóa] -
Getaria asta patáta astá 1: [patáta aśtá] -
Getxo orri orrí 1: [or̄í] -
Getxo orbela orbéla 2: [or̄βéla] -
Gizaburuaga aien ái¡en 1: [ái̯ʒen] -
Gizaburuaga ostro óstru 2: [óśtru] -
Goizueta zurton patátazurtón 1: [patátasur̄tón] -
Goizueta zurton zurtón 2: [sur̄tón] -
Hazparne hosto hósto 1: [hóśto] -
Hazparne aihen áihen 1: [ái̯hen] -
Hendaia zurton patátazórteiñ 1: [patátasóRtœi̯ɲ] -
Hernani arba patátazarbá 1: [patátasar̄bá] -
Hernani sarbasta sarbasta 2: [śar̄baśta] -
Hondarribia arba árba 1: [ár̄βa] -
Hondarribia zuztar suztér 2: [śustér̄] -
Ibarruri (Muxika) aien patatái¡en 1: [patatái̯ʒen] -
Igoa osto patátaostó 1: [patátaośtó] -
Igoa kozkor patátakozkór 2: [patátakoskór̄] -
Ikaztegieta osto patáta ostó 1: [patáta ośtó] -
Irisarri ondo lusáarróndo 1: [luśáaRóndo] -
Itsasu aihen áihen 1: [ái̯hen] -
Izturitze aihen aihén 1: [ai̯hén] -
Jaurrieta kozkor patáka kózkorrak 1: [patáka kóskor̄ak] -
Jutsi zango zángo 1: [sáŋgo] -
Kortezubi aien ai¡én 1: [ai̯ʒén] -
Landibarre zango lúsaartzángo 1: [lúśaartsáŋgo] -
Larrabetzu aien áien 1: [ái̯en] -
Larraine zankho zánkho 1: [sáŋkho] -
Larzabale zango zángo 1: [sáŋgo] -
Lasarte-Oria aien ayená 1: [aǰená] -
Laukiz aien áyen 1: [áǰen] -
Legazpi lasto patátalastóa 1: [patátalaśtóa] -
Legazpi patatamakillea patátamakíllea 2: [patátamakíʎea] -
Leintz Gatzaga mastra patátamastra 1: [patátamaśtra] -
Leioa alle allá 1: [aʎá] -
Leitza zurton zórton 1: [sɔ́r̄ton] -
Lekaroz mata máta 2: [máta] -
Lekeitio orri patáta orri 2: [patáta or̄i] -
Lemoa aien áien 1: [ái̯en] -
Lemoiz orri orrí 1: [or̄í] -
Lemoiz aien aién 1: [ai̯én] -
Lemoiz bastagu bástagu 2: [βáśtaɣu] -
Lemoiz errama erráma 3: [er̄áma] -
Luzaide / Valcarlos zango lusáarzangó 1: [luśáar̄saŋgó] -
Makea aihen áihen 1: [ái̯hen] -
Mañaria aien patátaái¡en 1: [patátaái̯ʒen] -
Mendaro mastra mastrá 1: [maśtrá] -
Mendaro lasto lastó 1: [laśtó] -
Mendata aien ái¡en 1: [ái̯ʒen] -
Mendata errama erráma 1: [er̄áma] -
Mezkiritz planta patátaplánta 1: [patátaplánta] -
Mezkiritz lasto patáta lástoa 2: [patáta láśtoa] -
Mugerre zango patatazango 1: [patatasaŋgo] -
Mungia aien áien 1: [ái̯en] -
Oderitz lasto patátalastó 1: [patátalaśtó] -
Oiartzun arba patátazárba 1: [patátasár̄βa] -
Oñati mastra mástra 1: [máśtra] -
Oñati ostro patátaostro 2: [patátaośtro] -
Ondarroa ostro patátaóstru 1: [patátaóśtru] -
Orexa osto patatósto 1: [patatóśto] -
Orio arba patátazarbá 1: [patátasar̄βá] -
Orozko aien áien 1: [áien] -
Otxandio orri órri 1: [ór̄i] -
Otxandio kirten kírten 2: [kír̄ten] -
Pagola zankho zánkho 1: [sáŋkho] -
Pasaia arba árbá 1: [ár̄βá] -
Santa Grazi zankho pomatérrazánkho 1: [pomatér̄asáŋkho] -
Santa Grazi zankho zánkho 2: [sáŋkho] -
Sara muskil múskil 1: [múśkil] -
Sara aien áien 1: [ái̯en] -
Senpere aien áien 1: [ái̯en] -
Sohüta zankho zankhó 1: [saŋkhó] -
Sohüta ondo pumaterrondó 2: [pumater̄ondó] -
Sohüta zankho pumaterrazankhó 3: [pumater̄asaŋkhó] -
Sondika ube úbe 1: [úβe] -
Sondika alle allé 1: [aʎé] -
Suarbe osto patáta ostó 1: [patáta ośtó] -
Suarbe kozkor patáta kózkor 2: [patáta kóskor̄] -
Sunbilla arba ostárba 1: [ośtár̄βa] -
Sunbilla landare landáre 2: [landáre] -
Tolosa osto patátostó 1: [patátośtó] -
Uharte Garazi ondo lusáarrondó 1: [luśáar̄ondó] -
Uharte Garazi zango lusáarzángo 4: [luśáar̄sáŋgo] -
Urdiain planta pátataplantiá 1: [pátataplantjá] -
Urdiñarbe ¡ats ¡ats 1: [ʒatś] -
Urketa lursaarbuztan lursaárbuztán 1: [luRśaáRβustán] -
Urretxu lasto patátalastó 1: [patátalaśtó] -
Urretxu ostro patátaostró 1: [patátaośtró] -
Ürrüstoi zankho zánkho 1: [sáŋkho] -
Uztaritze muskil múskil 1: [múśkil] -
Uztaritze aien aién 1: [ai̯én] -
Zaratamo aien áien 1: [ái̯en] -
Zeanuri aien patatáien 1: [patatái̯en] -
Zeberio aien áien 1: [ái̯en] -
Zeberio aien patatáien 1: [patatái̯en] -
Zegama lasto patátalastó 1: [patátalaśtó] -
Zilbeti ondo patáta óndoa 1: [patáta óndoa] -
Zollo (Arrankudiaga) aien ái¡en 1: [ái̯ʒen] -
Zornotza aien patátaai¡en 1: [patátaai̯ʒen] -
Zugarramurdi arba ostárba 1: [ośtárβa] -
 

648: preñar (la vaca) / (vache) prégnante / breed animals (to)

 • Gaia: Etxabereak: behiak
 • Galdera (es): preñar (la vaca)
 • Galdera (fr): (vache) prégnante
 • Galdera (en): breed animals (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ernari ernári 1: [er̄nári] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta baatü barátu 2: [βarátu] -
Ahetze ernari ernarí 1: [eRnarí] -
Ahetze gelditu gelditú 1: [gelditú] -
Ahetze ernaldu ernaldú 2: [eRnaldú] -
Aia ernai ernái 2: [ɛr̄nái] -
Aldude ernari ernarí 1: [er̄narí] -
Aldude gelditu geldítu 1: [geldítu] -
Alkotz ernari ernári 1: [er̄nári] -
Altzai ernai errnai 1: [er̄nai̯] -
Altzai ernai batü errnai bátü 2: [er̄nai̯ βá:ty] -
Altzürükü ernai ernái 1: [er̄nái] -
Altzürükü hartu hártü 1: [hár̄ty] -
Altzürükü baatü bátü 2: [bá:ty] -
Altzürükü ernaldu ernáltü 3: [er̄nálty] -
Amezketa umezgeldittu umézgeldíttu 1: [umésɣeldíttu] -
Andoain ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Andoain umetu úmetú 2: [úmetú] -
Aniz axun axún 1: [aʃún] -
Aniz ernari ernári 2: [ɛr̄nári] -
Aniz gelditu gelditú 3: [gelðitú] -
Aramaio ernai érnai 1: [ér̄nai̯] -
Aramaio ernaldu ernáittu 2: [er̄nái̯ttu] -
Aramaio txaldun txaldún 3: [tʃalðún] -
Araotz (Oñati) ernai ernái 1: [er̄nái̯] -
Araotz (Oñati) umetu umétu 1: [umétu] -
Araotz (Oñati) gelditu geldítu 2: [gelðítu] -
Arbizu ernai ernái 1: [er̄nái̯] -
Arboti ernari ernári 1: [er̄nári] -
Arboti hartu hártü 2: [hár̄ty] -
Arboti ernaldu ernáltzen 3: [er̄náltsen] -
Armendaritze ernari ernári 1: [er̄nári] -
Arnegi baatü errnarí baatú 1: [er̄narí βaatú] -
Arnegi gelditu ernári geldítu 1: [er̄nári ɣeldítu] -
Arrangoitze ernaldu ernáldu 1: [eRnáldu] -
Arrangoitze gelditu gelditú 1: [gelditú] -
Arrasate geratu txaléan geratu 1: [tʃaléan geratu] -
Arrasate geratu ernári geratu 1: [er̄nári ɣeratu] -
Arrazola (Atxondo) txaldun txaldún 1: [tʃaldún] -
Arrazola (Atxondo) txalaitteko txaláitteko 2: [tʃalái̯tteko] -
Arrieta lotu lótu 1: [lótu] -
Arrieta ernarittu ernárittú 2: [er̄nárittú] -
Arroa (Zestoa) ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Arrueta ernai érnai 1: [ɛ́r̄nai] -
Arrueta gelditu géldit'ü 1: [gélditý] -
Asteasu ernai érnái 1: [ɛ́r̄nái̯] -
Ataun ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Ataun umetu umétu 1: [umétu] -
Ataun gelditu geldíttu 2: [gɛldíttu] -
Azkaine ernari ernári 1: [eRnári] -
Azkoitia ernai érnai 1: [ɛ́r̄nai̯] -
Azpeitia ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Baigorri ernari ernari 1: [eRnari] -
Baigorri ernaldu ernaldu 2: [eRnaldu] -
Baigorri gelditu gelditu 3: [gelditu] -
Bakio bete betérik 1: [betérik] -
Bakio esperantzien esperántzien 2: [eśperántsien] -
Bakio ernari ernarí 3: [er̄narí] -
Bakio ernarittu ernarítu 4: [er̄narítu] -
Bardoze ernari ernári 1: [ernári] -
Bardoze hartu hártü 2: [hárt̤y] -
Barkoxe ernai errnai 1: [er̄nai̯] -
Barkoxe baatü ernaibáthü 2: [er̄nai̯báthy] -
Barkoxe baatü bátü 3: [bá:ty] -
Bastida ernari ernari 1: [eRnari] -
Bastida bete bethétzen 2: [bethétsen] -
Bastida lotu lothú 3: [lothú] -
Beasain ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Beasain umeitteko uméittekó 2: [uméttekó] -
Beasain umetu umétu 3: [umétu] -
Behorlegi ernai ernái 1: [ɛr̄nái] -
Behorlegi gelditu geldítu 1: [ɣeldítu] -
Beizama ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Beizama umetu úmetú 1: [úmetú] -
Bergara ernai ernái 1: [er̄nái̯] -
Bergara gelditu geldítuta 1: [geldítuta] -
Bermeo aurdun aurdún 1: [au̯r̄ðún] -
Bermeo karga karga 2: [kar̄ɣa] -
Bermeo imikarteko imikárteko 3: [imikár̄teko] -
Berriz ernari ernári 1: [er̄nári] -
Berriz gelditu geldíttu 1: [ɣeldíttu] -
Berriz txaldun txaldún 2: [tʃaldún] -
Beruete ernari érnaré 1: [ɛ́r̄naré] -
Beruete gelditu ernári geldítto 2: [ɛr̄nári ɣɛldítto] -
Beruete gelditu geldíttu 3: [gɛldíttu] -
Beskoitze ernari ernári 1: [eRnári] -
Beskoitze gelditu geldituiá 1: [ɣelditwiá] -
Beskoitze ernaldu ernáldu 2: [eRnáldu] -
Bidarrai ernari errnarí 1: [er̄narí] -
Bidarrai gelditu geldítu 2: [geldítu] -
Bolibar umeitteko uméitteko 1: [uméi̯tteko] -
Bolibar umedun umédun 1: [uméðun] -
Bolibar bete éitteko 2: [éi̯tteko] -
Bolibar gelditu geldíttu 3: [geldíttu] -
Busturia ernari ernarí 1: [er̄narí] -
Busturia gelditu geldítu 1: [gelðítu] -
Busturia artu artú 2: [ar̄tú] -
Deba ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Deba umatu umátú 1: [umátú] -
Dima ernari ernarí 1: [er̄narí] -
Dima gelditu gelditú 1: [ɣelditú] -
Domintxaine ernari érnarí 1: [ér̄narí] -
Domintxaine hartu hartüik 1: [har̄tɥik] -
Donamaria ernari ernári 1: [ɛr̄nári] -
Donibane Lohizune ernari ernári 1: [eRnári] -
Donibane Lohizune gelditu gelditú 2: [ɣelditú] -
Donibane Lohizune artu artú 3: [aRtú] -
Donostia ernai ernai 1: [er̄nai̯] -
Dorrao / Torrano ernaldu érnaldutá 1: [ér̄naldutá] -
Dorrao / Torrano umetu úmetú 1: [úmetú] -
Dorrao / Torrano ernaldu ernáldu 2: [er̄náldu] -
Dorrao / Torrano umétan sártu umétan sártu 2: [umétan śár̄tu] -
Eibar geratu geátu 1: [gɛátu] -
Elantxobe umieitxeko umíeitxeko 1: [umíei̯tʃeko] -
Elantxobe umetu umétu 2: [umétu] -
Elduain ernai érrnaí 1: [ɛ́r̄na:í] -
Elgoibar geratu úmezgeátu 1: [úmesɣeátu] -
Elgoibar umeitteko uméitteko 2: [uméi̯tteko] -
Elorrio txalgei txalgéi 1: [tʃalɣéi̯] -
Elorrio ernari ernári 1: [er̄nári] -
Erratzu ernari ernarí 1: [er̄narí] -
Errezil ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Errezil ernari ernári 2: [ɛr̄nári] -
Errigoiti lotu lotú ernari¡én 1: [lotú er̄nariʒén] -
Eskiula ernai ernái 1: [er̄nái̯] -
Etxalar ernaldu érnaldu 1: [ɛ́r̄naldu] -
Etxaleku ernari ernári 1: [er̄nári] -
Etxaleku gelditu geldíttue 2: [geldíttue] -
Etxaleku ernaldu ernálduik 4: [er̄náldwik] -
Etxarri (Larraun) gelditu geldítto 1: [gɛldítto] -
Etxarri (Larraun) ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Etxarri (Larraun) gelditu géldittú 2: [gɛ́ldittú] -
Etxebarri ernari ernári 1: [er̄nári] -
Etxebarria ernai ernái 1: [er̄nái̯] -
Etxebarria gelditu geldíttu 1: [gɛldíttu] -
Etxebarria geratu errnái gerátu 2: [er̄nái ɣerátu] -
Etxebarria geratu geátu 3: [geátu] -
Eugi ernari ernári 1: [er̄nári] -
Ezkio-Itsaso ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Ezkurra ernarittu ernárittu 1: [ɛr̄nárittu] -
Ezkurra ernari ernári 2: [ɛr̄nári] -
Ezkurra ernari nabarittu ernári nabárittu 3: [er̄nári naβárittu] -
Ezterenzubi ernari ernári 1: [er̄nári] -
Ezterenzubi hartu hártu 2: [hár̄tu] -
Gaintza ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Gamarte ernari ernári 1: [er̄nári] -
Gamarte baatü báratu 2: [báratu] -
Gamarte hartu hártu 4: [hár̄tu] -
Gamiz-Fika umedun umedún 1: [umeðún] -
Gamiz-Fika ernari ernarí 1: [er̄narí] -
Gamiz-Fika artu artu 2: [ar̄tu] -
Garrüze ernari érnari 1: [éRnari] -
Garrüze bete bethé 1: [bethé] -
Getaria ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Getxo ernari ernári 1: [er̄nári] -
Gizaburuaga gelditu geldittúte 1: [gelðittúte] -
Goizueta ernari érnárí 1: [ɛ́r̄nárí] -
Goizueta ernai ernái 2: [ɛr̄nái̯] -
Hazparne ernari ernarí 1: [eRnarí] -
Hazparne gelditu gélditu 1: [gélditu] -
Hendaia ernari ernári 1: [eRnári] -
Hendaia txaldun xaldún 2: [ʃaldún] -
Hernani ernai ernáí 1: [ɛr̄náí] -
Hernani umeitteko umé ittekó 2: [umé ittekó] -
Hondarribia ernari ernari 1: [er̄nari] -
Hondarribia ernaldu ernaldu 2: [er̄naldu] -
Ibarruri (Muxika) ernari ernári 1: [er̄nári] -
Igoa ernai érnái 1: [ɛ́r̄nái̯] -
Igoa gelditu ernái geldítto 2: [ɛr̄nái̯ ɣɛldítto] -
Ikaztegieta ernai ernai 1: [er̄nai̯] -
Ikaztegieta bete béteta 1: [béteta] -
Irisarri ernari érnarí 1: [éRnarí] -
Irisarri gelditu gelditú 1: [ɣelditú] -
Itsasu ernari ernarí 1: [er̄narí] -
Itsasu gelditu gelditú 2: [gelditú] -
Izturitze ernari ernári 1: [er̄nári] -
Izturitze gelditu gelditu 2: [gelditu] -
Izturitze bete bethe 2: [bethe] -
Izturitze hartu hartia 3: [har̄tja] -
Izturitze ernaldu ernaldu 4: [er̄naldu] -
Jaurrieta ernari ernári 1: [er̄nári] -
Jutsi ernari ernari 1: [er̄nari] -
Jutsi gelditu gelditu 2: [gelditu] -
Kortezubi txaldun txaldún 1: [tʃalðún] -
Landibarre ernari ernarí 1: [er̄narí] -
Larrabetzu ernari ernári 1: [er̄nári] -
Larrabetzu lotu lótu 2: [lótu] -
Larraine ernari ernári 1: [er̄nári] -
Larraine baatü baatü 2: [baaty] -
Larraine himed'ün hímed'üntzen 3: [hímeðýntsen] -
Larzabale ernari ernári 1: [ernári] -
Larzabale hartu hártu 2: [hártu] -
Lasarte-Oria ernai ernái 1: [ɛr̄nái̯] -
Laukiz lotu ernarí lotu 1: [er̄narí lotu] -
Laukiz umetu umetúte 1: [umetúte] -
Legazpi ernai ernái 1: [er̄nái̯] -
Legazpi umetu umétuta 2: [umétuta] -
Leintz Gatzaga geratu gerátuta 1: [ɣerátuta] -
Leintz Gatzaga txaldun txaldún 2: [tʃalðún] -
Leioa ernari ernarí 1: [er̄narí] -
Leioa umeitteko uméiteko 2: [uméi̯teko] -
Leitza ernari érnarí 1: [ɛ́r̄narí] -
Leitza ernaldu érnaldú 2: [ér̄naldú] -
Lekaroz ernari ernarí 1: [ɛr̄narí] -
Lekeitio embarasata embárasata 1: [embáraśata] -
Lemoa ernari ernári 1: [er̄nári] -
Lemoa gelditu gelditú 1: [ɣelditú] -
Lemoiz ernari ernari 1: [er̄nari] -
Lemoiz umedun umedún 2: [umeðún] -
Lemoiz umetu umétu 3: [umétu] -
Luzaide / Valcarlos ernari zarri ernári zarrí 1: [er̄nári sar̄í] -
Luzaide / Valcarlos ernaldu ernáldu 2: [er̄náldu] -
Luzaide / Valcarlos gelditu ernári geldítu 3: [er̄nári ɣeldítu] -
Makea ernari ernári 1: [er̄nári] -
Makea gelditu gelditú 1: [gelditú] -
Mañaria ernari ernári 1: [er̄nári] -
Mañaria txaldun txáldun ipiní 2: [tʃáldun ipiní] -
Mendaro gelditu geldítxu 1: [gɛldítʃu] -
Mendaro ernai ernái 2: [ɛr̄nái̯] -
Mendata ernari ernári 1: [er̄nári] -
Mendata txaldun txaldún 2: [tʃalðún] -
Mezkiritz ernari ernári 1: [er̄nári] -
Montori ernai ernái 1: [eRnái̯] -
Montori baatü bátü 2: [bá:ty] -
Mugerre ernari ernari 1: [er̄nari] -
Mugerre gelditu gelditu 2: [gelditu] -
Mungia ernari ernarí 1: [er̄narí] -
Mungia ernarittu ernaríttu 2: [er̄naríttu] -
Mungia umetu umetú 2: [umetú] -
Oderitz