Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

202 emaitza fagot bilaketarentzat

503: haz / fagot / fagot

  • Gaia: Landaretza
  • Galdera (es): haz
  • Galdera (fr): fagot
  • Galdera (en): fagot
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta fardo fárdo 2: [fár̄ðo] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta pakete pakétea 3: [pakétea] -
Ahetze fagot fagóta 1: [faɣóta] -
Aia sorta sortá 1: [śɔr̄tá] -
Aldude zama záma 1: [sáma] -
Alkotz zama zámá 1: [sámá] -
Altzai fagot fagóta 1: [faɣóta] -
Altzai sargathe sargathé 2: [śar̄gathé] -
Altzürükü fagot fagóta 1: [faɣóta] -
Amezketa sorta sortá 1: [śɔr̄tá] -
Andoain sortaegur sórtegúr 1: [śór̄teɣúr̄ ] -
Aniz abarzama abárzamá 1: [aβár̄samá] -
Aramaio sorta sórta 1: [śór̄ta] -
Araotz (Oñati) sorta sórta 1: [śór̄ta] -
Arbizu egúr sóin egúr sóñ 1: [eɣúr śóɲ] -
Arbizu egúr sóin egúr sóin 2: [eɣúr śói̯n] -
Arboti haxota háxot 2: [háʃot] -
Armendaritze haxoka haxóka 1: [haʃóka] -
Armendaritze abarmeta abármeta 2: [aβár̄meta] -
Armendaritze haxe háxe 3: [háʃe] -
Arnegi abarzama abártzáma 1: [aβár̄tsáma] -
Arrangoitze fagot fagóta 1: [faɣóta] -
Arrangoitze ezpal ezpál 2: [espál] -
Arrasate mordo mordó 1: [mor̄ðó] -
Arrasate sorta sortá 2: [śor̄tá] -
Arrazola (Atxondo) abarsorta abartxórta 1: [aβar̄tʃór̄ta] -
Arrieta karga kargá 1: [kar̄ɣá] -
Arroa (Zestoa) sorta sórta 1: [śɔ́r̄ta] -
Arrueta fagot fágot 1: [fáɣot] -
Asteasu sortaegur sortáegúr 1: [śor̄táeɣúr̄] -
Ataun sorta sortá 1: [śɔr̄tá] -
Azkaine fagot fagóta 1: [faɣóta] -
Azkoitia sorta sórta 1: [śɔ́r̄ta] -
Azpeitia sorta sortá 1: [śɔr̄tá] -
Baigorri zama záma 1: [sáma] -
Bakio egurkargille egúrkargille 1: [eɣúr̄kar̄ɣiʎe] -
Bardoze haxota háxota 2: [háʃota] -
Barkoxe haxe haxé 1: [haʃé] -
Barkoxe egurhaxe egürháxe 2: [eɣyr̄háʃe] -
Bastida haxe hax 1: [haʃ] -
Bastida haxota haxóta 2: [haʃóta] -
Beasain sorta sorta 1: [śor̄ta] -
Beasain egursorta éursorteá 2: [éur̄śor̄teá] -
Behorlegi haxe haxé 1: [haʃé] -
Behorlegi ezpal ezpál 1: [espál] -
Beizama sorta sortá 1: [śor̄tá] -
Bergara abarsorta abársórta 1: [aβár̄śór̄ta] -
Bermeo kargille kargílle 1: [kar̄ɣíʎe] -
Berriz lepoka lepóka 1: [lepóka] -
Beruete zama záma 1: [sáma] -
Beskoitze egurzama eúrzáma 1: [eúRsáma] -
Beskoitze axota axóta 2: [aʃóta] -
Bidarrai zama záma 1: [sáma] -
Bidarrai punttakin púnttakín 2: [púnttakín] -
Bolibar karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Bolibar txorta txórta 2: [tʃór̄ta] -
Busturia kargille kargílle 1: [kar̄ɣíʎe] -
Deba sorta sórta 1: [śɔ́r̄ta] -
Deba karga kárga 2: [kár̄ɣa] -
Deba txorta txórta 2: [tʃɔ́r̄ta] -
Dima kargille kargílle 1: [kar̄ɣíʎe] -
Domintxaine haxota háxotetan 2: [háʃotetan] -
Domintxaine fagot fagót 3: [faɣót] -
Donamaria zama záma 1: [sáma] -
Donibane Lohizune fagot faóta 1: [faóta] -
Donostia xorta xórta 1: [ʃór̄ta] -
Dorrao / Torrano paxo páxo 1: [páʃo] -
Dorrao / Torrano soñ sóñ 2: [śóɲ] -
Eibar adarkarga adarkárga 1: [aðar̄kár̄ɣa] -
Elantxobe karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Elantxobe kargilla kargílla 3: [kar̄ɣíʎa] -
Elduain sorta sórtá 1: [śór̄tá] -
Elgoibar txortaabar txortáabar 1: [tʃor̄táaβar] -
Elgoibar kargaabar kargáabar 2: [kar̄ɣáaβar] -
Elorrio sorta sórta 1: [śór̄ta] -
Elorrio sortabar sortábar 2: [śor̄táβar̄] -
Erratzu zama zamá 1: [samá] -
Errezil sorta sortá 1: [śɔr̄tá] -
Errigoiti kargille kárgille 1: [kár̄ɣiʎe] -
Eskiula egurhaxe égür háxe 1: [éɣyr̄háʃe] -
Eskiula fagot fagót 2: [faɣót] -
Eskiula besata besáta 3: [beśáta] -
Etxalar zama záma 1: [sáma] -
Etxarri (Larraun) zama zamá 1: [samá] -
Etxebarri karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Etxebarria karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Eugi zama záma 1: [sáma] -
Eugi abarzama abárzáma 2: [aβár̄sáma] -
Ezkio-Itsaso sorta sórta 1: [śɔ́r̄ta] -
Ezkurra zama zámá 1: [sámá] -
Ezterenzubi abarhaxe abarháxe 1: [aβar̄háʃe] -
Ezterenzubi haxe háxe 3: [háʃe] -
Gaintza beteiur betéiúr 1: [βetéjúr̄] -
Gamiz-Fika kargilla kárgilla 1: [kár̄ɣiʎa] -
Garrüze axota áxot 1: [áʃot] -
Getaria txuxakasorta txuxákasortá/txuxákazortá 1: [tʃuʃákas̟ɔr̄tá] -
Getxo txola txóla 1: [tʃóla] -
Gizaburuaga karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Goizueta egurzama eúrtzama 1: [eúr̄tsama] -
Goizueta egurzama egúrzamá 2: [eɣúr̄samá] -
Goizueta egursorta eúrsorta 3: [eúr̄śor̄ta] -
Goizueta egursorta éursortá 4: [éu̯r̄śor̄tá] -
Hazparne zama záma 1: [sáma] -
Hendaia fagot fágot 1: [fáɣot] -
Hendaia egurzama egúrzama 2: [egúRsama] -
Hernani txotxasorta txotxásortá 1: [tʃotʃáśor̄tá] -
Hondarribia fardo fárdo 1: [fár̄ðo] -
Ibarruri (Muxika) kargilla kárgilla 1: [kár̄ɣiʎa] -
Igoa zama zamá 1: [samá] -
Ikaztegieta sorta sorta 1: [śor̄ta] -
Irisarri abarraxe abárraxe 1: [aβáRaʃe] -
Irisarri zama záma 1: [sáma] -
Irisarri haxe háxia 2: [háʃja] -
Irisarri abarzama abarzáma 2: [aβar̄sáma] -
Itsasu abarpaketa abárpakéta 1: [aβár̄pakéta] -
Izturitze egurhaxe egurháxe 1: [eɣur̄háʃe] -
Izturitze egurkixkail egurkixkail 2: [eɣur̄kiʃkai̯l] -
Jaurrieta bala bála 1: [bála] -
Jaurrieta egurbala egúrbalá 2: [eɣúr̄βalá] -
Jutsi haxota háxot 1: [háʃot] -
Kortezubi kargille kárgille 1: [kár̄ɣiʎe] -
Kortezubi karga kárga 2: [kár̄ɣa] -
Landibarre abarhaxota abárhaxotá 1: [aβar̄haʃotá] -
Larrabetzu kargille kárgille 1: [kár̄ɣiʎe] -
Larraine abarhaxe abarháxe 1: [aβar̄háʃe] -
Larzabale xixtapur xixtápur 1: [ʃiʃtápur̄] -
Lasarte-Oria sorta sortá 1: [śor̄tá] -
Lasarte-Oria sortaegur sortáegurrá 2: [śor̄táeɣur̄á] -
Laukiz egurtxola egúrtxola 1: [eɣúr̄tʃola] -
Laukiz kargilla kargílla 1: [kar̄ɣíʎa] -
Legazpi sorta sórta 1: [śór̄ta] -
Legazpi egursorta egúrsorta 2: [eɣúr̄śor̄ta] -
Leintz Gatzaga sorta sórta 1: [śór̄ta] -
Leioa txola txóla 1: [tʃóla] -
Leioa kargille kargílle 1: [kar̄ɣíʎe] -
Leitza bete beté 1: [βeté] -
Lekaroz zama záma 1: [sáma] -
Lekeitio karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Lemoa kargille kargílle 1: [kar̄ɣíʎe] -
Lemoiz egurkarga egúrkarga 1: [eɣúr̄kar̄ɣa] -
Luzaide / Valcarlos eurpaketa eúrpakéta 1: [eúr̄pakéta] -
Luzaide / Valcarlos abarzama abárzamá 1: [aβár̄samá] -
Luzaide / Valcarlos tornu tórnu 2: [tór̄nu] -
Luzaide / Valcarlos zama záma 2: [sáma] -
Luzaide / Valcarlos ostail óstail 3: [óśtai̯l] -
Makea egurzama égurtxáma 1: [éɣur̄tʃáma] -
Mañaria karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Mendaro sama samá 1: [śamá] -
Mendaro txorta txortá 1: [tʃɔr̄tá] -
Mendata kargilla kargílla 1: [kar̄ɣíʎa] -
Mezkiritz egurkarga egúrkárga 1: [eɣúr̄kár̄ɣa] -
Montori haxe háxe 1: [háʃe] -
Montori fagot fágot 2: [fáɣot] -
Mugerre haxota haxota 2: [haʃota] -
Mungia karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Oderitz paxo paxó 1: [paʃó] -
Oiartzun zama zámá 1: [sámá] -
Oñati sendor sendór 1: [śendór̄] -
Oñati sorta sórta 2: [śór̄ta] -
Ondarroa egursorta egúrtxorta 1: [eɣúr̄tʃor̄ta] -
Orexa sorta sórta 1: [śɔ́r̄ta] -
Orio sorta sortá 1: [śor̄tá] -
Orozko abarkarga abárkarga 1: [aβár̄kar̄ɣa] -
Orozko brasada brasáda 2: [βraśáða] -
Orozko kargilla kargílla 4: [kar̄ɣíʎa] -
Otxandio karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Pagola sarga sárga 1: [śár̄ga] -
Pagola fagot fagóta 2: [faɣóta] -
Pasaia zama zámá 1: [sámá] -
Pasaia zorta zortá 1: [sor̄tá] -
Santa Grazi sargathe sargáthe 1: [śar̄gáthe] -
Santa Grazi abar abárrak 2: [aβár̄ak] -
Santa Grazi txotx txótxak 3: [tʃótʃak] -
Sara fagot fagotá 1: [faɣotá] -
Senpere fagot fagóta 1: [faɣóta] -
Senpere xixtapur xixtapúrra 1: [ʃiʃtapúRa] -
Sohüta fagot fagótak 1: [faɣótak] -
Sondika montoi montói 1: [montói̯] -
Suarbe zamall zamáll 1: [samáʎ] -
Sunbilla zama záma 1: [sáma] -
Tolosa sorta sortá 1: [śor̄tá] -
Uharte Garazi zama záma 3: [sáma] -
Urdiain fardo fárduá 1: [fár̄ðuá] -
Urdiñarbe phagot phagót 1: [phaɣót] -
Urdiñarbe abar abárrak 2: [aβár̄ak] -
Urdiñarbe haxe háxe 3: [háʃe] -
Urketa fagot fágo 1: [fáɣo] -
Urketa zama záma 2: [sáma] -
Urretxu sorta sórta 1: [śɔ́r̄ta] -
Ürrüstoi fagot fagotak 1: [faɣotak] -
Uztaritze xixtapur xixtápur 1: [ʃiʃtápuR] -
Zaratamo karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Zaratamo kargille kargílle 1: [kar̄ɣíʎe] -
Zeanuri kargille kargílle 1: [kar̄ɣíʎe] -
Zeberio kargilla kargílla 1: [kar̄ɣíʎa] -
Zeberio gabiko gabíko 1: [ɣaβíko] -
Zegama sorta sortá 1: [śor̄tá] -
Zilbeti soin karga sóin kárga 1: [śói̯ŋ kár̄ɣa] -
Zollo (Arrankudiaga) karga kárga 1: [kár̄ɣa] -
Zornotza kargilla kargílla 1: [kar̄ɣíʎa] -
Zugarramurdi bixkarkarga bixkárkargá 1: [biʃkárkargá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper