Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

384 emaitza cross bilaketarentzat

2084: bizco / louchon / cross-eyed

 • Gaia: Giza gorputza: burua
 • Galdera (es): bizco
 • Galdera (fr): louchon
 • Galdera (en): cross-eyed
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta begibiurri bégibiúrria 1: [béɣiβiúr̄ja] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta begia makur bégia mákur 2: [béɣja mákur] -
Ahetze begimakur begímakúrr 3: [beɣímakúR] -
Aia begioker begíokérr 1: [βeɣíokér̄] -
Aldude begimakur begímakúrr 1: [βeɣímakúr̄] -
Alkotz begimakurre begímakurré 1: [beɣímakur̄é] -
Alkotz bizkoak bízkoak 2: [bískoak] -
Altzai begiokher begiókher 1: [beɣiókher] -
Altzürükü begiokher bégiókherr 1: [béɣiókher̄] -
Amezketa betoker betókérr 1: [betókɛ́r̄] -
Andoain begioker bégiokérr 1: [béɣiokɛ́r̄] -
Aniz begibiur begíbiurr 1: [beɣíbiur̄] -
Aniz begibiurri bégibíurri 2: [béɣiβíur̄i] -
Aramaio begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Araotz (Oñati) betoker betókerr 1: [βetóker̄] -
Araotz (Oñati) bisko bísko 2: [βíśko] -
Arbizu bizko bízko 1: [bísko] -
Armendaritze makur mákur 1: [mákur] -
Arnegi begimakur begímakúr 1: [βeɣímakúr] -
Arrangoitze begimakur begímakúr 1: [βeɣímakúr] -
Arrasate bisko bísko 1: [βíśko] -
Arrazola (Atxondo) bisko bísko 1: [βíśko] -
Arrieta begitrabes begítrabés 1: [beɣítraβéś] -
Arrieta begioker begíokér 1: [beɣíokér] -
Arrieta tuerto tuérrtó 2: [twér̄tó] -
Arroa (Zestoa) begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Asteasu begioker begíokerr 1: [beɣíokɛr̄] -
Ataun betoker betokérr 1: [betokɛ́r̄] -
Ataun begioker begiokérr 2: [βeɣiokɛ́r̄] -
Azkaine makurra makurrá 1: [makuRá] -
Azkoitia betoker betókerr 1: [βetókɛr̄] -
Azkoitia begikruzauek bégikruzáuek 2: [béɣikrusáu̯ek] -
Azpeitia begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Baigorri beimakhur beimakhúr 1: [beimakhúr] -
Bakio bisko bísko 1: [βíśko] -
Bardoze begiak makhurra bégiak makhúrra 1: [béɣiak makhúr̄a] -
Barkoxe begiokher bégiókher 1: [béɣiókher ] -
Bastida begimakhur begimakhúrrak 1: [beɣimakhúRak] -
Beasain betogar betógarr 1: [betógar̄] -
Behorlegi begimakur begimakúr 1: [βegimakúr] -
Beizama begioker begíokérr 1: [beɣíokɛ́r̄] -
Bergara bixko bíxko 1: [bíʃko] -
Bergara begioker begiókerr 2: [beɣióker̄] -
Bermeo begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Bermeo begibisko begibísko 2: [βeɣiβíśko] -
Berriz begibi¡ur begíbi¡úrr 1: [βeɣíβiʒúr̄] -
Berriz begioker begíokérr 1: [βeɣíokér̄] -
Berriz begisetru begísétru 2: [βeɣíśétru] -
Beruete begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Beruete begiezkel begíezkél 2: [βeɣíeskɛ́l] -
Beskoitze begimakur begímákurr 1: [βeɣímákuR] -
Bidarrai begimakur begímákur 1: [βeɣímákur] -
Bolibar bixku bixku 1: [βiʃku] -
Bolibar begioker begíokérr 1: [βeɣíokér̄] -
Busturia birojo birójo 1: [βiróxo] -
Deba begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Dima bixko bíxko 1: [βíʃko] -
Dima begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Dima begitrabes begitrábes 2: [βeɣitráβeś] -
Donamaria uker ukérr 1: [ukér̄] -
Donibane Lohizune begimakur begímakúrr 1: [βeɣímakúR] -
Donostia begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Donostia ziarka beiratze ziárrka béiratze 2: [siár̄ka βéi̯ratse] -
Dorrao / Torrano begimakur bégimákurr 1: [béɣimákur̄] -
Dorrao / Torrano begiezkel begiézkel 1: [βeɣjéskel] -
Eibar bisko bísko 1: [bíśko] -
Elantxobe bisko bísko 1: [bíśko] -
Elduain begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Elgoibar begioker begíoker 1: [βeɣíokɛr] -
Elorrio begibi¡ur begíbi¡urr 1: [βeɣíβiʒur̄] -
Erratzu exkel éxkel 1: [éʃkel] -
Errezil begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Errezil betoker betokérr 2: [betokɛ́r̄] -
Errigoiti kontrabiste kontrábiste 1: [kontráβiśte] -
Errigoiti begioker begíokérr 2: [beɣíokér̄] -
Eskiula gerlo gérlo 1: [gérlo ] -
Eskiula bedalde soai bedálde soái 2: [beðálde śoái̯ ] -
Etxalar oker okérr 1: [okɛ́r̄] -
Etxarri (Larraun) ezkel ezkél 1: [eskél] -
Etxebarri bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Etxebarri begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Etxebarria begioker begíokérr 1: [beɣíokɛ́r̄] -
Eugi birula birúla 1: [βirúla] -
Ezkio-Itsaso begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Ezkurra begiuker begiúkerr 1: [beɣiúker̄] -
Ezterenzubi begimakur begimakúr 1: [beɣimakúr] -
Ezterenzubi koner konér 2: [konér] -
Gaintza begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Gamarte begikonerrak begikonérrak 1: [beɣikonér̄ak] -
Gamarte begimakur begímakurrá 2: [beɣímakur̄á] -
Gamiz-Fika begioker begíokér 1: [beɣíokɛ́r] -
Gamiz-Fika bixko bíxko 2: [bíʃko] -
Garrüze begimakur begímakur 1: [beɣímakur] -
Getaria begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Getaria kontrabista kontrábistá 2: [kontráβiśtá] -
Getxo bisdebior bisdébiorr 1: [biśðéβior̄] -
Getxo begioker begíokerr 4: [beɣíoker̄] -
Gizaburuaga begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Goizueta beiuker beíukérr 1: [beíukɛ́] -
Hazparne begimakur bégimákurr 1: [béɣimákuR] -
Hendaia oker okérr 1: [okéR] -
Hendaia begioker bégiokérra 2: [béɣjokéRa] -
Hernani begioker begiokérr 1: [βeɣiokɛ́r̄] -
Hondarribia begioker begiOUkerr 1: [beɣiọker̄] -
Ibarruri (Muxika) begibi¡or begíbi¡orr 1: [βeɣíβiʒor̄] -
Ibarruri (Muxika) begiespel begiéspel 1: [βeɣiéśpel] -
Igoa ezkel ezkél 1: [eskɛ́l] -
Igoa begeoker bégeokérr 1: [béɣeokɛ́r̄] -
Igoa begimakur bégimakúrr 2: [béɣimakúr̄] -
Ikaztegieta bisko bísko 1: [βíśko] -
Ikaztegieta begioker begíoker 3: [βeɣíoker] -
Ikaztegieta zearbeidatue zeárrbeidátue 6: [seár̄βei̯ðátue] -
Irisarri begimakur begimákurr 1: [beɣimákuR] -
Itsasu begimakur begímakúrr 1: [beɣímakúR] -
Itsasu khoner khonérr 2: [khonéR] -
Izturitze begimakhur begimakhúr 1: [beɣimakhúr] -
Jaurrieta begisaets bégisaéts 1: [béɣiśaétś] -
Jutsi begimakhur begimakhur 1: [beɣimakhur] -
Kortezubi bisko bísko 1: [βíśko] -
Landibarre begimakur bégimakurrák 1: [béɣimakur̄ák] -
Larrabetzu bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Larrabetzu begioker begíokerr 1: [beɣíoker̄] -
Larrabetzu kontrabiste kontrábiste 2: [kontráβiśte] -
Larraine begiokher begiokher 1: [beɣiokher] -
Larraine koneska konéska 2: [konéśka] -
Larzabale begimakhur begimákhur 1: [beɣimákhur] -
Larzabale koner kóner 2: [kóner] -
Larzabale konersa konersa 3: [konerśa] -
Lasarte-Oria begioker begíokérr 1: [beɣíokér̄] -
Laukiz bisgo bísgo 1: [βíśɣo] -
Legazpi begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Leintz Gatzaga begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Leioa bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Leioa bisge bísge 2: [bíśɣe] -
Leitza begiuker begíukérr 1: [beɣíukɛ́r̄] -
Lekaroz birolo birólo 1: [birólo] -
Lekaroz begimakur begímakúr 2: [beɣímakúr] -
Lekeitio bisko bísko 1: [βíśko] -
Lemoa bixko bíxko 1: [βíʃko] -
Lemoa begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Lemoiz bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Luzaide / Valcarlos begimakur begímakúrr 1: [beɣímakúr̄] -
Makea trebex trrébex 1: [tRéβeʃ] -
Makea begimakur begimákurr 2: [βeɣimákuR] -
Mañaria sedro sédro 1: [śéðro] -
Mañaria bixko bíxko 2: [βíʃko] -
Mañaria begioker begíokérr 2: [beɣíokér̄] -
Mendaro betoker betókerr 1: [βetókɛr̄] -
Mendata begitrabes begítrabes 1: [βeɣítraβeś] -
Mezkiritz begimakur begímakúr 1: [beɣímakúr] -
Montori begizorrotz begizórrotz 1: [βeɣisóRots] -
Montori begioker bégiókerr 2: [béɣiókeR] -
Mugerre bistamakur bistamakur 1: [biśtamakur] -
Mungia bisgo bísgo 1: [bíśɣo] -
Mungia begioker begíokerr 3: [beɣíoker̄] -
Oderitz ezkel ézkél 1: [éskɛ́l] -
Oiartzun begioker begíokérr 1: eɣíokɛ́r̄] -
Oiartzun begiexkel begíexkél 2: [βeɣíeʃkél] -
Oñati begibiur begíbiurr 1: [βeɣíβiur̄] -
Oñati bisko bísko 2: [βíśko] -
Ondarroa bisko bísko 1: [βíśko] -
Ondarroa begieskel begiéskel 1: [βeɣiéśkel] -
Orexa begioker bégiókerr 1: [béɣiókɛr̄] -
Orio begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Orozko begioker begiókerr 1: [βeɣióker̄] -
Orozko eskeio eskéio 1: [eśkéi̯o] -
Orozko bisko bísko 2: [βíśko] -
Otxandio begibi¡ur begíbi¡urr 1: [βeɣíβiʒur̄] -
Pagola begiokher begiokhér 1: [beɣiokhér] -
Pasaia begioker bégiokérr 1: [béɣiokér̄] -
Santa Grazi begiokher begiókherr 1: [beɣiókher̄] -
Sara beimakur beímakúrr 1: [βeímakúR] -
Senpere begimakur begimákurr 1: [βeɣimákuR] -
Sohüta begiokher bégiókher 1: [béɣiókher] -
Sondika bisgo bisgo 1: [βiśɣo] -
Suarbe begimakur begimákurr 1: [βeɣimákur̄] -
Sunbilla tirokruzau tírokruzáu 1: [tírokrusáu̯] -
Tolosa begioker begíokérr 1: [beɣíokɛ́r̄] -
Uharte Garazi begimakur begímakúrr 1: [βeɣímakúr̄] -
Urdiain bizgo bízgo 1: [bízɣo] -
Urdiñarbe begiokher bégiokhér 1: [béɣiokhér] -
Urketa begimakhur bégimakhúrra 1: [béɣimakhúRa] -
Urretxu begioker begíokérr 1: [beɣíokɛ́r̄] -
Ürrüstoi okher okhér 1: [okhér ] -
Ürrüstoi begiokher begiokher 2: [beɣiokher ] -
Uztaritze begitrebes begítrrebés 1: [beɣítReβéś] -
Zaratamo begioker begíokér 1: [beɣíokér] -
Zeanuri begieskel begíeskel 1: [βeɣíeśkel] -
Zeanuri begioker begíokerr 1: [βeɣíoker̄] -
Zeberio birojo birójo 1: [βiróxo] -
Zegama begioker begíokérr 1: [βeɣíokɛ́r̄] -
Zilbeti begimakur begímakúr 1: [βeɣímakúr] -
Zollo (Arrankudiaga) begiiskillo begiískillo 1: [βeɣiíśkiʎo] -
Zollo (Arrankudiaga) bi¡or bí¡orr 2: [βíʒor̄] -
Zollo (Arrankudiaga) bisko bísko 3: [βíśko] -
Zornotza begisetro begisétro 1: [βeɣiśétro] -
Zugarramurdi begimakur begímakúr 1: [βeɣímakúr] -
 

2545: santiguarse / se signer / cross oneself (to)

 • Gaia: Sineskerak
 • Galdera (es): santiguarse
 • Galdera (fr): se signer
 • Galdera (en): cross oneself (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zeinatu zeinátu 1: [sei̯nátu] -
Aia siñatu siñatú 1: [śiɲatú] -
Aia ziñatu ziñatú 2: [siɲatú] -
Aldude zeinatu zéinatu 1: [séi̯natu] -
Alkotz aiteren áiterén 1: [ái̯terén] -
Altzai zeñhatü zeñhátü 1: [seɲháty] -
Altzürükü zeñhatü zeñhátü 1: [seɲhã́ty] -
Amezketa ziñatu ziñátú 1: [siɲátú] -
Amezketa aitaren ein áitaren éin 2: [ái̯taren éi̯n] -
Andoain ziñatu zíñatú 1: [síɲatú] -
Andoain aitaren in áitaren in 2: [ái̯taren in] -
Aniz ziñetu ziñétu 1: [siɲétu] -
Aramaio aittien eiñ aittíen eiñ 1: [ai̯ttíen ei̯ɲ] -
Araotz (Oñati) aitian iñ áitian iñ 1: [ái̯tjan iɲ] -
Arbizu aiteren áiterén 1: [ái̯terén] -
Arboti zeñhatü zeñhátü 1: [seɲháty] -
Armendaritze zeiñatu zéiñatu 1: [séi̯ɲatu] -
Armendaritze zeinatu zéinatu 2: [séi̯natu] -
Arnegi zeinatu zeinátu 1: [sei̯nátu] -
Arnegi aitaren egin áitaren egin 1: [ái̯taren eɣin] -
Arrangoitze aitaren aitaren 1: [ai̯taren] -
Arrasate aitien in aitíen in 1: [ai̯tíen in] -
Arrazola (Atxondo) aittiaren eiñ áittiaren eiñ 1: [ái̯ttjaren ei̯ɲ] -
Arrieta aitearen eiñ áitearen eiñ 1: [ái̯tearen ei̯ɲ] -
Arroa (Zestoa) aitaren in áitaren íñ 1: [ái̯taren íɲ] -
Arroa (Zestoa) señatu señátu 2: [śeɲátu] -
Arrueta zeñatü zéñatü 1: [séɲaty] -
Asteasu aitaren in áitaren in 1: [ái̯taren in] -
Asteasu santiguatu santíguatu 2: [śantíɣwatu] -
Ataun aitaren eñ áitaren éñ 1: [ái̯taren éɲ] -
Ataun ziñau zíñau 2: [síɲau̯] -
Azkaine zeinatu zeinátu 1: [sei̯nátu] -
Azkaine aitaren ein aitáren ein 1: [ai̯táren ei̯n] -
Azkoitia aitaren ein áitaren éiñ 1: [ái̯taren éi̯ɲ] -
Azkoitia señau señáu 2: [śeɲáu̯] -
Azpeitia aitaren eñ áitaren éñ 1: [ái̯taren éɲ] -
Azpeitia señau señáu 2: [śeɲáu̯] -
Bakio aittearen in aittearén iñ 1: [ai̯ttearén iɲ] -
Bardoze aitaren iten aitaren iten 1: [ai̯taren iten] -
Barkoxe zeiñhatü zeiñhatü 1: [sei̯ɲhãty] -
Bastida zeinhatu zeinhatu 1: [sei̯nhatu] -
Bastida zeinüa in zeinüa in 2: [sei̯nya in] -
Beasain ziñatu zíñatú 1: [síɲatú] -
Beasain aittearen ein áittearen éin 2: [ái̯ttɛaren én] -
Beizama aitaren in áitaren ín 1: [ái̯taren ín] -
Bergara aitiaren ein aitíaren eiñ 1: [ai̯tíaren ei̯ɲ] -
Bergara siñatu siñátu 2: [śiɲátu] -
Bermeo aitxiaren in aitxiarén iñ 1: [ai̯tʃiarén iɲ] -
Berriz ein aittaren ein - áittaren 1: [ei̯n - ái̯ttaren] -
Beruete ziñato zíñató 1: [síɲató] -
Beruete ziñatu zíñatú 2: [síɲatú] -
Beruete aitaren in áitaren ín 3: [ái̯taren ín] -
Beruete ein aitaren éin aitarén 4: [éi̯n ai̯tarén] -
Beskoitze zeinatu zeinatú 1: [sei̯natú] -
Bidarrai zeinatu zéinatu 2: [séi̯natu] -
Bolibar aittearen in áittearen iñ 1: [ái̯ttearen iɲ] -
Busturia aitxearen eiñ aitxearén eiñ 1: [ai̯tʃearén ei̯ɲ] -
Deba aitxiaren in áitxiaren ín 1: [ái̯tʃjaren ín] -
Dima aitean eiñ áitean eiñ 1: [ái̯tean ei̯ɲ] -
Domintxaine zeñhatzen zeñhátzen 1: [seɲhátsen] -
Donamaria ziñatu ziñátu 1: [siɲátu] -
Donamaria aitaren aitarén 2: [ai̯tarén] -
Donostia señatu señátu 1: [śeɲátu] -
Dorrao / Torrano zeñetu zeñétu 1: [seɲétu] -
Dorrao / Torrano aitaren ein áitarén ein 2: [ái̯tarén ei̯n] -
Eibar eiñ aitiaren eiñ - aitiáren 1: [ei̯ɲ - ai̯tiáren] -
Elantxobe aitxiaren in aitxiarén in 1: [ai̯tʃjarén in] -
Elduain ziña zíña 1: [síɲa] -
Elduain aitaren in áitaren ín 2: [ái̯taren ín] -
Elgoibar aittiaen iñ aittíaen iñ 1: [ai̯ttíaen iɲ] -
Elorrio aitiaren in aitiáren in 1: [ai̯tjáren in] -
Erratzu aiteren in áiteren in 1: [ái̯teren in] -
Erratzu ziñetu ziñétu 2: [siɲétu] -
Errezil aitaren in áitaren íñ 1: [ái̯taren íɲ] -
Errigoiti aittearen in aittéaren iñ 1: [ai̯ttéaren iɲ] -
Eskiula zeñhatzia zéñhatzía 1: [séɲhatsía] -
Etxalar ziñato ziñáto 1: [siɲáto] -
Etxalar ziñatu ziñátu 2: [siɲátu] -
Etxalar aitaren aitáren 3: [ai̯táren] -
Etxaleku aitaren áitarén 1: [ái̯tarén] -
Etxarri (Larraun) aitaren een áitaren éen 1: [ái̯taren éen] -
Etxarri (Larraun) ziñatu zíñatú 1: [síɲatú] -
Etxarri (Larraun) aitaren en áitaren én 2: [ái̯taren én] -
Etxarri (Larraun) ziñato ziñáto 2: [siɲáto] -
Etxebarri aittearen eiñ aittéaren eiñ 1: [ai̯ttéaren ei̯ɲ] -
Etxebarria aitiaren ein aitiáren eín 1: [ai̯tjáren eín] -
Eugi elonpadre elompádrre 1: [elompáðr̄e] -
Ezkio-Itsaso aitaren ein áitaren éiñ 1: [ái̯taren éɲ] -
Ezkio-Itsaso aittaren ein áittaren éim 2: [ái̯ttaren éi̯m] -
Ezkurra ziñatu ziñátu 1: [siɲátu] -
Ezterenzubi zeinatu zeinatu 1: [sei̯natu] -
Ezterenzubi zeñatu zéñatu 2: [séɲatu] -
Gaintza ziñato zíñató 1: [síɲató] -
Gaintza aintaren ein áintarén éín 2: [ái̯ntarén éín] -
Gamarte zeñatu zeñatú 1: [seɲatú] -
Gamiz-Fika aittearen egiñ aittearén egiñ 1: [ai̯ttearén eɣiɲ] -
Garrüze siñatu siñátu 1: [śiɲátu] -
Getaria aitaren ein áitarén eíñ 1: [ái̯tarén eíɲ] -
Getxo santiguatu santíguatu 1: [śantíɣwatu] -
Getxo aitaren in áitaren in 1: [ái̯taren in] -
Getxo aitaren semearen áitaren sémearen 2: [ái̯taren śémearen] -
Gizaburuaga aittiaren in aittiarén in 1: [ai̯ttjarén in] -
Goizueta aitaren iñ áitAEren iñ 1: [ái̯tạren iɲ] -
Hazparne zeinatu zéinatu 1: [séi̯natu] -
Hendaia zeinatu zeinatú 1: [søi̯natú] -
Hernani aitaren aitaren 1: [ai̯taren] -
Hernani ziñatu zíñatú 1: [síɲatú] -
Hondarribia señatu señátu 1: [śeɲátu] -
Ibarruri (Muxika) aittieren eiñ aittiéren eiñ 1: [ai̯ttjéren ei̯ɲ] -
Igoa ziñatu zíñatu 1: [síɲatu] -
Igoa aitaren ein áitaren éin 2: [ái̯taren éi̯n] -
Ikaztegieta aitaren in aitaren in 1: [ai̯taren in] -
Ikaztegieta siñatu in siñátu in 2: [śiɲátu in] -
Irisarri zeinatu zéinatu 1: [séi̯natu] -
Izturitze zeinhatu zeinhatu 1: [sei̯nhatu] -
Izturitze izaxu aitaren izaxu aitáren 2: [isaʃu ai̯táren] -
Jaurrieta zeñatu zeñátu 1: [seɲátu] -
Jutsi zeinhatu zeinhatu 1: [sei̯nhatu] -
Kortezubi aitxearen iñ aitxearén iñ 1: [ai̯tʃearén iɲ] -
Landibarre zeñhatu zeñhátu 1: [seɲhátu] -
Larrabetzu aitearen ein áitearen ein 1: [ái̯tearen ei̯n] -
Larraine zeinhatü zeinhátü 1: [sei̯nháty] -
Larzabale zeñhatu zeñhátu 1: [seɲhátu] -
Lasarte-Oria siñatu síñatú 1: [śíɲatú] -
Lasarte-Oria aitaren aitáren 2: [ai̯táren] -
Laukiz aittearen in aittearén in 1: [ai̯ttearén in] -
Legazpi aittaren ein aittaren ein 1: [ai̯ttaren ei̯n] -
Leintz Gatzaga aittiaen iñ aittíaen iñ 1: [ai̯ttíaen iɲ] -
Leioa aitearen in áitearen in 1: [ái̯tearen in] -
Leitza aitaren áitarén 1: [ái̯tarén] -
Leitza ziñatu zíñatu 1: [síɲatu] -
Lekaroz zeinatu zeiñátu 1: [seɲátu] -
Lekaroz aiteren in aiterén in 2: [ai̯tɛrén in] -
Lekeitio aittiaren iñ aittíaren iñ 1: [ai̯ttíaren iɲ] -
Lemoa aitearen ein áitearen ein 1: [ái̯tearen ei̯n] -
Lemoiz aitxearen iñ áitxearen in 1: [ái̯tʃearen in] -
Luzaide / Valcarlos zeinatu zeinátu 1: [sei̯nátu] -
Makea zeinatu zéinatú 1: [séi̯natú] -
Makea aitaren egin áitaren egín 1: [ái̯taren eɣín] -
Mañaria aittearen in áittearén iñ 1: [ái̯ttearén iɲ] -
Mendaro aitxiaren ein aitxíarén éin 1: [ai̯tʃíarén éi̯n] -
Mendata aittearen in aitteáren iñ 1: [ai̯tteáren iɲ] -
Mezkiritz aitaren áitarén 1: [ái̯tarén] -
Montori señhatü señhátü 1: [śeɲháty] -
Mugerre aitaren in aitaren in 1: [ai̯taren in] -
Mungia aittearen eiñ aittearén eiñ 1: [ai̯ttearén ei̯ɲ] -
Oderitz aitaren ein áitaren éin 1: [ái̯taren éi̯n] -
Oiartzun aitaren in áitaren ín 1: [ái̯taren ín] -
Oiartzun ziñatu ziñátu 1: [siɲátu] -
Oñati aitien in áitien iñ 1: [ái̯tjen iɲ] -
Ondarroa aittiaren iñ aittíaren iñ 1: [ai̯ttíaren iɲ] -
Orexa aitaren eitea áitaren eitea 1: [ái̯taren ei̯tea] -
Orexa ziñatu ziñátu 1: [siɲátu] -
Orio aitaren in aitáren in 1: [ai̯táren in] -
Orozko aitaren in aitáren in 1: [ai̯táren in] -
Otxandio aittein iñ aittéin iñ 1: [ai̯ttéi̯n iɲ] -
Pagola zeinhatü zeinhátü 1: [sei̯ŋháty] -
Pasaia aitaren áitaren 1: [ái̯taren] -
Pasaia señatu séñatu 1: [śéɲatu] -
Santa Grazi zeinhatü zeinhátü 1: [sei̯nháty] -
Sara in aitaren in - aitáren 1: [in - ai̯táren] -
Senpere aitaren áitaren 1: [ái̯taren] -
Senpere zeinatu zeinatú 1: [sei̯natú] -
Sohüta zeñhatü zeñhátü 1: [seɲháty] -
Sondika aitearen in áitearen ín 1: [ái̯tearen ín] -
Suarbe aitaren in áitarén in 1: [ái̯tarén in] -
Suarbe santiguetu santiguétu 2: [śantiɣwétu] -
Sunbilla ziñatu ziñátu 1: [siɲátu] -
Tolosa ziñatu SZiñátu 1: [s̟iɲátu] -
Tolosa aitaren in áitaren in 2: [ái̯taren in] -
Uharte Garazi aitaren egin aitarén egín 1: [ai̯tarén eɣín] -
Uharte Garazi zeinatu zeinátu 2: [sei̯nátu] -
Urdiain aitien itia áitién itiá 1: [ái̯tjén itiá] -
Urdiñarbe zeinhatü zeinhátü 1: [sei̯nhã́ty] -
Urketa aitaren iten áitaren itén 1: [ái̯taren itén] -
Urretxu aittaren ein áittaren éin 1: [ái̯ttaren éi̯n] -
Urretxu aitaren ein áitaren éin 2: [ái̯taren éi̯n] -
Ürrüstoi zeinhatü zeinhátü 1: [sei̯nháty] -
Ürrüstoi aitaen aitaen 1: [ai̯taen] -
Uztaritze zeinatu zeinátu 2: [sei̯nátu] -
Zaratamo aiten ixenien in aiten ixeniem - ín 1: [ai̯ten iʃeniem - ín] -
Zeanuri aitiaren in áitiaren in 1: [áitjaren in] -
Zeberio aitearen in aitearén in 1: [ai̯tearén in] -
Zegama aitaren eñ áitarén éñ 1: [ái̯tarén éɲ] -
Zollo (Arrankudiaga) aitien ein aitíen ein 1: [ai̯tíen ei̯n] -
Zornotza aittearen in áittearen in 1: [ái̯ttearen in] -
Zugarramurdi aitaren aitáren 1: [ai̯táren] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper